Ministerium sætter Forum for Forskningsfinansiering på standby

De danske fondes økonomiske bidrag til dansk forskning stiger støt, men Uddannelses- og Forskningsministeriet har ikke inviteret til møde i Forum for Forskningsfinansiering siden marts 2020. Ministeriet afventer en rapport fra Deloitte, som universiteterne og en række fonde, selv har sat i værk.

De­par­te­ments­chef Han­ne Meld­gaard er nu­væ­ren­de for­mand for Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, som si­den 2018 bl.a. har haft til op­ga­ve at iden­ti­fi­ce­re og drøf­te mo­del­ler til en bæ­re­dyg­tig hånd­te­ring af in­di­rek­te om­kost­nin­ger knyt­tet til ek­ster­nt fi­nan­si­e­re­de forsk­nings­pro­jek­ter (fo­to Flem­m­ing Leitorp).

De dan­ske fon­de sen­der sta­digt fle­re mid­ler til dansk forsk­ning – 11 mil­li­ar­der kro­ner i 2021 –og der­med ha­ster det med at fin­de en løs­ning på ud­for­drin­gen med de in­di­rek­te merom­kost­nin­ger ved fonds­støt­te­de projekter.

Net­op det uaf­kla­re­de spørgs­mål var en af grun­de­ne til, at Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring blev ned­sat i 2018 af da­væ­ren­de ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V), men hos Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et, hvis de­par­te­ments­chef er for­mand for Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, over­la­der man det til uni­ver­si­te­ter­ne og fon­de­ne selv at løf­te den op­ga­ve, som Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring blev sat i værk for at løse.

Fun­dats har bedt om et in­ter­view med de­par­te­ments­chef Han­ne Meld­gaard for at få en sta­tus på det igang­væ­ren­de ar­bej­de i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, men har i ste­det få­et et skrift­ligt svar fra ministeriet:

”Mi­ni­ste­ri­et an­er­ken­der be­ho­vet for lø­ben­de at ha­ve fo­kus på ram­mer­ne for forsk­nings­fi­nan­si­e­ring i Dan­mark - og­så når det gæl­der sam­spil­let mel­lem uni­ver­si­te­ter og pri­va­te fon­de. Det se­ne­ste mø­de i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring blev af­holdt marts 2020, hvor det tred­je mø­de i forum­met blev afholdt.”

Én af forum­mets bund­ne op­ga­ver var iføl­ge kom­mis­so­ri­et at fin­de en løs­ning på det pro­blem, at uni­ver­si­te­ter­nes stra­te­gi­ske rå­de­rum ind­skræn­kes, når de ta­ger imod forsk­nings­be­vil­lin­ger fra fon­de­ne. Men mi­ni­ste­ri­et for­kla­rer nu, at mi­ni­ste­rens em­beds­mænd ind­til vi­de­re har slup­pet den sty­ren­de rol­le i processen.

”Uni­ver­si­te­ter­ne har med af­sæt i drøf­tel­ser­ne in­vi­te­ret de pri­va­te fon­de til et ar­bej­de, som skal bi­dra­ge til stør­re trans­pa­rens i uni­ver­si­te­ter­nes om­kost­nin­ger i for­bin­del­se med ek­ster­nt fi­nan­si­e­re­de forsk­nings­pro­jek­ter. Mi­ni­ste­ri­et vil blandt an­det af­ven­te det­te ar­bej­de, før der ta­ges stil­ling til even­tu­el­le frem­ti­di­ge mø­der i forum­met,” skri­ver ministeriet.

Massiv kritik fra politisk hold

Med se­ne­ste mø­de i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring i marts 2020 er den mas­si­ve kri­tik fra en ræk­ke po­li­ti­ske par­ti­er over mang­len­de ak­ti­vi­tet i forum­met på in­gen må­de ta­get til efterretning.

I ja­nu­ar 2021 var forsk­nings­ord­fø­rer for De Kon­ser­va­ti­ve, Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll ude at kal­de Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring for ”en syl­te­kruk­ke” i en ar­ti­kel her i Fun­dats. Og i marts 2021 fulg­te po­li­ti­ke­re fra bå­de Ra­di­ka­le Ven­stre, SF og Ven­stre op med skarp kri­tik af da­væ­ren­de ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen for nøleri.

Forsk­nin­gens in­di­rek­te meromkostninger:

Når et forsk­nings­pro­jekt mod­ta­ger en fonds­be­vil­ling, dæk­ker be­vil­lin­gen of­te ik­ke al­le pro­jek­tets ud­gif­ter. Om­kost­nin­ger af me­re drifts­ag­tig ka­rak­ter så­som hus­le­je, el, var­me, HR og le­del­se be­teg­nes som pro­jek­tet in­di­rek­te merom­kost­nin­ger, og de er of­te ik­ke en del af fonds­be­vil­lin­ger­ne. Når fon­de­ne ik­ke fi­nan­si­e­rer de ud­gif­ter, må uni­ver­si­te­tet fin­de mid­ler­ne an­dre ste­der. Det kan gå ud over de fag­om­rå­der, som ik­ke mod­ta­ger fonds­støt­te, og der­for er em­net ble­vet dis­ku­te­ret i årevis.

”Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring er enormt vig­tigt, for­di vi har nog­le al­vor­li­ge pro­ble­mer blandt an­det i for­hold til ba­lan­cen mel­lem pri­vat og of­fent­ligt fi­nan­si­e­ret forsk­ning. Så det er enormt vig­tigt at få nog­le in­put fra for­rum­met. Det er ik­ke sær­ligt til­freds­stil­len­de, hvis der slet ik­ke er ble­vet ar­bej­det i forum­met,” lød det den­gang fra Astrid Carøe, forsk­nings­ord­fø­rer for SF.

Løftet pegefinger

Al­le­re­de kort ef­ter det sidst af­hold­te mø­de i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring i marts 2020 var da­væ­ren­de for­mand for Dan­marks Forsk­nings- og In­nova­tions­po­li­ti­ske Råd (DFiR), Jens Od­ders­he­de ude med en løf­tet pe­ge­fin­ger og op­for­dre­de til at Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring kom med et kon­kret re­sul­tat i for­hold at lø­se ud­for­drin­gen med de in­di­rek­te merom­kost­nin­ger ved fonds­støt­te­de forskningsprojekter.

”Kæ­re ven­ner, det er snart ved at væ­re i 12. ti­me. Nu skal der ske no­get,” lød det blandt an­det fra Jens Od­ders­he­de i april 2020.

Men hel­ler ik­ke den kraf­ti­ge op­for­dring fra DFiR – som er re­ge­rin­gens og fol­ke­tin­gets rå­d­gi­ve­re før­te til yder­li­ge­re drøf­tel­ser med mi­ni­ste­ri­et for bor­de­ne­den i Forum for Forskningsfinansiering.

Iføl­ge kom­mis­so­ri­et skal Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring el­lers mø­des to gan­ge årligt.

I de­cem­ber sid­ste år for­tal­te da­væ­ren­de for­mand for Rek­tor­kol­le­gi­et, An­ders Bjark­lev i en ar­ti­kel her i Fun­dats, at mens ar­bej­det i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring var gå­et i stå, var fon­de­ne og uni­ver­si­te­ter­ne på egen hånd be­gyndt at mø­des – me­re ufor­melt - for at fin­de en løs­ning på pro­ble­met med de in­di­rek­te omkostninger.

”Vi hav­de en for­nem­mel­se af, at tin­ge­ne ik­ke rig­tig kør­te. Det ryk­ke­de sig ik­ke syn­der­ligt me­get. Det tred­je mø­de vi hav­de i forum­met, lig­ne­de i be­ty­de­lig grad det før­ste. Der var ik­ke den sto­re frem­drift i det,” sag­de An­ders Bjark­lev den­gang om ar­bej­det i Forum for Forskningsfinansiering.

Rapport fra Deloitte

De me­re ufor­mel­le mø­der før­te til, at fem sto­re, pri­va­te, forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de samt Dan­ske Uni­ver­si­te­ter be­stil­te en rap­port fra kon­su­lent- og re­vi­sions­fir­ma­et Deloitte.

Det er net­op den rap­port, som Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et nu af­ven­ter, ”før der ta­ges stil­ling til even­tu­el­le frem­ti­di­ge mø­der i forummet.”

I rap­por­ten gran­skes 16 sto­re fonds­støt­te­de forsk­nings­pro­jek­ter, og se­ne­ste mel­ding er, at re­sul­ta­ter­ne er klar en­gang i lø­bet af 2023.

Da Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring blev ned­sat i 2018 var for­må­let at ”un­der­støt­te, at der ska­bes mest mu­lig kva­li­tet, ef­fekt og sam­funds­vær­di af de man­ge mid­ler, der in­ve­ste­res i forsk­ning og in­nova­tion på de dan­ske uni­ver­si­te­ter. Forum­met skal – med respekt for de en­kel­tes ak­tø­rers au­to­no­mi og for­skel­lig­hed – drøf­te te­ma­tik­ker, her­un­der ud­for­drin­ger og for­bed­rings­po­ten­ti­a­ler, hvor sam­spil­let mel­lem den of­fent­ligt fi­nan­si­e­re­de forsk­ning, uni­ver­si­te­ter­ne og de pri­va­te fon­des forsk­nings­fi­nan­si­e­ring er af sær­lig betydning.”

Til­li­ge stod der i kom­mis­so­ri­et, at ”Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring skal med af­sæt i en in­ter­na­tio­nal kort­læg­ning iden­ti­fi­ce­re og drøf­te mo­del­ler til en bæ­re­dyg­tig hånd­te­ring af in­di­rek­te omkostninger.”

Før­ste mø­de blev holdt i novem­ber 2018 med da­væ­ren­de ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Tom­my Ah­lers (V) for bor­den­den, og her blev blandt an­det fon­de­nes ind­fly­del­se på ret­nin­gen af dansk forsk­ning diskuteret.

På mø­det delt­og re­præ­sen­tan­ter fra de ot­te uni­ver­si­te­ter, tre of­fent­li­ge forsk­nings­fon­de, samt Carls­berg­fon­det, Vil­lum Fon­den, Ve­lux Fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den og Lundbeckfonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer