Mary Fonden donerer til unge i Indonesien

Kronprinsesse Mary (foto: Steen Brogaard)
Kron­prin­ses­se Mary stif­te­de Mary Fon­den i 2007. Her ses hun til en kon­fe­ren­ce om so­ci­al eks­klu­sion i for­bin­del­se med ar­bej­det i fon­den (fo­to: Ste­en Bro­gaard).

Hvert år ud­de­ler Mary Fon­den en sær­lig do­na­tion til et pro­jekt el­ler en or­ga­ni­sa­tion, som har vist sær­ligt po­ten­ti­a­le og flug­ter med fon­dens for­mål. I år er val­get fal­det på pro­jek­tet, Una­la, der er etab­le­ret af FN’s be­folk­nings­fond UNFPA.

Det frem­går af en pres­se­med­del­el­se fra Mary Fon­den.

Do­na­tio­nen ly­der på 50.000 dol­lars, hvil­ket sva­rer til knap 340.000 kr. Pro­jek­tet for­sø­ger at hjæl­pe un­ge i In­do­nesi­en til en bed­re frem­tid ved at til­by­de dem vi­den om seksu­a­li­tet og gra­tis sund­hed­s­tjek. Med do­na­tio­nen vil man i Una­la fo­ku­se­re på at ræk­ke ud til fle­re un­ge bl.a. gen­nem de so­ci­a­le me­di­er.

”I vo­res del af ver­den er det na­tur­ligt, at un­ge men­ne­sker får vi­den om seksu­a­li­tet og re­pro­duk­tiv sund­hed. Så­dan er det ba­re ik­ke for rig­tig man­ge un­ge i an­dre de­le af ver­den, her­un­der In­do­nesi­en, og det har kon­se­kven­ser bå­de for de un­ges hel­bred, men og­så for de­res frem­tids­ud­sig­ter. Det gæl­der sær­ligt de un­ge pi­ger. F.eks. kan en uøn­sket gravi­di­tet i te­e­na­ge­å­re­ne bå­de væ­re ska­de­ligt for hel­bre­det, men kan og­så sæt­te en plud­se­lig stop­per for ud­sig­ter­ne til ud­dan­nel­se og ad­gang til at få et ar­bej­de og der­med en ind­komst se­ne­re i li­vet”, si­ger for­mand for Mary Fon­den, Kron­prin­ses­se Mary, i pres­se­med­del­el­sen.

Mary Fon­dens sær­li­ge do­na­tion er tid­li­ge­re gå­et til b.la. Kri­se­cen­ter for kvin­der i Ka­bul, Dansk Flygt­nin­ge­hjælps ar­bej­de i nær­om­rå­der­ne og Fon­den for So­ci­alt An­svar.

Mary Fon­den dri­ver pro­jek­ter i sam­ar­bej­de med re­le­van­te eks­per­ter, or­ga­ni­sa­tio­ner, fon­de og virk­som­he­der in­den­for fon­dens over­ord­ne­de for­mål om at be­kæm­pe so­ci­al iso­la­tion.

Kron­prin­ses­se Mary stif­te­de den selv­stæn­di­ge fond i 2007 og var der­med den før­ste kon­ge­li­ge per­son i Dan­mark, der stif­te­de en fond ud fra mo­der­ne ka­ta­ly­ti­ske prin­cip­per med det for­mål at op­nå størst mu­lig ef­fekt.

Skri­bent

Manon Buch
Ma­non Buch
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

”Danmarks største idrætsinitiativ” omfatter også græsslåning og skovture

Hvad vil det si­ge at væ­re ‘idrætsak­tiv’? Er man kun idrætsak­tiv, når man spil­ler fod­bold, hånd­bold el­ler svøm­mer i for­e­nings­re­gi? El­ler er man og­så…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Fondsejede selskaber er stabile arbejdsgivere i krisetider

I en cor­o­na­tid hvor ar­bejds­løs­heds­kø­er­ne bli­ver læn­ge­re over det me­ste af ver­den, er det godt at væ­re an­sat i fond­se­je­de sel­ska­ber. De fond­se­je­de sel­ska­ber…

Legathåndbogen kommer på nye hænder

Ind­hol­det i de fy­si­ske bø­ger Le­gat­hånd­bo­gen og Vej­vi­ser til Le­ga­ter og Fon­de kan frem­over og­så til­gås elek­tro­nisk på po­r­ta­len fon​de​.dk. Det sker i for­læn­gel­se…

Realdania afblæser tre valgmøder på grund af corona

På grund af cor­o­na væl­ger be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia nu at ud­sky­de tre valg­mø­der, hvor 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser i for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed skal be­sæt­tes. Mindst 12…

Fonde klar til tættere samspil med regeringen

Det er ik­ke gå­et ube­mær­ket hen, at er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup (S) på Fon­de­nes Dag den 1. ok­to­ber bå­de ro­ste de små og mel­lem­sto­re fon­de…

Analyse: Demokratiet truer den professionelle filantropi i Realdania

Ef­ter­å­rets valg­mø­der står for dø­ren i for­e­nin­gen Re­al­da­nia. Det er den­ne tid på året, hvor med­lem­mer­ne kan væl­ge de­res kan­di­dat til det 109 mand…

Coronakrise

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Fondsejede selskaber er stabile arbejdsgivere i krisetider

I en cor­o­na­tid hvor ar­bejds­løs­heds­kø­er­ne bli­ver læn­ge­re over det me­ste af ver­den, er det godt at væ­re an­sat i fond­se­je­de sel­ska­ber. De fond­se­je­de sel­ska­ber…

Realdania afblæser tre valgmøder på grund af corona

På grund af cor­o­na væl­ger be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia nu at ud­sky­de tre valg­mø­der, hvor 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser i for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed skal be­sæt­tes. Mindst 12…

Corona-regler kan tvinge Realdania til at udskyde valgmøder eller lave skriftlig afstemning

Cor­ona­kri­sen og for­sam­lings­for­bud­det med­fø­rer i øje­blik­ket, at det ene sto­re ar­ran­ge­ment ef­ter det an­det ud­sky­des el­ler af­ly­ses. Men hvis det over­ho­ve­det kan la­de sig gø­re…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…