Annoncespot_img

Løsning af aktuelle udfordringer og foreningshus for kræftramte i Grønland får fondsstøtte

Velux Fonden bevilger penge til fem kombinerede praksis- og forskningsprojekter, som skal finde løsninger på aktuelle samfundsudfordringer, mens et rådgivnings- og foreningshus for kræftramte og pårørende i Grønland er kommet et skridt nærmere efter en bevilling fra A.P. Møller Fonden.

Et rå­d­giv­nings- og for­e­nings­hus for kræftram­te og på­rø­ren­de i Grøn­land er kom­met et skridt nær­me­re re­a­li­se­ring, ef­ter at pro­jek­tet net­op har mod­ta­get en be­vil­ling fra A.P. Møl­ler Fon­den. Byg­ge­ri­et af Kræft­pa­tien­ter­nes Hus i Nuuk er plan­lagt til at gå i gang i 2023. (fo­to: Uns​plash​.com)

An­brag­te børn, un­ge med au­tis­me, be­bo­e­re på bo­ste­der, per­so­na­le­man­gel i æl­dreplej­en og kløf­ter i klimadebatten.

Det er de over­ord­ne­de over­skrif­ter for fem kom­bi­ne­re­de prak­sis- og forsk­nings­pro­jek­ter, der skal ska­be løs­nin­ger på og ny vi­den om ak­tu­el­le sam­funds­ud­for­drin­ger. De fem pro­jek­ter har net­op mod­ta­get be­vil­lin­ger på i alt 27,3 mil­li­o­ner kro­ner fra Ve­lux Fon­dens ’Humpraxis’-program.

”Hum­praxis-pro­gram­mets om­drej­nings­punkt er at ska­be ny vi­den og kon­kre­te løs­nin­ger i for­hold til ak­tu­el­le ud­for­drin­ger in­den for det so­ci­a­le om­rå­de og mil­jø­om­rå­det. Te­sen bag pro­gram­met er, at ef­fek­ti­ve for­an­drin­ger og løs­nin­ger her op­nås bedst, hvis de ud­vik­les i et tæt, vek­sel­vir­ken­de og li­ge­vær­digt sam­ar­bej­de mel­lem pro­fes­sio­nel­le prak­sisak­tø­rer og hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­re,” si­ger Hen­rik Tro­ni­er, der er pro­gram­chef for Ve­lux Fon­dens hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge pro­gram i en pressemeddelelse.

Fi­re af årets fem pro­jek­ter har fo­kus på so­ci­al bæ­re­dyg­tig­hed for men­ne­sker i en so­ci­alt ud­sat po­si­tion og skal væ­re med til at un­der­støt­te de­res de­mo­kra­ti­ske ind­dra­gel­se og del­ta­gel­se i sam­fun­dets fæl­les­ska­ber. Det fem­te pro­jekt skal væ­re med til at styr­ke bor­ge­r­ind­dra­gel­sen i den dan­ske klimadebat.

Ve­lux Fon­den modt­og i alt 68 in­ter­es­se­til­ken­de­gi­vel­ser til årets Hum­praxis-op­slag. De fem be­vil­ge­de pro­jek­ter er ud­valgt blandt 13 pro­jek­ter, der på bag­grund af de­res in­ter­es­se­til­ken­de­gi­vel­ser blev in­vi­te­ret til at sen­de en fuld ansøgning.

Partnerskab om overgang til voksenlivet

I et in­ter­view i Fun­dats tid­li­ge­re i novem­ber med den ny­til­t­rå­d­te di­rek­tør hos Lær for Li­vet Ka­ren Hau­mann tal­te hun blandt an­det om øn­sket om fle­re part­ner­ska­ber med fon­de og kom­mu­ner samt om et pi­lot­pro­jekt med Bi­ku­ben­fon­den om un­ges svæ­re over­gang til ung­doms­ud­dan­nel­se og voksenliv.

I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser Bi­ku­ben­fon­den nu, at der net­op er ind­gå­et et tre­årigt part­ner­skab mel­lem fon­den og Lær for Li­vet, der skal ud­vik­le nye ve­je til at styr­ke un­ge, så de ru­stes til at gen­nem­fø­re en ung­doms­ud­dan­nel­se og få fod­fæ­ste på arbejdsmarkedet.

”Vi ved, at de un­ge, der er vok­set op i ud­sat­hed, er me­get sår­ba­re i over­gan­gen fra grund­sko­le til ung­doms­ud­dan­nel­se, og alt for man­ge hav­ner i et mel­lem­rum mel­lem grund­sko­le og ung­doms­ud­dan­nel­se. Det er et kom­plekst pro­blem, som in­gen kan lø­se ale­ne. Der­for er vi og­så tak­nem­me­li­ge for, at Bi­ku­ben­fon­den er gå­et med i et part­ner­skab, hvor vi mo­bi­li­se­rer ak­tø­rer på tværs af kom­mu­ner, ud­dan­nel­ses­sy­ste­mer og er­hvervs­liv for at slå ring om de un­ge, så de får en god over­gang til ung­doms­ud­dan­nel­se og vok­sen­li­vet,” si­ger Ka­ren Hau­mann i pressemeddelelsen.

Vi ved, at de un­ge, der er vok­set op i ud­sat­hed, er me­get sår­ba­re i over­gan­gen fra grund­sko­le til ung­doms­ud­dan­nel­se, og alt for man­ge hav­ner i et mel­lem­rum mel­lem grund­sko­le og ungdomsuddannelse

Ka­ren Hau­mann – Di­rek­tør, Lær for Livet

Bi­ku­ben­fon­den har be­vil­get 6,5 mil­li­o­ner kro­ner de næ­ste tre år til ud­vik­ling af ungeprogrammet.

”Hvis vi skal lyk­kes med at ska­be ve­je til ud­dan­nel­se, job og fæl­les­ska­ber for de knap 50.000 un­ge på kan­ten, bli­ver vi nødt til at nytæn­ke det, vi gør – og gø­re det på tværs af sek­to­rer. Vi slip­per i dag alt for man­ge un­ge i over­gan­gen til ung­doms­ud­dan­nel­se, for­di sy­ste­mer­ne ik­ke ta­ler godt nok sam­men. Der­for skal vi sam­men ud­vik­le løs­nin­ger, hvor ung­doms­ud­dan­nel­ser og virk­som­he­der spil­ler en langt me­re cen­tral rol­le i mel­lem­rum­met mel­lem fol­ke­sko­le og ung­doms­ud­dan­nel­se,” si­ger Bi­ku­ben­fon­dens di­rek­tør Si­ne Ege­de Eskesen.

Forstærket indsats mod kræft i Grønland

I Grøn­land er et rå­d­giv­nings- og for­e­nings­hus for kræftram­te og på­rø­ren­de kom­met et skridt nær­me­re re­a­li­se­ring, ef­ter at pro­jek­tet net­op har mod­ta­get en be­vil­ling på 10 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne Formaal.

Kræft­pa­tien­ter­nes Hus, som det skal hed­de, pla­ce­res tæt ved Dron­ning In­grids Ho­spi­tal i Nuuk, hvor al kræft­be­hand­ling i Grøn­land fin­der sted. Byg­ge­ri­et er plan­lagt til at gå i gang i 2023.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Kræf­tens Be­kæm­pel­se støt­ter A.P. Møl­ler Fon­den først og frem­mest op­fø­rel­sen af Kræft­pa­tien­ter­nes Hus for at bi­dra­ge til bed­re ram­mer for den af­gø­ren­de rå­d­giv­ning af grøn­land­ske kræft­pa­tien­ter, som al­le står i en sår­bar livssituation.

Bi­dra­get fra A.P. Møl­ler Fon­den vil be­ty­de et kvan­tespring i hjæl­pen til kræftram­te og de­res på­rø­ren­de i Grønland

Elisa­beth Lyn­ge Han­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Neriuffik

Pro­jek­tet le­des af Ne­ri­uf­fik, som er den grøn­land­ske lands­for­e­ning for kræft­pa­tien­ter, og Kræf­tens Be­kæm­pel­se. Ef­ter op­fø­rel­se ejes Kræft­pa­tien­ter­nes Hus af Neriuffik.

”Bi­dra­get fra A.P. Møl­ler Fon­den vil be­ty­de et kvan­tespring i hjæl­pen til kræftram­te og de­res på­rø­ren­de i Grøn­land. Hu­set er en til­trængt for­ny­el­se, der vil sik­re, at bor­ge­re i Grøn­land om få år får glæ­de af en kræft­rå­d­giv­ning, der bå­de ind­holds­mæs­sigt og ar­ki­tek­to­nisk imø­de­kom­mer de­res be­hov,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Ne­ri­uf­fik Elisa­beth Lyn­ge Han­sen i pressemeddelelsen.

Ud over A.P. Møl­ler Fon­den har Knæk Can­cer, Land­s­ind­sam­lin­gen i Grøn­land og den nor­dat­lan­ti­ske pul­je på fi­nans­lo­ven støt­tet projektet.

Naturprojekt i Holmegaard Mose

Fra Nuuk fort­sæt­ter over­blik­ket over ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid til Hol­me­gaard i Sydsjæl­land. Her støt­ter Nor­dea-fon­den med 3,4 mil­li­o­ner kro­ner ’Hol­me­gaard Out­door’, som er nav­net på mu­se­et Hol­me­gaard Værks nye, sto­re uden­dør­spro­jekt, der skal for­mid­le li­vet i og om­kring Hol­me­gaard Mose.

”Med Hol­me­gaard Out­door ud­vik­ler vi op­le­vel­sen på Hol­me­gaard Værk til og­så at om­fat­te mo­sen og glas­by­en. Det er jeg ut­ro­ligt glad for, for der­med får vi for­talt he­le hi­sto­ri­en, og vig­tigst gør vi det i tæt sam­ar­bej­de med vo­res man­ge fri­vil­li­ge og de men­ne­sker, som bor og le­ver her,” si­ger mu­se­ums­di­rek­tør Keld Møl­ler Han­sen i en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjemmeside.

Og­så den støt­ten­de fond er be­gej­stret for at væ­re en del af projektet.

”Hol­me­gaard Out­door er et am­bi­tiøst pro­jekt, der på bed­ste vis skal bin­de hi­sto­ri­er­ne fra den om­kring­lig­gen­de na­tur sam­men med mu­se­ets. Om­rå­det er frit til­gæn­ge­ligt for al­le, der øn­sker at kom­me ud i det fri – og som nu sam­ti­dig kan få kul­tur­hi­sto­ri­en helt tæt på,” si­ger Nor­dea-fon­dens ud­de­lings­chef Chri­sti­ne Paludan-Müller.

Pro­jek­tet gen­nem­fø­res i 2023 i et tæt sam­ar­bej­de med Hol­me­gaard Gods, Na­tursty­rel­sen, Næst­ved Kom­mu­ne og Dan­marks Naturfredningsforening.

Nyt mødested til unge i Skanderborg

Nor­dea-fon­den står og­så bag en ud­de­ling på fi­re mil­li­o­ner kro­ner til en ny mul­ti­park i Skan­der­borg, der skal gi­ve børn og un­ge et helt sær­ligt mødested.

Med fonds­be­vil­lin­gen har ide­fol­ke­ne bag mul­ti­par­ken kun­net hæ­ve am­bi­tio­ner­ne, idet pro­jek­tet nu i alt har 12 mil­li­o­ner kro­ner at gø­re godt med.

Un­der over­skrif­ten Skan­der­borgs Ak­ti­ve Mil har en for­e­ning af sam­me navn i to år ar­bej­det på at ak­ti­ve­re vi­sions­pla­nen for et stør­re na­tu­r­om­rå­de i Skan­der­borg. Grun­di­de­en er at ska­be mu­lig­he­der for be­væ­gel­se og fæl­les­skab un­der­vejs på et sti­for­løb, hvor om­rå­dets børn og un­ge får mu­lig­hed for at kø­re på lø­be­hjul og ska­te­bo­ard, spil­le bold og le­ge i tryg­ge rammer.

Vi er slet ik­ke i tvivl om, at vi kom­mer til at op­fø­re en mul­ti­park, der bli­ver helt unik og vig­tig for vo­res børn og unge

An­ne He­e­a­ger – For­mand, Skan­der­borgs Ak­ti­ve Mil

For­mand An­ne He­e­a­ger fra Skan­der­borgs Ak­ti­ve Mils be­sty­rel­se er glad for Nor­dea-fon­dens støt­te til projektet.

”For­u­den mid­ler­ne er vi der­for enormt tak­nem­me­li­ge for sam­ar­bejds­pro­ces­sen og al­le de til­ret­nin­ger, som di­a­lo­gen har ka­stet af sig. Vi er slet ik­ke i tvivl om, at vi kom­mer til at op­fø­re en mul­ti­park, der bli­ver helt unik og vig­tig for vo­res børn og un­ge,” si­ger An­ne He­e­a­ger i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Mul­ti­par­ken for­ven­tes ind­vi­et i for­å­ret 2024.

Nyt aktivitetscenter i Kirke Hyllinge

I sam­me bold­ga­de har A.P. Møl­ler Fon­den net­op gi­vet en be­vil­ling på 35 mil­li­o­ner kro­ner til et ak­ti­vi­tets­cen­ter i Kir­ke Hyl­lin­ge på Midtsjælland.

I syv år har Lej­re Kom­mu­ne sam­men med lo­ka­l­om­rå­dets bor­ge­re og for­e­nin­ger ud­vik­let et nyt ak­ti­vi­tets­cen­ter i Kir­ke Hyl­lin­ge, hvor børn, un­ge og voks­ne kan mø­des om leg, idræt og so­ci­a­le fællesskaber.

Ak­ti­vi­tets­cen­tret skal lig­ge i di­rek­te for­læn­gel­se af den nu­væ­ren­de Kir­ke Hyl­lin­ge Hal, og med be­vil­lin­gen fra A.P. Møl­ler Fon­den er pro­jek­tet tæt på at kun­ne bli­ve realiseret.

For A.P. Møl­ler Fon­den har det væ­ret af­gø­ren­de at bi­dra­ge til et cen­ter, som gen­nem stærk lo­kal for­ank­ring og med nytænk­ning vil styr­ke ram­mer­ne for li­vet og sam­men­hol­det i det min­dre lo­kal­sam­fund, skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Ker­nen i det nye ak­ti­vi­tets­cen­ter bli­ver et ’fle­x­pe­ri­men­ta­ri­um’, som er en hal med flek­sib­le zo­ner, der kan til­pas­ses man­ge for­skel­li­ge for­mål så­som leg, kla­tring, mo­to­rik­træ­ning og me­re tra­di­tio­nel­le idrætsaktiviteter.

To fonde støtter netmedie

Med en sam­let do­na­tion på 1,6 mil­li­o­ner kro­ner fra Oak Fo­un­da­tion Den­mark og Bi­ku­ben­fon­den til net­me­di­et Im­pact In­si­der kan der skru­es op for jour­na­li­stik­ken og eks­pe­ri­men­te­res med jour­na­li­sti­ske li­ve-for­ma­ter. Det skri­ver Im­pact In­si­der i en pressemeddelelse.

”Det er ik­ke hver dag, at fon­de støt­ter ud­vik­lin­gen af me­di­er. Der­for er jeg ek­stra glad for, at Oak Fo­un­da­tion Den­mark og Bi­ku­ben­fon­den har be­slut­tet at un­der­støt­te ud­vik­lin­gen af kon­struk­tiv jour­na­li­stik, der sø­ger løs­nin­ger på sam­fun­dets vil­de og kom­plek­se pro­ble­mer,” si­ger Car­sten Terp, der er stif­ter og an­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Im­pact Insider.

Im­pact In­si­der gik i luf­ten i fe­bru­ar i år som et ni­che­me­die, der fo­ku­se­rer på, hvor­dan sam­fun­det får mest mu­lig ef­fekt af res­sour­cer, som det of­fent­li­ge, er­hvervs­li­vet og ci­vil­sam­fun­det bru­ger på at lø­se kom­plek­se pro­ble­mer som im­mi­gra­tion, ulig­hed i sund­hed og ud­dan­nel­se, in­te­gra­tion og hjemløshed.

Det er ik­ke hver dag, at fon­de støt­ter ud­vik­lin­gen af medier

Car­sten Terp – An­svars­ha­ven­de re­dak­tør, Im­pact Insider

Oak Fo­un­da­tion Den­mark og Bi­ku­ben­fon­den støt­te­de for et år si­den og­så etab­le­rin­gen af Im­pact In­si­der med hen­holds­vis 400.000 kro­ner og 300.000 kroner.

”Man­ge små og min­dre or­ga­ni­sa­tio­ner ud­fø­rer et ar­bej­de, der er me­re el­ler min­dre usyn­ligt. De­res ar­bej­de brin­ger ud­sat­te grup­per et styk­ke vi­de­re. Der­på kan an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner ta­ge fat, og styk­ke for styk­ke løf­tes men­ne­sker. Hvor­dan syn­lig­gør man det­te ar­bej­de? Hvor­dan vi­ser man, at en kop kaf­fe kan spre­de rin­ge i van­det og ha­ve be­tyd­ning langt ind i næ­ste ge­ne­ra­tion? Det er svært! Og der­for har vi støt­tet Im­pact In­si­der, så de kan be­skri­ve im­pact og gø­re vi­den til­gæn­ge­lig, og­så for de or­ga­ni­sa­tio­ner med mindst tid og fær­re­st res­sour­cer,” si­ger di­rek­tør i Oak Fo­un­da­tion Den­mark Est­her Nørregård-Nielsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer