15. Juni Fonden har kurs mod mere strategisk filantropi og Rockwool-aktierne er ikke hellige

15. Juni Fonden er økonomisk og historisk tæt forbundet med Rockwool-koncernen, og aktierne i den verdensomspændende isoleringsvirksomhed udgør fire femtedele af fondens milliardformue. Men ifølge bestyrelsesformand Helene Kähler Hjenner kan bestyrelsen i 15. Juni Fonden i morgen beslutte at sælge Rockwool-aktierne, hvis det bedst fremtidssikrer fonden. Hun fortæller om en fond, som går i retning af at være mere proaktiv og mindre reaktiv – og fremover vil støtte færre og større projekter.

Helene Kähler Hjenner
Un­der le­del­se af be­sty­rel­ses­for­mand He­le­ne Käh­ler Hjen­ner har 15. Ju­ni Fon­den de se­ne­ste år skær­pet sin filan­tro­pi­ske pro­fil (fo­to: 15. Ju­ni Fonden).

Når 15. Ju­ni Fon­den med hjem­sted i et ny­op­ført og smukt be­lig­gen­de hus i et skov­om­rå­de uden­for Hørs­holm hvert år kan ud­de­le op imod 60 mil­li­o­ner kro­ner til især na­tur- og jagt­pro­jek­ter, skyl­des det først og frem­mest fon­dens re­la­tion til Ro­ck­wool In­ter­na­tio­nal. Der står nem­lig i høj grad Ro­ck­wool på 15. Ju­ni Fon­dens formue.

For 10 år si­den ar­ve­de fon­den godt 10 pro­cent af ak­tie­ka­pi­ta­len i Ro­ck­wool, og selv­om en del af po­r­te­følj­en si­den er solgt fra, ud­gør de til­ba­ge­væ­ren­de seks pro­cent sta­dig en for­mue i mil­li­ard­klas­sen for fon­den. Ud af 15. Ju­ni Fon­dens egen­ka­pi­tal på 2,5 mil­li­ar­der kro­ner, ud­gør Ro­ck­wool-ak­tier­ne så­le­des i run­de tal de to milliarder.

Men i et eks­klu­sivt in­ter­view med Fun­dats un­der­stre­ger be­sty­rel­ses­for­mand i 15. Ju­ni Fon­den He­le­ne Käh­ler Hjen­ner, at fon­den på in­gen må­de er for­plig­tet til at fort­sæt­te som sto­rak­tio­nær i Rockwool.

”Vi har al­le­re­de solgt fra af Ro­ck­wool-ak­tier­ne for at ri­si­kospre­de en anel­se. Og der står ik­ke no­gen ste­der i vo­res fun­dats, at vi skal va­re­ta­ge og be­hol­de dis­se Ro­ck­wool-ak­tier. Så i prin­cip­pet kan be­sty­rel­sen i 15. Ju­ni Fon­den i mor­gen be­slut­te at sæl­ge al­le ak­tier­ne, hvis det er det, den øn­sker. Vi har ik­ke en for­plig­tel­se på no­gen må­de i for­hold til Ro­ck­wool, så ja, det kan sag­tens kom­me på ta­le at sæl­ge ak­tier­ne. Det vur­de­rer vi i be­sty­rel­sen hvert år,” si­ger He­le­ne Käh­ler Hjen­ner, der har væ­ret for­mand si­den 2016.

15. Ju­ni Fon­den er stif­tet i 1991 af æg­te­par­ret Li­se og Val­de­mar Käh­ler, og fon­den blev ind­sat som uni­ver­sa­lar­ving ef­ter de barn­lø­se stif­te­re. Val­de­mar Käh­ler dø­de først, og ef­ter Li­se Käh­lers død fulg­te i 2009 ar­ven til fon­den be­stå­en­de af 10,59 pro­cent af ak­tier­ne i Ro­ck­wool og 11,55 pro­cent af stem­mer­ne, for­delt på godt 1,5 mil­li­o­ner A-ak­tier og knap 800.000 B-ak­tier. Val­de­mar Käh­ler var bror til He­le­ne Käh­ler Hjen­ners farfar.

Vi har al­le­re­de solgt fra af Ro­ck­wool-ak­tier­ne for at ri­si­kospre­de en anel­se. Vi har ik­ke en for­plig­tel­se på no­gen må­de i for­hold til Ro­ck­wool, så ja, det kan sag­tens kom­me på ta­le at sæl­ge aktierne.

He­le­ne Käh­ler Hjen­ner – be­sty­rel­ses­for­mand, 15. Ju­ni Fonden

”Det var ef­ter øn­ske fra stif­ter­ne, at 15. Ju­ni Fon­den skul­le ar­ve Ro­ck­wool-ak­tier­ne. Det skal ses i ly­set af, at stif­ter­ne og­så var medstif­te­re af Ro­ck­wool-fon­den, som de foræ­re­de en fjer­de­del af de­res for­mue til i for­bin­del­se med dens stif­tel­se. De­res øn­ske kan ha­ve væ­ret, at 15. Ju­ni Fon­den skul­le væ­re en sta­bil ak­tio­nær i Ro­ck­wool. Men en fond skal jo sik­re, at den ek­si­ste­rer til al evig­hed, og så er det op til den sid­den­de be­sty­rel­se at af­gø­re, om fon­den skal be­va­re den på­gæl­den­de ak­tiepost el­ler ej,” si­ger He­le­ne Käh­ler Hjen­ner og til­fø­jer, at ak­tier­ne i iso­le­rings­kon­cer­nen ind­til vi­de­re ”har væ­ret en rig­tig, rig­tig fin for­ret­ning og et me­get stærkt papir.”

Aktiesalg vil ikke være kontroversielt

Ud over de fa­mi­lie­mæs­si­ge bånd mel­lem He­le­ne Käh­ler Hjen­ner og fon­dens stif­te­re, er der på fle­re ni­veau­er tæt­te bånd mel­lem Käh­ler-fa­mi­li­en og Ro­ck­wool In­ter­na­tio­nal. Si­den grund­læg­gel­sen af Kor­sør Sten­for­ret­ning i 1909, der se­ne­re blev til Ro­ck­wool, har Käh­ler-fa­mi­li­en væ­ret re­præ­sen­te­ret med én el­ler fle­re per­so­ner i virk­som­he­dens top. He­le­ne Käh­ler Hjen­ners far Tom var i man­ge år be­sty­rel­ses­for­mand i Ro­ck­wool-kon­cer­nen, og hen­des sto­re­bror Tho­mas er af Ro­ck­wools be­sty­rel­se indstil­let til at over­ta­ge po­sten som be­sty­rel­ses­for­mand på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i april 2020.

Men He­le­ne Käh­ler Hjen­ner af­vi­ser, at det grun­det hi­sto­rik­ken og de fort­sat­te tæt­te fa­mi­liæ­re bånd vil væ­re kon­tro­ver­si­elt, hvis fon­den på et tids­punkt be­slut­ter sig for at skil­le sig af med si­ne Rockwool-aktier.

”Det vil ik­ke væ­re kon­tro­ver­si­elt, i og med det er en al­men­nyt­tig fond,” si­ger hun.

– Vil man ik­ke st­ud­se over det i fa­mi­li­en, hvis fon­dens be­sty­rel­se træf­fer så­dan en beslutning?

”Nej, det tror jeg ik­ke,” si­ger He­le­ne Käh­ler Hjenner.

Har samme værdier som stifterne

Ge­ne­relt ta­ler 47-åri­ge He­le­ne Käh­ler Hjen­ner helst ik­ke om sig selv el­ler sin fa­mi­lie. At hun over­ho­ve­det, ef­ter lang be­tænk­nings­tid, har valgt at tak­ke ja til det­te før­ste in­ter­view i sin egen­skab af for­mand for fon­dens be­sty­rel­se, skyl­des hen­sy­net til fon­den og et øn­ske om at for­tæl­le om fon­dens arbejde.

Det er, be­to­ner hun, ”ik­ke mig som per­son, der skal i fo­kus, men der­i­mod fon­den.” En an­den ven­ding, hun bru­ger et par gan­ge i lø­bet af in­ter­viewet, er, at ”det er ik­ke sær­lig spæn­den­de at ta­le om mig.”

Me­get symp­to­ma­tisk be­teg­ner hun det og­så som ”et til­fæl­de,” at hun i dag sid­der som for­mand for den fond, gran­don­k­len og grand­tan­ten stif­te­de for 29 år siden.

”At jeg sid­der her, er ik­ke no­get, der står i vedtæg­ter­ne – det er me­re et til­fæl­de. De to stif­te­re af 15. Ju­ni Fon­den op­ret­te­de og­så Li­se og Val­de­mar Käh­lers Fa­mi­lie­fond, som jeg trå­d­te ind i i 1999, da den ene stif­ter (Val­de­mar Käh­ler, red.) gik bort, hvor jeg be­sat­te hans plads dér. Ef­ter fem år, da be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i de den­gang to næ­sten iden­ti­ske fonds­be­sty­rel­ser hav­de lært mig at ken­de, fik jeg og­så en plads i 15. Ju­ni Fon­dens be­sty­rel­se. På det tids­punkt var beg­ge fon­de me­get små. In­den ar­ven af Ro­ck­wool-ak­tier ud­del­te 15. Ju­ni Fon­den så­le­des kun om­kring 100.000 kro­ner om året,” si­ger He­le­ne Käh­ler Hjenner.

I be­sty­rel­sen skal vi sik­re, at for­mu­en fort­sat er der til frem­ti­di­ge ge­ne­ra­tio­ner, og på ud­de­lings­si­den er det et stort an­svar at sik­re sig, at det er de rig­ti­ge pro­jek­ter, vi støtter.

He­le­ne Käh­ler Hjen­ner – be­sty­rel­ses­for­mand, 15. Ju­ni Fonden

Hun me­ner, at no­get af det, hun kan bi­dra­ge med i 15. Ju­ni Fon­dens be­sty­rel­ses­lo­ka­le, er vær­di­er iden­ti­ske med dem, stif­ter­ne havde.

”Det er vær­di­er som kva­li­tet, høj fag­lig­hed, in­gen ek­stra­va­gan­ce, or­dent­lig­hed og ik­ke at ta­ge chan­cer – det vil si­ge ik­ke væ­re dum­dri­stig. Fon­den skal i prin­cip­pet væ­re uen­de­lig, in­ve­ste­rin­ger­ne skal ik­ke væ­re for ri­si­ko­be­to­ne­de, og for­mu­en i fon­den skal som mini­mum ud­vik­le sig med in­f­la­tio­nen,” si­ger He­le­ne Käh­ler Hjen­ner, der be­trag­ter det som bå­de et stort an­svar og et stort pri­vil­e­gi­um at væ­re be­sty­rel­ses­for­mand for en fond med så stor for­mue. Som hun siger:

”I be­sty­rel­sen skal vi sik­re, at for­mu­en fort­sat er der til frem­ti­di­ge ge­ne­ra­tio­ner, og på ud­de­lings­si­den er det et stort an­svar at sik­re sig, at det er de rig­ti­ge pro­jek­ter, vi støt­ter. Vi kan gø­re rig­tig me­get godt, men vi kan og­så gø­re rig­tig me­get skidt ved at støt­te de for­ker­te projekter.”

Natur og jagt er primært fokus

Arboretet
Ar­bo­re­tet (fo­to: 15. Ju­ni Fonden).
Pro­jek­ter­ne, som 15. ju­ni Fon­den væl­ger at støt­te blandt cir­ka 900 år­li­ge an­søg­nin­ger, lig­ger in­den for tre ho­ved­om­rå­der, der al­le af­spej­ler stif­ter­par­rets in­ter­es­ser: Dels na­tur og jagt, dels kunst og kul­tur og dels det hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le område.

Klart flest af de gen­nem­snit­ligt 35-40 mil­li­o­ner kro­ner, der år­ligt de­les ud, til­fal­der pro­jek­ter in­den for na­tur og jagt. Be­sty­rel­sen har de­fi­ne­ret en tom­mel­finger­re­gel om, at 60 pro­cent af pen­ge­ne til­fal­der na­tur og jagt, 25 pro­cent går til pro­jek­ter in­den for kunst og kul­tur og 15 pro­cent til hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le formål.

Net­op for­di en så stor del af fon­dens mid­ler går til na­tur- og jagt­pro­jek­ter, gi­ver det iføl­ge He­le­ne Käh­ler Hjen­ner rig­tig god me­ning, at fon­dens se­kre­ta­ri­at hol­der til i et spek­taku­lært, ny­byg­get hus mel­lem unik­ke træ­er og bu­ske i det 37 hektar sto­re om­rå­de kal­det Ar­bo­re­tet i Hørs­holm. Om­rå­det blev etab­le­ret i 1936 som en ud­vi­del­se af For­st­bo­ta­nisk Ha­ve i Char­lot­ten­lund for at un­der­støt­te un­der­vis­nin­gen i sko­v­brugs- og ha­ve­brugs­bo­ta­nik, og Ar­bo­re­tet bru­ges sta­dig i for­bin­del­se med un­der­vis­ning i bo­ta­nik og plan­te­an­ven­del­se på Kø­ben­havns Universitet.

Det er ik­ke til­stræk­ke­ligt at ha­ve en for­mod­ning om, at pro­jek­ter er vel­lyk­ke­de – vi skal frem­over bru­ge me­re kr­udt på at eva­lu­e­re dem og på at ar­bej­de med dem up-front.

He­le­ne Käh­ler Hjen­ner – be­sty­rel­ses­for­mand, 15. Ju­ni Fonden

Så­vel are­a­let som en stor del af fon­dens hu­se an­ven­des fort­sat af KU til forsk­nings­for­mål. Ar­bo­re­tet blev over­ta­get af 15. Ju­ni Fon­den i 2017 og det nye fonds­hus ind­vi­et i au­gust 2018.

”Tid­li­ge­re hav­de fon­den til hu­se i Kron­prin­ses­se­ga­de i Kø­ben­havn, men i en fond, som ud­de­ler 60 pro­cent af mid­ler­ne til na­tur- og jagt­pro­jek­ter, gi­ver det me­re me­ning at væ­re ude i na­tu­ren. Så da vi skul­le fin­de nye lo­ka­ler, le­je­de vi os i før­ste om­gang ind hos Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i Ar­bo­re­tet, og si­den har vi over­ta­get he­le are­a­let og byg­nin­ger­ne – dog ta­ger KU sig sta­dig af drif­ten af om­rå­det. I for­bin­del­se med kø­bet gav vi en do­na­tion på 10 mil­li­o­ner kro­ner til at re­vi­ta­li­se­re Ar­bo­re­tet, og vi har blandt an­det byg­get pu­bli­kums­hus med sko­lestue og toilet­fa­ci­li­te­ter. Og ef­ter, at Jagt- og Sko­v­brugs­mu­se­et luk­ke­de for nog­le år si­den, er det tan­ken, at vi kan til­by­de Hørs­holm og om­egn for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter, som Jagt- og Sko­v­brugs­mu­se­et tid­li­ge­re stod for og der­med la­ve na­tur­for­mid­ling til al­le al­ders­grup­per,” si­ger He­le­ne Käh­ler Hjenner.

Vil støtte færre og større projekter

Si­den hun blev for­mand for be­sty­rel­sen, er se­kre­ta­ri­a­tet i 15. Ju­ni Fon­den vok­set be­trag­te­ligt. Per Vo­et­mann er an­sat som fonds­di­rek­tør, og der er an­sat en pro­gram­chef og en for­mid­lings­me­d­ar­bej­der. Iføl­ge He­le­ne Käh­ler Hjen­ner er der fle­re år­sa­ger til personaleudvidelsen.

”Det er nød­ven­digt med fle­re hæn­der til at ta­ge sig af ad­mi­ni­stra­tio­nen. Der­u­d­over øn­sker vi at væ­re min­dre re­ak­ti­ve og me­re pro­ak­ti­ve på de pro­jek­ter, vi går ind i – det er blandt an­det der­for, vi har an­sat en pro­gram­chef på na­tu­r­om­rå­det,” si­ger hun. 

Net­op at væ­re me­re pro­ak­tiv er en væ­sent­lig del af fon­dens nye stra­te­gi, som og­så hand­ler om at sat­se på fær­re, stør­re og me­re fo­ku­se­re­de pro­jek­ter – og om at eva­lu­e­re dem langt grun­di­ge­re, end det hidtil er sket.

”Vi øn­sker at føl­ge bed­re op på de pro­jek­ter, vi støt­ter, og ta­ge den op­nå­e­de læ­ring ud af pro­jek­ter­ne, så vi sik­rer os, at pro­jek­ter­ne får den ef­fekt, vi og an­dre hav­de tænkt sig, in­den pro­jek­ter­ne blev igang­s­at. Det er ik­ke til­stræk­ke­ligt at ha­ve en for­mod­ning om, at pro­jek­ter er vel­lyk­ke­de – vi skal frem­over bru­ge me­re kr­udt på at eva­lu­e­re dem og på at ar­bej­de med dem up-front,” si­ger He­le­ne Käh­ler Hjenner.

Mid­ler­ne til kul­tu­r­om­rå­det vil frem­over væ­re de sam­me, men for­delt me­re fo­ku­se­ret på fær­re, stør­re projekter.

He­le­ne Käh­ler Hjen­ner – be­sty­rel­ses­for­mand, 15. Ju­ni Fonden

Som led i be­sty­rel­sens stra­te­gi­pro­ces bli­ver det for ti­den og­så drøf­tet, hvor­dan fon­den frem­over kan få en skar­pe­re pro­fil på det kul­tu­rel­le område.

”Vi vil mel­de me­re klart ud – især in­den for kul­tu­r­om­rå­det – hvil­ke ty­per pro­jek­ter, vi støt­ter. Vi får rig­tig man­ge an­søg­nin­ger in­den for det kul­tu­rel­le om­rå­de, men må er­ken­de, at vi ik­ke kan væ­re eks­per­ter på al­le om­rå­der. Mid­ler­ne til kul­tu­r­om­rå­det vil frem­over væ­re de sam­me, men for­delt me­re fo­ku­se­ret på fær­re, stør­re pro­jek­ter. Man kan si­ge, at pa­let­ten bli­ver min­dre bred,” si­ger He­le­ne Käh­ler Hjenner.

Større transparens

I novem­ber 2019 lan­ce­re­de fon­den en ny hjem­mesi­de og et nyt an­søg­nings­mo­dul for at gø­re det nem­me­re at væ­re an­sø­ger. Det ud­vi­de­de se­kre­ta­ri­at, mo­der­ni­se­re­de web­s­i­te og nye an­søg­nings­mo­dul af­spej­ler sam­ti­dig, at 15. Ju­ni Fon­den på linje med sto­re de­le af den øv­ri­ge dan­ske fonds­ver­den be­væ­ger sig må­l­ret­tet i ret­ning af stør­re pro­fes­sio­na­lis­me og åbenhed.

”Ge­ne­relt er der kom­met stør­re trans­pa­rens i fonds­sek­to­ren, og de fle­ste fon­de er nu me­get åb­ne om, hvor­dan de er byg­get op, og hvor­dan de de­ler ud. I 15. Ju­ni Fon­den læg­ger vi og­så fle­re ting frit til­gæn­ge­li­ge på hjem­mesi­den ved­rø­ren­de do­na­tio­ner og vedtæg­ter m.v. Vi har ik­ke be­hov for at hol­de no­get skjult, og selv­om vi som al­men­nyt­tig fond ik­ke be­hø­ver det, føl­ger vi an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se,” si­ger He­le­ne Käh­ler Hjen­ner, der ge­ne­relt me­ner, at an­be­fa­lin­ger­ne har en po­si­tiv, af­smit­ten­de ef­fekt på fondssektoren.

”An­be­fa­lin­ger­ne er et godt red­skab til at se in­dad. Vi går dem igen­nem hvert år og ser, hvor­dan står det til, og der­med bli­ver det en må­de at sik­re sig, at tin­ge­ne er i or­den,” si­ger hun.

An­be­fa­lin­ger­ne om­hand­ler blandt an­det ek­stern kom­mu­ni­ka­tion, og der op­for­dres til, at be­sty­rel­sen ud­ar­bej­der ret­nings­linjer, som imø­de­kom­mer be­ho­vet for åben­hed. He­le­ne Käh­ler Hjen­ner er­ken­der, at fon­den ik­ke tid­li­ge­re har haft den sto­re in­ter­es­se for kom­mu­ni­ka­tio­nen udadtil – som hun ud­tryk­ker det: 

”Tid­li­ge­re har vi haft me­re fo­kus på at væ­re kendt i de rig­ti­ge kred­se, nem­lig de kred­se, hvor vi øn­ske­de at få de rig­ti­ge an­søg­nin­ger fra.”

Blå bog: He­le­ne Käh­ler Hjenner
  • Født 1972
  • Aka­de­mi­in­ge­ni­ør, cand.scient. i humanbiologi
  • Ind­valgt i be­sty­rel­sen for 15. Ju­ni Fon­den i 2004 og for­mand si­den 2016
  • Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Im­m­u­dex ApS
  • Er der­u­d­over be­sty­rel­ses­for­mand i Li­se og Val­de­mar Käh­lers fa­mi­lie­fond, Ar­bo­ret­hu­se­ne A/S, I/S Käh­lers Ejen­dom­me og Furi­ne ApS.

Men He­le­ne Käh­ler Hjen­ner og re­sten af be­sty­rel­sen har få­et øj­ne­ne op for, at fon­den fak­tisk har en in­ter­es­se i at for­mid­le me­re vi­den om, hvad den fo­re­ta­ger sig – og når He­le­ne Käh­ler Hjen­ner væl­ger at gi­ve sit før­ste in­ter­view som for­mand for fonds­be­sty­rel­sen, hand­ler det og­så om li­ge præ­cis dét.

”Det er jo en må­de at væ­re me­re trans­pa­rent på,” si­ger hun med et smil.

Serie:

Topledelse i
fondssektoren


 

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer