Fuldt hus til Novo Nordisk Fondens første strategidag

Novo Nordisk Fonden gik live, da fonden for første gang præsen­terede sine strate­giske sats­nings­om­råder foran et stort publi­kum af interes­serede sam­arbejds­part­nere og ansøgere. Idéen med arran­ge­mentet var både at styrke dialogen med interes­senterne og skabe trans­parens, siger fon­dens kom­munika­tions­chef Steffen Lüders.

Novo Nordisk Fonden – strategidag 2020 (foto: Sune Holm Pedersen)
Bir­git­te Naun­tof­te bød vel­kom­men til et fyldt au­di­to­ri­um, da No­vo Nor­disk Fon­den for før­ste gang in­vi­te­re­de til en li­ve-præ­sen­ta­tion af sin stra­te­gi (fo­to: Su­ne Holm Pedersen).

“Det er helt vildt,” sag­de di­rek­tør Bir­git­te Naun­tof­te fra No­vo Nor­disk Fon­den, da hun fra ta­ler­sto­len sku­e­de ud over au­di­to­ri­et i fon­dens ho­ved­kvar­ter på Tu­borg­vej et stenkast nord for København.

Bag­grun­den var det sto­re frem­mø­de af bå­de gam­le, ny­e­re og må­ske kom­men­de sam­ar­bejds­part­ne­re, som var kom­met for at hø­re fon­den præ­sen­te­re sin ud­de­lings­stra­te­gi i et li­ve-for­mat. Et til­tag, som fon­den ik­ke tid­li­ge­re har gjort brug af.

Og det sto­re pu­bli­kum hav­de da og­så no­get at kom­me ef­ter, hvis det hå­ber på et sam­ar­bej­de med No­vo Nor­disk Fonden.

For mens fon­den, som ef­ter­hån­den er én af ver­dens stør­ste, i run­de tal ud­be­tal­te 200 mio. kr. om året for ti år si­den, så vok­ser det tal til om­kring 5 mia. kr. i år­li­ge ud­be­ta­lin­ger over de næ­ste par år. Det be­ty­der en vækst på næ­sten 50 pct. fra det nu­væ­ren­de ni­veau på 3,4 mia. kr. årligt.

Ar­ran­ge­men­tet sen­der og­så et vig­tig sig­nal til ngo’er som ek­sem­pel­vis Ox­fam Ibis om, at No­vo Nor­disk Fon­den er åben for nye in­put, pro­jekt­for­slag og part­ner­ska­ber. Det er et mo­ti­ve­ren­de sig­nal til os, der skal ud­ar­bej­de pro­jek­ter må­l­ret­tet fonden.

Tho­mas Oxholm – part­ners­hip ad­visor på fonds­om­rå­det, Ox­fam Ibis

Og net­op væk­sten i ud­de­lin­ger har og­så med­ført stra­te­gi­ske for­an­drin­ger for fon­den, for­kla­re­de Bir­git­te Nauntofte:

“Vi støt­ter sta­dig læ­ge­vi­den­ska­ben mas­sivt, men vi bre­der nu og­så vo­res ud­de­lin­ger ud over an­dre fag­om­rå­der. Vi ser på vo­res ud­de­lin­ger til forsk­ning som en in­ve­ste­ring i vo­res al­le sam­mens frem­tid, da det er fra forsk­nin­gen, at de nye løs­nin­ger på sam­fun­dets ud­for­drin­ger skal ska­bes,” sag­de hun.

Ngo: Åbne fonde giver forståelse, viden og motivation

Ef­ter den fæl­les vel­komst kun­ne de frem­mød­te be­væ­ge sig ud i fon­dens ho­ved­kvar­ter, hvor che­fer og an­dre re­præ­sen­tan­ter for fon­dens stra­te­gi­ske sats­nings­om­rå­der stod klar til at for­tæl­le om ind­hol­det i fon­dens strategi.

Novo Nordisk Fonden – strategidag 2020 (foto: Sune Holm Pedersen)
Ef­ter vel­kom­sten fra Bir­git­te Naun­tof­te kun­ne de frem­mød­te hø­re me­re om No­vo Nor­disk Fon­dens stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der i min­dre grup­per (fo­to: Su­ne Holm Pedersen).

Og det gi­ver god me­ning for en fond at åb­ne dø­re og vin­du­er for in­ter­es­sen­ter­ne, me­ner Tho­mas Oxholm, part­ners­hip ad­visor på fonds­om­rå­det hos Ox­fam Ibis, som var blandt de fremmødte:

”Først og frem­mest gi­ver så­dan et ar­ran­ge­ment mu­lig­hed for at få et kla­re­re ind­tryk af fon­dens vir­ke og for­mål, som man kun kan få gen­nem di­a­log med fon­dens spe­ci­a­li­se­re­de pro­gram­me­d­ar­bej­de­re,” si­ger Tho­mas Oxholm.

For ud­over at ska­be en bed­re for­stå­el­se for fon­den hos in­ter­es­sen­ter­ne, så er åben­hed og­så med til at på­vir­ke de po­ten­ti­el­le an­sø­ge­res mo­ti­va­tion, si­ger Tho­mas Oxholm.

“Ar­ran­ge­men­tet sen­der og­så et vig­tig sig­nal til ngo’er som ek­sem­pel­vis Ox­fam Ibis om, at No­vo Nor­disk Fon­den er åben for nye in­put, pro­jekt­for­slag og part­ner­ska­ber. Det er et mo­ti­ve­ren­de sig­nal til os, der skal ud­ar­bej­de pro­jek­ter må­l­ret­tet fon­den,” si­ger han.

Novo Nordisk Fonden: Direkte dialog vigtig

Hos No­vo Nor­disk Fon­den var net­op di­a­lo­gen med in­ter­es­sen­ter­ne, men og­så sig­na­let om gen­nem­sig­tig­hed, et vig­tigt for­mål med dagen:

”Vi tog ini­ti­a­tiv til det, for­di vi ger­ne vil styr­ke bå­de trans­pa­ren­sen, om det vi gør, og di­a­lo­gen med vo­res vig­ti­ge sam­ar­bejds­part­ne­re,” si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef St­ef­fen Lü­ders og uddyber:

”No­vo Nor­disk Fon­den har ud­vi­det si­ne ak­ti­vi­te­ter me­get be­ty­de­ligt i de se­ne­re år, og vi vil­le ger­ne gi­ve vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re en god mu­lig­hed for at hø­re me­re om stra­te­gi­en for de en­kel­te om­rå­der og væ­re i di­rek­te di­a­log med de teams hos os, der er an­svar­li­ge for dem.”

At døm­me ud fra til­ba­ge­mel­din­ger var del­ta­ger­ne me­get gla­de for bå­de gen­nem­gan­gen og di­a­lo­gen. Vi vil li­ge vur­de­re, om der i eva­lu­e­rin­ger­ne er for­slag fra del­ta­ger­ne, vi skal ta­ge med næ­ste gang, men el­lers reg­ner vi be­stemt med at gen­ta­ge initiativet.

St­ef­fen Lü­ders – kom­mu­ni­ka­tions­chef, No­vo Nor­disk Fonden

Og rent prak­tisk var da­gen og­så or­ga­ni­se­ret ud fra sam­me idé, for­tæl­ler St­ef­fen Lüders:

“Del­ta­ger­ne kun­ne ud fra de­res per­son­li­ge in­ter­es­ser så væl­ge på for­hånd mel­lem 10 for­skel­li­ge em­ner, der var stil­let op som min­dre in­for­ma­tions­sta­tio­ner i vo­res lo­ka­ler. Hver del­ta­ger hav­de et per­son­ligt ‘me­nu-em­ne-kort’ og hvert 20. min blev der vars­let, at man skul­le skif­te til næ­ste sta­tion. Det vir­ke­de rig­tig godt,” si­ger St­ef­fen Lüders.

St­ef­fen Lü­ders for­ven­ter, at No­vo Nor­disk Fon­den vil ar­ran­ge­re en lig­nen­de åben stra­te­gi­dag igen i fremtiden:

”Vi vid­ste ik­ke på for­hånd, om der vil­le væ­re en in­ter­es­se for det, men det fandt vi hur­tigt ud af, at der var. Vi fik langt fle­re til­mel­din­ger, end der var plads til, så vi måt­te op­ret­te en ven­te­li­ste. At døm­me ud fra til­ba­ge­mel­din­ger var del­ta­ger­ne me­get gla­de for bå­de gen­nem­gan­gen og di­a­lo­gen. Vi vil li­ge vur­de­re, om der i eva­lu­e­rin­ger­ne er for­slag fra del­ta­ger­ne, vi skal ta­ge med næ­ste gang, men el­lers reg­ner vi be­stemt med at gen­ta­ge ini­ti­a­ti­vet,” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer