Kaffeinvitation fra civilsamfundet får blandet modtagelse i fondssektoren

Mens Novo Nordisk Fonden har forståelse for Civilsamfundets Brancheforenings ønske om mere dialog, kan Bikubenfonden slet ikke genkende, at fondssektoren ikke er god nok til at mødes med ansøgere og potentielle samarbejdspartnere. Bikubenfondens direktør afviser samtidig pure ønsket om, at fondene skal danne en brancheforening a la civilsamfundets.

Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning har al­tid kaf­fe på kan­den, hvis fon­de­ne vil kom­me til mø­de. "I de fle­ste fon­de – i hvert fald dem, jeg har kon­takt med – si­ger de, at de ik­ke læn­ge­re har tid til kaf­fe­mø­der og ufor­mel­le drøf­tel­ser, men at vi ger­ne må sen­de en an­søg­ning," ly­der det fra for­mand Laila Walther.

”Vi har brug for at ta­le me­re sammen”.

Så­dan lød den kla­re op­for­dring til fonds­sek­to­ren i et de­bat­ind­læg i Fun­dats i sid­ste uge skre­vet af for­mand Laila Walt­her fra Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning, som va­re­ta­ger in­ter­es­ser­ne for 39 or­ga­ni­sa­tio­ner in­den­for so­ci­al- og sundhedsområdet.

Ci­vil­sam­fun­dets Brancheforening

Med­lem­mer
AIDS-Fondet
Bryd Tavsheden
Børns Vilkår
Dansk Blindesamfund
Dan­ske Dø­ves Landsforbund
De An­brag­tes Vilkår
Det Na­tio­na­le Sorgcenter
Det So­ci­a­le Netværk
DRC - Dansk Flygtningehjælp
Fol­kekir­kens Nødhjælp
For­e­nin­gen Grøn­land­ske Børn
For­e­nin­gen til Støt­te for Mødre og Børn
For­æl­dre & Sorg
Fri af Misbrug
HOME-START Fa­mi­lie­kon­takt Danmark
Julemærkefonden
KFUK's So­ci­a­le arbejde
Kir­kens Korshær
Kræf­tens Bekæmpelse
Lands­for­e­nin­gen for Bed­re Psykiatri
Lev Uden Vold
Ligeværd
LivaRehab
LMS - Lands­for­e­nin­gen mod spi­se­for­styr­rel­ser og selvskade
Lær For Livet
Læseforeningen
Mødrehjælpen
Red Barnet
Re­den International
Rø­de Kors
RådgivningsDanmark
TUBA
Ung­dom­mens Rø­de Kors
Ventilen
Vi­dens­cen­ter for Handicap
WeShelter

”Vi i Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning tror på, at vi kan spil­le hin­an­den end­nu bed­re, hvis vi ta­ler end­nu me­re sam­men. Vi har brug for at læ­re hin­an­den end­nu bed­re at ken­de. Vi vil ek­sem­pel­vis ger­ne bli­ve end­nu bed­re til at for­stå, hvor­dan vi – må­ske og­så i sam­ar­bej­de mel­lem for­skel­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner - bedst kan spil­le ind i de dags­or­de­ner, som lan­dets fon­de ger­ne vil dri­ve,” skrev Laila Walt­her blandt an­det i sin in­vi­ta­tion til me­re di­a­log med fon­de­ne – ger­ne over den kaf­fe, som iføl­ge for­man­den al­tid er på kan­den i brancheforeningen.

Hun po­in­te­r­e­de sam­ti­dig, at man­ge le­de­re i lan­dets ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner for ti­den får ”ondt i ma­ven, når ener­gi­reg­nin­ger­ne kom­mer ind ad dø­ren”, og det fak­tum, at alt er ble­vet dy­re­re, gør blandt an­det, at det er svært at fin­de pen­ge til at ha­ve tag over ho­ve­d­et og var­me på radiatorerne.

”Når vi plud­se­lig op­le­ver så sto­re pris­stig­nin­ger, der på­vir­ker bud­get­ter­ne og der­med vo­res mu­lig­hed for at dri­ve ind­sat­ser­ne væ­sent­ligt, så er det vig­tigt, at sam­ta­le­linjer­ne er åb­ne mel­lem os og jer. At der bli­ver lyt­tet. Og at der fin­des løs­nin­ger, som fun­ge­rer i hver­da­gen,” skrev for­man­den, som blandt an­det fo­re­slog in­f­la­tions­re­gu­le­ring af fonds­be­vil­lin­ger og øge­de mu­lig­he­der for at bru­ge fonds­mid­ler til at be­ta­le de­le af ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner­nes (ejendoms)drift.

”Det kan og­så væ­re, at der al­le­re­de i dag er go­de mu­lig­he­der i den en­kel­te fond for at bru­ge mid­ler på drif­ten – men at der er brug for bed­re og me­re ak­tiv rå­d­giv­ning om, hvor­dan al­le for­e­nin­ger kan ud­nyt­te de mu­lig­he­der,” skrev Laila Walther.

Dialog bliver for generisk

Syns­punk­ter­ne fra Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­nings for­mand får en no­get blan­det mod­ta­gel­se i fondssektoren.

I den er­hvervs­dri­ven­de fond Bi­ku­ben­fon­den er mel­din­gen klar fra ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Sø­ren Kaare-Andersen:

”Vi sy­nes fak­tisk, at vi al­le­re­de har et rig­tig godt sam­ar­bej­de med ci­vil­sam­fun­det og man­ge di­a­lo­ger med ci­vil­sam­fun­dets or­ga­ni­sa­tio­ner. Man skal væ­re op­mærk­som på, at ci­vil­sam­fun­det be­står af en kæm­pe­mæs­sig mas­se af or­ga­ni­sa­tio­ner, og blandt den­ne mæng­de in­ter­es­se­rer vi os rig­tig me­get for dem, som ar­bej­der in­den for vo­res em­ne­om­rå­de. Jeg tror, at den di­a­log, Laila Walt­her op­for­drer til, ri­si­ke­rer at bli­ve for spredt og for ge­ne­risk. Der­i­mod er det vig­tigt med fort­sat­te, dyb­de­gå­en­de dis­kus­sio­ner med de ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner, som det er re­le­vant for os at ta­le med,” si­ger Bi­ku­ben­fon­dens direktør.

Jeg tror, at den di­a­log, Laila Walt­her op­for­drer til, ri­si­ke­rer at bli­ve for spredt og for generisk

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Bikubenfonden

Han til­fø­jer, at det ik­ke skal ta­ges som et ud­tryk for, at fon­den ik­ke er lyd­hør over for fe­ed­ba­ck på må­den at ar­bej­de på.

”Selv­føl­ge­lig vil jeg ik­ke på­stå, at vi ik­ke kan bli­ve bed­re til vo­res ar­bej­de, og vi mod­ta­ger me­get ger­ne fe­ed­ba­ck – i sær­de­les­hed fra ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne. Sam­ta­le frem­mer for­stå­el­sen,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Har ikke tid til kaffemøder

I et in­ter­view med Fun­dats i kølvan­det på sit de­bat­ind­læg si­ger Laila Walt­her, der ved si­den af for­mand­spo­sten i Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning og­så er di­rek­tør i Lands­for­e­nin­gen Spi­se­for­styr­rel­ser og Selvska­de, at det er van­ske­ligt at få me­re ufor­mel­le mø­der i stand med fondene.

”I de fle­ste fon­de – i hvert fald dem, jeg har kon­takt med – si­ger de, at de ik­ke læn­ge­re har tid til kaf­fe­mø­der og ufor­mel­le drøf­tel­ser, men at vi ger­ne må sen­de en an­søg­ning. Det styr­ker myte­dan­nel­sen. For så bli­ver det ba­se­ret på hi­sto­ri­er or­ga­ni­sa­tio­ner­ne imel­lem, at vi læg­ger vo­res for­stå­el­se af, hvor­dan for­skel­li­ge fon­de skal kon­tak­tes. Så når jeg skri­ver, som jeg gør i de­bat­ind­læg­get, er det et for­søg på at fin­tu­ne, hvor­dan vi sø­ger mest rig­tigt, og jeg tror, at an­dre for­mer for mø­der, som ik­ke al­tid kun hand­ler om helt kon­kret an­søg­nin­ger, klart kun­ne væ­re af­mysti­fi­ce­ren­de. Vi vil jo ger­ne imø­de­kom­me fon­de­nes øn­sker,” po­in­te­r­er Laila Walther.

I de fle­ste fon­de – i hvert fald dem, jeg har kon­takt med – si­ger de, at de ik­ke læn­ge­re har tid til kaf­fe­mø­der og ufor­mel­le drøf­tel­ser, men at vi ger­ne må sen­de en ansøgning

Laila Walt­her – For­mand, Ci­vil­sam­fun­dets Brancheforening

Sø­ren Kaa­re-An­der­sens op­fat­tel­se af den nu­væ­ren­de di­a­log mel­lem fon­de­ne og ci­vil­sam­fun­det er en no­get anden.

”Jeg kan over­ho­ve­det ik­ke se, at der er et ge­ne­relt pro­blem i fonds­sek­to­ren med, at vi ik­ke er go­de nok til at mø­des og drik­ke kaf­fe med an­sø­ge­re og po­ten­ti­el­le sam­ar­bejds­part­ne­re. I Bi­ku­ben­fon­den ta­ger vi ik­ke imod an­søg­nin­ger, men bru­ger i ste­det kræf­ter­ne på at væ­re i di­a­log med po­ten­ti­el­le sam­ar­bejds­part­ne­re, og på kun­st­om­rå­det har vi som no­get nyt for ny­lig ind­ført re­gu­lær tids­be­stil­ling, så man kan få et mø­de på 20 mi­nut­ter til at pit­che en idé,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Laila Walt­hers kon­kre­te øn­ske om at kom­me i di­a­log med fon­de­ne om, hvor­dan ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne skal kom­me igen­nem den nu­væ­ren­de øko­no­mi­ske kri­se, får og­så en kølig mod­ta­gel­se fra Sø­ren Kaare-Andersen.

”Hvis jeg skal sæt­te det på spid­sen, så er det, der in­ter­es­se­rer os, at lø­se sam­fun­dets pro­ble­mer. Hvis der er ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner, der har et ra­i­son d’etre og vilj­en til at bi­dra­ge til at lø­se pro­ble­mer­ne, er det jo rig­tig godt, og det vil vi ger­ne sam­ar­bej­de med dem om. Men vi ser det ik­ke som et for­mål for os som fond at fi­nan­si­e­re ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner, hvor or­ga­ni­sa­tio­nen i sig selv er det bæ­ren­de ele­ment,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Dialog vokser år og år

I Dan­marks stør­ste og mest ud­de­len­de fond No­vo Nor­disk Fon­den ser Se­ni­or Vi­ce Presi­dent og kom­mu­ni­ka­tions­chef St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lü­ders hel­ler in­gen pro­ble­mer i den nu­væ­ren­de di­a­log mel­lem par­ter­ne, men han har for­stå­el­se for, at der kan væ­re et be­hov for at skrue yder­li­ge­re op.

”Jeg op­le­ver ik­ke di­a­lo­gen mel­lem fon­de­ne og ci­vil­sam­fun­det som no­get pro­blem, men jeg an­er­ken­der, at Laila Walt­her ger­ne vil ha­ve end­nu me­re di­a­log med fon­de­ne, og det sy­nes jeg da ly­der for­nuf­tigt. Jeg er helt enig med hen­de i, at det er rig­tig vig­tigt med di­a­log – bå­de fon­de­ne imel­lem og mel­lem fon­de og ci­vil­sam­fun­det – og det er og­så no­get, vi i No­vo Nor­disk Fon­den pri­o­ri­te­rer højt. I de syv år, jeg har væ­ret i No­vo Nor­disk Fon­den, er det kun gå­et én vej: Der bli­ver me­re og me­re di­a­log for hvert ene­ste år bå­de med an­dre fon­de og med an­dre in­ter­es­sen­ter, her­un­der ci­vil­sam­fun­det, og det er vig­tigt, den ud­vik­ling fort­sæt­ter,” si­ger St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lüders.

I de syv år, jeg har væ­ret i No­vo Nor­disk Fon­den, er det kun gå­et én vej: Der bli­ver me­re og me­re di­a­log for hvert ene­ste år bå­de med an­dre fon­de og med an­dre in­ter­es­sen­ter, her­un­der civilsamfundet

St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lü­ders – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent og kom­mu­ni­ka­tions­chef, No­vo Nor­disk Fonden

Han til­fø­jer, at for No­vo Nor­disk Fon­den sker di­a­lo­gen ik­ke kun med in­ter­es­sen­ter i Danmark.

”Vi op­le­ver og­så en stærkt sti­gen­de di­a­log med in­ter­na­tio­na­le sta­ke­hol­de­re, or­ga­ni­sa­tio­ner og an­dre fon­de,” si­ger St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lüders.

Åbne for dialog

I fonds­sam­men­slut­nin­gen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, der tæl­ler 53 pri­mært sto­re fon­de, glæ­der di­rek­tør Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen sig over de­bat­ind­læg­get fra Ci­vil­sam­fun­dets Brancheforening.

”Det er me­get po­si­tivt, at Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning ræk­ker ud og sæt­ter ord på, hvad det vil si­ge at væ­re an­svar­lig for en ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tion med de øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger, der har ramt Dan­mark og ver­den i dag. Vi ved al­le­sam­men, at men­ne­sker og or­ga­ni­sa­tio­ner med små bud­get­ter bli­ver hårdt ramt i øje­blik­ket, og i mæng­den af ak­tu­el­le ud­for­drin­ger, er det al­li­ge­vel nød­ven­digt at sæt­te ord på for­hol­de­ne,” ly­der det i en skrift­lig kom­men­tar fra Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

Vi­dens­cen­trets di­rek­tør un­der­stre­ger, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter al­le­re­de hjæl­per blandt an­dre Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­or­ga­ni­sa­tion med at ar­ran­ge­re mø­der, der gi­ver ind­sigt i og per­spek­ti­ver på ud­for­drin­ger af bred re­le­vans for be­vil­lings­mod­ta­ge­re, sam­ar­bejds­part­ne­re og fonde.

”Og med den øge­de ind­sigt – og an­sig­ter på, hvem di­a­lo­gen kan ta­ges med – er det op til del­ta­ger­ne at ræk­ke ud til hin­an­den. Vi er me­get åb­ne for en di­a­log med Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­or­ga­ni­sa­tion og Laila Walt­her om et lig­nen­de ini­ti­a­tiv,” skri­ver Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen og til­fø­jer, at Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning og al­le ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner er vel­kom­ne til at del­ta­ge på fond­s­kon­fe­ren­cen Fonds­forum 2022 den 30. november.

Nemmere dialog med fondsbrancheforening

Laila Walt­her læg­ger i for­læn­gel­se af sit de­bat­ind­læg ik­ke skjul på, at hun me­ner, di­a­lo­gen mel­lem Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning og fon­de­ne vil­le væ­re nem­me­re, hvis fon­de­ne var or­ga­ni­se­ret i en brancheforening.

”Vi le­ver jo i en dag­lig­dag – og der er min egen or­ga­ni­sa­tion et godt ek­sem­pel – hvor vi ori­en­te­rer os mod man­ge for­skel­li­ge fon­des stra­te­gi­er og for­skel­li­ge må­der at ud­de­le mid­ler på. Så for os at se vil­le det væ­re godt, hvis fon­de­ne dan­ne­de en fæl­les or­ga­ni­sa­tion el­ler ud­ar­bej­de­de nog­le fæl­les ret­nings­linjer for os, der ger­ne vil sam­ar­bej­de med fon­de­ne,” si­ger Laila Walther.

Hvis ik­ke kun ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne, men og­så fon­de­ne bli­ver or­ga­ni­se­ret i en bran­che­for­e­ning, vil det iføl­ge Laila Walt­her blandt an­det kun­ne med­vir­ke til en øget vi­den om de sø­ge­mu­lig­he­der, der er i fondene.

”Li­ge­som fon­de­ne op­for­drer os i ci­vil­sam­fun­det til at ind­gå part­ner­ska­ber, vil­le en bran­che­for­e­ning for fon­de må­ske og­så styr­ke fon­de­nes blik for vær­di­en i at ind­gå i part­ner­ska­ber om­kring støt­te til ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner. Og var fon­de­ne or­ga­ni­se­ret i en bran­che­for­e­ning, kun­ne det må­ske fø­re til nog­le nem­me­re og me­re trans­pa­ren­te mu­lig­he­der for, hvor­dan vi i ci­vil­sam­fun­det sø­ger hos og sam­ar­bej­der med fon­de­ne,” si­ger Laila Walther.

For os at se vil­le det væ­re godt, hvis fon­de­ne dan­ne­de en fæl­les or­ga­ni­sa­tion el­ler ud­ar­bej­de­de nog­le fæl­les ret­nings­linjer for os, der ger­ne vil sam­ar­bej­de med fondene

Laila Walt­her – For­mand, Ci­vil­sam­fun­dets Brancheforening

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen fra Bi­ku­ben­fon­den un­der­stre­ger, at han – som han ud­tryk­ker det – ”ik­ke tror på ide­en om at etab­le­re et ud­valg, der ta­ler med et an­det udvalg.”

”For der­med kom­mer vi for langt fra hin­an­den,” si­ger Sø­ren Kaa­re Andersen.

Han af­vi­ser sam­ti­dig di­rek­te, at ti­den skul­le væ­re mo­den til at dan­ne en de­ci­de­ret bran­che­or­ga­ni­sa­tion i fonds­sek­to­ren i kølvan­det på etab­le­rin­gen for fem år si­den af Fon­de­nes Videnscenter.

”Før vi star­te­de Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter var det in­gen hem­me­lig­hed, hvad jeg ger­ne vil­le. Men nu er Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter godt i gang, og det ta­ger fart, så jeg sy­nes, vi skal bru­ge kr­ud­tet dér frem for at dis­ku­te­re an­dre mo­del­ler. For det bli­ver folk al­li­ge­vel ik­ke eni­ge om,” si­ger Bi­ku­ben­fon­dens direktør.

Retningslinjer vil være kontraproduktivt

Laila Walt­hers for­slag om fæl­les ret­nings­linjer fra fon­de­ne, som an­sø­ge­re og an­dre sam­ar­bejds­part­ne­re kan age­re ef­ter, får hel­ler ik­ke en blid med­fart hos Sø­ren Kaare-Andersen.

”At ud­ar­bej­de fæl­les ret­nings­linjer vil væ­re helt for­kert og de­ci­de­ret kon­trapro­duk­tivt. Hvis hun me­ner, det er en god idé, må det væ­re for­di, hun tror, at al­le fon­de er ens. Det of­fent­li­ge re­præ­sen­te­rer mo­nois­men, mens fon­de­ne re­præ­sen­te­rer plu­ra­lis­men, og så­dan skal det og­så væ­re. Og jeg tror, Laila Walt­her skal pas­se på med at vil­le pres­se al­le fon­de ned i sam­me tragt,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Jeg tror, Laila Walt­her skal pas­se på med at vil­le pres­se al­le fon­de ned i sam­me tragt

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Bikubenfonden

St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lü­ders fra No­vo Nor­disk Fon­den har for­stå­el­se for ide­en om en fonds­bran­che­for­e­ning som pen­dant til Ci­vil­sam­fun­dets Brancheforening.

”Jeg kan godt se, at det må­ske er en god idé set fra Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­nings syns­punkt, hvis de kun­ne sid­de over­for en til­sva­ren­de bran­che­or­ga­ni­sa­tion for fon­de, og det har vi ik­ke no­get som helst imod. Vi er en er­hvervs­dri­ven­de fond, så vi har an­dre og fle­re in­ter­es­ser end det filan­tro­pi­ske, og vi er som så­dan dæk­ket godt ind med de ak­ti­vi­te­ter, der al­le­re­de er i Dan­mark. Men jeg har fuld respekt for hen­des syns­punkt om­kring en fonds­bran­che­for­e­ning set fra ci­vil­sam­fun­dets syns­punkt,” si­ger St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lüders.

- Men No­vo Nor­disk Fon­den vil ik­ke gå ind i en fondsbrancheforening?

”Det vil vi ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt. Vi var med til at etab­le­re Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, som løf­ter en vig­tig op­ga­ve og gør det rig­tig godt ved blandt an­det at brin­ge me­re vi­den om fon­de­nes ar­bej­de ud i ci­vil­sam­fun­det, men og­så ved at la­ve fora, hvor fon­de mø­des og dis­ku­te­rer på man­ge for­skel­li­ge ni­veau­er. Det bli­ver jo med mel­lem­rum dis­ku­te­ret, om der er be­hov for en bran­che­for­e­ning for fon­de, men mit ind­tryk er, at man­ge fon­de al­le­re­de har en ud­mær­ket di­a­log med det po­li­ti­ske sy­stem og an­dre in­ter­es­sen­ter,” si­ger St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lüders.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer