Ar­tik­ler tag­get med:

Steffen P. Lüders

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Fondsformænds politiske handlefrihed deler vandene

”Vil du væ­re med i mit net­værk?” ly­der spørgs­må­let øverst på Lars Løk­ke Ras­mus­sens hjem­mesi­de. Til­bud­det om at kom­me med i den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster og…

Generelt stort fokus blandt forskningsfondene på skæv kønsbalance i akademia

For ny­lig lan­ce­re­de Vil­lum Fon­den et pro­gram, der via øre­mær­ke­de forsk­nings­mid­ler skal væ­re med til at af­hjæl­pe den skæ­ve køns­for­de­ling på forsk­nings­gan­ge­ne. Og­så Lund­beck­fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den og Leo Fon­det er op­mærk­som­me på pro­ble­ma­tik­ken og af­vi­ser ik­ke idéen om øre­mærk­ning, men har dog in­gen umid­del­ba­re pla­ner om et lig­nen­de initiativ.

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…