Villum Fonden støtter 41 nye makerspaces i fem kommuner

Med en be­vil­ling på knap 30 mio. kr. støt­ter Vil­lum Fon­den nu nye de­sign-, op­fin­de­ri- og tek­no­lo­gi­værk­steder – så­kald­te maker­spaces – i fem kom­mu­ner. Mål­grup­pen er børn og un­ge.

Makerspace
Vil­lum Fon­den har be­vil­get knap 30 mio. kr. til i alt 41 kom­men­de kom­mu­na­le ma­ker­s­pa­ces i Aal­borg, Aa­ben­raa, Gen­tof­te, Gre­ve og Lej­re.

De i alt 41 kom­men­de kom­mu­na­le ma­ker­s­pa­ces skal etab­le­res i hen­holds­vis Aal­borg, Aa­ben­raa, Gen­tof­te, Gre­ve og Lej­re.

Det op­ly­ser Vil­lum Fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

Be­vil­lin­gen til de nye ma­ker­s­pa­ces er en del af Vil­lum Fon­dens ar­bej­de for at styr­ke børns og un­ges dan­nel­se til et di­gi­talt sam­fund. Som led i ar­bej­det kan kom­mu­ner sø­ge om fi­nan­si­e­ring af ma­ker­s­pa­ces, her­un­der pen­ge til ud­styr, be­man­ding, kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling, ud­vik­ling af un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le og an­det.

Den mu­lig­hed be­nyt­te­de i alt 35 kom­mu­ner sig af i 2019. Her­af har Vil­lum Fon­dens be­sty­rel­se nu be­vil­get pen­ge til fem kom­mu­ner.

I vur­de­rin­gen af an­søg­nin­ger­ne har fon­den især væg­tet, at kom­mu­ner­nes pla­ner for de nye ma­ker­s­pa­ces hæn­ger sam­men med kom­mu­ner­nes stra­te­gi for skole­ud­vik­lin­gen i øv­rigt. Fon­den har og­så lagt vægt på, at der er sam­men­hæng mel­lem vi­sio­nen for bru­gen af ma­ker­s­pa­ces og kom­pe­ten­ce­ud­vik­lin­gen af un­der­vi­ser­ne, skri­ver fon­den i pres­se­med­del­el­sen.

”Det vig­tig­ste er, at læ­rer­ne bli­ver klædt på til at gen­nem­fø­re en spæn­den­de un­der­vis­ning, hvor ele­ver­ne læ­rer at bru­ge di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er til at ska­be go­de løs­nin­ger på kon­kre­te pro­ble­mer, men og­så at ele­ver­ne læ­rer at for­hol­de sig kri­tisk til de di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er, og hvad de gør ved os. Det kræ­ver mas­siv kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling og en sær­lig di­dak­tisk til­gang – og det er især dét, vi støt­ter,” si­ger Agi Cson­ka, der er pro­gram­chef for Vil­lum Fon­dens om­rå­de for børn, un­ge og sci­en­ce.

Et ma­ker­s­pa­ce er et kon­kret, fy­sisk sted, som er ind­ret­tet, så ele­ver­ne kan ar­bej­de med in­nova­tion, kre­a­ti­vi­tet og pro­duk­tion. Det er et værk­sted, hvor man bå­de kan ar­bej­de med nye di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er og ana­lo­ge hånd­værk. Her de­sig­ner og kon­stru­e­rer ele­ver­ne med alt fra lap­top til lod­de­kol­ber og lim­pi­sto­ler.

Vil­lum Fon­den in­vi­te­rer og­så i 2020 lan­dets kom­mu­ner til at sø­ge støt­te til at etab­le­re ma­ker­s­pa­ces. Der er an­søg­nings­frist til ma­ker­s­­pa­­ce-pul­j­en den 2. ju­ni 2020.

FAKTA: De fem kommuner har forskellige modeller for etableringen af makerspaces

Agent skal sikre sammenhæng i Aalborg

Aal­borg Kom­mu­ne etab­le­rer ma­ker­s­pa­ces på 18 af kom­mu­nens sko­ler og an­sæt­ter en ma­ker­s­­pa­­ce-agent til at sik­re etab­le­rin­gen og sam­men­hæn­gen med Aal­borgs cen­tra­le Ma­ker­s­pa­ce 9220. Agen­ten skal stå for ud­dan­nel­sen af sko­ler­nes 36 lo­ka­le su­­per­­bru­­ger-læ­re­re, der skal in­spi­re­re, op­læ­re og vej­le­de de øv­ri­ge læ­re­re. Un­der­vejs skal der ud­vik­les en fæl­les di­dak­tisk mo­del, der skal un­der­støt­te ele­ver­nes kre­a­ti­ve og in­nova­ti­ve de­sign­pro­ces­ser.

Kom­mu­nen får ca. 4,4 mio. kr. over fi­re år fra Vil­lum Fon­den til pro­jek­tet, der er for­ank­ret i kom­mu­nens sko­le­for­valt­ning, som blandt an­det sam­ar­bej­der med ung­doms­sko­len Un­gAal­borg, Pro­fes­sions­højsko­len UCN og Ma­ker­s­pa­ce 9220.

I Aabenraa vil de køre med mobilt microlab

Mo­bi­li­tet er ker­nen i Aa­ben­raa Kom­mu­ne. Et stort ma­ker­s­pa­ce cen­tralt i kom­mu­nen bli­ver sup­ple­ret med et mo­bilt mi­cro­lab, der bli­ver kørt rundt til sko­ler med lang af­stand til det cen­tra­le læ­ring­s­la­bo­ra­to­ri­um. Der vil des­u­den bli­ve ar­bej­det på at ska­be et kom­mu­nalt Fab­lab med fri­tidspro­fil for at un­der­støt­te åben sko­­le-per­spek­ti­ver, fri­vil­lig­hed og for­e­nings­liv.

Pro­jek­tet bli­ver le­det af Aa­ben­raa Bi­bli­o­te­ker og Kul­tur­hu­se i sam­ar­bej­de med Børn & Sko­le For­valt­nin­gen, ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne SOSU-Syd og EUC, UC-Syd samt Coding Pira­tes. Aa­ben­raa Kom­mu­ne får ca. 4,9 mio. kr. af Vil­lum Fon­den over en tre­årig pe­ri­o­de til pro­jek­tet.

Udskolingselever i Gentofte får lab i Byens Hus

Gen­tof­te Kom­mu­ne fo­ku­se­rer på at in­te­gre­re bru­gen af ma­ker­s­pa­ce i ud­sko­lings­e­le­ver­nes sko­le­tid. Kom­mu­nen op­byg­ger et ma­ker­s­pa­ce i de­res nye cen­tralt be­lig­gen­de pro­jek­t­hus, By­ens Hus, der blandt an­det hu­ser de­le af ud­sko­lin­gen, fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner og flygt­nin­ge­bo­li­ger. De pri­mæ­re bru­ge­re af læ­ring­s­la­bo­ra­to­ri­et vil væ­re ud­sko­lings­e­le­ver fra ni fol­ke­sko­ler og de­res læ­re­re samt fri­tids­bru­ge­re.

Kom­mu­nen mod­ta­ger en be­vil­ling på ca. 8 mio. kr. over 5 år fra Vil­lum Fon­den. Pro­jek­tet er for­ank­ret i sko­le­for­valt­nin­gen, der blandt an­det vil sam­ar­bej­de med uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de, lo­ka­le virk­som­he­der mv.

Kreativ værktøjskasse til alle skoler i Greve

I Gre­ve skal der ska­bes en ny kul­tur for un­der­vis­ning i de­sign­ba­se­ret tek­no­lo­gi­for­stå­el­se, og der skal op­ret­tes ma­ker­s­pa­ces på al­le kom­mu­nens sko­ler. De før­ste fa­ci­li­te­ter bli­ver etab­le­ret på tre pi­lotsko­ler, hvor­ef­ter der i eta­per bli­ver op­ret­tet ma­ker­s­pa­ces på kom­mu­nens øv­ri­ge ni sko­ler. Mindst ti læ­re­re på hver sko­le skal ha­ve kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling i at ar­bej­de med un­der­sø­gen­de un­der­vis­nings­for­løb med brug af nye tek­no­lo­gi­er må­l­ret­tet tek­no­lo­gi­for­stå­el­ses­fa­get.

Vil­lum Fon­den gi­ver Gre­ve Kom­mu­ne en be­vil­ling på ca. 4,4 mio. kr. over fem år til pro­jek­tet, der er for­ank­ret i sko­le­for­valt­nin­gen, som sam­ar­bej­der med Pro­fes­sions­højsko­len Absa­lon, STU, og bi­bli­o­te­ker­ne.

Spot på STEM og håndværk/design i Lejre

I Lej­re Kom­mu­ne bli­ver der grad­vist op­ret­tet ma­ker­s­pa­ces på al­le kom­mu­nens ot­te sko­ler for at ska­be kre­a­ti­ve læ­rings­mil­jø­er, der bå­de skal styr­ke STEM-fa­­ge­­ne og hånd­værk og de­­sign-fa­­get. Sko­­le-teams, en tvær­gå­en­de sty­re­grup­pe og en di­gi­tal plat­form skal sik­re vi­den­de­ling, og en tvær­gå­en­de ko­or­di­na­tor skal etab­le­re sam­ar­bej­der med lo­ka­le for­e­nin­ger, virk­som­he­der og kul­turin­sti­tu­tio­ner.

Vil­lum Fon­den har be­vil­li­get ca. 8,2 mio. kr. over fi­re år til Lej­re Kom­mu­ne. Pro­jek­tet bli­ver kørt af kom­mu­nens Cen­ter for Børn og Læ­ring, der sam­ar­bej­der med blandt an­det Pro­fes­sions­højsko­len Absa­lon, Dansk Byg­ge­ri, Ung­dom­mens ud­dan­nel­ses­vej­led­ning, ung­doms­sko­len og Grøn Ge­ne­ra­tion.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Storstilet renovering af sønderjysk monumentpark

Hvis dron­ning Mar­gret­he til som­mer kig­ger be­un­dren­de på renove­rin­gen af am­fi­te­a­tret og sten­sæt­nin­ger­ne og glæ­der sig over den nye be­plant­ning i monu­ment­par­ken Ski­be­lund Krat…

Frederiksberg Kommune svigter sit fondstilsyn med Fjerde Maj Kollegiet

På grund af vedtægts­stri­dig fonds­le­del­se i fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et måt­te KU’s rek­tor Hen­rik We­ge­ner tid­li­ge­re i den­ne må­ned træk­ke sig fra en stil­ling…

Radio- og tv-nævnet pålægger fond at stoppe med at sende tv

  Ra­dio- og tv-næv­net læg­ger i sin af­gø­rel­se vægt på, at Ahwa­z­na Fon­den i ef­ter­å­ret 2018 har vist pro­gram­mer, der “groft over­træ­der” be­stem­mel­ser­ne om,…

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.