Fuldt hus til Novo Nordisk Fondens første strategidag

No­vo Nor­disk Fon­den gik li­ve, da fon­den for før­ste gang præsen­terede si­ne strate­giske sats­nings­om­råder for­an et stort publi­kum af interes­serede sam­arbejds­part­nere og an­sø­ge­re. Idéen med arran­ge­mentet var bå­de at styr­ke di­a­lo­gen med interes­senterne og ska­be trans­parens, si­ger fon­dens kom­munika­tions­chef St­ef­fen Lü­ders.

Novo Nordisk Fonden – strategidag 2020 (foto: Sune Holm Pedersen)
Bir­git­te Naun­tof­te bød vel­kom­men til et fyldt au­di­to­ri­um, da No­vo Nor­disk Fon­den for før­ste gang in­vi­te­re­de til en li­ve-præ­­sen­ta­tion af sin stra­te­gi (fo­to: Su­ne Holm Pe­der­sen).

“Det er helt vildt,” sag­de di­rek­tør Bir­git­te Naun­tof­te fra No­vo Nor­disk Fon­den, da hun fra ta­ler­sto­len sku­e­de ud over au­di­to­ri­et i fon­dens ho­ved­kvar­ter på Tu­borg­vej et stenkast nord for Kø­ben­havn.

Bag­grun­den var det sto­re frem­mø­de af bå­de gam­le, ny­e­re og må­ske kom­men­de sam­ar­bejds­part­ne­re, som var kom­met for at hø­re fon­den præ­sen­te­re sin ud­de­lings­stra­te­gi i et li­ve-for­­mat. Et til­tag, som fon­den ik­ke tid­li­ge­re har gjort brug af.

Og det sto­re pu­bli­kum hav­de da og­så no­get at kom­me ef­ter, hvis det hå­ber på et sam­ar­bej­de med No­vo Nor­disk Fon­den.

For mens fon­den, som ef­ter­hån­den er én af ver­dens stør­ste, i run­de tal ud­be­tal­te 200 mio. kr. om året for ti år si­den, så vok­ser det tal til om­kring 5 mia. kr. i år­li­ge ud­be­ta­lin­ger over de næ­ste par år. Det be­ty­der en vækst på næ­sten 50 pct. fra det nu­væ­ren­de ni­veau på 3,4 mia. kr. år­ligt.

Ar­ran­ge­men­tet sen­der og­så et vig­tig sig­nal til ngo’er som ek­sem­pel­vis Ox­fam Ibis om, at No­vo Nor­disk Fon­den er åben for nye in­put, pro­jekt­for­slag og part­ner­ska­ber. Det er et mo­ti­ve­ren­de sig­nal til os, der skal ud­ar­bej­de pro­jek­ter må­l­ret­tet fon­den.

Tho­mas Oxholm – part­ners­hip ad­visor på fonds­om­rå­det, Ox­fam Ibis

Og net­op væk­sten i ud­de­lin­ger har og­så med­ført stra­te­gi­ske for­an­drin­ger for fon­den, for­kla­re­de Bir­git­te Naun­tof­te:

“Vi støt­ter sta­dig læ­ge­vi­den­ska­ben mas­sivt, men vi bre­der nu og­så vo­res ud­de­lin­ger ud over an­dre fag­om­rå­der. Vi ser på vo­res ud­de­lin­ger til forsk­ning som en in­ve­ste­ring i vo­res al­le sam­mens frem­tid, da det er fra forsk­nin­gen, at de nye løs­nin­ger på sam­fun­dets ud­for­drin­ger skal ska­bes,” sag­de hun.

Ngo: Åbne fonde giver forståelse, viden og motivation

Ef­ter den fæl­les vel­komst kun­ne de frem­mød­te be­væ­ge sig ud i fon­dens ho­ved­kvar­ter, hvor che­fer og an­dre re­præ­sen­tan­ter for fon­dens stra­te­gi­ske sats­nings­om­rå­der stod klar til at for­tæl­le om ind­hol­det i fon­dens stra­te­gi.

Novo Nordisk Fonden – strategidag 2020 (foto: Sune Holm Pedersen)
Ef­ter vel­kom­sten fra Bir­git­te Naun­tof­te kun­ne de frem­mød­te hø­re me­re om No­vo Nor­disk Fon­dens stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der i min­dre grup­per (fo­to: Su­ne Holm Pe­der­sen).

Og det gi­ver god me­ning for en fond at åb­ne dø­re og vin­du­er for in­ter­es­sen­ter­ne, me­ner Tho­mas Oxholm, part­ners­hip ad­visor på fonds­om­rå­det hos Ox­fam Ibis, som var blandt de frem­mød­te:

”Først og frem­mest gi­ver så­dan et ar­ran­ge­ment mu­lig­hed for at få et kla­re­re ind­tryk af fon­dens vir­ke og for­mål, som man kun kan få gen­nem di­a­log med fon­dens spe­ci­a­li­se­re­de pro­gram­me­d­ar­bej­de­re,” si­ger Tho­mas Oxholm.

For ud­over at ska­be en bed­re for­stå­el­se for fon­den hos in­ter­es­sen­ter­ne, så er åben­hed og­så med til at på­vir­ke de po­ten­ti­el­le an­sø­ge­res mo­ti­va­tion, si­ger Tho­mas Oxholm.

“Ar­ran­ge­men­tet sen­der og­så et vig­tig sig­nal til ngo’er som ek­sem­pel­vis Ox­fam Ibis om, at No­vo Nor­disk Fon­den er åben for nye in­put, pro­jekt­for­slag og part­ner­ska­ber. Det er et mo­ti­ve­ren­de sig­nal til os, der skal ud­ar­bej­de pro­jek­ter må­l­ret­tet fon­den,” si­ger han.

Novo Nordisk Fonden: Direkte dialog vigtig

Hos No­vo Nor­disk Fon­den var net­op di­a­lo­gen med in­ter­es­sen­ter­ne, men og­så sig­na­let om gen­nem­sig­tig­hed, et vig­tigt for­mål med da­gen:

”Vi tog ini­ti­a­tiv til det, for­di vi ger­ne vil styr­ke bå­de trans­pa­ren­sen, om det vi gør, og di­a­lo­gen med vo­res vig­ti­ge sam­ar­bejds­part­ne­re,” si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef St­ef­fen Lü­ders og ud­dy­ber:

”No­vo Nor­disk Fon­den har ud­vi­det si­ne ak­ti­vi­te­ter me­get be­ty­de­ligt i de se­ne­re år, og vi vil­le ger­ne gi­ve vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re en god mu­lig­hed for at hø­re me­re om stra­te­gi­en for de en­kel­te om­rå­der og væ­re i di­rek­te di­a­log med de teams hos os, der er an­svar­li­ge for dem.”

At døm­me ud fra til­ba­ge­mel­din­ger var del­ta­ger­ne me­get gla­de for bå­de gen­nem­gan­gen og di­a­lo­gen. Vi vil li­ge vur­de­re, om der i eva­lu­e­rin­ger­ne er for­slag fra del­ta­ger­ne, vi skal ta­ge med næ­ste gang, men el­lers reg­ner vi be­stemt med at gen­ta­ge ini­ti­a­ti­vet.

St­ef­fen Lü­ders – kom­mu­ni­ka­tions­chef, No­vo Nor­disk Fon­den

Og rent prak­tisk var da­gen og­så or­ga­ni­se­ret ud fra sam­me idé, for­tæl­ler St­ef­fen Lü­ders:

“Del­ta­ger­ne kun­ne ud fra de­res per­son­li­ge in­ter­es­ser så væl­ge på for­hånd mel­lem 10 for­skel­li­ge em­ner, der var stil­let op som min­dre in­for­ma­tions­sta­tio­ner i vo­res lo­ka­ler. Hver del­ta­ger hav­de et per­son­ligt ‘me­nu-em­­ne-kort’ og hvert 20. min blev der vars­let, at man skul­le skif­te til næ­ste sta­tion. Det vir­ke­de rig­tig godt,” si­ger St­ef­fen Lü­ders.

St­ef­fen Lü­ders for­ven­ter, at No­vo Nor­disk Fon­den vil ar­ran­ge­re en lig­nen­de åben stra­te­gi­dag igen i frem­ti­den:

”Vi vid­ste ik­ke på for­hånd, om der vil­le væ­re en in­ter­es­se for det, men det fandt vi hur­tigt ud af, at der var. Vi fik langt fle­re til­mel­din­ger, end der var plads til, så vi måt­te op­ret­te en ven­te­li­ste. At døm­me ud fra til­ba­ge­mel­din­ger var del­ta­ger­ne me­get gla­de for bå­de gen­nem­gan­gen og di­a­lo­gen. Vi vil li­ge vur­de­re, om der i eva­lu­e­rin­ger­ne er for­slag fra del­ta­ger­ne, vi skal ta­ge med næ­ste gang, men el­lers reg­ner vi be­stemt med at gen­ta­ge ini­ti­a­ti­vet,” si­ger han.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Storstilet renovering af sønderjysk monumentpark

Hvis dron­ning Mar­gret­he til som­mer kig­ger be­un­dren­de på renove­rin­gen af am­fi­te­a­tret og sten­sæt­nin­ger­ne og glæ­der sig over den nye be­plant­ning i monu­ment­par­ken Ski­be­lund Krat…

Frederiksberg Kommune svigter sit fondstilsyn med Fjerde Maj Kollegiet

På grund af vedtægts­stri­dig fonds­le­del­se i fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et måt­te KU’s rek­tor Hen­rik We­ge­ner tid­li­ge­re i den­ne må­ned træk­ke sig fra en stil­ling…

Radio- og tv-nævnet pålægger fond at stoppe med at sende tv

  Ra­dio- og tv-næv­net læg­ger i sin af­gø­rel­se vægt på, at Ahwa­z­na Fon­den i ef­ter­å­ret 2018 har vist pro­gram­mer, der “groft over­træ­der” be­stem­mel­ser­ne om,…

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.