Erhvervsfonde forventer uændrede eller stigende uddelinger i 2023

Oven på et turbulent 2022 med krig i Ukraine og buldrende inflation går en række af de store danske erhvervsdrivende fonde ind i 2023 med forventning om uændrede eller stigende uddelinger. Novo Nordisk Fonden kalkulerer med, at fondens uddelinger vil vokse de kommende år, mens blandt andre Bitten & Mads Clausens Fond, William Demant Fonden og Aarhus Universitets Forskningsfond forventer at dele cirka samme beløb ud næste år som i år.

Det ty­der på, at de sto­re dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de har delt li­ge så man­ge pen­ge­sed­ler ud som for­ven­tet i 2022, og et rund­spør­ge fra Fun­dats vi­ser, at der i de fle­ste fon­de er ud­sigt til sta­tus quo i det nye år, når det gæl­der uddelinger.

Trods krig i Eu­ro­pa, bul­dren­de in­f­la­tion og stor usik­ker­hed på in­ve­ste­rings­mar­ke­der­ne blev 2022 rent øko­no­misk et bed­re år end fryg­tet for en ræk­ke af de sto­re dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fonde.

De fle­ste en­der så­le­des med at kom­me gan­ske for­nuf­tigt ud af året rent in­ve­ste­rings­mæs­sigt, og i for­hold til de filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger vil der om kort tid bli­ve sat to stre­ger un­der be­løb me­get tæt på dem, der ved årets start var kal­ku­le­ret med.

Og selv­om den næ­re frem­tid er sær­de­les usik­ker grun­det blandt an­det af­led­te ef­fek­ter af kri­gen i Ukrai­ne, er der sam­ti­dig en ge­ne­rel for­vent­ning i de sto­re er­hvervs­fon­de om et uæn­dret el­ler sti­gen­de ud­de­lings­ni­veau i 2023.

Det er es­sen­sen af et rund­spør­ge, Fun­dats har fo­re­ta­get til en hånd­fuld af lan­dets stør­ste og mest ud­de­len­de er­hvervs­dri­ven­de fon­de nu, hvor nytå­ret og skif­tet fra 2022 til 2023 står for døren.

I Dan­marks su­verænt stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond og ver­dens tred­je­stør­ste fond No­vo Nor­disk Fon­den blev der i 2021 sat re­kord med sam­le­de ud­de­lin­ger for 8,8 mil­li­ar­der kro­ner – sva­ren­de til en tred­je­del af fonds­sek­to­rens sam­le­de ud­de­lin­ger sid­ste år.

Præ­cis hvor højt, fonds­ma­sto­don­ten en­der rent ud­de­lings­mæs­sigt i 2022, er iføl­ge Se­ni­or Vi­ce Presi­dent og kom­mu­ni­ka­tions­chef St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lü­ders end­nu for tid­ligt at sige.

”Der re­ste­rer sta­dig et be­sty­rel­ses­mø­de i de­cem­ber, og for­skel­len på, om der er be­vil­lin­ger, som når at bli­ve klar til god­ken­del­se på det­te mø­de, el­ler om de først kom­mer på dags­or­de­nen på næ­ste be­sty­rel­ses­mø­de i marts 2023, kan be­ty­de en hel del,” si­ger St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lüders.

No­vo Nor­disk Fon­dens ud­de­lin­ger for­ven­tes at sti­ge i de kom­men­de år

St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lü­ders – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent og kom­mu­ni­ka­tions­chef, No­vo Nor­disk Fonden

Når No­vo Nor­disk Fon­den kig­ger ind i 2023 og åre­ne der­ef­ter, er der ud­sigt til vok­sen­de uddelinger.

”Vi har ik­ke sat et spe­ci­fikt mål, men No­vo Nor­disk Fon­dens ud­de­lin­ger for­ven­tes at sti­ge i de kom­men­de år,” fast­slår St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lüders.

Mange usikkerhedspunkter

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, der ejer 48 pro­cent af ak­tie­ka­pi­ta­len i Dan­foss A/S, ud­del­te i 2021 129 mil­li­o­ner kro­ner. I år har Dan­foss-fon­den ar­bej­det filan­tro­pisk ud fra en ud­de­lings­ram­me på 130 mil­li­o­ner kro­ner, og fa­cit her tæt mod årets slut­ning er, at fon­den iføl­ge di­rek­tør Lars Tve­en en­der tæt på dét beløb.

”I mod­sæt­ning til man­ge an­dre, der har op­le­vet konjunk­tur­ned­gan­ge i 2022, har det mod­sat­te fak­tisk væ­ret til­fæl­det for os. Dan­foss har om no­gen væ­ret i stand til at kom­me po­si­tivt igen­nem 2022, og når det går godt for Dan­foss, går det godt for os i fon­den,” si­ger Lars Tveen.

Vi har al­drig før set så man­ge usik­ker­heds­punk­ter ved ind­gan­gen til et nyt år, som vi har li­ge nu – det er en me­get spe­ci­el situation

Lars Tve­en – Fonds­di­rek­tør, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond

Lars Tve­en, der i april i år af­lø­ste Per Ege­bæk Ha­ve som fonds­di­rek­tør, me­ner, at 2022 over­ord­net for man­ge fon­de har væ­ret et bed­re år end frygtet.

”Men sam­ti­dig sid­der de fle­ste af os jo nok ved ind­gan­gen til 2023 med en stor usik­ker­hed i for­hold til, hvad der kom­mer til at ske i re­la­tion til blandt an­det Ki­na, kri­gen i Ukrai­ne og in­f­la­tio­nen. Vi har al­drig før set så man­ge usik­ker­heds­punk­ter ved ind­gan­gen til et nyt år, som vi har li­ge nu – det er en me­get spe­ci­el si­tu­a­tion,” un­der­stre­ger Lars Tveen.

Trods usik­ker­he­den er de­vi­sen ’sa­me pro­ce­du­re as last year’ i Bit­ten & Mads Clau­sens Fonds uddelingsforventninger.

”Vo­res for­vent­ning er, at vi kan fort­sæt­te med den sam­me ud­de­lings­ram­me i 2023 på 130 mil­li­o­ner kro­ner, som vi har haft i år,” si­ger Lars Tveen.

Fastlægger ramme for næste fem år

Carls­berg­fon­det, der i 2021 ind­t­og 7. plad­sen på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters op­gø­rel­se over de 100 mest ud­de­len­de pri­va­te fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger med ud­de­lin­ger for 759 mil­li­o­ner kro­ner, har end­nu ik­ke gjort ud­de­lings­reg­ne­styk­ket op for 2022.

Til gen­gæld har fon­dens be­sty­rel­se net­op be­slut­tet, hvad ud­de­lings­ni­veau­et skal væ­re de næ­ste fem år.

”Carls­berg­fon­det støt­ter den frie grund­forsk­ning som en af de ene­ste pri­va­te fon­de i Dan­mark. Det for­plig­ter os til at ha­ve det lan­ge per­spek­tiv for øje, da kon­ti­nu­i­tet og ved­hol­den­hed er alt­af­gø­ren­de præ­mis­ser for grund­forsk­ning. Vi har der­for be­slut­tet, at vi uan­set de ne­ga­ti­ve fi­nan­si­el­le mar­ke­der vil fast­hol­de en år­lig be­vil­lings­ram­me i ni­veau af 600 mil­li­o­ner kro­ner til forsk­ning de næ­ste fem år,” skri­ver Ma­j­ken Schultz, Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­kvin­de, i en mail til Fundats.

”Om vi på den an­den si­de af 2026 skal ju­ste­re den øko­no­mi­ske ram­me til forsk­nings­støt­te, af­hæn­ger na­tur­lig­vis af, om den nu­væ­ren­de kri­se bi­der sig fast,” til­fø­jer Ma­j­ken Schultz.

Uændrede forventninger i William Demant Fonden

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Wil­li­am De­mant Fon­den, som i 2021 ud­del­te 124,1 mil­li­o­ner kro­ner, en­der sand­syn­lig­vis på et til­sva­ren­de ud­de­lings­ni­veau i år.

”Vi reg­ner med at ud­de­le den af­tal­te ram­me på 120 mil­li­o­ner kro­ner,” skri­ver be­sty­rel­ses­for­mand Lars Nør­by Jo­han­sen i en mail til Fundats.

Lars Nør­by Jo­han­sen til­fø­jer, at fon­dens ind­tægts­for­hold ik­ke er æn­dret i lø­bet af 2022 – og der er hel­ler ik­ke no­gen for­vent­nin­ger hos for­man­den om æn­drin­ger i 2023.

”For­vent­nin­gen til ud­de­lings­ram­men for 2023 er sam­me ni­veau som 2022,” un­der­stre­ger Lars Nør­by Johansen.

Hårdt ramt på værdipapirmarkedet

I Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond (AUFF) blev der ud­delt 138,5 mil­li­o­ner kro­ner i 2021, og for­vent­nin­gen til i år var 135 mil­li­o­ner kro­ner. Iføl­ge Jør­gen Lang, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, en­der fon­den lidt højere.

I en mail op­ly­ser Jør­gen Lang så­le­des, at AUFF ved ud­gan­gen af 2022 har ud­delt 143 mil­li­o­ner kro­ner til den vi­den­ska­be­lig forskning.

”Bud­ge­t­ud­vi­del­sen er sket i for­bin­del­se med en be­vil­ling med bag­grund i mod­ta­gel­se af ukrain­ske for­ske­re,” for­kla­rer Jør­gen Lang.

Vi har dog sam­let set ik­ke tjent li­ge så me­get på gyn­ger­ne, som vi har tabt på karrusellerne

Jør­gen Lang – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Aar­hus Uni­ver­si­tets Forskningsfond

Når forsk­nings­fon­dens di­rek­tør kig­ger til­ba­ge på 2022, læg­ger han ik­ke skjul på, at det har væ­ret et ”me­get tur­bu­lent år, ik­ke mindst hvad an­går in­ve­ste­rin­ger på de fi­nan­si­el­le markeder”.

”AUFF har sam­let set en bred po­r­te­føl­je, hvor rundt reg­net halv­de­len er in­ve­ste­ret i ejen­dom­me og al­ter­na­ti­ver, mens den re­ste­ren­de halv­del er in­ve­ste­ret i en vel­di­ver­si­fi­ce­ret lik­vid po­r­te­føl­je af vær­di­pa­pi­rer med mid­del ri­si­ko. Vi er selv­føl­ge­lig, som lang­sig­te­de in­ve­sto­rer er flest, ramt hårdt på vær­di­pa­pir­mar­ke­det, hvor der ses pæ­ne tab på så­vel ak­tier som ob­liga­tio­ner, mens de øv­ri­ge in­ve­ste­rin­ger har for­lø­bet med plan­mæs­si­ge po­si­ti­ve af­kast. Vi har dog sam­let set ik­ke tjent li­ge så me­get på gyn­ger­ne, som vi har tabt på kar­ru­sel­ler­ne,” skri­ver Jør­gen Lang.

Han til­fø­jer, at vir­ke­lig­he­den som in­ve­stor er, at man mø­der år med pæ­ne, po­si­ti­ve af­kast og år, hvor det er ”lidt tr­æls” som i 2022.

”Men vi har ’is i ma­ven’ og så­le­des stort set fast­holdt po­r­te­følj­en og ik­ke æn­dret stra­te­gi,” un­der­stre­ger Jør­gen Lang.

Med bag­grund i, at AUFF som lang­sig­tet in­ve­stor mest af alt ser på det på det gen­nem­snit­li­ge af­kast over en år­ræk­ke, har fon­den for 2023 valgt at fast­hol­de ud­de­lings­ni­veau­et på 135 mil­li­o­ner kroner.

Nedgang i Lundbeckfonden

Jan Egeb­jerg, der er forsk­nings­di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, be­teg­ner li­ge­som Jør­gen Lang 2022 som et tur­bu­lent år.

”Det har væ­ret et tur­bu­lent år præ­get af uro­lig­hed i mar­ke­der­ne – med ener­gik­ri­sen, in­f­la­tio­nen og kri­gen i Ukrai­ne som bagtæp­pe – og det kan mær­kes. Men fon­den har til­pas­set in­ve­ste­rin­ger­ne og er kom­met re­la­tivt godt igen­nem året,” si­ger Jan Egebjerg.

Det har væ­ret et tur­bu­lent år præ­get af uro­lig­hed i mar­ke­der­ne – med ener­gik­ri­sen, in­f­la­tio­nen og kri­gen i Ukrai­ne som bagtæp­pe – og det kan mærkes

Jan Egeb­jerg – Forsk­nings­di­rek­tør i Lundbeckfonden

I 2021 var Lund­beck­fon­den num­mer seks på li­sten over de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark. Pla­ce­rin­gen blev op­nå­et med sam­le­de ud­de­lin­ger for 803 mil­li­o­ner kro­ner. Året før ud­del­te fon­den, der blandt an­det ejer 69 pro­cent af ak­tier­ne i me­di­ci­nal­fir­ma­et H. Lund­beck, 600 mil­li­o­ner kroner.

Iføl­ge Jan Egeb­jerg en­der Lund­beck­fon­den i år med at ud­de­le for cir­ka 550 mil­li­o­ner kro­ner, mens for­vent­nin­gen er lidt la­ve­re til det år, vi om få uger træ­der ind i.

”Vi for­ven­ter i Lund­beck­fon­den at ud­de­le mindst 500 mil­li­o­ner kro­ner til sund­heds­vi­den­ska­be­lig forsk­ning i 2023,” ly­der det fra Jan Egebjerg.

Han til­fø­jer, at ud­de­lings­ni­veau­et dog kan bli­ve hø­je­re, sær­ligt hvis det bli­ver mu­ligt at igang­sæt­te stra­te­gi­ske pro­jek­ter og etab­le­re in­fra­struk­tur af in­ter­na­tio­nal klas­se in­den for neu­rovi­den­ska­be­lig forskning.

Ansvar for at hjælpe

Når di­rek­tør Jo­hn Amund Tøn­nes fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond ser til­ba­ge på 2022, er det især kri­gen i Ukrai­ne, der fyl­der i hans bevidsthed.

"Ruslands an­greb på Ukrai­ne har skabt ube­gri­be­li­ge og uac­cep­tab­le kon­se­kven­ser for ukrai­ner­ne. Uden sam­men­lig­ning i øv­rigt står vi lo­kalt midt i en kri­se, der som al­tid ram­mer de mest ud­sat­te i sam­fun­det hår­dest. På beg­ge om­rå­der har vi al­le sam­men et an­svar for at hjæl­pe," skri­ver Jo­hn Amund Tøn­nes i en mail til Fundats.

Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond var i 2021 den 26. mest ud­de­len­de dan­ske fond med sam­le­de ud­de­lin­ger for 126 mil­li­o­ner kro­ner, og iføl­ge di­rek­tø­ren lan­der fon­den på præ­cis sam­me tal i år for­delt på tre al­men­nyt­ti­ge ind­sats­om­rå­der og med flest støt­te­kro­ner til un­ges men­tale sundhed.

"In­ve­ste­rin­ger va­re­ta­ges af fon­dets dat­ter­sel­skab C.W. Obel A/S, som har en bred po­r­te­føl­je af in­ve­ste­rings­om­rå­der med en god spred­ning på ak­tiv­ty­per og sam­ti­dig en lang­sig­tet in­ve­ste­rings­stra­te­gi. Sel­ska­bet har skabt en sund og ro­bust ba­lan­ce i kon­cer­nen, og med for­be­hold for de usik­ker­he­der, som fort­sat kan æn­dre mar­ke­det, for­ven­ter vi et til­freds­stil­len­de re­sul­tat i 2022 samt at hol­de ud­de­lings­ni­veau­et i 2023," ly­der det fra Jo­hn Amund Tønnes.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer