Novo Nordisk Fonden udruller stor naturfagsfond: “Målet er at nå ud til alle børn i Danmark”

Un­der­vis­nings­i­ni­ti­a­ti­vet Li­fe fra No­vo Nor­disk Fon­den rul­ler der­ud­af, og sko­ler­ne kan al­le­re­de nu be­stil­le fær­di­g­ud­vik­le­de un­der­vis­nings­for­løb, for­tæl­ler di­rek­tør for Li­fe-ini­ti­a­ti­vet, Chri­sti­ne An­tor­i­ni. Men stan­dard­løs­nin­ger er ik­ke no­gen god idé, ad­va­rer Dan­marks Læ­rer­for­e­ning, som og­så min­der om, at fon­de­nes mil­li­ar­der til fol­ke­sko­len ik­ke må æn­dre sko­lens ret­ning.

Novo Nordisk Fonden – strategidag 2020 (foto: Sune Holm Pedersen)
Li­­fe-ini­ti­a­ti­­vets di­rek­tør Chri­sti­ne An­tor­i­ni for­tæl­ler om fær­di­g­ud­vik­le­de un­der­vis­nings­for­løb på No­vo Nor­disk Fon­dens net­op af­hold­te åb­ne stra­te­gi­dag. Ini­ti­a­ti­vet skal styr­ke in­ter­es­sen for na­tur­vi­den­skab hos børn og un­ge i he­le lan­det. Med en be­vil­ling på 1,6 mia. kr. vil No­vo Nor­disk Fon­den til næ­ste år ud­skil­le ini­ti­a­ti­vet i en selv­stæn­dig fond (fo­to: Su­ne Holm Pe­der­sen).

Ud­rul­nin­gen af det am­bi­tiø­se na­tur­fag­s­i­ni­ti­a­tiv Li­fe fra No­vo Nor­disk Fon­den er i fuld gang. Ef­ter pla­nen bli­ver Li­fe om et år til en selv­stæn­dig fond med en be­vil­lin­ger på 1,6 mia. kr. over de næ­ste ti år.

Men al­le­re­de nu kan na­tur­fags­læ­re­re på lan­dets fol­ke­sko­ler be­stil­le fær­di­g­ud­vik­le­de un­der­vis­nings­for­løb fra Li­fe, li­ge­som ini­ti­a­ti­vets 40.000 kvm sto­re la­bo­ra­to­ri­e­byg­ning nord for Kø­ben­havn er un­der etab­le­ring.

Det for­tæl­ler Chri­sti­ne An­tor­i­ni, som er di­rek­tør for Li­­fe-ini­ti­a­ti­­vet:

”Hos Li­fe til­by­der vi vir­ke­lig­hedsnæ­re na­tur­fags­for­løb til grund­sko­len og ung­doms­ud­dan­nel­ser gra­tis, for­di vi ger­ne vil væ­re med til at styr­ke in­ter­es­sen for na­tur­vi­den­skab hos børn og un­ge i he­le lan­det. Der­i­mod ud­de­ler vi ik­ke mid­ler til an­sø­ge­re. Vi er li­ge nu på et me­get spæn­den­de sta­die på vo­res rej­se. Vi har li­ge åb­net for be­stil­ling af de før­ste fær­di­g­ud­vik­le­de Li­­fe-for­løb, En­zymj­ag­ten og We­Grow, og vi er i gang med at etab­le­re Li­fe Cam­pus, et læ­rings­cen­ter med avan­ce­re­de la­bo­ra­to­ri­e­fa­ci­li­te­ter i Lyng­by, hvor Li­fe for­ven­tes at flyt­te ud i ef­ter­å­ret 2021,” si­ger Chri­sti­ne An­tor­i­ni.

Li­­fe-ini­ti­a­ti­­vet skal styr­ke in­ter­es­sen for na­tur­vi­den­skab hos børn og un­ge gen­nem un­der­vis­ning, der ‘sæt­ter nye stan­dar­der’, si­ger Chri­sti­ne An­tor­i­ni:

”Det er knap to år si­den, at No­vo Nor­disk Fon­den be­slut­te­de at etab­le­re Li­fe som et læ­rings­i­ni­ti­a­tiv, der ud­vik­ler og til­by­der un­der­vis­nings­for­løb, der sæt­ter nye stan­dar­der for an­ven­del­ses­o­ri­en­te­ret og un­der­sø­gel­ses­ba­se­ret na­tur­fags­un­der­vis­ning i Dan­mark. Helt fra be­gyn­del­sen har det væ­ret pla­nen, at Li­fe på et tids­punkt bli­ver en selv­stæn­dig al­men­nyt­tig fond, der er støt­tet af No­vo Nor­disk Fon­den,” si­ger hun.

Li­­fe-ini­ti­a­ti­­vet blev og­så præ­sen­te­ret på No­vo Nor­disk Fon­dens stra­te­gi­dag, der løb af stab­len i sid­ste uge. Her for­tal­te fon­dens di­rek­tør Bir­git­te Naun­tof­te, at ini­ti­a­ti­vet skal nå ud til al­le børn i Dan­mark:

Jer, der har børn el­ler bør­ne­børn, kom­mer til at hø­re me­re om det, for må­let er at nå ud til al­le børn i Dan­mark.

Bir­git­te Naun­tof­te – di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fon­den

“Der bli­ver mo­bi­le la­bo­ra­to­ri­er, som kø­rer ud på sko­ler­ne med forsk­nings­ud­styr i topklas­se. Der kom­mer og­så en di­gi­tal plat­form kal­det My:life. Der kom­mer Li­fe Kit, som er en ma­te­ri­a­le­kas­se, som læ­rer­ne kan be­stil­le. Og så får Li­fe sit eget hus, Li­fe Cam­pus, hvor man ud­vik­ler spæn­den­de læ­rings­for­løb, og hvor børn og un­ge kan kom­me for at læ­re at eks­pe­ri­men­te­re. Og jer, der har børn el­ler bør­ne­børn, kom­mer til at hø­re me­re om det, for må­let er at nå ud til al­le børn i Dan­mark,” sag­de Bir­git­te Naun­tof­te på stra­te­gi­da­gen.

Danmarks Lærerforening: Fonde må ikke sætte retning

Men No­vo Nor­disk Fon­dens og den øv­ri­ge fonds­sek­tors mil­li­ard­s­tøt­te til især den na­tur­fag­li­ge un­der­vis­ning i fol­ke­sko­len kan ri­si­ke­re at ska­be un­der­vis­ning med en slag­si­de, me­ner Dan­marks Læ­rer­for­e­nings næst­for­mand Dor­te Lan­ge:

“Det kan kom­me til at be­ty­de no­get for ret­nin­gen af un­der­vis­nin­gen. Der­for er det vig­tigt, at fon­de­ne respek­te­rer, at fol­ke­sko­len har en for­måls­pa­ra­graf, og at fa­ge­ne har be­stem­te for­mål. Læ­rer­ne og skole­le­der­ne skal be­stem­me, hvor­dan vi an­ven­der de her mid­ler, og hvor­dan vi kan ud­vik­le un­der­vis­nin­gen, så vi kan le­ve op til fa­ge­nes for­mål,” si­ger Dor­te Lan­ge.

Iføl­ge Dan­marks Læ­rer­for­e­ning er an­tal­let af læ­rer­stil­lin­ger fal­det med 18 pct. si­den 2009, sam­ti­dig med at de til­ba­ge­væ­ren­de læ­re­re er for­plig­tet til at un­der­vi­se me­re. Og især der­for kan fol­ke­sko­len næ­sten ri­si­ke­re at bli­ve af­hæn­gig af fonds­mid­ler, si­ger Dor­te Lan­ge:

“Vi skal ge­ne­relt væ­re dybt op­mærk­som­me, græn­sen­de til be­kym­re­de, over, at fol­ke­sko­len ik­ke er bed­re fi­nan­si­e­ret, end den er i Dan­mark. Det sto­re pro­blem med fonds­fi­nan­si­e­ring er jo, at vi nog­le gan­ge næ­sten kan væ­re nødt til at ta­ge imod de her pen­ge, for­di fol­ke­sko­len er så dår­ligt øko­no­misk un­der­byg­get,” si­ger hun.

Det sto­re pro­blem med fonds­fi­nan­si­e­ring er jo, at vi nog­le gan­ge næ­sten kan væ­re nødt til at ta­ge imod de her pen­ge, for­di fol­ke­sko­len er så dår­ligt øko­no­misk un­der­byg­get.

Dor­te Lan­ge – næst­for­mand, Dan­marks Læ­rer­for­e­ning

Hos No­vo Nor­disk Fon­den ly­der sva­ret fra Chri­sti­ne An­tor­i­ni, at det fag­li­ge ind­hold fra Li­fe læg­ger sig op ad sko­ler­nes na­tio­na­le mål, og­så kendt som Fæl­les Mål:

”Li­fe til­by­der un­der­vis­nings­for­løb, der har til for­mål at un­der­støt­te den al­min­de­li­ge un­der­vis­ning i grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. Der­for le­ver al­le Li­­fe-for­løb op til de fæl­les mål, der gæl­der for de re­le­van­te fag, og så­le­des un­der­støt­ter fa­ge­nes for­mål,” si­ger Chri­sti­ne An­tor­i­ni.

Danmarks Lærerforening: Forståeligt at flere fonde støtter naturvidenskab

Selv­om Dor­te Lan­ge er skep­tisk over for den mu­li­ge ind­fly­del­se fra pri­va­te fonds­mid­ler på fol­ke­sko­lens ret­ning, så har hun og­så for­stå­el­se for, at ek­sem­pel­vis No­vo Nor­disk Fon­den især in­ter­es­se­rer sig for net­op dét om­rå­de:

"No­vo Nor­disk Fon­den har selv­føl­ge­lig en in­ter­es­se i at un­der­støt­te, at li­ge præ­cis det na­tur­fag­li­ge er­hvervs­om­rå­de bli­ver kva­li­fi­ce­ret i Dan­mark. Men det vig­tig­ste over­ho­ve­det når fon­de­ne ger­ne vil bi­dra­ge til sko­len, det er, at de så ik­ke og­så vil be­stem­me, hvor­dan vi skal un­der­vi­se og med hvil­ke for­mål, og hvad det skal nå hen til,” si­ger Dor­te Lan­ge og ud­dy­ber:

“Men hvis fon­de­ne støt­ter na­tur­fa­ge­ne for at få un­ge men­ne­sker, som kan gå ind i de­res virk­som­he­der og væ­re højt kva­li­fi­ce­ret til dét, så skal de jo og­så over­ve­je, at hvis ik­ke du og­så for­står hi­sto­rie, re­li­gion og så vi­de­re, så er du ik­ke ud­dan­net he­le vej­en rundt. Så de fon­de vil må­ske og­så på et tids­punkt be­gyn­de at tæn­ke, at de skal gå lidt bre­de­re ind med de­res støt­te for at få ele­ver, der er dan­net til at kun­ne va­re­ta­ge nog­le vig­ti­ge jobs i frem­ti­den og­så,” si­ger Dor­te Lan­ge.

Færdigudviklede undervisningsforløb – der kan tilpasses

En cen­tral del af No­vo Nor­disk Fon­dens Li­­fe-ini­ti­a­tiv er de fær­di­g­ud­vik­le­de un­der­vis­nings­for­løb, som ta­ger ud­gangs­punkt i pro­ble­mer de­fi­ne­ret i sam­spil med virk­som­he­der og for­ske­re.

Et ek­sem­pel er for­lø­bet We­Grow. Her skal ele­ver­ne un­der­sø­ge, hvor­dan mi­kro­or­ga­nis­mer og sen­sor­tek­no­lo­gi kan bru­ges til at pro­du­ce­re mad nok til ver­dens vok­sen­de be­folk­ning.

For­lø­be­ne be­skri­ves af fon­den som ‘vir­ke­lig­hedsnæ­re’, men dén for­mu­le­ring er fol­ke­sko­le­læ­rer­nes næst­for­mand Dor­te Lan­ge ik­ke til­hæn­ger af. Hun min­der om, at ram­mer og for­mål for un­der­vis­nin­gen ik­ke må be­stem­mes af fon­de.

Og om un­der­vis­nin­gen skal væ­re ‘vir­ke­lig­hedsnær’ el­ler ‘te­o­re­tisk’ el­ler no­get tred­je, det er fak­tisk ik­ke no­get, som den fond kan de­fi­ne­re.

Dor­te Lan­ge – næst­for­mand, Dan­marks Læ­rer­for­e­ning

“No­vo Nor­disk Fon­den ta­ler om 'vir­ke­lig­hedsnær un­der­vis­ning', men i sko­len er vi sty­ret af kom­mu­nens ram­mer og for­må­let be­stemt af Fol­ke­tin­get. Og om un­der­vis­nin­gen skal væ­re ‘vir­ke­lig­hedsnær’ el­ler ‘te­o­re­tisk’ el­ler no­get tred­je, det er fak­tisk ik­ke no­get, som den fond kan de­fi­ne­re,” si­ger Dor­te Lan­ge.

Der­u­d­over op­po­ne­rer Dor­te Lan­ge mod sel­ve idéen om fær­di­g­ud­vik­le­de un­der­vis­nings­for­løb, hvis det med­fø­rer, at un­der­vis­nin­gen stan­dar­di­se­res:

“Fær­di­g­ud­vik­le­de for­løb, alt­så stan­dard­løs­nin­ger, er al­drig no­gen god idé. Læ­rer­ne er nødt til at til­ret­te for­lø­bet til de­res ele­ver. Mo­ti­va­tion hos ele­ver­ne kom­mer fra læ­re­ren, som ken­der si­ne ele­ver. Dét er læ­rer­ne ud­dan­net til, for du kan ik­ke ba­re ta­ge et fær­digt kon­cept og kø­re det igen­nem,” si­ger Dor­te Lan­ge.

Iføl­ge Chri­sti­ne An­tor­i­ni kan de fær­di­g­ud­vik­le­de un­der­vis­nings­for­løb dog al­tid til­pas­ses:

”Vi til­by­der sam­le­de un­der­vis­nings­for­løb, der ta­ger ud­gangs­punkt i en ak­tu­el sam­funds­ud­for­dring, der un­der­støt­ter et el­ler fle­re af FN’s ver­dens­mål for bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling. Det er na­tur­lig­vis op til den en­kel­te læ­rer at an­ven­de og til­pas­se ele­men­ter­ne i et for­løb, så de pas­ser bedst til læ­re­rens un­der­vis­ning. De læ­re­re, der øn­sker at an­ven­de det sam­le­de for­løb, kan gø­re det. De læ­re­re, der øn­sker at ver­sio­ne­re et for­løb, kan gø­re det. I sid­ste uge åb­ne­de vi for be­stil­ling af de før­ste un­der­vis­nings­for­løb, og der er stor in­ter­es­se for at be­stil­le En­zymj­ag­ten og We­Grow, der er de to før­ste fær­di­g­ud­vik­le­de un­der­vis­nings­for­løb. Nu ser vi frem til at få til­ba­ge­mel­din­ger fra læ­rer­ne, når de før­ste for­løb er klar på sko­ler­ne i slut­nin­gen af marts,” si­ger Chri­sti­ne An­tor­i­ni.

I lø­bet af sko­le­å­ret 2020/2021 for­ven­ter Li­­fe-ini­ti­a­ti­­vet at kun­ne le­ve­re Li­­fe-for­løb til sko­ler i he­le lan­det.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

”Danmarks største idrætsinitiativ” omfatter også græsslåning og skovture

Hvad vil det si­ge at væ­re ‘idrætsak­tiv’? Er man kun idrætsak­tiv, når man spil­ler fod­bold, hånd­bold el­ler svøm­mer i for­e­nings­re­gi? El­ler er man og­så…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Fondsejede selskaber er stabile arbejdsgivere i krisetider

I en cor­o­na­tid hvor ar­bejds­løs­heds­kø­er­ne bli­ver læn­ge­re over det me­ste af ver­den, er det godt at væ­re an­sat i fond­se­je­de sel­ska­ber. De fond­se­je­de sel­ska­ber…

Legathåndbogen kommer på nye hænder

Ind­hol­det i de fy­si­ske bø­ger Le­gat­hånd­bo­gen og Vej­vi­ser til Le­ga­ter og Fon­de kan frem­over og­så til­gås elek­tro­nisk på po­r­ta­len fon​de​.dk. Det sker i for­læn­gel­se…

Realdania afblæser tre valgmøder på grund af corona

På grund af cor­o­na væl­ger be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia nu at ud­sky­de tre valg­mø­der, hvor 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser i for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed skal be­sæt­tes. Mindst 12…

Fonde klar til tættere samspil med regeringen

Det er ik­ke gå­et ube­mær­ket hen, at er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup (S) på Fon­de­nes Dag den 1. ok­to­ber bå­de ro­ste de små og mel­lem­sto­re fon­de…

Analyse: Demokratiet truer den professionelle filantropi i Realdania

Ef­ter­å­rets valg­mø­der står for dø­ren i for­e­nin­gen Re­al­da­nia. Det er den­ne tid på året, hvor med­lem­mer­ne kan væl­ge de­res kan­di­dat til det 109 mand…

Coronakrise

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Fondsejede selskaber er stabile arbejdsgivere i krisetider

I en cor­o­na­tid hvor ar­bejds­løs­heds­kø­er­ne bli­ver læn­ge­re over det me­ste af ver­den, er det godt at væ­re an­sat i fond­se­je­de sel­ska­ber. De fond­se­je­de sel­ska­ber…

Realdania afblæser tre valgmøder på grund af corona

På grund af cor­o­na væl­ger be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia nu at ud­sky­de tre valg­mø­der, hvor 17 re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser i for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed skal be­sæt­tes. Mindst 12…

Corona-regler kan tvinge Realdania til at udskyde valgmøder eller lave skriftlig afstemning

Cor­ona­kri­sen og for­sam­lings­for­bud­det med­fø­rer i øje­blik­ket, at det ene sto­re ar­ran­ge­ment ef­ter det an­det ud­sky­des el­ler af­ly­ses. Men hvis det over­ho­ve­det kan la­de sig gø­re…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…