Novo Nordisk Fonden udruller stor naturfagsfond: “Målet er at nå ud til alle børn i Danmark”

Un­der­vis­nings­i­ni­ti­a­ti­vet Li­fe fra No­vo Nor­disk Fon­den rul­ler der­ud­af, og sko­ler­ne kan al­le­re­de nu be­stil­le fær­di­g­ud­vik­le­de un­der­vis­nings­for­løb, for­tæl­ler di­rek­tør for Li­fe-ini­ti­a­ti­vet, Chri­sti­ne An­tor­i­ni. Men stan­dard­løs­nin­ger er ik­ke no­gen god idé, ad­va­rer Dan­marks Læ­rer­for­e­ning, som og­så min­der om, at fon­de­nes mil­li­ar­der til fol­ke­sko­len ik­ke må æn­dre sko­lens ret­ning.

Novo Nordisk Fonden – strategidag 2020 (foto: Sune Holm Pedersen)
Li­­fe-ini­ti­a­ti­­vets di­rek­tør Chri­sti­ne An­tor­i­ni for­tæl­ler om fær­di­g­ud­vik­le­de un­der­vis­nings­for­løb på No­vo Nor­disk Fon­dens net­op af­hold­te åb­ne stra­te­gi­dag. Ini­ti­a­ti­vet skal styr­ke in­ter­es­sen for na­tur­vi­den­skab hos børn og un­ge i he­le lan­det. Med en be­vil­ling på 1,6 mia. kr. vil No­vo Nor­disk Fon­den til næ­ste år ud­skil­le ini­ti­a­ti­vet i en selv­stæn­dig fond (fo­to: Su­ne Holm Pe­der­sen).

Ud­rul­nin­gen af det am­bi­tiø­se na­tur­fag­s­i­ni­ti­a­tiv Li­fe fra No­vo Nor­disk Fon­den er i fuld gang. Ef­ter pla­nen bli­ver Li­fe om et år til en selv­stæn­dig fond med en be­vil­lin­ger på 1,6 mia. kr. over de næ­ste ti år.

Men al­le­re­de nu kan na­tur­fags­læ­re­re på lan­dets fol­ke­sko­ler be­stil­le fær­di­g­ud­vik­le­de un­der­vis­nings­for­løb fra Li­fe, li­ge­som ini­ti­a­ti­vets 40.000 kvm sto­re la­bo­ra­to­ri­e­byg­ning nord for Kø­ben­havn er un­der etab­le­ring.

Det for­tæl­ler Chri­sti­ne An­tor­i­ni, som er di­rek­tør for Li­­fe-ini­ti­a­ti­­vet:

”Hos Li­fe til­by­der vi vir­ke­lig­hedsnæ­re na­tur­fags­for­løb til grund­sko­len og ung­doms­ud­dan­nel­ser gra­tis, for­di vi ger­ne vil væ­re med til at styr­ke in­ter­es­sen for na­tur­vi­den­skab hos børn og un­ge i he­le lan­det. Der­i­mod ud­de­ler vi ik­ke mid­ler til an­sø­ge­re. Vi er li­ge nu på et me­get spæn­den­de sta­die på vo­res rej­se. Vi har li­ge åb­net for be­stil­ling af de før­ste fær­di­g­ud­vik­le­de Li­­fe-for­løb, En­zymj­ag­ten og We­Grow, og vi er i gang med at etab­le­re Li­fe Cam­pus, et læ­rings­cen­ter med avan­ce­re­de la­bo­ra­to­ri­e­fa­ci­li­te­ter i Lyng­by, hvor Li­fe for­ven­tes at flyt­te ud i ef­ter­å­ret 2021,” si­ger Chri­sti­ne An­tor­i­ni.

Li­­fe-ini­ti­a­ti­­vet skal styr­ke in­ter­es­sen for na­tur­vi­den­skab hos børn og un­ge gen­nem un­der­vis­ning, der ‘sæt­ter nye stan­dar­der’, si­ger Chri­sti­ne An­tor­i­ni:

”Det er knap to år si­den, at No­vo Nor­disk Fon­den be­slut­te­de at etab­le­re Li­fe som et læ­rings­i­ni­ti­a­tiv, der ud­vik­ler og til­by­der un­der­vis­nings­for­løb, der sæt­ter nye stan­dar­der for an­ven­del­ses­o­ri­en­te­ret og un­der­sø­gel­ses­ba­se­ret na­tur­fags­un­der­vis­ning i Dan­mark. Helt fra be­gyn­del­sen har det væ­ret pla­nen, at Li­fe på et tids­punkt bli­ver en selv­stæn­dig al­men­nyt­tig fond, der er støt­tet af No­vo Nor­disk Fon­den,” si­ger hun.

Li­­fe-ini­ti­a­ti­­vet blev og­så præ­sen­te­ret på No­vo Nor­disk Fon­dens stra­te­gi­dag, der løb af stab­len i sid­ste uge. Her for­tal­te fon­dens di­rek­tør Bir­git­te Naun­tof­te, at ini­ti­a­ti­vet skal nå ud til al­le børn i Dan­mark:

Jer, der har børn el­ler bør­ne­børn, kom­mer til at hø­re me­re om det, for må­let er at nå ud til al­le børn i Dan­mark.

Bir­git­te Naun­tof­te – di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fon­den

“Der bli­ver mo­bi­le la­bo­ra­to­ri­er, som kø­rer ud på sko­ler­ne med forsk­nings­ud­styr i topklas­se. Der kom­mer og­så en di­gi­tal plat­form kal­det My:life. Der kom­mer Li­fe Kit, som er en ma­te­ri­a­le­kas­se, som læ­rer­ne kan be­stil­le. Og så får Li­fe sit eget hus, Li­fe Cam­pus, hvor man ud­vik­ler spæn­den­de læ­rings­for­løb, og hvor børn og un­ge kan kom­me for at læ­re at eks­pe­ri­men­te­re. Og jer, der har børn el­ler bør­ne­børn, kom­mer til at hø­re me­re om det, for må­let er at nå ud til al­le børn i Dan­mark,” sag­de Bir­git­te Naun­tof­te på stra­te­gi­da­gen.

Danmarks Lærerforening: Fonde må ikke sætte retning

Men No­vo Nor­disk Fon­dens og den øv­ri­ge fonds­sek­tors mil­li­ard­s­tøt­te til især den na­tur­fag­li­ge un­der­vis­ning i fol­ke­sko­len kan ri­si­ke­re at ska­be un­der­vis­ning med en slag­si­de, me­ner Dan­marks Læ­rer­for­e­nings næst­for­mand Dor­te Lan­ge:

“Det kan kom­me til at be­ty­de no­get for ret­nin­gen af un­der­vis­nin­gen. Der­for er det vig­tigt, at fon­de­ne respek­te­rer, at fol­ke­sko­len har en for­måls­pa­ra­graf, og at fa­ge­ne har be­stem­te for­mål. Læ­rer­ne og skole­le­der­ne skal be­stem­me, hvor­dan vi an­ven­der de her mid­ler, og hvor­dan vi kan ud­vik­le un­der­vis­nin­gen, så vi kan le­ve op til fa­ge­nes for­mål,” si­ger Dor­te Lan­ge.

Iføl­ge Dan­marks Læ­rer­for­e­ning er an­tal­let af læ­rer­stil­lin­ger fal­det med 18 pct. si­den 2009, sam­ti­dig med at de til­ba­ge­væ­ren­de læ­re­re er for­plig­tet til at un­der­vi­se me­re. Og især der­for kan fol­ke­sko­len næ­sten ri­si­ke­re at bli­ve af­hæn­gig af fonds­mid­ler, si­ger Dor­te Lan­ge:

“Vi skal ge­ne­relt væ­re dybt op­mærk­som­me, græn­sen­de til be­kym­re­de, over, at fol­ke­sko­len ik­ke er bed­re fi­nan­si­e­ret, end den er i Dan­mark. Det sto­re pro­blem med fonds­fi­nan­si­e­ring er jo, at vi nog­le gan­ge næ­sten kan væ­re nødt til at ta­ge imod de her pen­ge, for­di fol­ke­sko­len er så dår­ligt øko­no­misk un­der­byg­get,” si­ger hun.

Det sto­re pro­blem med fonds­fi­nan­si­e­ring er jo, at vi nog­le gan­ge næ­sten kan væ­re nødt til at ta­ge imod de her pen­ge, for­di fol­ke­sko­len er så dår­ligt øko­no­misk un­der­byg­get.

Dor­te Lan­ge – næst­for­mand, Dan­marks Læ­rer­for­e­ning

Hos No­vo Nor­disk Fon­den ly­der sva­ret fra Chri­sti­ne An­tor­i­ni, at det fag­li­ge ind­hold fra Li­fe læg­ger sig op ad sko­ler­nes na­tio­na­le mål, og­så kendt som Fæl­les Mål:

”Li­fe til­by­der un­der­vis­nings­for­løb, der har til for­mål at un­der­støt­te den al­min­de­li­ge un­der­vis­ning i grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. Der­for le­ver al­le Li­­fe-for­løb op til de fæl­les mål, der gæl­der for de re­le­van­te fag, og så­le­des un­der­støt­ter fa­ge­nes for­mål,” si­ger Chri­sti­ne An­tor­i­ni.

Danmarks Lærerforening: Forståeligt at flere fonde støtter naturvidenskab

Selv­om Dor­te Lan­ge er skep­tisk over for den mu­li­ge ind­fly­del­se fra pri­va­te fonds­mid­ler på fol­ke­sko­lens ret­ning, så har hun og­så for­stå­el­se for, at ek­sem­pel­vis No­vo Nor­disk Fon­den især in­ter­es­se­rer sig for net­op dét om­rå­de:

"No­vo Nor­disk Fon­den har selv­føl­ge­lig en in­ter­es­se i at un­der­støt­te, at li­ge præ­cis det na­tur­fag­li­ge er­hvervs­om­rå­de bli­ver kva­li­fi­ce­ret i Dan­mark. Men det vig­tig­ste over­ho­ve­det når fon­de­ne ger­ne vil bi­dra­ge til sko­len, det er, at de så ik­ke og­så vil be­stem­me, hvor­dan vi skal un­der­vi­se og med hvil­ke for­mål, og hvad det skal nå hen til,” si­ger Dor­te Lan­ge og ud­dy­ber:

“Men hvis fon­de­ne støt­ter na­tur­fa­ge­ne for at få un­ge men­ne­sker, som kan gå ind i de­res virk­som­he­der og væ­re højt kva­li­fi­ce­ret til dét, så skal de jo og­så over­ve­je, at hvis ik­ke du og­så for­står hi­sto­rie, re­li­gion og så vi­de­re, så er du ik­ke ud­dan­net he­le vej­en rundt. Så de fon­de vil må­ske og­så på et tids­punkt be­gyn­de at tæn­ke, at de skal gå lidt bre­de­re ind med de­res støt­te for at få ele­ver, der er dan­net til at kun­ne va­re­ta­ge nog­le vig­ti­ge jobs i frem­ti­den og­så,” si­ger Dor­te Lan­ge.

Færdigudviklede undervisningsforløb – der kan tilpasses

En cen­tral del af No­vo Nor­disk Fon­dens Li­­fe-ini­ti­a­tiv er de fær­di­g­ud­vik­le­de un­der­vis­nings­for­løb, som ta­ger ud­gangs­punkt i pro­ble­mer de­fi­ne­ret i sam­spil med virk­som­he­der og for­ske­re.

Et ek­sem­pel er for­lø­bet We­Grow. Her skal ele­ver­ne un­der­sø­ge, hvor­dan mi­kro­or­ga­nis­mer og sen­sor­tek­no­lo­gi kan bru­ges til at pro­du­ce­re mad nok til ver­dens vok­sen­de be­folk­ning.

For­lø­be­ne be­skri­ves af fon­den som ‘vir­ke­lig­hedsnæ­re’, men dén for­mu­le­ring er fol­ke­sko­le­læ­rer­nes næst­for­mand Dor­te Lan­ge ik­ke til­hæn­ger af. Hun min­der om, at ram­mer og for­mål for un­der­vis­nin­gen ik­ke må be­stem­mes af fon­de.

Og om un­der­vis­nin­gen skal væ­re ‘vir­ke­lig­hedsnær’ el­ler ‘te­o­re­tisk’ el­ler no­get tred­je, det er fak­tisk ik­ke no­get, som den fond kan de­fi­ne­re.

Dor­te Lan­ge – næst­for­mand, Dan­marks Læ­rer­for­e­ning

“No­vo Nor­disk Fon­den ta­ler om 'vir­ke­lig­hedsnær un­der­vis­ning', men i sko­len er vi sty­ret af kom­mu­nens ram­mer og for­må­let be­stemt af Fol­ke­tin­get. Og om un­der­vis­nin­gen skal væ­re ‘vir­ke­lig­hedsnær’ el­ler ‘te­o­re­tisk’ el­ler no­get tred­je, det er fak­tisk ik­ke no­get, som den fond kan de­fi­ne­re,” si­ger Dor­te Lan­ge.

Der­u­d­over op­po­ne­rer Dor­te Lan­ge mod sel­ve idéen om fær­di­g­ud­vik­le­de un­der­vis­nings­for­løb, hvis det med­fø­rer, at un­der­vis­nin­gen stan­dar­di­se­res:

“Fær­di­g­ud­vik­le­de for­løb, alt­så stan­dard­løs­nin­ger, er al­drig no­gen god idé. Læ­rer­ne er nødt til at til­ret­te for­lø­bet til de­res ele­ver. Mo­ti­va­tion hos ele­ver­ne kom­mer fra læ­re­ren, som ken­der si­ne ele­ver. Dét er læ­rer­ne ud­dan­net til, for du kan ik­ke ba­re ta­ge et fær­digt kon­cept og kø­re det igen­nem,” si­ger Dor­te Lan­ge.

Iføl­ge Chri­sti­ne An­tor­i­ni kan de fær­di­g­ud­vik­le­de un­der­vis­nings­for­løb dog al­tid til­pas­ses:

”Vi til­by­der sam­le­de un­der­vis­nings­for­løb, der ta­ger ud­gangs­punkt i en ak­tu­el sam­funds­ud­for­dring, der un­der­støt­ter et el­ler fle­re af FN’s ver­dens­mål for bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling. Det er na­tur­lig­vis op til den en­kel­te læ­rer at an­ven­de og til­pas­se ele­men­ter­ne i et for­løb, så de pas­ser bedst til læ­re­rens un­der­vis­ning. De læ­re­re, der øn­sker at an­ven­de det sam­le­de for­løb, kan gø­re det. De læ­re­re, der øn­sker at ver­sio­ne­re et for­løb, kan gø­re det. I sid­ste uge åb­ne­de vi for be­stil­ling af de før­ste un­der­vis­nings­for­løb, og der er stor in­ter­es­se for at be­stil­le En­zymj­ag­ten og We­Grow, der er de to før­ste fær­di­g­ud­vik­le­de un­der­vis­nings­for­løb. Nu ser vi frem til at få til­ba­ge­mel­din­ger fra læ­rer­ne, når de før­ste for­løb er klar på sko­ler­ne i slut­nin­gen af marts,” si­ger Chri­sti­ne An­tor­i­ni.

I lø­bet af sko­le­å­ret 2020/2021 for­ven­ter Li­­fe-ini­ti­a­ti­­vet at kun­ne le­ve­re Li­­fe-for­løb til sko­ler i he­le lan­det.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.