Peter Schütze: Pengene skal pløjes tilbage til dér, hvor de kommer fra

For­man­den for Nor­dea-fon­den Pe­ter Schütze er stolt af den ”ef­ter­spørgsels­drev­ne bred­de,” som er en rød tråd i en me­get stor del af fon­dens år­li­ge ud­de­lin­ger af en halv mil­li­ard kro­ner. Han hå­ber, at fon­den i de kom­men­de år kan kom­me end­nu bre­de­re ud med sin støt­te til det så­kaldt ‘go­de liv’ ved for ek­sem­pel og­så at støt­te de­mo­kra­ti-pro­jek­ter. Den 71-åri­ge be­sty­rel­ses­for­mand er i år ble­vet gen­valgt frem til 2022, og til den tid har han sid­det i be­sty­rel­sen i 16 år trods fon­dens 12-års-re­gel.

Peter Schütze (foto: Nordea-fonden)
Nor­­dea-fon­­den er en af Dan­marks mest søg­te fon­de. ”Jeg ser kvan­ti­te­ten som en kon­se­kvens af det, vi ger­ne vil, men ik­ke som et mål i sig selv," si­ger fon­dens for­mand Pe­ter Schütze (fo­to: Nor­­dea-fon­­den).

Bred­de er ik­ke no­get fy­ord i Nor­­dea-fon­­den. Tvær­ti­mod lig­ger det for­man­den for be­sty­rel­sen i Nor­­dea-fon­­den Pe­ter Schütze me­get på sin­de at ta­le om bred­de og om be­tyd­nin­gen af og­så at støt­te helt små pro­jek­ter for­delt over he­le dan­marks­kor­tet, når han skal be­skri­ve de ud­de­lings­mæs­si­ge ak­ti­vi­te­ter i fon­den.

Si­den fon­den blev stif­tet i 1989 af Spa­re­kas­sen SDS og frem til og med 2019, har den ud­delt 5,7 mil­li­ar­der kro­ner til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål lan­det rundt. Og står det til Pe­ter Schütze, skal der i de kom­men­de år ik­ke æn­dres ra­di­kalt på stra­te­gi­en om at kom­me så vidt og så bredt ud som mu­ligt med støt­te især til det, der kal­des ‘det go­de liv’ in­den for om­rå­der­ne sund­hed, mo­tion, na­tur og kul­tur.

”Vi stam­mer jo fra Spa­re­kas­sen SDS og kom­mer der­med fra det bre­de Dan­mark. Dét, der gu­i­der os, er po­pu­lært sagt at plø­je pen­ge­ne til­ba­ge til dér, hvor de fak­tisk kom­mer fra, nem­lig det go­de liv rundt om­kring i Dan­mark in­den for vo­res fi­re ho­ved­om­rå­der. Går vi ind og støt­ter men­ne­sker, som er ble­vet sy­ge? Nej – det er der man­ge an­dre fon­de, som gør. Vi vil der­i­mod un­der­støt­te og in­spi­re­re til, at dan­sker­ne hol­der sig i god form i den bre­de for­stand ved for ek­sem­pel at le­ve sundt, mo­tio­ne­re, del­ta­ge i kul­tu­rel­le be­gi­ven­he­der og væ­re ude i na­tu­ren,” si­ger Pe­ter Schütze i det­te in­ter­view med Fun­dats.

Det hand­ler, som han ud­tryk­ker det, be­stemt ik­ke om, at fon­den skal ”klo­ge sig på,” hvad der er go­de og dår­li­ge liv, men der­i­mod kig­ge med in­ter­es­se og åbent sind på, hvad der ef­ter­spør­ges.

Vi har ik­ke be­hov for de sto­re re­vo­lu­tio­ner, men en evo­lu­tion, så vi kan kom­me end­nu me­re bredt ud.

Pe­ter Schütze – Be­sty­rel­ses­for­mand, Nor­­dea-fon­­den

”Fon­dens de­fi­ni­tion af det go­de liv er er ik­ke en fa­cit­lis­te, for der skal al­tid væ­re in­ter­ak­tion mel­lem idé og ef­ter­spørgsel, og det er fak­tisk no­get af det, vi prø­ver at gø­re os ret me­get uma­ge med. Det kan så ud­mønte sig i et bredt felt af ak­ti­vi­te­ter – spæn­den­de fra en sti gen­nem na­tu­ren til et sted, hvor man kan svøm­me, over en mo­un­tain­bi­ke­ru­te el­ler ar­ran­ge­men­ter som Dan­sens Dag. Jeg vil ger­ne ha­ve, at vi i de kom­men­de år fort­sæt­ter i den go­de ret­ning, vi er i gang med – ger­ne, så vi kom­mer end­nu bre­de­re rundt i Dan­mark og får end­nu me­re af den ef­ter­spørgsels­drev­ne bred­de. Vi har ik­ke be­hov for de sto­re re­vo­lu­tio­ner, men en evo­lu­tion, så vi kan kom­me end­nu me­re bredt ud,” fast­slår Pe­ter Schütze.

Demokrati-projekter som del af uddelingsstrategi

– Kan du fo­re­stil­le dig, at I på et tids­punkt be­gyn­der at tol­ke ‘det go­de liv’ ind i stør­re sam­funds­mæs­si­ge dags­or­de­ner som for ek­sem­pel kli­ma, mil­jø og flygt­nin­ge?

”Vi vil me­get ger­ne tæn­ke bredt og stort, og det sy­nes jeg, der er man­ge mu­lig­he­der for at gø­re in­den for de om­rå­der, vi be­skæf­ti­ger os med. Jeg vil selv­føl­ge­lig ik­ke ude­luk­ke, hvad vi gør i frem­ti­den, men jeg er ret sik­ker på, det vil væ­re ef­ter­spørgsels­dre­vet,” si­ger Pe­ter Schütze.

– Så hvis der be­gyn­der at duk­ke man­ge an­søg­nin­ger op in­den for ek­sem­pel­vis en af de sam­funds­mæs­si­ge dags­or­de­ner, som jeg nævn­te, vil du ik­ke ude­luk­ke, at det kan få jer til og­så at gå i an­dre ret­nin­ger?

”Lad mig næv­ne én af dags­or­de­ner, som vi tæn­ker over: På det se­ne­ste har vi op­le­vet for­skel­li­ge vink­ler om­kring de­mo­kra­ti og dét at respek­te­re hin­an­den. Det har der­for så småt bidt sig fast i vo­res ak­tu­el­le ud­de­lings­stra­te­gi. Un­der over­skrif­ten 'Lyst til at del­ta­ge' har vi valgt at hjæl­pe til, så sær­ligt un­ge mo­ti­ve­res til del­ta­gel­se i de­mo­kra­ti­ske pro­ces­ser. Sat på spid­sen sy­nes vi, det kun­ne væ­re rig­tig fint, hvis to par­ter, der er ue­ni­ge, kan bli­ve go­de til at ud­veks­le syns­punk­ter. Det ram­mer tidsån­den, og det ram­mer og­så det, vi kal­der ‘det go­de liv’,” si­ger Pe­ter Schütze.

Selv­om for­man­den alt­så er åben over for at ud­vi­de for­tolk­nin­gen af ‘det go­de liv’, un­der­stre­ger han, at han grund­læg­gen­de ik­ke er det mind­ste i tvivl om, at fon­dens pen­ge bru­ges på den rig­ti­ge må­de. Og skul­le Pe­ter Schütze el­ler den øv­ri­ge be­sty­rel­se al­li­ge­vel be­gyn­de at spe­ku­le­re over, om fon­den skal æn­dre fo­kus, be­gra­ves tviv­len, når be­sty­rel­sen én gang år­ligt ta­ger rundt i lan­det og ser ek­semp­ler på, hvad ud­de­lin­ger­ne har re­sul­te­ret i, for­tæl­ler han.

Der er ba­re no­get sær­ligt gi­ven­de for os – og især for mod­ta­ger­ne – ved at kom­me bredt ud til nog­le af de små om­rå­der.

Pe­ter Schütze – Be­sty­rel­ses­for­mand, Nor­­dea-fon­­den

”Én ting er at sid­de og læ­se hund­red­vis af an­søg­nin­ger om hjælp til fæl­les­sang el­ler hjælp til et ar­ran­ge­ment i for­sam­lings­hu­set. No­get an­det – og me­get gi­ven­de – er at kom­me rundt og se, hvad vo­res hånds­ræk­nin­ger har ført til og op­le­ve det lo­ka­le en­ga­ge­ment, den sto­re mo­ti­va­tion og den sto­re glæ­de. Ik­ke for at ta­le ned til sto­re og gen­ne­m­ar­bej­de­de pro­jek­ter, hvor an­søg­nin­ger­ne er ud­fær­di­get af dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re i or­ga­ni­sa­tio­ner, som har ud­ar­bej­det pla­ner for ek­sem­pel­vis idrætsak­ti­vi­te­ter. Men der er ba­re no­get sær­ligt gi­ven­de for os – og især for mod­ta­ger­ne – ved at kom­me bredt ud til nog­le af de små om­rå­der, hvor vi kan se, at vo­res be­vil­ling gør en stor for­skel,” si­ger Pe­ter Schütze.

Ansøgninger fra 214 små danske byer

Bredt for­ven­ter Nor­­dea-fon­­den og­så at kom­me ud med te­ma­pulj­en kal­det ‘Her bor vi’, som blev skudt i gang i fe­bru­ar i år med en pul­je på 60 mil­li­o­ner kro­ner de­di­ke­ret til pro­jek­ter og ak­ti­vi­te­ter i by­er med mel­lem 200 og 5.000 ind­byg­ge­re.

På grund af cor­ona­kri­sen måt­te fon­den af­ly­se seks plan­lag­te mø­der om pulj­en rundt om­kring i lan­det i for­å­ret og er­stat­te dem med fjer­n­rå­d­giv­ning, men det fik på in­gen må­de ly­sten til at sø­ge om mid­ler til at fal­de. I før­ste an­søg­nings­run­de tik­ke­de der så­le­des he­le 231 an­søg­nin­ger ind for­delt på 214 små og min­dre dan­ske by­er – til stor glæ­de for fon­den og dens for­mand.

Ud over igang­sæt­nin­gen af ‘Her bor vi’-puljen i det­te for­år, har fon­den skudt 300.000 kro­ner ind i et nyt pro­jekt kal­det ‘Snak­Sam­men’, der skal sik­re men­ne­ske­lig kon­takt til iso­le­re­de og ka­ran­tæ­ne­ram­te dan­ske­re, og el­lers har fon­dens fo­kus un­der cor­ona­kri­sen pri­mært væ­ret på igang­væ­ren­de pro­jek­ter.

”Det vig­tig­ste for os har væ­ret, at de pro­jek­ter, vi har støt­tet og er i gang med støt­te, kan fort­sæt­te og bli­ve suc­ces­ful­de. Der­for har der væ­ret gan­ske stor kon­takt fra fon­dens pro­jekt­kon­su­len­ter til støt­te­mod­ta­ger­ne for at hø­re, om pla­ner skul­le ud­sky­des, om der skul­le fle­re pen­ge til el­ler an­det. I be­sty­rel­sen har de mo­der­ne me­di­er gjort det for­holds­vis nemt for os at hol­de et par ek­stra be­sty­rel­ses­mø­der for at føl­ge op på, hvor­dan det går pro­jek­ter­ne, og hvor­dan ad­mi­ni­stra­tio­nen kla­rer sig,” si­ger Pe­ter Schütze.

15 bestyrelsesmøder om året

At hol­de elek­tro­ni­ske mø­der er ik­ke no­get nyt for Nor­­dea-fon­­dens be­sty­rel­se. Som tid­li­ge­re om­talt i Fun­dats har Pe­ter Schütze og be­sty­rel­sen si­den slut­nin­gen af 2019 sup­ple­ret de fem år­li­ge tra­di­tio­nel­le be­sty­rel­ses­mø­der med 10 elek­tro­ni­ske. Det be­ty­der en sam­men­holdt med an­dre fon­de usæd­van­ligt høj mø­de­fre­kvens i Nor­­dea-fon­­dens be­sty­rel­se på he­le 15 år­li­ge mø­der.

”Op­gra­de­rin­gen af mø­de­ak­ti­vi­te­ten skyl­des pri­mært de man­ge små be­vil­lin­ger, vi gi­ver, og de elek­tro­ni­ske mø­der fun­ge­rer fint og ef­fek­tivt. Vi er me­get gla­de for at væ­re i ar­bejd­s­tø­jet, for der­med kan vi få de man­ge be­vil­lin­ger ek­se­kve­ret på den bedst mu­li­ge og en hur­tig må­de, men i øje­blik­ket ser vi på, om vi må­ske ad­mi­ni­stra­tivt kan kla­re lidt fle­re af de små be­vil­lin­ger. Det gæl­der om he­le ti­den at prø­ve at fin­de ba­lan­cen i, hvor­dan vi kan få den bed­ste pro­ces om­kring de man­ge an­søg­nin­ger og man­ge be­vil­lin­ger,” si­ger Pe­ter Schütze.

Nor­­dea-fon­­den er en af Dan­marks mest søg­te fon­de. I 2019 modt­og fon­den 6.642 an­søg­nin­ger, hvor de to pul­jer til lo­ka­le pro­jek­ter og stu­di­e­le­ga­ter var de klart mest søg­te med til­sam­men 5.700 an­søg­nin­ger.

Pe­ter Schütze læg­ger ik­ke skjul på, at hånd­te­rin­gen af den sto­re mæng­de af an­søg­nin­ger er et nød­ven­digt kon­ti­nu­er­ligt fo­ku­s­om­rå­de bå­de i be­sty­rel­sen og ad­mi­ni­stra­tio­nen, og han er ”glad for og stolt over,” at det lyk­kes at få så man­ge an­søg­nin­ger gen­nem sy­ste­met. Han af­vi­ser dog, at de man­ge an­søg­nin­ger i sig selv er et suc­ceskri­te­ri­um.

”Jeg ser kvan­ti­te­ten som en kon­se­kvens af det, vi ger­ne vil, men ik­ke som et mål i sig selv. Po­in­ten for os er at kom­me bredt ud, men jeg er ik­ke me­re el­ler min­dre glad, hvis an­tal­let fal­der el­ler sti­ger med 100,” si­ger Pe­ter Schütze.

Screening inden for 72 timer

For at frem­me en hur­tig og ef­fek­tiv sags­be­hand­ling af de man­ge an­søg­nin­ger er fon­den som en for­holds­vis ny ser­vi­ce be­gyndt at til­by­de en for­hånds­scre­e­ning af pro­jek­tan­søg­nin­ger. Den in­de­bæ­rer, at for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner se­ne­st 72 ti­mer ef­ter, at en on­li­ne for­mu­lar er ble­vet ud­fyldt, mod­ta­ger en til­ba­ge­mel­ding på, om det vil væ­re re­le­vant at sø­ge Nor­­dea-fon­­den om mid­ler til det kon­kre­te pro­jekt.

Ud over at væ­re end­nu et red­skab til at smi­dig­gø­re og ef­fek­ti­vi­se­re sags­be­hand­lin­gen, skal den nye scre­e­nings­ser­vi­ce og­så ses i ly­set af, at man­ge af Nor­­dea-fon­­dens bej­le­re ik­ke er pro­fes­sio­nel­le or­ga­ni­sa­tio­ner a la uni­ver­si­te­ter og sto­re ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner.

Hel­dig­vis er vi så ro­bu­ste, at vi sta­dig kan hol­de rig­tig man­ge spæn­den­de pro­jek­ter i gang.

Pe­ter Schütze – Be­sty­rel­ses­for­mand, Nor­­dea-fon­­den

”Man­ge af vo­res an­sø­ge­re og be­vil­lings­mod­ta­ge­re er sna­re­re gan­ske al­min­de­li­ge men­ne­sker, der går sam­men og si­ger: ‘Kan vi få pen­ge til den­ne her sport­sak­ti­vi­tet el­ler til det her ar­ran­ge­ment i for­sam­lings­hu­set?’ De får nu mu­lig­hed for hur­tigt at bli­ve gu­i­det til, om pro­jek­tet er in­den for ski­ven, og dén in­di­ka­tion gør, at de slip­per for at skul­le ven­te i uger og må­ne­der på at få at vi­de, at det på­gæl­den­de pro­jekt må­ske ik­ke er re­le­vant for Nor­­dea-fon­­den,” for­kla­rer Pe­ter Schütze, der un­der­stre­ger, at sva­ret net­op er en in­di­ka­tion og ik­ke en for­hånds­god­ken­del­se el­ler ga­ran­ti for, at pro­jek­tet i sid­ste en­de får støt­te.

Til disposition for at fortsætte også efter 2022

Cor­ona­kri­sen gør, at der blandt de man­ge an­søg­nin­ger i år vil væ­re fær­re, som får en opad­vendt tom­mel­finger fra Nor­­dea-fon­­den. Som tid­li­ge­re om­talt i Fun­dats får ban­ker­nes ud­byt­te­stop den kon­se­kvens, at fle­re spa­re­kas­se­fon­de må vin­ke far­vel til mil­li­onbe­løb, og net­op Nor­­dea-fon­­den, som har 76 pro­cent af si­ne in­ve­ste­rin­ger pla­ce­ret i Nor­dea Bank Abp, er den hår­dest ram­te fond. Det be­ty­der iføl­ge for­man­den en mar­kant ned­ju­ste­ring af det­te års ud­de­lings­bud­get.

”Jeg vur­de­rer, at vi kom­mer til at en­de på om­kring 280 mil­li­o­ner kro­ner i år mod tid­li­ge­re års 400-500 mil­li­o­ner kro­ner. Men hel­dig­vis er vi så ro­bu­ste, at vi sta­dig kan hol­de rig­tig man­ge spæn­den­de pro­jek­ter i gang,” si­ger Pe­ter Schütze.

Det bli­ver med Pe­ter Schütze for bor­den­den i be­sty­rel­ses­lo­ka­let, at Nor­­dea-fon­­den skal sty­re igen­nem pe­ri­o­den med fær­re pen­ge at de­le ud af. For­man­den er så­le­des tid­li­ge­re i år ble­vet valgt som for­mand for en ny to­årig pe­ri­o­de frem til 2022.

Pe­ter Schütze trå­d­te ind i be­sty­rel­sen i 2006 og har der­med i 2022 sid­det 16 år i be­sty­rel­sen. Det sker i en fond med en re­gel om, at man ik­ke kan gen­væl­ges til be­sty­rel­sen ef­ter 12 år – dog kan reg­len fravi­ges ”så­fremt den nød­ven­di­ge kom­pe­ten­ce­pro­fil for be­sty­rel­sen el­ler hen­sy­net til kon­ti­nu­i­tet gør det øn­ske­ligt”.

– Hvad er grun­den til, at be­sty­rel­sen har valgt at fravi­ge 12-års-reg­­len?

Blå bog: Pe­ter Schütze
  • Født: 30. ok­to­ber 1948 (71 år).
  • Ud­dan­nel­se: Cand.polit. (1973).
  • For­mand­spo­ster: For­mand for be­sty­rel­sen i Nor­­dea-fon­­den (med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2006 og for­mand si­den fe­bru­ar 2018), Nor­dea Bank-fon­­den, DSB SOV, Falck A/S, In­ve­ste­rings­ko­mi­te­en – Da­nish SDG In­ve­st­ment Fund, Simcorp A/S og Dron­ning Mar­gret­he II's Ar­kæ­o­lo­gi­ske Fond.
  • Me­ni­ge be­sty­rel­ses­po­ster: In­du­stri­al Bo­ard Ax­cel, Ax­cel Fu­tu­re, Gösta En­boms Fond og Lund­beck­fon­den.
  • Er­hvervspo­ster: Tid­li­ge­re blandt an­det ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Nor­dea i Dan­mark.

”Jeg går uden for dø­ren, når det punkt dis­ku­te­res. Det er et me­get vig­tigt punkt, men et, som jeg ik­ke selv skal væ­re med til. Og det har så ført til, at den øv­ri­ge be­sty­rel­se har fo­re­slå­et, at jeg fort­sæt­ter. Det er jeg selv­føl­ge­lig rig­tig glad for,” si­ger Pe­ter Schütze.

– Hvad er dit syn på 12-års-reg­­len?

”Jeg sy­nes, det er en god re­gel, og når den fravi­ges, så skal man ik­ke selv væ­re med i be­slut­nin­gen. Den skal træf­fes af den øv­ri­ge be­sty­rel­se.”

– Vur­de­rer du her og nu, at den igang­væ­ren­de pe­ri­o­de bli­ver din sid­ste som for­mand, el­ler tror du, at du har mod på at fort­sæt­te ef­ter 2022?

”Jeg stil­ler mig ger­ne til dis­po­si­tion. Men jeg er helt uden for dø­ren i den sam­men­hæng, og så­dan skal det væ­re,” fast­slår Pe­ter Schütze.

Serie:

Top­le­del­se i
fonds­sek­to­ren


 

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Millionbevilling skal bringe dansk forskning om erhvervsfonde til tops i Europa

Start­skud­det ly­der nu til det hidtil stør­ste dan­ske forsk­nings­pro­jekt om er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Med en be­vil­ling på mindst 10,8 mio. kr. fra 10 er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal…

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Social- og indenrigsministeren arbejder på ”ambitiøs fondsstrategi”

So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et bars­ler med en ny fonds­stra­te­gi, som skal styr­ke mi­ni­ste­ri­ets di­a­log og sam­ar­bej­de med de pri­va­te fon­de. Det skri­ver so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid…

Novo Nordisk Fonden kombinerer forretningsudvikling og fondsstøtte

Fem op­start­svirk­som­he­der og tre forsk­nings­pro­jek­ter med kom­merci­elt po­ten­ti­a­le in­den for li­fe sci­en­ce har net­op mod­ta­get i alt 104 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den. Me­re…

Bagger-Sørensen Fonden sælger fra og opruster uddelingspolitikken

Be­sty­rel­sen i Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den har am­bi­tio­ner om at øge ud­de­lin­ger­ne in­den­for en ræk­ke syg­doms- og forsk­nings­om­rå­der. Og for at ind­fri mål­sæt­nin­ger­ne har den tid­li­ge­re…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Coronakrise

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…