Mary Fonden donerer til unge i Indonesien

Kronprinsesse Mary (foto: Steen Brogaard)
Kron­prin­ses­se Mary stif­te­de Mary Fon­den i 2007. Her ses hun til en kon­fe­ren­ce om so­ci­al eks­klu­sion i for­bin­del­se med ar­bej­det i fon­den (fo­to: Ste­en Brogaard).

Hvert år ud­de­ler Mary Fon­den en sær­lig do­na­tion til et pro­jekt el­ler en or­ga­ni­sa­tion, som har vist sær­ligt po­ten­ti­a­le og flug­ter med fon­dens for­mål. I år er val­get fal­det på pro­jek­tet, Una­la, der er etab­le­ret af FN’s be­folk­nings­fond UNFPA.

Det frem­går af en pres­se­med­del­el­se fra Mary Fonden.

Do­na­tio­nen ly­der på 50.000 dol­lars, hvil­ket sva­rer til knap 340.000 kr. Pro­jek­tet for­sø­ger at hjæl­pe un­ge i In­do­nesi­en til en bed­re frem­tid ved at til­by­de dem vi­den om seksu­a­li­tet og gra­tis sund­hed­s­tjek. Med do­na­tio­nen vil man i Una­la fo­ku­se­re på at ræk­ke ud til fle­re un­ge bl.a. gen­nem de so­ci­a­le medier.

”I vo­res del af ver­den er det na­tur­ligt, at un­ge men­ne­sker får vi­den om seksu­a­li­tet og re­pro­duk­tiv sund­hed. Så­dan er det ba­re ik­ke for rig­tig man­ge un­ge i an­dre de­le af ver­den, her­un­der In­do­nesi­en, og det har kon­se­kven­ser bå­de for de un­ges hel­bred, men og­så for de­res frem­tids­ud­sig­ter. Det gæl­der sær­ligt de un­ge pi­ger. F.eks. kan en uøn­sket gravi­di­tet i te­e­na­ge­å­re­ne bå­de væ­re ska­de­ligt for hel­bre­det, men kan og­så sæt­te en plud­se­lig stop­per for ud­sig­ter­ne til ud­dan­nel­se og ad­gang til at få et ar­bej­de og der­med en ind­komst se­ne­re i li­vet”, si­ger for­mand for Mary Fon­den, Kron­prin­ses­se Mary, i pressemeddelelsen.

Mary Fon­dens sær­li­ge do­na­tion er tid­li­ge­re gå­et til b.la. Kri­se­cen­ter for kvin­der i Ka­bul, Dansk Flygt­nin­ge­hjælps ar­bej­de i nær­om­rå­der­ne og Fon­den for So­ci­alt Ansvar. 

Mary Fon­den dri­ver pro­jek­ter i sam­ar­bej­de med re­le­van­te eks­per­ter, or­ga­ni­sa­tio­ner, fon­de og virk­som­he­der in­den­for fon­dens over­ord­ne­de for­mål om at be­kæm­pe so­ci­al isolation. 

Kron­prin­ses­se Mary stif­te­de den selv­stæn­di­ge fond i 2007 og var der­med den før­ste kon­ge­li­ge per­son i Dan­mark, der stif­te­de en fond ud fra mo­der­ne ka­ta­ly­ti­ske prin­cip­per med det for­mål at op­nå størst mu­lig effekt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Manon Buch
Manon Buch
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer