Fuldt hus til Novo Nordisk Fondens første strategidag

No­vo Nor­disk Fon­den gik li­ve, da fon­den for før­ste gang præsen­terede si­ne strate­giske sats­nings­om­råder for­an et stort publi­kum af interes­serede sam­arbejds­part­nere og an­sø­ge­re. Idéen med arran­ge­mentet var bå­de at styr­ke di­a­lo­gen med interes­senterne og ska­be trans­parens, si­ger fon­dens kom­munika­tions­chef St­ef­fen Lü­ders.

Novo Nordisk Fonden – strategidag 2020 (foto: Sune Holm Pedersen)
Bir­git­te Naun­tof­te bød vel­kom­men til et fyldt au­di­to­ri­um, da No­vo Nor­disk Fon­den for før­ste gang in­vi­te­re­de til en li­ve-præ­­sen­ta­tion af sin stra­te­gi (fo­to: Su­ne Holm Pe­der­sen).

“Det er helt vildt,” sag­de di­rek­tør Bir­git­te Naun­tof­te fra No­vo Nor­disk Fon­den, da hun fra ta­ler­sto­len sku­e­de ud over au­di­to­ri­et i fon­dens ho­ved­kvar­ter på Tu­borg­vej et stenkast nord for Kø­ben­havn.

Bag­grun­den var det sto­re frem­mø­de af bå­de gam­le, ny­e­re og må­ske kom­men­de sam­ar­bejds­part­ne­re, som var kom­met for at hø­re fon­den præ­sen­te­re sin ud­de­lings­stra­te­gi i et li­ve-for­­mat. Et til­tag, som fon­den ik­ke tid­li­ge­re har gjort brug af.

Og det sto­re pu­bli­kum hav­de da og­så no­get at kom­me ef­ter, hvis det hå­ber på et sam­ar­bej­de med No­vo Nor­disk Fon­den.

For mens fon­den, som ef­ter­hån­den er én af ver­dens stør­ste, i run­de tal ud­be­tal­te 200 mio. kr. om året for ti år si­den, så vok­ser det tal til om­kring 5 mia. kr. i år­li­ge ud­be­ta­lin­ger over de næ­ste par år. Det be­ty­der en vækst på næ­sten 50 pct. fra det nu­væ­ren­de ni­veau på 3,4 mia. kr. år­ligt.

Ar­ran­ge­men­tet sen­der og­så et vig­tig sig­nal til ngo’er som ek­sem­pel­vis Ox­fam Ibis om, at No­vo Nor­disk Fon­den er åben for nye in­put, pro­jekt­for­slag og part­ner­ska­ber. Det er et mo­ti­ve­ren­de sig­nal til os, der skal ud­ar­bej­de pro­jek­ter må­l­ret­tet fon­den.

Tho­mas Oxholm – part­ners­hip ad­visor på fonds­om­rå­det, Ox­fam Ibis

Og net­op væk­sten i ud­de­lin­ger har og­så med­ført stra­te­gi­ske for­an­drin­ger for fon­den, for­kla­re­de Bir­git­te Naun­tof­te:

“Vi støt­ter sta­dig læ­ge­vi­den­ska­ben mas­sivt, men vi bre­der nu og­så vo­res ud­de­lin­ger ud over an­dre fag­om­rå­der. Vi ser på vo­res ud­de­lin­ger til forsk­ning som en in­ve­ste­ring i vo­res al­le sam­mens frem­tid, da det er fra forsk­nin­gen, at de nye løs­nin­ger på sam­fun­dets ud­for­drin­ger skal ska­bes,” sag­de hun.

Ngo: Åbne fonde giver forståelse, viden og motivation

Ef­ter den fæl­les vel­komst kun­ne de frem­mød­te be­væ­ge sig ud i fon­dens ho­ved­kvar­ter, hvor che­fer og an­dre re­præ­sen­tan­ter for fon­dens stra­te­gi­ske sats­nings­om­rå­der stod klar til at for­tæl­le om ind­hol­det i fon­dens stra­te­gi.

Novo Nordisk Fonden – strategidag 2020 (foto: Sune Holm Pedersen)
Ef­ter vel­kom­sten fra Bir­git­te Naun­tof­te kun­ne de frem­mød­te hø­re me­re om No­vo Nor­disk Fon­dens stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der i min­dre grup­per (fo­to: Su­ne Holm Pe­der­sen).

Og det gi­ver god me­ning for en fond at åb­ne dø­re og vin­du­er for in­ter­es­sen­ter­ne, me­ner Tho­mas Oxholm, part­ners­hip ad­visor på fonds­om­rå­det hos Ox­fam Ibis, som var blandt de frem­mød­te:

”Først og frem­mest gi­ver så­dan et ar­ran­ge­ment mu­lig­hed for at få et kla­re­re ind­tryk af fon­dens vir­ke og for­mål, som man kun kan få gen­nem di­a­log med fon­dens spe­ci­a­li­se­re­de pro­gram­me­d­ar­bej­de­re,” si­ger Tho­mas Oxholm.

For ud­over at ska­be en bed­re for­stå­el­se for fon­den hos in­ter­es­sen­ter­ne, så er åben­hed og­så med til at på­vir­ke de po­ten­ti­el­le an­sø­ge­res mo­ti­va­tion, si­ger Tho­mas Oxholm.

“Ar­ran­ge­men­tet sen­der og­så et vig­tig sig­nal til ngo’er som ek­sem­pel­vis Ox­fam Ibis om, at No­vo Nor­disk Fon­den er åben for nye in­put, pro­jekt­for­slag og part­ner­ska­ber. Det er et mo­ti­ve­ren­de sig­nal til os, der skal ud­ar­bej­de pro­jek­ter må­l­ret­tet fon­den,” si­ger han.

Novo Nordisk Fonden: Direkte dialog vigtig

Hos No­vo Nor­disk Fon­den var net­op di­a­lo­gen med in­ter­es­sen­ter­ne, men og­så sig­na­let om gen­nem­sig­tig­hed, et vig­tigt for­mål med da­gen:

”Vi tog ini­ti­a­tiv til det, for­di vi ger­ne vil styr­ke bå­de trans­pa­ren­sen, om det vi gør, og di­a­lo­gen med vo­res vig­ti­ge sam­ar­bejds­part­ne­re,” si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef St­ef­fen Lü­ders og ud­dy­ber:

”No­vo Nor­disk Fon­den har ud­vi­det si­ne ak­ti­vi­te­ter me­get be­ty­de­ligt i de se­ne­re år, og vi vil­le ger­ne gi­ve vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re en god mu­lig­hed for at hø­re me­re om stra­te­gi­en for de en­kel­te om­rå­der og væ­re i di­rek­te di­a­log med de teams hos os, der er an­svar­li­ge for dem.”

At døm­me ud fra til­ba­ge­mel­din­ger var del­ta­ger­ne me­get gla­de for bå­de gen­nem­gan­gen og di­a­lo­gen. Vi vil li­ge vur­de­re, om der i eva­lu­e­rin­ger­ne er for­slag fra del­ta­ger­ne, vi skal ta­ge med næ­ste gang, men el­lers reg­ner vi be­stemt med at gen­ta­ge ini­ti­a­ti­vet.

St­ef­fen Lü­ders – kom­mu­ni­ka­tions­chef, No­vo Nor­disk Fon­den

Og rent prak­tisk var da­gen og­så or­ga­ni­se­ret ud fra sam­me idé, for­tæl­ler St­ef­fen Lü­ders:

“Del­ta­ger­ne kun­ne ud fra de­res per­son­li­ge in­ter­es­ser så væl­ge på for­hånd mel­lem 10 for­skel­li­ge em­ner, der var stil­let op som min­dre in­for­ma­tions­sta­tio­ner i vo­res lo­ka­ler. Hver del­ta­ger hav­de et per­son­ligt ‘me­nu-em­­ne-kort’ og hvert 20. min blev der vars­let, at man skul­le skif­te til næ­ste sta­tion. Det vir­ke­de rig­tig godt,” si­ger St­ef­fen Lü­ders.

St­ef­fen Lü­ders for­ven­ter, at No­vo Nor­disk Fon­den vil ar­ran­ge­re en lig­nen­de åben stra­te­gi­dag igen i frem­ti­den:

”Vi vid­ste ik­ke på for­hånd, om der vil­le væ­re en in­ter­es­se for det, men det fandt vi hur­tigt ud af, at der var. Vi fik langt fle­re til­mel­din­ger, end der var plads til, så vi måt­te op­ret­te en ven­te­li­ste. At døm­me ud fra til­ba­ge­mel­din­ger var del­ta­ger­ne me­get gla­de for bå­de gen­nem­gan­gen og di­a­lo­gen. Vi vil li­ge vur­de­re, om der i eva­lu­e­rin­ger­ne er for­slag fra del­ta­ger­ne, vi skal ta­ge med næ­ste gang, men el­lers reg­ner vi be­stemt med at gen­ta­ge ini­ti­a­ti­vet,” si­ger han.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…