Peter Mads Clausen: Til gavn for Sønderborg – og Danfoss

I si­ne 20 år som for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond har Pe­ter Mads Clau­sen må­l­ret­tet ar­bej­det for at gø­re Søn­der­borg og re­sten af Søn­derjyl­land til et at­trak­tivt sted at bo – og sam­ti­dig gø­re det nem­me­re for Dan­foss at re­k­rut­te­re ar­bejds­kraft. Snart bli­ver li­sten over spek­taku­læ­re byg­ge­ri­er, som den sto­re fond står bag, sup­ple­ret med et fe­ri­e­resort til 1,3 mia. kr. Den 70-åri­ge for­mand har net­op få­et dis­pen­sa­tion til at fort­sæt­te på posten. 

Peter Mads Clausens
"Folk skal ab­so­lut ik­ke kom­me og tak­ke mig og fon­den for Ho­tel Al­sik. Men ge­ne­relt vil jeg væ­re rig­tig glad, hvis folk er lidt stol­te over at bo her og fø­ler, Søn­der­borg trods sin stør­rel­se er en drif­tig by med al­le de til­bud, som man el­lers kun har i stor­by­er,” si­ger Pe­ter Mads Clau­sen, for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond og Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond (fo­to: Bit­ten og Mads Clau­sens Fond).

Det er ik­ke no­gen til­fæl­dig­hed, at tek­sten ”TIL GAVN FOR DANFOSS” to­ner frem med ver­sa­ler øverst på si­den, når man klik­ker ind på hjem­mesi­den for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond. Li­sten over stor­sti­le­de pro­jek­ter i Søn­derjyl­land i al­min­de­lig­hed og Søn­der­borg i sær­de­les­hed, som Bit­ten & Mads Clau­sens Fond har skudt mil­li­onbe­løb ind i de se­ne­ste 15-20 år, er lang – en­dog me­get lang. Og når fon­den, der ejer vær­di­er for over 24 mil­li­ar­der kro­ner, åb­ner pen­ge­kas­sen, har det al­tid to over­ord­ne­de for­mål: Det skal gø­re Søn­der­borg og Søn­derjyl­land til et me­re at­trak­tivt sted at bo og ar­bej­de – og sam­ti­dig gav­ne Dan­foss´ re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af medarbejdere.

Ale­ne i år er snoren ble­vet klip­pet til det spek­taku­læ­re Ho­tel Al­sik på hav­ne­fron­ten i Søn­der­borg, Cen­ter for In­du­stri­el Elek­tro­nik er ble­vet åb­net på Syd­dansk Uni­ver­si­tet i Søn­der­borg, og der er sat sig­na­tur på et bi­drag på en kvart mil­li­ard kro­ner til et 1,3 mil­li­ar­der kro­ner stort fe­ri­e­resort på Nordals.

I 20 år har for­man­den for fon­den væ­ret Pe­ter Mads Clau­sen, der er søn af Dan­foss´ grund­læg­ger, fa­bri­kant og in­ge­ni­ør Mads Clau­sen og hu­stru­en Bit­ten, og bror til Dan­­foss-kon­­cer­­nens tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør gen­nem 12 år og nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­for­mand, den knap ét år æl­dre Jør­gen Mads Clausen.

I et eks­klu­sivt in­ter­view med Fun­dats læg­ger Pe­ter Mads Clau­sen ik­ke skjul på fon­dens dob­belt­si­de­de intentioner.

”Det er hjælp til selv­hjælp, kan man si­ge. Jeg har det per­son­ligt så­dan, at jeg me­get ger­ne vil frem­me trivs­len i om­rå­det, men det er med den skum­le bag­tan­ke, at vi og­så kan få me­re kva­li­fi­ce­ret ar­bejds­kraft til by­en. De to ting kan ik­ke skil­les ad. Ar­bej­det på Dan­foss er i sig selv at­trak­tivt, men det er trivs­len og mu­lig­he­der­ne i lo­kal­sam­fun­det, som of­te af­gør, om Dan­foss – og om­rå­dets an­dre virk­som­he­der – for ek­sem­pel kan til­træk­ke en in­ge­ni­ør el­ler en pro­fes­sor, der skal ha­ve sin æg­te­fæl­le med,” si­ger Pe­ter Mads Clausen. 

Rapport viste nedadgående tendens for Sønderjylland

Når Pe­ter Mads Clau­sen skru­er ti­den til­ba­ge til 1999, hvor han over­tog for­mand­spo­sten i fon­den ef­ter sin mor, var fon­dens ud­gangs­punkt et an­det. Bit­ten Clau­sen hav­de, fast­slår Pe­ter Mads Clau­sen, i sin for­valt­ning af rol­len som for­mand haft Dan­foss som sit pri­mæ­re fo­kus, mens han valg­te at tol­ke or­de­ne om at væ­re til gavn for Dan­foss på en bre­de­re måde.

”Mit ud­gangs­punkt, da jeg star­te­de som for­mand, var, at Dan­foss godt kan kla­re sig selv. Jeg tænk­te: ‘Det er ik­ke Dan­foss, vi skal støt­te, men der­i­mod sam­fun­det uden om’. Den­gang var op­le­vel­sen lidt, at Dan­foss lå ale­ne langt ude på lan­det i det, der blev kaldt Ud­kants­dan­mark, og det var svært at træk­ke kva­li­fi­ce­ret ar­bejds­kraft til virk­som­he­den. Sam­men med an­dre go­de kræf­ter delt­og jeg i en vi­sions­grup­pe, som be­stil­te en så­kaldt mo­ni­tor­rap­port fra et ame­ri­kansk ana­ly­se­fir­ma, som ana­ly­se­re­de, hvad vi i Søn­derjyl­land er go­de til, og hvad vi ik­ke er go­de til, og den gav et bil­le­de af, hvor­dan Søn­derjyl­land vil­le se ud 10 år frem i ti­den. Det var et me­get be­drø­ven­de bil­le­de, der blev teg­net – en ned­ad­gå­en­de skrue, hvis ik­ke vi gjor­de no­get. Det sat­te en del tan­ker i gang,” for­tæl­ler Pe­ter Mads Clausen.

Mit ud­gangs­punkt, da jeg star­te­de som for­mand, var, at Dan­foss godt kan kla­re sig selv. Jeg tænk­te: ‘Det er ik­ke Dan­foss, vi skal støt­te, men der­i­mod sam­fun­det uden om’.

Pe­ter Mads Clau­sen – for­mand, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond

Med rap­por­ten i hån­den tog vi­sions­grup­pen blandt an­dre fat i kom­mu­ner­ne og det lo­ka­le er­hvervs­liv og dan­ne­de et re­gio­nalt ud­vik­lings­råd, og der blev sat gang i en ræk­ke sam­ar­bej­der på kryds og tværs mel­lem er­hvervs­liv, kom­mu­ner og am­tet. Pe­ter Mads Clau­sen me­ner, at man­ge af de po­si­ti­ve sam­ar­bej­der, der sta­dig på tær­s­k­len til 2020 fun­ge­rer i Søn­derjyl­land, ud­sprin­ger af dis­se ini­ti­a­ti­ver for 20 år siden.
På spørgs­må­let om, hvad der vil­le væ­re sket, hvis ik­ke fon­den var gå­et ind og hav­de ta­get ak­tivt ejer­skab for ud­vik­lin­gen af lo­kal­sam­fun­det og re­gio­nen, kom­mer sva­ret ef­ter lidt betænkningstid:

”Så vil­le Søn­der­borg væ­re ble­vet en sove­by – det er jeg ret over­be­vist om. Der var ik­ke man­ge an­dre, der gjor­de no­get, den­gang vi star­te­de vo­res ak­ti­vi­te­ter,” si­ger Pe­ter Mads Clausen.

Vil åbne børns øjne for science

Et af de før­ste sto­re kon­kre­te pro­jek­ter i Pe­ter Mads Clau­sens for­mands­tid, som han sta­dig er me­get stolt af, er sci­en­­ce-par­ken Dan­foss Uni­ver­se på Als, der åb­ne­de dø­re­ne i 2005. Mod­sat man­ge an­dre for­ly­stel­ses­par­ker er læ­ring det bæ­ren­de ele­ment i Uni­ver­se, og det er in­gen hem­me­lig­hed, at mis­sio­nen er at gø­re gæ­ster­ne – især de yng­ste gæ­ster – be­gej­stre­de for na­tur­vi­den­skab og teknologi.

”Tan­ken var li­ge fra star­ten at på­vir­ke sko­lebørn og før-sko­lebørn i en sci­en­­ce-ret­­ning. På det tids­punkt syn­tes man­ge, at ma­te­ma­tik og na­­tur-tek­­nik var no­get for­fær­de­ligt no­get, og sam­fund­sten­den­sen var, at de un­ge i ste­det skul­le læ­se sprog og hi­sto­rie. Min hold­ning var og er, at det bli­ver vi ik­ke ri­ge­re af som sam­fund. Blandt an­det der­for stif­te­de vi si­de­lø­ben­de med Uni­ver­se Ka­ta Fon­den, der har som for­mål at frem­me ny vi­den om læ­ring og har sær­ligt fo­kus på børns en­ga­ge­ment i na­tur­fag,” si­ger Pe­ter Mads Clausen.

Han er og­så sær­de­les til­freds med, at det er lyk­ke­des kom­mu­nen at få bå­de en mo­tor­vej og Syd­dansk Uni­ver­si­tet (Al­sion) til Søn­der­borg. Som han på­pe­ger: ”Er man en uni­ver­si­tets­by, er chan­cer­ne for vækst større.”

Et ini­ti­a­tiv, som Pe­ter Mads Clau­sen med stor til­freds­hed ser til­ba­ge på og ger­ne for­tæl­ler om, er pro­jek­tet med at gø­re den tid­li­ge­re in­du­stri­havn i Søn­der­borg me­re at­trak­tiv. I den for­bin­del­se tog fon­den fat i den ver­dens­be­røm­te ame­ri­kan­ske ar­ki­tekt Frank Ge­hry, som blandt an­det har Walt Dis­ney Con­cert Hall i Los An­ge­les og Gug­­gen­heim-mu­­se­et i Bil­bao på sit CV.

”Frank Ge­hry ud­ar­bej­de­de en ma­ster­plan for hav­nen, og ar­bej­det blev sat i gang i 2007. Vi var al­le sam­men lyk­ke­li­ge, ind­til 2008 op­randt. Så gik alt i stå, og vi kom først for al­vor i gang igen i 2012 med byg­ge­ri­er­ne på hav­nen,” hu­sker Pe­ter Mads Clau­sen med re­fe­ren­ce til finanskrisen.

Hotel Alsik som en ”go-to-destination”

Hav­ne­fron­ten i Søn­der­borg hu­ser blandt an­det det til da­to mest spek­taku­læ­re pro­jekt, som Bit­ten & Mads Clau­sens Fond sam­men med PFA har in­ve­ste­ret i, nem­lig det 19 eta­ger hø­je Ho­tel Al­sik, der åb­ne­de i maj i år. Ho­tel­let var en del af Frank Ge­hrys masterplan.

Der er skudt over 700 mil­li­o­ner kro­ner ind i ho­tel­pro­jek­tet, som ud over 190 ho­tel­væ­rel­ser og tre re­stau­ran­ter in­de­hol­der Dan­marks stør­ste spa med fle­re end 60 for­skel­li­ge spa- og wel­l­­ness-op­le­vel­­ser for­delt på 4.500 kva­drat­me­ter. Og Pe­ter Mads Clau­sen er sær­de­les stolt af ho­tel­let og fo­re­lø­big til­freds med investeringen.

”Ide­en fra star­ten har væ­ret at ska­be en go-to-desti­­na­tion. Ho­tel­let skul­le væ­re no­get sær­ligt, og un­der­vejs fandt vi ud af det med, at vi ger­ne vil­le ha­ve Dan­marks stør­ste spa. Der er end­nu ik­ke så man­ge dan­ske­re, som går i spa, men vo­res grun­di­ge re­search vi­ste, at ak­ti­vi­te­ter in­den for spa væk­ster med 60 pro­cent, og blandt an­dre ty­sker­ne, sven­sker­ne og nord­mæn­de­ne er sto­re for­bru­ge­re af spa. Det skal nok og­så kom­me til dan­sker­ne – og jeg er sik­ker på, ho­tel­let vil med­vir­ke til at gø­re Søn­der­borg me­re kendt,” si­ger Pe­ter Mads Clausen.

- Hvad be­ty­der det for Søn­der­borg at ha­ve et pre­sti­ge­byg­ge­ri som Ho­tel Alsik?
”Det er sta­dig me­get tid­ligt at si­ge. Men vi kan al­le­re­de nu mær­ke, at det er po­pu­lært, og folk i Søn­der­borg fø­ler sig lidt stol­te over, at vi har få­et så­dan et flot ho­tel her i by­en. Det er og­så til gavn for Dan­foss, som be­nyt­ter det rig­tig me­get til mø­der og over­nat­ten­de gæ­ster,” un­der­stre­ger han.

- Er det et pre­sti­ge­pro­jekt for fon­den at sky­de pen­ge ind i no­get, der er så spek­taku­lært i for­hold til ud­form­ning og arkitektur?

”Jeg vil ger­ne ta­ge or­det ‘pre­sti­ge’ ud på fon­dens veg­ne. Vi gør det, for­di det for sam­fun­det er en rig­tig god idé, og al­le i by­en er vel­kom­ne til at ta­ge del i den pre­sti­ge, der kan væ­re i det. Folk skal ab­so­lut ik­ke kom­me og tak­ke mig og fon­den for Ho­tel Al­sik. Men ge­ne­relt vil jeg væ­re rig­tig glad, hvis folk er lidt stol­te over at bo her og fø­ler, Søn­der­borg trods sin stør­rel­se er en drif­tig by med al­le de til­bud, som man el­lers kun har i stor­by­er,” si­ger Pe­ter Mads Clau­sen med hen­vis­ning til blandt an­det by­ens kon­cert­sal på uni­ver­si­te­tet ”med Dan­marks bed­ste aku­stik,” bi­o­gra­fen, ”hvor man kan lig­ge ned med fød­der­ne op­pe og ik­ke be­hø­ver at rej­se sig, hvis na­bo­en skal på toilet­tet,” og en ge­ne­rel vif­te af kul­tur­til­bud, der, som han ud­tryk­ker det – ”si­ger spar to til det he­le og mat­cher de til­bud, som langt stør­re by­er har.”

Folk skal ab­so­lut ik­ke kom­me og tak­ke mig og fon­den for Ho­tel Al­sik. Men ge­ne­relt vil jeg væ­re rig­tig glad, hvis folk er lidt stol­te over at bo her.

Pe­ter Mads Clau­sen – for­mand, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond

Næ­ste sto­re pro­jekt er et fe­ri­e­resort på Nor­dals, som skal stå fær­digt i 2023 med blandt an­det 500 fe­ri­e­bo­li­ger og tro­pisk vand­land. Bit­ten & Mads Clau­sens Fond har skudt 250 mil­li­o­ner kro­ner ind i pro­jek­tet, der i alt har et bud­get på 1,3 mil­li­ar­der kro­ner. Via fon­dens en­ga­ge­ment er det lyk­ke­des at træk­ke PFA, Linak og Søn­der­borg Kom­mu­ne med som an­dre sto­re in­ve­sto­rer, og Pe­ter Mads Clau­sen for­ven­ter, at resor­tet vil få en stor, po­si­tivt af­smit­ten­de ef­fekt på he­le området.

”Er­fa­rin­gen fra lig­nen­de resorts i Frank­rig og Hol­land er, at det får he­le sam­fun­det til at blom­stre op i form af blandt an­det fle­re turi­ster og me­re han­del i bu­tik­ker­ne. Det er selv­føl­ge­lig og­så en stor sum med 1,3 mil­li­ar­der kro­ner, så det er en sats­ning, men vi er ik­ke i tvivl om, at det bli­ver en suc­ces – og­så for­di, det bli­ver det ene­ste i Eu­ro­pa af sin art, som lig­ger helt ud til van­det og har egen ba­de­strand,” si­ger han.

Blandt Danmarks største pengetanke

Ud over for­mand­ska­bet i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond sid­der Pe­ter Mads Clau­sen for bor­den­den i Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond, der støt­ter al­men­vel­gø­ren­de pro­jek­ter i min­dre ska­la – bl.a. fri­vil­li­ge for­e­nin­ger, der hjæl­per æl­dre og ud­sat­te, sport­s­klub­ber og hi­sto­ri­ske for­e­nin­ger. Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond ud­de­ler pen­ge fi­re gan­ge om året og kan – til for­skel fra Bit­ten & Mads Clau­sens Fond – an­sø­ges om støt­te. Det re­sul­te­rer år­ligt i 250-300 do­na­tio­ner ud­valgt blandt cir­ka 1.000 ansøgninger.

Når han i re­la­tion til Bit­ten & Mads Clau­sens Fond kan for­tæl­le om tal­ri­ge mil­li­o­nin­ve­ste­rin­ger og om den be­trag­te­li­ge for­skel, fon­den har gjort og sta­dig gør i Søn­derjyl­land, er det sam­ti­dig hi­sto­ri­en om at væ­re for­mand for en af lan­dets stør­ste pen­ge­tan­ke. Fon­den har vær­di­er for over 24 mil­li­ar­der kro­ner, og pa­ral­lelt med in­ve­ste­rin­ger­ne er der år­li­ge ud­de­lin­ger i stør­rel­ses­or­de­nen 50-60 mil­li­o­ner kro­ner in­den for forsk­ning, ud­dan­nel­se, nær- og lo­ka­l­om­rå­der samt bæredygtighed.

”Det er værd at un­der­stre­ge, at de 24 mil­li­ar­der er det be­løb, vi ejer – ik­ke det be­løb, vi har tænkt os at bru­ge! Det er kun af­ka­stet, vi har til rå­dig­hed,” po­in­te­r­er Pe­ter Mads Clau­sen – og til­fø­jer, at de sto­re sum­mer, han of­te jong­le­rer med på fon­dens veg­ne, med­fø­rer ”et tungt an­svar for at gø­re det rigtigt.”

”Selv om det er man­ge pen­ge, vi in­ve­ste­rer og ud­de­ler, hol­der vi vå­gent øje med, at pen­ge­ne går til no­get le­ve­dyg­tigt og bæ­re­dyg­tigt. Det, fø­ler jeg, er vig­tigt for os. Der­for la­ver vi grun­digt for­ar­bej­de, så vi er sik­re på, at tin­ge­ne lyk­kes, og i de 20 år, jeg har væ­ret for­mand, har vi ik­ke fejl­et med ét pro­jekt,” fast­slår Pe­ter Mads Clausen.

Han be­to­ner i den for­bin­del­se vig­tig­he­den af en dyg­tig og vel­fun­ge­ren­de be­sty­rel­se, som er med til at kva­li­fi­ce­re de sto­re be­slut­nin­ger, og und­la­der ik­ke at ro­se bå­de si­ne eg­ne be­sty­rel­ser og fon­dens direktør.

Jeg har få­et lidt dis­pen­sa­tion, så jeg kan fort­sæt­te. Li­ge nu ta­ger jeg ét år ad gangen.

Pe­ter Mads Clau­sen – for­mand, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond

Bit­ten & Mads Clau­sens Fond har i de se­ne­ste år ajour­ført prin­cip­per­ne for god gover­nan­ce og ram­me­sat fon­dens ak­ti­ve ejer­skab af Dan­foss. Der er ud­ar­bej­det en fæl­les re­fe­ren­ce, som de­fi­ne­rer vedtæg­ter, stra­te­gi og vær­di­grund­lag for virk­som­he­den, og i for­læn­gel­se her­af har fon­dens le­del­se må­ned­li­ge op­­følg­­nings- og ko­or­di­ne­rings­mø­der med le­del­sen i Dan­foss A/S.

”Min bror og jeg har mø­der med Dan­foss´ di­rek­tør Kim Fau­sing og fon­dens di­rek­tør Per Ha­ve. Men hvis vi fra fon­dens si­de be­gyn­der at blan­de os i, hvad be­sty­rel­sen i Dan­foss A/S skal gø­re og ik­ke gø­re, vil det gå helt galt. Det du­er jo ik­ke. Så det vig­tig­ste, vi gør fra fon­dens si­de, er at sør­ge for, at de har en god be­sty­rel­se med de ret­te kom­pe­ten­cer, der skal til for at dri­ve virk­som­he­den godt. På mø­de­r­ne ta­ler vi og­så om, hvor­vidt Dan­foss føl­ger si­ne bud­get­ter og stra­te­gi. Ik­ke for­di, vi vil hæ­ve pe­ge­fin­gre, men vi af­stem­mer ind­byr­des, hvad der fo­re­går,” si­ger Pe­ter Mads Clausen.

Dispensation til at fortsætte som formand

I sep­tem­ber i år fyld­te Pe­ter Mads Clau­sen 70 år. I hen­hold til An­be­fa­lin­ger­ne for God Fonds­le­del­se har Bit­ten & Mads Clau­sens Fond en græn­se for, hvor­når fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer skal stop­pe. I fon­dens vedtæg­ter er græn­sen de­fi­ne­ret som, at med­lem­mer­ne ”skal fra­træ­de med ud­gan­gen af det år, de fyl­der 70”.

Men Pe­ter Mads Clau­sen si­ger ik­ke far­vel og tak ved årets ud­gang, af­slø­rer han.

”Jeg har få­et lidt dis­pen­sa­tion, så jeg kan fort­sæt­te. Li­ge nu ta­ger jeg ét år ad gan­gen,” si­ger han og hol­der en lil­le pause. 

”Men det er da no­get, vi snak­ker om. Vi har en plan B, men den er ik­ke mo­den til of­fent­lig­gø­rel­se endnu”.

- Kan du løf­te lidt af slø­ret for, hvad plan B går ud på?

”Det hand­ler om frem­ti­den og om fonds­be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning. Det er en fa­mi­lie­e­jet virk­som­hed, så der­for er der man­ge spe­ku­la­tio­ner om, hvad skal der ske ef­ter mig og Jør­gen. Det er klart, at det er man­ge in­ter­es­se­re­de i. Men det er vi ik­ke fær­di­ge med at snak­ke om,” si­ger han.

- Kan man fo­re­stil­le sig en for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, der ik­ke hed­der Clau­sen til efternavn?

”Ja, det kan man da godt. Det vil jeg ik­ke ude­luk­ke,” si­ger han.

Ikke ind i nye eventyr

I Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond er der in­gen de­fi­ne­ret al­ders­græn­se. Men der­med ik­ke sagt, at Pe­ter Mads Clau­sen nød­ven­dig­vis fort­sæt­ter pa­ral­lelt med at væ­re for­mand for beg­ge Danfoss-fonde.

”Det tror jeg ik­ke. I Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond fort­sæt­ter jeg, ind­til de sy­nes, jeg er ble­vet tr­æls at hø­re på,” si­ger han med et smil.
Pe­ter Mads Clau­sen har hel­ler in­gen ak­tu­el­le pla­ner om at træ­de ud af de ot­te sel­skabs­be­sty­rel­ser, han er for­mand for:

Blå bog: Pe­ter Mads Clausen
  • 70 år.
  • Søn af fa­bri­kant Mads Clau­sen og hu­stru Bit­ten Clau­sen. Bror til Dan­foss´ be­sty­rel­ses­for­mand Jør­gen Mads Clausen.
  • Ud­dan­net maskiningeniør. 
  • For­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond (der ejer halv­de­len af ak­tier­ne i Dan­foss A/S og be­sid­der 86 pct. af stem­mer­ne) og for­mand for Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond.
  • I for­bin­del­se med sin 70-års fød­sels­dag 6. sep­tem­ber i år ud­nævnt til æres­bor­ger i Søn­der­borg Kommune.
  • Rid­der af Dan­ne­brog af 1. grad.

”Jeg fø­ler mig ik­ke for gam­mel end­nu. Jeg fin­der gni­sten ved, at jeg sim­pelt­hen sy­nes, det er spæn­den­de. Jeg har al­tid væ­ret iværk­sæt­ter og haft med ud­vik­ling at gø­re si­den mi­ne in­­ge­­ni­ør-år. Det er må­ske lidt flot at kal­de det hob­by, når det er så­dan­ne virk­som­he­der, vi ta­ler om, men det ér min hob­by – min dy­re hob­by – og jeg kan ik­ke la­de væ­re. Jeg har dog sagt stop i for­hold til at gå ind i nye even­tyr. Når man er 70 år, véd man ik­ke, hvor lang tid man har til­ba­ge, og hvis mi­ne børn skal til at ta­ge te­ten ef­ter mig i sel­ska­ber, de ik­ke nød­ven­dig­vis har in­ter­es­se for, så er det jo lidt et åg for dem at ta­ge over. Der­for går jeg ik­ke ind i nye bestyrelser.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Top­le­del­se i
fonds­sek­to­ren


 

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: