Villum Fonden støtter 41 nye makerspaces i fem kommuner

Med en be­vil­ling på knap 30 mio. kr. støt­ter Vil­lum Fon­den nu nye de­sign-, op­fin­de­ri- og tek­no­lo­gi­værk­steder – så­kald­te maker­spaces – i fem kom­mu­ner. Mål­grup­pen er børn og un­ge.

Makerspace
Vil­lum Fon­den har be­vil­get knap 30 mio. kr. til i alt 41 kom­men­de kom­mu­na­le ma­ker­s­pa­ces i Aal­borg, Aa­ben­raa, Gen­tof­te, Gre­ve og Lej­re.

De i alt 41 kom­men­de kom­mu­na­le ma­ker­s­pa­ces skal etab­le­res i hen­holds­vis Aal­borg, Aa­ben­raa, Gen­tof­te, Gre­ve og Lej­re.

Det op­ly­ser Vil­lum Fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

Be­vil­lin­gen til de nye ma­ker­s­pa­ces er en del af Vil­lum Fon­dens ar­bej­de for at styr­ke børns og un­ges dan­nel­se til et di­gi­talt sam­fund. Som led i ar­bej­det kan kom­mu­ner sø­ge om fi­nan­si­e­ring af ma­ker­s­pa­ces, her­un­der pen­ge til ud­styr, be­man­ding, kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling, ud­vik­ling af un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le og an­det.

Den mu­lig­hed be­nyt­te­de i alt 35 kom­mu­ner sig af i 2019. Her­af har Vil­lum Fon­dens be­sty­rel­se nu be­vil­get pen­ge til fem kom­mu­ner.

I vur­de­rin­gen af an­søg­nin­ger­ne har fon­den især væg­tet, at kom­mu­ner­nes pla­ner for de nye ma­ker­s­pa­ces hæn­ger sam­men med kom­mu­ner­nes stra­te­gi for skole­ud­vik­lin­gen i øv­rigt. Fon­den har og­så lagt vægt på, at der er sam­men­hæng mel­lem vi­sio­nen for bru­gen af ma­ker­s­pa­ces og kom­pe­ten­ce­ud­vik­lin­gen af un­der­vi­ser­ne, skri­ver fon­den i pres­se­med­del­el­sen.

”Det vig­tig­ste er, at læ­rer­ne bli­ver klædt på til at gen­nem­fø­re en spæn­den­de un­der­vis­ning, hvor ele­ver­ne læ­rer at bru­ge di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er til at ska­be go­de løs­nin­ger på kon­kre­te pro­ble­mer, men og­så at ele­ver­ne læ­rer at for­hol­de sig kri­tisk til de di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er, og hvad de gør ved os. Det kræ­ver mas­siv kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling og en sær­lig di­dak­tisk til­gang – og det er især dét, vi støt­ter,” si­ger Agi Cson­ka, der er pro­gram­chef for Vil­lum Fon­dens om­rå­de for børn, un­ge og sci­en­ce.

Et ma­ker­s­pa­ce er et kon­kret, fy­sisk sted, som er ind­ret­tet, så ele­ver­ne kan ar­bej­de med in­nova­tion, kre­a­ti­vi­tet og pro­duk­tion. Det er et værk­sted, hvor man bå­de kan ar­bej­de med nye di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er og ana­lo­ge hånd­værk. Her de­sig­ner og kon­stru­e­rer ele­ver­ne med alt fra lap­top til lod­de­kol­ber og lim­pi­sto­ler.

Vil­lum Fon­den in­vi­te­rer og­så i 2020 lan­dets kom­mu­ner til at sø­ge støt­te til at etab­le­re ma­ker­s­pa­ces. Der er an­søg­nings­frist til ma­ker­s­­pa­­ce-pul­j­en den 2. ju­ni 2020.

FAKTA: De fem kommuner har forskellige modeller for etableringen af makerspaces

Agent skal sikre sammenhæng i Aalborg

Aal­borg Kom­mu­ne etab­le­rer ma­ker­s­pa­ces på 18 af kom­mu­nens sko­ler og an­sæt­ter en ma­ker­s­­pa­­ce-agent til at sik­re etab­le­rin­gen og sam­men­hæn­gen med Aal­borgs cen­tra­le Ma­ker­s­pa­ce 9220. Agen­ten skal stå for ud­dan­nel­sen af sko­ler­nes 36 lo­ka­le su­­per­­bru­­ger-læ­re­re, der skal in­spi­re­re, op­læ­re og vej­le­de de øv­ri­ge læ­re­re. Un­der­vejs skal der ud­vik­les en fæl­les di­dak­tisk mo­del, der skal un­der­støt­te ele­ver­nes kre­a­ti­ve og in­nova­ti­ve de­sign­pro­ces­ser.

Kom­mu­nen får ca. 4,4 mio. kr. over fi­re år fra Vil­lum Fon­den til pro­jek­tet, der er for­ank­ret i kom­mu­nens sko­le­for­valt­ning, som blandt an­det sam­ar­bej­der med ung­doms­sko­len Un­gAal­borg, Pro­fes­sions­højsko­len UCN og Ma­ker­s­pa­ce 9220.

I Aabenraa vil de køre med mobilt microlab

Mo­bi­li­tet er ker­nen i Aa­ben­raa Kom­mu­ne. Et stort ma­ker­s­pa­ce cen­tralt i kom­mu­nen bli­ver sup­ple­ret med et mo­bilt mi­cro­lab, der bli­ver kørt rundt til sko­ler med lang af­stand til det cen­tra­le læ­ring­s­la­bo­ra­to­ri­um. Der vil des­u­den bli­ve ar­bej­det på at ska­be et kom­mu­nalt Fab­lab med fri­tidspro­fil for at un­der­støt­te åben sko­­le-per­spek­ti­ver, fri­vil­lig­hed og for­e­nings­liv.

Pro­jek­tet bli­ver le­det af Aa­ben­raa Bi­bli­o­te­ker og Kul­tur­hu­se i sam­ar­bej­de med Børn & Sko­le For­valt­nin­gen, ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne SOSU-Syd og EUC, UC-Syd samt Coding Pira­tes. Aa­ben­raa Kom­mu­ne får ca. 4,9 mio. kr. af Vil­lum Fon­den over en tre­årig pe­ri­o­de til pro­jek­tet.

Udskolingselever i Gentofte får lab i Byens Hus

Gen­tof­te Kom­mu­ne fo­ku­se­rer på at in­te­gre­re bru­gen af ma­ker­s­pa­ce i ud­sko­lings­e­le­ver­nes sko­le­tid. Kom­mu­nen op­byg­ger et ma­ker­s­pa­ce i de­res nye cen­tralt be­lig­gen­de pro­jek­t­hus, By­ens Hus, der blandt an­det hu­ser de­le af ud­sko­lin­gen, fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner og flygt­nin­ge­bo­li­ger. De pri­mæ­re bru­ge­re af læ­ring­s­la­bo­ra­to­ri­et vil væ­re ud­sko­lings­e­le­ver fra ni fol­ke­sko­ler og de­res læ­re­re samt fri­tids­bru­ge­re.

Kom­mu­nen mod­ta­ger en be­vil­ling på ca. 8 mio. kr. over 5 år fra Vil­lum Fon­den. Pro­jek­tet er for­ank­ret i sko­le­for­valt­nin­gen, der blandt an­det vil sam­ar­bej­de med uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de, lo­ka­le virk­som­he­der mv.

Kreativ værktøjskasse til alle skoler i Greve

I Gre­ve skal der ska­bes en ny kul­tur for un­der­vis­ning i de­sign­ba­se­ret tek­no­lo­gi­for­stå­el­se, og der skal op­ret­tes ma­ker­s­pa­ces på al­le kom­mu­nens sko­ler. De før­ste fa­ci­li­te­ter bli­ver etab­le­ret på tre pi­lotsko­ler, hvor­ef­ter der i eta­per bli­ver op­ret­tet ma­ker­s­pa­ces på kom­mu­nens øv­ri­ge ni sko­ler. Mindst ti læ­re­re på hver sko­le skal ha­ve kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling i at ar­bej­de med un­der­sø­gen­de un­der­vis­nings­for­løb med brug af nye tek­no­lo­gi­er må­l­ret­tet tek­no­lo­gi­for­stå­el­ses­fa­get.

Vil­lum Fon­den gi­ver Gre­ve Kom­mu­ne en be­vil­ling på ca. 4,4 mio. kr. over fem år til pro­jek­tet, der er for­ank­ret i sko­le­for­valt­nin­gen, som sam­ar­bej­der med Pro­fes­sions­højsko­len Absa­lon, STU, og bi­bli­o­te­ker­ne.

Spot på STEM og håndværk/design i Lejre

I Lej­re Kom­mu­ne bli­ver der grad­vist op­ret­tet ma­ker­s­pa­ces på al­le kom­mu­nens ot­te sko­ler for at ska­be kre­a­ti­ve læ­rings­mil­jø­er, der bå­de skal styr­ke STEM-fa­­ge­­ne og hånd­værk og de­­sign-fa­­get. Sko­­le-teams, en tvær­gå­en­de sty­re­grup­pe og en di­gi­tal plat­form skal sik­re vi­den­de­ling, og en tvær­gå­en­de ko­or­di­na­tor skal etab­le­re sam­ar­bej­der med lo­ka­le for­e­nin­ger, virk­som­he­der og kul­turin­sti­tu­tio­ner.

Vil­lum Fon­den har be­vil­li­get ca. 8,2 mio. kr. over fi­re år til Lej­re Kom­mu­ne. Pro­jek­tet bli­ver kørt af kom­mu­nens Cen­ter for Børn og Læ­ring, der sam­ar­bej­der med blandt an­det Pro­fes­sions­højsko­len Absa­lon, Dansk Byg­ge­ri, Ung­dom­mens ud­dan­nel­ses­vej­led­ning, ung­doms­sko­len og Grøn Ge­ne­ra­tion.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…