Villum Fonden støtter 41 nye makerspaces i fem kommuner

Med en bevilling på knap 30 mio. kr. støtter Villum Fonden nu nye design-, opfinderi- og tek­no­lo­gi­værk­steder – såkaldte maker­spaces – i fem kommuner. Mål­grup­pen er børn og unge.

Makerspace
Vil­lum Fon­den har be­vil­get knap 30 mio. kr. til i alt 41 kom­men­de kom­mu­na­le ma­ker­s­pa­ces i Aal­borg, Aa­ben­raa, Gen­tof­te, Gre­ve og Lejre.

De i alt 41 kom­men­de kom­mu­na­le ma­ker­s­pa­ces skal etab­le­res i hen­holds­vis Aal­borg, Aa­ben­raa, Gen­tof­te, Gre­ve og Lejre.

Det op­ly­ser Vil­lum Fon­den i en pressemeddelelse.

Be­vil­lin­gen til de nye ma­ker­s­pa­ces er en del af Vil­lum Fon­dens ar­bej­de for at styr­ke børns og un­ges dan­nel­se til et di­gi­talt sam­fund. Som led i ar­bej­det kan kom­mu­ner sø­ge om fi­nan­si­e­ring af ma­ker­s­pa­ces, her­un­der pen­ge til ud­styr, be­man­ding, kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling, ud­vik­ling af un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le og andet.

Den mu­lig­hed be­nyt­te­de i alt 35 kom­mu­ner sig af i 2019. Her­af har Vil­lum Fon­dens be­sty­rel­se nu be­vil­get pen­ge til fem kommuner.

I vur­de­rin­gen af an­søg­nin­ger­ne har fon­den især væg­tet, at kom­mu­ner­nes pla­ner for de nye ma­ker­s­pa­ces hæn­ger sam­men med kom­mu­ner­nes stra­te­gi for skole­ud­vik­lin­gen i øv­rigt. Fon­den har og­så lagt vægt på, at der er sam­men­hæng mel­lem vi­sio­nen for bru­gen af ma­ker­s­pa­ces og kom­pe­ten­ce­ud­vik­lin­gen af un­der­vi­ser­ne, skri­ver fon­den i pressemeddelelsen.

”Det vig­tig­ste er, at læ­rer­ne bli­ver klædt på til at gen­nem­fø­re en spæn­den­de un­der­vis­ning, hvor ele­ver­ne læ­rer at bru­ge di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er til at ska­be go­de løs­nin­ger på kon­kre­te pro­ble­mer, men og­så at ele­ver­ne læ­rer at for­hol­de sig kri­tisk til de di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er, og hvad de gør ved os. Det kræ­ver mas­siv kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling og en sær­lig di­dak­tisk til­gang – og det er især dét, vi støt­ter,” si­ger Agi Cson­ka, der er pro­gram­chef for Vil­lum Fon­dens om­rå­de for børn, un­ge og science.

Et ma­ker­s­pa­ce er et kon­kret, fy­sisk sted, som er ind­ret­tet, så ele­ver­ne kan ar­bej­de med in­nova­tion, kre­a­ti­vi­tet og pro­duk­tion. Det er et værk­sted, hvor man bå­de kan ar­bej­de med nye di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er og ana­lo­ge hånd­værk. Her de­sig­ner og kon­stru­e­rer ele­ver­ne med alt fra lap­top til lod­de­kol­ber og limpistoler. 

Vil­lum Fon­den in­vi­te­rer og­så i 2020 lan­dets kom­mu­ner til at sø­ge støt­te til at etab­le­re ma­ker­s­pa­ces. Der er an­søg­nings­frist til ma­ker­s­pa­ce-pulj­en den 2. ju­ni 2020.

FAKTA: De fem kommuner har forskellige modeller for etableringen af makerspaces

Agent skal sikre sammenhæng i Aalborg 

Aal­borg Kom­mu­ne etab­le­rer ma­ker­s­pa­ces på 18 af kom­mu­nens sko­ler og an­sæt­ter en ma­ker­s­pa­ce-agent til at sik­re etab­le­rin­gen og sam­men­hæn­gen med Aal­borgs cen­tra­le Ma­ker­s­pa­ce 9220. Agen­ten skal stå for ud­dan­nel­sen af sko­ler­nes 36 lo­ka­le su­per­bru­ger-læ­re­re, der skal in­spi­re­re, op­læ­re og vej­le­de de øv­ri­ge læ­re­re. Un­der­vejs skal der ud­vik­les en fæl­les di­dak­tisk mo­del, der skal un­der­støt­te ele­ver­nes kre­a­ti­ve og in­nova­ti­ve designprocesser. 

Kom­mu­nen får ca. 4,4 mio. kr. over fi­re år fra Vil­lum Fon­den til pro­jek­tet, der er for­ank­ret i kom­mu­nens sko­le­for­valt­ning, som blandt an­det sam­ar­bej­der med ung­doms­sko­len Un­gAal­borg, Pro­fes­sions­højsko­len UCN og Ma­ker­s­pa­ce 9220. 

I Aabenraa vil de køre med mobilt microlab

Mo­bi­li­tet er ker­nen i Aa­ben­raa Kom­mu­ne. Et stort ma­ker­s­pa­ce cen­tralt i kom­mu­nen bli­ver sup­ple­ret med et mo­bilt mi­cro­lab, der bli­ver kørt rundt til sko­ler med lang af­stand til det cen­tra­le læ­ring­s­la­bo­ra­to­ri­um. Der vil des­u­den bli­ve ar­bej­det på at ska­be et kom­mu­nalt Fab­lab med fri­tidspro­fil for at un­der­støt­te åben sko­le-per­spek­ti­ver, fri­vil­lig­hed og foreningsliv. 

Pro­jek­tet bli­ver le­det af Aa­ben­raa Bi­bli­o­te­ker og Kul­tur­hu­se i sam­ar­bej­de med Børn & Sko­le For­valt­nin­gen, ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne SOSU-Syd og EUC, UC-Syd samt Coding Pira­tes. Aa­ben­raa Kom­mu­ne får ca. 4,9 mio. kr. af Vil­lum Fon­den over en tre­årig pe­ri­o­de til projektet.

Udskolingselever i Gentofte får lab i Byens Hus 

Gen­tof­te Kom­mu­ne fo­ku­se­rer på at in­te­gre­re bru­gen af ma­ker­s­pa­ce i ud­sko­lings­e­le­ver­nes sko­le­tid. Kom­mu­nen op­byg­ger et ma­ker­s­pa­ce i de­res nye cen­tralt be­lig­gen­de pro­jek­t­hus, By­ens Hus, der blandt an­det hu­ser de­le af ud­sko­lin­gen, fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner og flygt­nin­ge­bo­li­ger. De pri­mæ­re bru­ge­re af læ­ring­s­la­bo­ra­to­ri­et vil væ­re ud­sko­lings­e­le­ver fra ni fol­ke­sko­ler og de­res læ­re­re samt fritidsbrugere. 

Kom­mu­nen mod­ta­ger en be­vil­ling på ca. 8 mio. kr. over 5 år fra Vil­lum Fon­den. Pro­jek­tet er for­ank­ret i sko­le­for­valt­nin­gen, der blandt an­det vil sam­ar­bej­de med uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de, lo­ka­le virk­som­he­der mv. 

Kreativ værktøjskasse til alle skoler i Greve 

I Gre­ve skal der ska­bes en ny kul­tur for un­der­vis­ning i de­sign­ba­se­ret tek­no­lo­gi­for­stå­el­se, og der skal op­ret­tes ma­ker­s­pa­ces på al­le kom­mu­nens sko­ler. De før­ste fa­ci­li­te­ter bli­ver etab­le­ret på tre pi­lotsko­ler, hvor­ef­ter der i eta­per bli­ver op­ret­tet ma­ker­s­pa­ces på kom­mu­nens øv­ri­ge ni sko­ler. Mindst ti læ­re­re på hver sko­le skal ha­ve kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling i at ar­bej­de med un­der­sø­gen­de un­der­vis­nings­for­løb med brug af nye tek­no­lo­gi­er må­l­ret­tet teknologiforståelsesfaget.

Vil­lum Fon­den gi­ver Gre­ve Kom­mu­ne en be­vil­ling på ca. 4,4 mio. kr. over fem år til pro­jek­tet, der er for­ank­ret i sko­le­for­valt­nin­gen, som sam­ar­bej­der med Pro­fes­sions­højsko­len Absa­lon, STU, og bibliotekerne.

Spot på STEM og håndværk/design i Lejre

I Lej­re Kom­mu­ne bli­ver der grad­vist op­ret­tet ma­ker­s­pa­ces på al­le kom­mu­nens ot­te sko­ler for at ska­be kre­a­ti­ve læ­rings­mil­jø­er, der bå­de skal styr­ke STEM-fa­ge­ne og hånd­værk og de­sign-fa­get. Sko­le-teams, en tvær­gå­en­de sty­re­grup­pe og en di­gi­tal plat­form skal sik­re vi­den­de­ling, og en tvær­gå­en­de ko­or­di­na­tor skal etab­le­re sam­ar­bej­der med lo­ka­le for­e­nin­ger, virk­som­he­der og kulturinstitutioner. 

Vil­lum Fon­den har be­vil­li­get ca. 8,2 mio. kr. over fi­re år til Lej­re Kom­mu­ne. Pro­jek­tet bli­ver kørt af kom­mu­nens Cen­ter for Børn og Læ­ring, der sam­ar­bej­der med blandt an­det Pro­fes­sions­højsko­len Absa­lon, Dansk Byg­ge­ri, Ung­dom­mens ud­dan­nel­ses­vej­led­ning, ung­doms­sko­len og Grøn Generation. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer