Nye tal viser voldsom stigning i fondsbevillinger

Fondssektorens samlede bevillinger steg med 32 procent fra 2020 til 2021. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Et enkelt års fondsuddelinger svarer nu til mere end halvdelen af regeringens finanspolitiske råderum frem til og med 2030.

Fonds­sek­to­rens be­vil­lin­ger steg med me­re end 6 mil­li­ar­der kro­ner fra 2020 til 2021, vi­ser nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik (gra­fik: Dan­marks Statistik).

Fon­de­nes be­vil­lin­ger steg sid­ste år med me­re end 6 mil­li­ar­der til næ­sten 26 mil­li­ar­der kroner.

Det vi­ser Dan­marks Sta­ti­stisks nye op­gø­rel­se over fon­de­nes ud­de­lin­ger i 2021.

De sam­le­de be­vil­lin­ger steg fra 19,6 mil­li­ar­der kro­ner i 2020 til 25,9 mil­li­ar­der kro­ner sid­ste år.

No­vo Nor­disk Fon­dens ud­de­lings­re­kord på 8,8 mil­li­ar­der kro­ner ud­gør en stor del af for­kla­rin­gen på den vold­som­me stig­ning på 32 pro­cent i for­hold til året før.

Men selv når man træk­ker No­vo Nor­disk Fon­den ud af op­gø­rel­ser­ne, er der ta­le om et me­get højt be­vil­lings­ni­veau på 17 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket er tre mil­li­ar­der stør­re end 2020-tal­let uden No­vo Nor­disk Fon­dens bi­drag, som det år var på næ­sten 5,5 mil­li­ar­der kroner.

Ud­de­lin­ger­ne på 25,9 mil­li­ar­der kro­ner er ud­tryk for det sam­le­de be­vil­lings­be­løb, som fonds­bran­chen sid­ste år for­plig­te­de sig til at ud­be­ta­le til kon­kre­te be­vil­lings­mod­ta­ge­re. Sto­re fonds­be­vil­lin­ger ud­be­ta­les ty­pisk over fle­re år, og der er der­for for­skel på be­vil­ge­de mid­ler og ud­be­tal­te midler.

Ser man ale­ne på de ud­be­tal­te be­løb, blev der i 2021 ud­be­talt 18,2 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket er 1,1 mil­li­ard me­re end ud­be­ta­lings­be­lø­bet året før.

Filantropisk råderum

Fonds­sek­to­rens sam­le­de be­vil­lin­ger blev før­ste gang op­gjort af Dan­marks Sta­ti­stik i 2016. På det tids­punkt var det sam­le­de be­vil­lings­ni­veau på 16,7 mil­li­ar­der. Årets be­vil­lings­re­kord lig­ger der­med godt 9 mil­li­ar­der kro­ner hø­je­re end seks år tidligere.

Med fle­re ud­de­lings­kro­ner i pen­ge­tan­ke­ne sti­ger fonds­sek­to­rens ind­fly­del­se i sam­fun­det. Som et mål for fonds­sek­to­rens al­men­nyt­ti­ge sam­funds­bi­drag har øko­no­mer tid­li­ge­re sam­men­lig­net ud­de­lings­be­lø­be­ne med re­ge­rin­ger­nes så­kaldt fi­nans­po­li­ti­ske rå­de­rum. Det øko­no­mi­ske rå­de­rum er ud­tryk for den hø­jest mu­li­ge of­fent­li­ge for­brugs­vækst, når der ta­ges høj­de for al­le­re­de ved­tag­ne ud­gif­ter samt den for­ven­te­de vækst i samfundsøkonomien.

I au­gust må­ned i år re­vi­de­re­de fi­nans­mi­ni­ste­ri­et re­ge­rin­gens fi­nans­po­li­ti­ske rå­de­rum ba­se­ret på 2023 som nyt ba­sisår. Mi­ni­ste­ri­ets be­reg­nin­ger vi­ser, at rå­de­rum­met frem til og med 2030 nu ud­gør 48 mil­li­ar­der kro­ner. Det frem­går af re­ge­rin­gens pu­bli­ka­tion ’2030-plan: Grund­lag for ud­giftslof­ter i 2026.’

Der­med ud­gør blot et en­kelt års fonds­be­vil­lin­ger me­re and halv­de­len af de frie mid­ler, som par­ti­er­ne på Chri­sti­ans­borg har at igang­sæt­te nye ini­ti­a­ti­ver med i de kom­men­de 8 år.

Videnskab og uddannelse fører an

Det er især forsk­ning og an­dre vi­den­ska­be­li­ge for­mål, som får gavn af de sti­gen­de fonds­be­vil­lin­ger, vi­ser de nye tal fra Dan­marks Statistik.

I 2021 blev der be­vil­get næ­sten 12 mil­li­ar­der kro­ner til vi­den­ska­be­li­ge for­mål, hvil­ket var en stig­ning på 3,9 mia. kr. sva­ren­de til 49 pct. i for­hold til 2020.

”Stig­nin­gen skyl­des pri­mært øge­de be­vil­lin­ger til forsk­ning in­den for bio­me­di­cin og an­den sund­heds­vi­den­skab. Sund­heds­vi­den­skab var det stør­ste om­rå­de in­den for vi­den­ska­be­li­ge for­mål med 64 pct. af be­vil­lin­ger­ne,” skri­ver Dan­marks Statistik.

Og­så be­vil­lin­ger­ne til ud­dan­nel­se og fol­ke­op­lys­ning er ste­get kraf­tigt i den se­ne­ste op­gø­rel­se. Om­rå­det modt­og 3,9 mil­li­ar­der kro­ner fra fon­de­ne i 2021, hvil­ket var en mar­kant stig­ning fra 1,5 mia. kr. i for­hold til året før.

”De øge­de be­vil­lin­ger blev især gi­vet til at styr­ke un­der­vis­nin­gen på grund­sko­le­ni­veau, f.eks. til ak­ti­vi­te­ter som styr­ker børns in­ter­es­se for og ad­gang til læ­ring,” skri­ver Dan­marks Statistik.

Be­vil­lin­ger til na­tur- og mil­jø­for­mål, som og­så tæl­ler fon­de­nes kli­maind­sat­ser, faldt der­i­mod med en halv mil­li­ard kro­ner fra knap 1,3 mil­li­ard i 2020 til 732 mil­li­o­ner kro­ner sid­ste år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer