Peter Mads Clausen: Til gavn for Sønderborg – og Danfoss

I sine 20 år som formand for Bitten & Mads Clausens Fond har Peter Mads Clausen målrettet arbejdet for at gøre Sønderborg og resten af Sønderjylland til et attraktivt sted at bo – og samtidig gøre det nemmere for Danfoss at rekruttere arbejdskraft. Snart bliver listen over spektakulære byggerier, som den store fond står bag, suppleret med et ferieresort til 1,3 mia. kr. Den 70-årige formand har netop fået dispensation til at fortsætte på posten.

Peter Mads Clausens
"Folk skal ab­so­lut ik­ke kom­me og tak­ke mig og fon­den for Ho­tel Al­sik. Men ge­ne­relt vil jeg væ­re rig­tig glad, hvis folk er lidt stol­te over at bo her og fø­ler, Søn­der­borg trods sin stør­rel­se er en drif­tig by med al­le de til­bud, som man el­lers kun har i stor­by­er,” si­ger Pe­ter Mads Clau­sen, for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond og Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond (fo­to: Bit­ten og Mads Clau­sens Fond).

Det er ik­ke no­gen til­fæl­dig­hed, at tek­sten ”TIL GAVN FOR DANFOSS” to­ner frem med ver­sa­ler øverst på si­den, når man klik­ker ind på hjem­mesi­den for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond. Li­sten over stor­sti­le­de pro­jek­ter i Søn­derjyl­land i al­min­de­lig­hed og Søn­der­borg i sær­de­les­hed, som Bit­ten & Mads Clau­sens Fond har skudt mil­li­onbe­løb ind i de se­ne­ste 15-20 år, er lang – en­dog me­get lang. Og når fon­den, der ejer vær­di­er for over 24 mil­li­ar­der kro­ner, åb­ner pen­ge­kas­sen, har det al­tid to over­ord­ne­de for­mål: Det skal gø­re Søn­der­borg og Søn­derjyl­land til et me­re at­trak­tivt sted at bo og ar­bej­de – og sam­ti­dig gav­ne Dan­foss´ re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af medarbejdere.

Ale­ne i år er snoren ble­vet klip­pet til det spek­taku­læ­re Ho­tel Al­sik på hav­ne­fron­ten i Søn­der­borg, Cen­ter for In­du­stri­el Elek­tro­nik er ble­vet åb­net på Syd­dansk Uni­ver­si­tet i Søn­der­borg, og der er sat sig­na­tur på et bi­drag på en kvart mil­li­ard kro­ner til et 1,3 mil­li­ar­der kro­ner stort fe­ri­e­resort på Nordals.

I 20 år har for­man­den for fon­den væ­ret Pe­ter Mads Clau­sen, der er søn af Dan­foss´ grund­læg­ger, fa­bri­kant og in­ge­ni­ør Mads Clau­sen og hu­stru­en Bit­ten, og bror til Dan­foss-kon­cer­nens tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør gen­nem 12 år og nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­for­mand, den knap ét år æl­dre Jør­gen Mads Clausen.

I et eks­klu­sivt in­ter­view med Fun­dats læg­ger Pe­ter Mads Clau­sen ik­ke skjul på fon­dens dob­belt­si­de­de intentioner.

”Det er hjælp til selv­hjælp, kan man si­ge. Jeg har det per­son­ligt så­dan, at jeg me­get ger­ne vil frem­me trivs­len i om­rå­det, men det er med den skum­le bag­tan­ke, at vi og­så kan få me­re kva­li­fi­ce­ret ar­bejds­kraft til by­en. De to ting kan ik­ke skil­les ad. Ar­bej­det på Dan­foss er i sig selv at­trak­tivt, men det er trivs­len og mu­lig­he­der­ne i lo­kal­sam­fun­det, som of­te af­gør, om Dan­foss – og om­rå­dets an­dre virk­som­he­der – for ek­sem­pel kan til­træk­ke en in­ge­ni­ør el­ler en pro­fes­sor, der skal ha­ve sin æg­te­fæl­le med,” si­ger Pe­ter Mads Clausen. 

Rapport viste nedadgående tendens for Sønderjylland

Når Pe­ter Mads Clau­sen skru­er ti­den til­ba­ge til 1999, hvor han over­tog for­mand­spo­sten i fon­den ef­ter sin mor, var fon­dens ud­gangs­punkt et an­det. Bit­ten Clau­sen hav­de, fast­slår Pe­ter Mads Clau­sen, i sin for­valt­ning af rol­len som for­mand haft Dan­foss som sit pri­mæ­re fo­kus, mens han valg­te at tol­ke or­de­ne om at væ­re til gavn for Dan­foss på en bre­de­re måde.

”Mit ud­gangs­punkt, da jeg star­te­de som for­mand, var, at Dan­foss godt kan kla­re sig selv. Jeg tænk­te: ‘Det er ik­ke Dan­foss, vi skal støt­te, men der­i­mod sam­fun­det uden om’. Den­gang var op­le­vel­sen lidt, at Dan­foss lå ale­ne langt ude på lan­det i det, der blev kaldt Ud­kants­dan­mark, og det var svært at træk­ke kva­li­fi­ce­ret ar­bejds­kraft til virk­som­he­den. Sam­men med an­dre go­de kræf­ter delt­og jeg i en vi­sions­grup­pe, som be­stil­te en så­kaldt mo­ni­tor­rap­port fra et ame­ri­kansk ana­ly­se­fir­ma, som ana­ly­se­re­de, hvad vi i Søn­derjyl­land er go­de til, og hvad vi ik­ke er go­de til, og den gav et bil­le­de af, hvor­dan Søn­derjyl­land vil­le se ud 10 år frem i ti­den. Det var et me­get be­drø­ven­de bil­le­de, der blev teg­net – en ned­ad­gå­en­de skrue, hvis ik­ke vi gjor­de no­get. Det sat­te en del tan­ker i gang,” for­tæl­ler Pe­ter Mads Clausen.

Mit ud­gangs­punkt, da jeg star­te­de som for­mand, var, at Dan­foss godt kan kla­re sig selv. Jeg tænk­te: ‘Det er ik­ke Dan­foss, vi skal støt­te, men der­i­mod sam­fun­det uden om’.

Pe­ter Mads Clau­sen – for­mand, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond

Med rap­por­ten i hån­den tog vi­sions­grup­pen blandt an­dre fat i kom­mu­ner­ne og det lo­ka­le er­hvervs­liv og dan­ne­de et re­gio­nalt ud­vik­lings­råd, og der blev sat gang i en ræk­ke sam­ar­bej­der på kryds og tværs mel­lem er­hvervs­liv, kom­mu­ner og am­tet. Pe­ter Mads Clau­sen me­ner, at man­ge af de po­si­ti­ve sam­ar­bej­der, der sta­dig på tær­s­k­len til 2020 fun­ge­rer i Søn­derjyl­land, ud­sprin­ger af dis­se ini­ti­a­ti­ver for 20 år siden.
På spørgs­må­let om, hvad der vil­le væ­re sket, hvis ik­ke fon­den var gå­et ind og hav­de ta­get ak­tivt ejer­skab for ud­vik­lin­gen af lo­kal­sam­fun­det og re­gio­nen, kom­mer sva­ret ef­ter lidt betænkningstid:

”Så vil­le Søn­der­borg væ­re ble­vet en sove­by – det er jeg ret over­be­vist om. Der var ik­ke man­ge an­dre, der gjor­de no­get, den­gang vi star­te­de vo­res ak­ti­vi­te­ter,” si­ger Pe­ter Mads Clausen.

Vil åbne børns øjne for science

Et af de før­ste sto­re kon­kre­te pro­jek­ter i Pe­ter Mads Clau­sens for­mands­tid, som han sta­dig er me­get stolt af, er sci­en­ce-par­ken Dan­foss Uni­ver­se på Als, der åb­ne­de dø­re­ne i 2005. Mod­sat man­ge an­dre for­ly­stel­ses­par­ker er læ­ring det bæ­ren­de ele­ment i Uni­ver­se, og det er in­gen hem­me­lig­hed, at mis­sio­nen er at gø­re gæ­ster­ne – især de yng­ste gæ­ster – be­gej­stre­de for na­tur­vi­den­skab og teknologi.

”Tan­ken var li­ge fra star­ten at på­vir­ke sko­lebørn og før-sko­lebørn i en sci­en­ce-ret­ning. På det tids­punkt syn­tes man­ge, at ma­te­ma­tik og na­tur-tek­nik var no­get for­fær­de­ligt no­get, og sam­fund­sten­den­sen var, at de un­ge i ste­det skul­le læ­se sprog og hi­sto­rie. Min hold­ning var og er, at det bli­ver vi ik­ke ri­ge­re af som sam­fund. Blandt an­det der­for stif­te­de vi si­de­lø­ben­de med Uni­ver­se Ka­ta Fon­den, der har som for­mål at frem­me ny vi­den om læ­ring og har sær­ligt fo­kus på børns en­ga­ge­ment i na­tur­fag,” si­ger Pe­ter Mads Clausen.

Han er og­så sær­de­les til­freds med, at det er lyk­ke­des kom­mu­nen at få bå­de en mo­tor­vej og Syd­dansk Uni­ver­si­tet (Al­sion) til Søn­der­borg. Som han på­pe­ger: ”Er man en uni­ver­si­tets­by, er chan­cer­ne for vækst større.”

Et ini­ti­a­tiv, som Pe­ter Mads Clau­sen med stor til­freds­hed ser til­ba­ge på og ger­ne for­tæl­ler om, er pro­jek­tet med at gø­re den tid­li­ge­re in­du­stri­havn i Søn­der­borg me­re at­trak­tiv. I den for­bin­del­se tog fon­den fat i den ver­dens­be­røm­te ame­ri­kan­ske ar­ki­tekt Frank Ge­hry, som blandt an­det har Walt Dis­ney Con­cert Hall i Los An­ge­les og Gug­gen­heim-mu­se­et i Bil­bao på sit CV.

”Frank Ge­hry ud­ar­bej­de­de en ma­ster­plan for hav­nen, og ar­bej­det blev sat i gang i 2007. Vi var al­le sam­men lyk­ke­li­ge, ind­til 2008 op­randt. Så gik alt i stå, og vi kom først for al­vor i gang igen i 2012 med byg­ge­ri­er­ne på hav­nen,” hu­sker Pe­ter Mads Clau­sen med re­fe­ren­ce til finanskrisen.

Hotel Alsik som en ”go-to-destination”

Hav­ne­fron­ten i Søn­der­borg hu­ser blandt an­det det til da­to mest spek­taku­læ­re pro­jekt, som Bit­ten & Mads Clau­sens Fond sam­men med PFA har in­ve­ste­ret i, nem­lig det 19 eta­ger hø­je Ho­tel Al­sik, der åb­ne­de i maj i år. Ho­tel­let var en del af Frank Ge­hrys masterplan.

Der er skudt over 700 mil­li­o­ner kro­ner ind i ho­tel­pro­jek­tet, som ud over 190 ho­tel­væ­rel­ser og tre re­stau­ran­ter in­de­hol­der Dan­marks stør­ste spa med fle­re end 60 for­skel­li­ge spa- og wel­l­ness-op­le­vel­ser for­delt på 4.500 kva­drat­me­ter. Og Pe­ter Mads Clau­sen er sær­de­les stolt af ho­tel­let og fo­re­lø­big til­freds med investeringen.

”Ide­en fra star­ten har væ­ret at ska­be en go-to-desti­na­tion. Ho­tel­let skul­le væ­re no­get sær­ligt, og un­der­vejs fandt vi ud af det med, at vi ger­ne vil­le ha­ve Dan­marks stør­ste spa. Der er end­nu ik­ke så man­ge dan­ske­re, som går i spa, men vo­res grun­di­ge re­search vi­ste, at ak­ti­vi­te­ter in­den for spa væk­ster med 60 pro­cent, og blandt an­dre ty­sker­ne, sven­sker­ne og nord­mæn­de­ne er sto­re for­bru­ge­re af spa. Det skal nok og­så kom­me til dan­sker­ne – og jeg er sik­ker på, ho­tel­let vil med­vir­ke til at gø­re Søn­der­borg me­re kendt,” si­ger Pe­ter Mads Clausen.

- Hvad be­ty­der det for Søn­der­borg at ha­ve et pre­sti­ge­byg­ge­ri som Ho­tel Alsik?
”Det er sta­dig me­get tid­ligt at si­ge. Men vi kan al­le­re­de nu mær­ke, at det er po­pu­lært, og folk i Søn­der­borg fø­ler sig lidt stol­te over, at vi har få­et så­dan et flot ho­tel her i by­en. Det er og­så til gavn for Dan­foss, som be­nyt­ter det rig­tig me­get til mø­der og over­nat­ten­de gæ­ster,” un­der­stre­ger han.

- Er det et pre­sti­ge­pro­jekt for fon­den at sky­de pen­ge ind i no­get, der er så spek­taku­lært i for­hold til ud­form­ning og arkitektur?

”Jeg vil ger­ne ta­ge or­det ‘pre­sti­ge’ ud på fon­dens veg­ne. Vi gør det, for­di det for sam­fun­det er en rig­tig god idé, og al­le i by­en er vel­kom­ne til at ta­ge del i den pre­sti­ge, der kan væ­re i det. Folk skal ab­so­lut ik­ke kom­me og tak­ke mig og fon­den for Ho­tel Al­sik. Men ge­ne­relt vil jeg væ­re rig­tig glad, hvis folk er lidt stol­te over at bo her og fø­ler, Søn­der­borg trods sin stør­rel­se er en drif­tig by med al­le de til­bud, som man el­lers kun har i stor­by­er,” si­ger Pe­ter Mads Clau­sen med hen­vis­ning til blandt an­det by­ens kon­cert­sal på uni­ver­si­te­tet ”med Dan­marks bed­ste aku­stik,” bi­o­gra­fen, ”hvor man kan lig­ge ned med fød­der­ne op­pe og ik­ke be­hø­ver at rej­se sig, hvis na­bo­en skal på toilet­tet,” og en ge­ne­rel vif­te af kul­tur­til­bud, der, som han ud­tryk­ker det – ”si­ger spar to til det he­le og mat­cher de til­bud, som langt stør­re by­er har.”

Folk skal ab­so­lut ik­ke kom­me og tak­ke mig og fon­den for Ho­tel Al­sik. Men ge­ne­relt vil jeg væ­re rig­tig glad, hvis folk er lidt stol­te over at bo her.

Pe­ter Mads Clau­sen – for­mand, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond

Næ­ste sto­re pro­jekt er et fe­ri­e­resort på Nor­dals, som skal stå fær­digt i 2023 med blandt an­det 500 fe­ri­e­bo­li­ger og tro­pisk vand­land. Bit­ten & Mads Clau­sens Fond har skudt 250 mil­li­o­ner kro­ner ind i pro­jek­tet, der i alt har et bud­get på 1,3 mil­li­ar­der kro­ner. Via fon­dens en­ga­ge­ment er det lyk­ke­des at træk­ke PFA, Linak og Søn­der­borg Kom­mu­ne med som an­dre sto­re in­ve­sto­rer, og Pe­ter Mads Clau­sen for­ven­ter, at resor­tet vil få en stor, po­si­tivt af­smit­ten­de ef­fekt på he­le området.

”Er­fa­rin­gen fra lig­nen­de resorts i Frank­rig og Hol­land er, at det får he­le sam­fun­det til at blom­stre op i form af blandt an­det fle­re turi­ster og me­re han­del i bu­tik­ker­ne. Det er selv­føl­ge­lig og­så en stor sum med 1,3 mil­li­ar­der kro­ner, så det er en sats­ning, men vi er ik­ke i tvivl om, at det bli­ver en suc­ces – og­så for­di, det bli­ver det ene­ste i Eu­ro­pa af sin art, som lig­ger helt ud til van­det og har egen ba­de­strand,” si­ger han.

Blandt Danmarks største pengetanke

Ud over for­mand­ska­bet i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond sid­der Pe­ter Mads Clau­sen for bor­den­den i Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond, der støt­ter al­men­vel­gø­ren­de pro­jek­ter i min­dre ska­la – bl.a. fri­vil­li­ge for­e­nin­ger, der hjæl­per æl­dre og ud­sat­te, sport­s­klub­ber og hi­sto­ri­ske for­e­nin­ger. Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond ud­de­ler pen­ge fi­re gan­ge om året og kan – til for­skel fra Bit­ten & Mads Clau­sens Fond – an­sø­ges om støt­te. Det re­sul­te­rer år­ligt i 250-300 do­na­tio­ner ud­valgt blandt cir­ka 1.000 ansøgninger.

Når han i re­la­tion til Bit­ten & Mads Clau­sens Fond kan for­tæl­le om tal­ri­ge mil­li­o­nin­ve­ste­rin­ger og om den be­trag­te­li­ge for­skel, fon­den har gjort og sta­dig gør i Søn­derjyl­land, er det sam­ti­dig hi­sto­ri­en om at væ­re for­mand for en af lan­dets stør­ste pen­ge­tan­ke. Fon­den har vær­di­er for over 24 mil­li­ar­der kro­ner, og pa­ral­lelt med in­ve­ste­rin­ger­ne er der år­li­ge ud­de­lin­ger i stør­rel­ses­or­de­nen 50-60 mil­li­o­ner kro­ner in­den for forsk­ning, ud­dan­nel­se, nær- og lo­ka­l­om­rå­der samt bæredygtighed.

”Det er værd at un­der­stre­ge, at de 24 mil­li­ar­der er det be­løb, vi ejer – ik­ke det be­løb, vi har tænkt os at bru­ge! Det er kun af­ka­stet, vi har til rå­dig­hed,” po­in­te­r­er Pe­ter Mads Clau­sen – og til­fø­jer, at de sto­re sum­mer, han of­te jong­le­rer med på fon­dens veg­ne, med­fø­rer ”et tungt an­svar for at gø­re det rigtigt.”

”Selv om det er man­ge pen­ge, vi in­ve­ste­rer og ud­de­ler, hol­der vi vå­gent øje med, at pen­ge­ne går til no­get le­ve­dyg­tigt og bæ­re­dyg­tigt. Det, fø­ler jeg, er vig­tigt for os. Der­for la­ver vi grun­digt for­ar­bej­de, så vi er sik­re på, at tin­ge­ne lyk­kes, og i de 20 år, jeg har væ­ret for­mand, har vi ik­ke fejl­et med ét pro­jekt,” fast­slår Pe­ter Mads Clausen.

Han be­to­ner i den for­bin­del­se vig­tig­he­den af en dyg­tig og vel­fun­ge­ren­de be­sty­rel­se, som er med til at kva­li­fi­ce­re de sto­re be­slut­nin­ger, og und­la­der ik­ke at ro­se bå­de si­ne eg­ne be­sty­rel­ser og fon­dens direktør.

Jeg har få­et lidt dis­pen­sa­tion, så jeg kan fort­sæt­te. Li­ge nu ta­ger jeg ét år ad gangen.

Pe­ter Mads Clau­sen – for­mand, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond

Bit­ten & Mads Clau­sens Fond har i de se­ne­ste år ajour­ført prin­cip­per­ne for god gover­nan­ce og ram­me­sat fon­dens ak­ti­ve ejer­skab af Dan­foss. Der er ud­ar­bej­det en fæl­les re­fe­ren­ce, som de­fi­ne­rer vedtæg­ter, stra­te­gi og vær­di­grund­lag for virk­som­he­den, og i for­læn­gel­se her­af har fon­dens le­del­se må­ned­li­ge op­følg­nings- og ko­or­di­ne­rings­mø­der med le­del­sen i Dan­foss A/S.

”Min bror og jeg har mø­der med Dan­foss´ di­rek­tør Kim Fau­sing og fon­dens di­rek­tør Per Ha­ve. Men hvis vi fra fon­dens si­de be­gyn­der at blan­de os i, hvad be­sty­rel­sen i Dan­foss A/S skal gø­re og ik­ke gø­re, vil det gå helt galt. Det du­er jo ik­ke. Så det vig­tig­ste, vi gør fra fon­dens si­de, er at sør­ge for, at de har en god be­sty­rel­se med de ret­te kom­pe­ten­cer, der skal til for at dri­ve virk­som­he­den godt. På mø­de­r­ne ta­ler vi og­så om, hvor­vidt Dan­foss føl­ger si­ne bud­get­ter og stra­te­gi. Ik­ke for­di, vi vil hæ­ve pe­ge­fin­gre, men vi af­stem­mer ind­byr­des, hvad der fo­re­går,” si­ger Pe­ter Mads Clausen.

Dispensation til at fortsætte som formand

I sep­tem­ber i år fyld­te Pe­ter Mads Clau­sen 70 år. I hen­hold til An­be­fa­lin­ger­ne for God Fonds­le­del­se har Bit­ten & Mads Clau­sens Fond en græn­se for, hvor­når fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer skal stop­pe. I fon­dens vedtæg­ter er græn­sen de­fi­ne­ret som, at med­lem­mer­ne ”skal fra­træ­de med ud­gan­gen af det år, de fyl­der 70”.

Men Pe­ter Mads Clau­sen si­ger ik­ke far­vel og tak ved årets ud­gang, af­slø­rer han.

”Jeg har få­et lidt dis­pen­sa­tion, så jeg kan fort­sæt­te. Li­ge nu ta­ger jeg ét år ad gan­gen,” si­ger han og hol­der en lil­le pause. 

”Men det er da no­get, vi snak­ker om. Vi har en plan B, men den er ik­ke mo­den til of­fent­lig­gø­rel­se endnu”.

- Kan du løf­te lidt af slø­ret for, hvad plan B går ud på?

”Det hand­ler om frem­ti­den og om fonds­be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning. Det er en fa­mi­lie­e­jet virk­som­hed, så der­for er der man­ge spe­ku­la­tio­ner om, hvad skal der ske ef­ter mig og Jør­gen. Det er klart, at det er man­ge in­ter­es­se­re­de i. Men det er vi ik­ke fær­di­ge med at snak­ke om,” si­ger han.

- Kan man fo­re­stil­le sig en for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, der ik­ke hed­der Clau­sen til efternavn?

”Ja, det kan man da godt. Det vil jeg ik­ke ude­luk­ke,” si­ger han.

Ikke ind i nye eventyr

I Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond er der in­gen de­fi­ne­ret al­ders­græn­se. Men der­med ik­ke sagt, at Pe­ter Mads Clau­sen nød­ven­dig­vis fort­sæt­ter pa­ral­lelt med at væ­re for­mand for beg­ge Danfoss-fonde.

”Det tror jeg ik­ke. I Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond fort­sæt­ter jeg, ind­til de sy­nes, jeg er ble­vet tr­æls at hø­re på,” si­ger han med et smil.
Pe­ter Mads Clau­sen har hel­ler in­gen ak­tu­el­le pla­ner om at træ­de ud af de ot­te sel­skabs­be­sty­rel­ser, han er for­mand for:

Blå bog: Pe­ter Mads Clausen
  • 70 år.
  • Søn af fa­bri­kant Mads Clau­sen og hu­stru Bit­ten Clau­sen. Bror til Dan­foss´ be­sty­rel­ses­for­mand Jør­gen Mads Clausen.
  • Ud­dan­net maskiningeniør. 
  • For­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond (der ejer halv­de­len af ak­tier­ne i Dan­foss A/S og be­sid­der 86 pct. af stem­mer­ne) og for­mand for Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond.
  • I for­bin­del­se med sin 70-års fød­sels­dag 6. sep­tem­ber i år ud­nævnt til æres­bor­ger i Søn­der­borg Kommune.
  • Rid­der af Dan­ne­brog af 1. grad.

”Jeg fø­ler mig ik­ke for gam­mel end­nu. Jeg fin­der gni­sten ved, at jeg sim­pelt­hen sy­nes, det er spæn­den­de. Jeg har al­tid væ­ret iværk­sæt­ter og haft med ud­vik­ling at gø­re si­den mi­ne in­ge­ni­ør-år. Det er må­ske lidt flot at kal­de det hob­by, når det er så­dan­ne virk­som­he­der, vi ta­ler om, men det ér min hob­by – min dy­re hob­by – og jeg kan ik­ke la­de væ­re. Jeg har dog sagt stop i for­hold til at gå ind i nye even­tyr. Når man er 70 år, véd man ik­ke, hvor lang tid man har til­ba­ge, og hvis mi­ne børn skal til at ta­ge te­ten ef­ter mig i sel­ska­ber, de ik­ke nød­ven­dig­vis har in­ter­es­se for, så er det jo lidt et åg for dem at ta­ge over. Der­for går jeg ik­ke ind i nye bestyrelser.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Topledelse i
fondssektoren


 

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer