Anne-Mette Winther Christiansen: Helsefonden skal samle dem op, som bliver fanget mellem to stole

Hel­se­fon­den skal især gø­re en for­skel i de gråzo­ner in­den for det so­ci­al- og sund­heds­mæs­si­ge om­rå­de, hvor in­gen an­dre tør el­ler vil gø­re en ind­sats. Det me­ner for­man­den for fon­den, An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen. Hun slår sam­ti­dig til lyd for, at fon­den får løs­net si­ne bånd til Chri­sti­ans­borg og i ste­det får me­re fag­lig­hed i be­sty­rel­sen.

Anne-Mette Winther Christiansen (foto: Helsefonden)
Iføl­ge Hel­se­fon­dens for­mand An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen er ti­den mo­den til at over­ve­je at få æn­dret be­stem­mel­sen om, at tre ud af syv med­lem­mer i fon­dens be­sty­rel­se skal ud­pe­ges af Fol­ke­tin­get. I ste­det plæ­de­rer hun for at få me­re fag­lig­hed ind i be­sty­rel­sen (fo­to: Hel­se­fon­den).

Et stort an­tal fon­de har fo­kus på det so­ci­al- og sund­heds­mæs­si­ge om­rå­de i Dan­mark. Ik­ke de­sto min­dre er der i dén grad brug og­så for Hel­se­fon­den, som hvert år de­ler om­kring 55 mil­li­o­ner kro­ner ud især til forsk­nings­pro­jek­ter.

Det fast­slår fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, det 54-åri­­ge tid­li­ge­re Fol­ke­tings­med­lem for Ven­stre An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen.

Iføl­ge An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen har fon­den nem­lig som én af gan­ske få et sær­ligt fo­kus på gråzo­ner­ne in­den for so­ci­al- og sund­heds­om­rå­det. Og dér skal fo­kus fort­sat væ­re for at spæn­de sik­ker­heds­net­tet ud un­der nog­le af de dan­ske­re, som el­lers ri­si­ke­rer at bli­ve klemt i el­ler over­set af sy­ste­met, un­der­stre­ger An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen i et in­ter­view med Fun­dats.

”Vi er me­get op­mærk­som­me på at gø­re en for­skel i gråzo­ner­ne, og per­son­ligt gi­ver det mig en stor glæ­de, at det net­op er i gråzo­ne­ar­bej­det, vi læg­ger vo­res kræf­ter. I for­hold til de pro­jek­ter, vi selv star­ter op, skal vo­res fo­kus væ­re der, hvor in­gen an­dre kan se, at der er be­hov, el­ler ik­ke tør ta­ge chan­cen. I Dan­mark er vi me­get dyg­ti­ge til juri­disk ar­bej­de og rets­sik­ker­hed, men i for­hold til for ek­sem­pel un­ge med en dob­belt­di­ag­no­se el­ler be­ho­vet for at bry­de en ne­ga­tiv so­ci­al arv er der sta­dig alt for man­ge dan­ske­re, som bli­ver fan­get mel­lem to sto­le i det of­fent­li­ge sy­stem. Dem vil vi ger­ne hjæl­pe,” si­ger An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen.

Un­ge med en dob­belt­di­ag­no­se – det vil si­ge bå­de et rus­mid­del­mis­brug og psy­ki­ske pro­ble­mer – er iføl­ge An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen et ek­sem­pel på en gråzo­ne­pro­blem­stil­ling, som Hel­se­fon­den har brugt kræf­ter og pen­ge på.

”Det er et af vo­res eg­ne pro­jek­ter in­den for et te­ma, som vi har be­slut­tet os for, vi vil ha­ve af­dæk­ket, og hvor vi har væ­ret in­dig­ne­re­de over, at an­dre ik­ke vil­le an­er­ken­de pro­ble­met. Vi me­ner, de på­gæl­den­de un­ge med dob­belt­di­ag­no­ser har et kæm­pe­be­hov for hjælp, for ek­sem­pel hvis man ik­ke kan kom­me ud af et has­h­mis­brug, for­di man sam­ti­dig har en ustyr­lig ADHD. Der­for ar­ran­ge­re­de vi blandt an­det i 2019 en hø­ring på Chri­sti­ans­borg om det­te te­ma for at åb­ne po­li­ti­ker­nes øj­ne for pro­ble­met, og vi fik som op­takt til hø­rin­gen ud­gi­vet en bog om em­net,” si­ger An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen.

Bør løsne båndene til Christiansborg

Hel­se­fon­den blev grund­lagt i 1973 un­der nav­net Sy­ge­kas­ser­nes Hel­se­fond, da de statsa­n­er­kend­te sy­ge­kas­ser blev ned­lagt og af­løst af den of­fent­li­ge sy­ge­sik­ring. De mid­ler, der var til­ba­ge ved af­vik­lin­gen af sy­ge­kas­ser­ne, over­gik til fon­den.

Af fun­dat­sen frem­går, at fon­den le­des af en be­sty­rel­se på syv per­so­ner, hvor de tre med­lem­mer ud­pe­ges af Fol­ke­tin­get, et af so­ci­al­mi­ni­ste­ren, et af sund­heds­mi­ni­ste­ren, et af Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og et af Dan­ske Re­gio­ner.

An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen er et af de tre be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der er ud­pe­get af Fol­ke­tin­get ef­ter indstil­ling fra tin­gets tre stør­ste par­ti­er – i hen­des til­fæl­de Ven­stre, som hun er med­lem af, men ik­ke har re­præ­sen­te­ret i Fol­ke­tin­get si­den 2015.

Jeg tror, fon­den vil ha­ve me­re glæ­de af at få knyt­tet fle­re for­skel­li­ge fag­lig­he­der in­den for især so­ci­al- og sund­heds­om­rå­det til be­sty­rel­sen.

An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Hel­se­fon­den

Og­så de to an­dre Fol­ke­tings­ud­pe­ge­de med­lem­mer af Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se, so­ci­al­de­mo­kra­ten Lo­ne Møl­ler og Bir­t­he Skaarup fra Dansk Fol­ke­par­ti, er beg­ge for­hen­væ­ren­de med­lem­mer af det par­la­men­ta­ri­ske kam­mer.

Iføl­ge An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen er ti­den mo­den til at over­ve­je at få æn­dret be­stem­mel­sen om, at tre ud af syv med­lem­mer i Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se skal ud­pe­ges af Fol­ke­tin­get. I ste­det plæ­de­rer hun for at få me­re fag­lig­hed ind i be­sty­rel­sen.

”Jeg er ef­ter­hån­den nå­et frem til, at det godt kan væ­re, vi skal be­gyn­de på ar­bej­det med at få løs­net bån­de­ne til Chri­sti­ans­borg. Det er jo vo­res fun­dats, som dik­te­rer, hvor­dan det i øje­blik­ket fo­re­går, og pro­ble­met er, at der ik­ke står, at Hel­se­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer skal væ­re per­so­ner, som sid­der i Fol­ke­tin­get. Jeg tror, fon­den vil ha­ve me­re glæ­de af at få knyt­tet fle­re for­skel­li­ge fag­lig­he­der in­den for især so­ci­al- og sund­heds­om­rå­det til be­sty­rel­sen a la de to med­lem­mer, vi p.t. har med høj fag­lig­hed in­den for om­rå­det, nem­lig Sø­ren Bro­strøm, der er ud­pe­get af Sund­heds­sty­rel­sen, og Hen­ri­et­te Ze­e­berg, som er ud­pe­get af So­ci­alsty­rel­sen,” si­ger An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen.

Iføl­ge for­man­den bi­dra­ger Sø­ren Bro­strøm og Hen­ri­et­te Ze­e­berg ”vildt me­get” til be­sty­rel­sens ar­bej­de, og der bli­ver i be­sty­rel­ses­lo­ka­let lyt­tet sær­ligt me­get til de­res bud på, hvor­dan for­skel­li­ge pro­ble­mer kan lø­ses.

”Da fun­dat­sen blev født, var det en helt an­den for­tæl­ling og dags­or­den, og da vi hav­de sats­pulj­en, gav det god me­ning, at der sad med­lem­mer af Fol­ke­tin­get i fonds­be­sty­rel­sen, for der­med kun­ne man la­ve fæl­les fo­ku­se­ring på sam­me te­ma­er og få pen­ge fra bå­de sats­pulj­en og Hel­se­fon­den til nog­le af de ini­ti­a­ti­ver, man vil­le ha­ve frem­met. I dag ar­bej­der vi i fon­den med det, som vi selv sy­nes er rig­tigt og vig­tigt – og vi er ble­vet så stor en fond, som ef­ter min me­ning vil få mu­lig­hed for at flyt­te me­re, hvis der kom­mer en end­nu stør­re fag­lig­hed ind i be­sty­rel­sen,” si­ger An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen.

Fundatsændringer tager lang tid

Ud­for­drin­gen med at væ­re ud­pe­get af Fol­ke­tin­get, men at ha­ve et ‘for­hen­væ­ren­de’ knyt­tet til det fol­ke­tings­po­li­ti­ske vir­ke, er, at der ik­ke er no­gen for­plig­tel­se til at hol­de en di­rek­te for­bin­del­se til be­slut­nings­ta­ger­ne, me­ner hun.

Så læn­ge, vi er ud­pe­get til be­sty­rel­sen af Chri­sti­ans­borg, er det vig­tigt, at de får no­get for ud­peg­nin­gen, og for fon­den har det jo be­tyd­ning, at det, vi sæt­ter i værk, bli­ver løf­tet vi­de­re af po­li­ti­ker­ne.

An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Hel­se­fon­den

”De to an­dre be­sty­rel­ses­med­lem­mer, som er ud­pe­get af Fol­ke­tin­get, og jeg selv er ik­ke for­plig­tet til af­rap­por­te­re, hvad Chri­sti­ans­borg så at si­ge får ud af ud­peg­nin­gen af os. Om­vendt har jeg det selv så­dan med mit pro­fes­sio­nel­le, po­li­ti­ske mind­set, at så læn­ge, vi er ud­pe­get til be­sty­rel­sen af Chri­sti­ans­borg, er det vig­tigt, at de får no­get for ud­peg­nin­gen, og for fon­den har det jo be­tyd­ning, at det, vi sæt­ter i værk, bli­ver løf­tet vi­de­re af po­li­ti­ker­ne. Blandt an­det der­for gav en hø­ring som den, vi ar­ran­ge­re­de i 2019 på Chri­sti­ans­borg om un­ge med dob­belt­di­ag­no­se, god me­ning, for­di den med­vir­ke­de til at ska­be po­li­tisk lyd­hør­hed om­kring pro­blem­stil­lin­gen,” si­ger An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen.

– Er din hold­ning til en even­tu­el fun­dats­æn­dring og en æn­dring af reg­ler­ne ved­rø­ren­de be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning no­get, I dis­ku­te­rer i be­sty­rel­sen?

”Vi har li­ge få­et fo­re­ta­get en fun­dats­æn­dring af vo­res navn (fra Sy­ge­kas­ser­nes Hel­se­fond til Hel­se­fon­den, red.), og det tog næ­sten to og et halvt år at få igen­nem. Så når el­ler hvis vi går i gang med en pro­ces ved­rø­ren­de reg­ler­ne om be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning, skal vi væ­re knivskar­pe og sam­ti­dig væ­re for­be­red­te på, at det kom­mer til at ta­ge lang tid, før vi er kom­met i bund med at ha­ve det for­mu­le­ret på den rig­ti­ge må­de. Jeg ser det der­for ik­ke som no­get, der sker i år el­ler næ­ste år, men som en me­re lang­sig­tet pro­ces,” si­ger An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen.

– Hvor­dan skal be­sty­rel­sen så sam­men­sæt­tes, som du ser det? Skal al­le med­lem­mer væ­re fag­li­ge eks­per­ter?

”Det må vi fin­de ud af. Jeg kan ba­re se, at vi for ek­sem­pel og­så har brug for folk med øko­no­misk in­ter­es­se og vi­den. Li­ge nu er vi så hel­di­ge, at Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning har ud­pe­get Ha­der­s­levs borg­me­ster H.P. Geil, der er ban­kud­dan­net, som KL´s med­lem af Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se. Men hvis han ik­ke ge­nud­pe­ges ul­ti­mo 2021, ri­si­ke­rer vi at stå med et hul på be­sty­rel­sens øko­no­mi­ske vi­den­s­om­rå­de. Det er et ek­sem­pel på, hvor­for jeg me­ner, vi skal væ­re bre­de­re fun­de­ret for at sik­re høj fag­lig­hed på en ræk­ke nød­ven­di­ge om­rå­der,” si­ger An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen.

Egenkapital på over én mia. kr.

Si­den star­ten i 1973 har Hel­se­fon­den ud­delt om­kring 1,6 mil­li­ar­der kro­ner til for­skel­li­ge for­mål in­den for det so­ci­a­le og sund­heds­mæs­si­ge om­rå­de, og fon­dens pen­ge­kas­se er fort­sat sær­de­les vel­pol­stret. Hel­se­fon­dens 2019-regn­­skab for­tæl­ler så­le­des hi­sto­ri­en om en egen­ka­pi­tal på over én mil­li­ard kro­ner og et over­skud i 2019 på 93 mil­li­o­ner kro­ner.

Som det ser ud her me­dio novem­ber, kom­mer cor­ona­kri­sen ik­ke til for al­vor at på­vir­ke fon­dens øko­no­mi i næv­ne­vær­dig grad i år.

”Det er ik­ke min for­vent­ning, at vi kom­mer sår­et ud af kri­sen. Cor­o­na gav os et or­dent­ligt smæk i star­ten af kri­sen, hvor al­le ak­tier­ne faldt, og hvor vi kun­ne se to­cif­re­de mil­li­onbe­løb ry­ge ud over kan­ten på en uge. Men nu er vi igen ved at væ­re op­pe på for­å­rets ni­veau, hvil­ket kan til­skri­ves de dyg­ti­ge folk, der har an­sva­ret for fonds­mid­ler­ne,” si­ger An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen.

Min per­son­li­ge vur­de­ring er, at vi til for­å­ret kom­mer til at se man­ge an­søg­nin­ger re­la­te­ret til føl­ge­virk­nin­ger­ne af cor­ona­kri­sen.

An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Hel­se­fon­den

Den år­li­ge tom­mel­finger­re­gel i for­hold til fon­dens ud­de­lin­ger er, at der ud­de­les om­kring 55 mil­li­o­ner kro­ner, for­delt med cir­ka 40 mil­li­o­ner til forsk­nings­pro­jek­ter og 15 mil­li­o­ner kro­ner til øv­ri­ge pro­jek­ter. I de to se­ne­ste år er der ud­delt hen­holds­vis 32 og 36,5 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 92 og 89 be­vil­lin­ger, og for­man­den for­ven­ter, at in­de­væ­ren­de års ni­veau for ud­de­lin­ger bli­ver no­gen­lun­de iden­tisk.

Til gen­gæld vil det ik­ke over­ra­ske An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen, hvis der i 2021 bli­ver brug for at gra­ve lidt dy­be­re i pen­ge­kas­sen.

”Min per­son­li­ge vur­de­ring er, at vi til for­å­ret kom­mer til at se man­ge an­søg­nin­ger re­la­te­ret til føl­ge­virk­nin­ger­ne af cor­ona­kri­sen, blandt an­dre fra stu­de­ren­de el­ler ph.d.´er, der vil un­der­sø­ge den psy­ki­ske og psy­ko­lo­gi­ske be­tyd­ning re­la­te­ret til ek­sem­pel­vis børns triv­sel un­der kri­sen, ar­bejds­løs­hed og ang­sten for at bli­ve syg,” si­ger An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen.

Ud af Fondenes Hus

For Hel­se­fon­den har det år, som snart skal om­ta­les i da­tid, og­så stå­et i flyt­nin­gens tegn. I april ryk­ke­de Hel­se­fon­den ud af Fon­de­nes Hus og flyt­te­de sam­men med Fon­den En­som­me Gam­les Værn, Be­vi­ca Fon­den og Van­fø­re­fon­den i et le­je­mål nær Nør­report Sta­tion i Kø­ben­havn.

Iføl­ge An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen var det pri­mært for at styr­ke det tæt­te sam­ar­bej­de med de tre an­dre min­dre fon­de, at Hel­se­fon­den valg­te at si­ge far­vel til Fon­de­nes Hus i Ot­to Møn­steds Ga­de ef­ter at ha­ve væ­ret en del af det sto­re fonds­fæl­les­skab si­den dets start i 2013.

Blå bog: An­­ne-Met­te W. Chri­sti­an­sen
  • 54 år (født 22. ja­nu­ar 1966).
  • Ud­dan­nel­se: Læ­rer. Ar­bej­der som skole­le­der på Ste­i­ner Sko­len i Kø­ben­havn.
  • Med­lem af Fol­ke­tin­get for Ven­stre 2005-2015.
  • Be­sty­rel­ses­for­mand i Hel­se­fon­den (ud­pe­get til be­sty­rel­sen af Fol­ke­tin­get, indstil­let af Ven­stre).

”Da vi i sin tid ryk­ke­de ind i Fon­de­nes Hus, gav det sær­de­les god me­ning, og vi var væl­dig gla­de for det i star­ten. Som ti­den gik, blev vo­res sam­ar­bej­de med Fon­den En­som­me Gam­les Værn, Be­vi­ca Fon­den og Van­fø­re­fon­den sta­dig me­re tæt, og dét sam­ar­bej­de vil­le vi ger­ne ud­vik­le yder­li­ge­re. Så da mu­lig­he­den op­stod for at flyt­te sam­men med tre an­dre fon­de og der­med få end­nu me­re glæ­de af hin­an­den, valg­te vi at slå til,” fast­slår An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen.

Serie:

Top­le­del­se i
fonds­sek­to­ren


 

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…