Mary Fonden donerer til unge i Indonesien

Kronprinsesse Mary (foto: Steen Brogaard)
Kron­prin­ses­se Mary stif­te­de Mary Fon­den i 2007. Her ses hun til en kon­fe­ren­ce om so­ci­al eks­klu­sion i for­bin­del­se med ar­bej­det i fon­den (fo­to: Ste­en Bro­gaard).

Hvert år ud­de­ler Mary Fon­den en sær­lig do­na­tion til et pro­jekt el­ler en or­ga­ni­sa­tion, som har vist sær­ligt po­ten­ti­a­le og flug­ter med fon­dens for­mål. I år er val­get fal­det på pro­jek­tet, Una­la, der er etab­le­ret af FN’s be­folk­nings­fond UNFPA.

Det frem­går af en pres­se­med­del­el­se fra Mary Fon­den.

Do­na­tio­nen ly­der på 50.000 dol­lars, hvil­ket sva­rer til knap 340.000 kr. Pro­jek­tet for­sø­ger at hjæl­pe un­ge i In­do­nesi­en til en bed­re frem­tid ved at til­by­de dem vi­den om seksu­a­li­tet og gra­tis sund­hed­s­tjek. Med do­na­tio­nen vil man i Una­la fo­ku­se­re på at ræk­ke ud til fle­re un­ge bl.a. gen­nem de so­ci­a­le me­di­er.

”I vo­res del af ver­den er det na­tur­ligt, at un­ge men­ne­sker får vi­den om seksu­a­li­tet og re­pro­duk­tiv sund­hed. Så­dan er det ba­re ik­ke for rig­tig man­ge un­ge i an­dre de­le af ver­den, her­un­der In­do­nesi­en, og det har kon­se­kven­ser bå­de for de un­ges hel­bred, men og­så for de­res frem­tids­ud­sig­ter. Det gæl­der sær­ligt de un­ge pi­ger. F.eks. kan en uøn­sket gravi­di­tet i te­e­na­ge­å­re­ne bå­de væ­re ska­de­ligt for hel­bre­det, men kan og­så sæt­te en plud­se­lig stop­per for ud­sig­ter­ne til ud­dan­nel­se og ad­gang til at få et ar­bej­de og der­med en ind­komst se­ne­re i li­vet”, si­ger for­mand for Mary Fon­den, Kron­prin­ses­se Mary, i pres­se­med­del­el­sen.

Mary Fon­dens sær­li­ge do­na­tion er tid­li­ge­re gå­et til b.la. Kri­se­cen­ter for kvin­der i Ka­bul, Dansk Flygt­nin­ge­hjælps ar­bej­de i nær­om­rå­der­ne og Fon­den for So­ci­alt An­svar.

Mary Fon­den dri­ver pro­jek­ter i sam­ar­bej­de med re­le­van­te eks­per­ter, or­ga­ni­sa­tio­ner, fon­de og virk­som­he­der in­den­for fon­dens over­ord­ne­de for­mål om at be­kæm­pe so­ci­al iso­la­tion.

Kron­prin­ses­se Mary stif­te­de den selv­stæn­di­ge fond i 2007 og var der­med den før­ste kon­ge­li­ge per­son i Dan­mark, der stif­te­de en fond ud fra mo­der­ne ka­ta­ly­ti­ske prin­cip­per med det for­mål at op­nå størst mu­lig ef­fekt.

Skri­bent

Manon Buch
Ma­non Buch
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.