Fondspenge til forebyggelse af børns mistrivsel og forskning i spiseforstyrrelser

KV Fonden støtter nyt forskningsprojekt, der skal forebygge børns mental mistrivsel og psykiske lidelser, mens Novo Nordisk Fonden finansierer, at førende forsker i spiseforstyrrelser kommer til Danmark. Villum Fonden giver otte kommuner penge til at etablere makerspaces og uddanne lærere.

Man­ge børn og un­ge dø­jer med spi­se­for­styr­rel­ser. No­vo Nor­disk Fon­den har nu med en be­vil­ling på 42 mil­li­o­ner kro­ner sik­ret, at én af ver­dens før­en­de for­ske­re i spi­se­for­styr­rel­ser flyt­ter sin forsk­ning fra Ita­li­en til Danmark.

Fun­dats’ gu­i­de­de rund­t­ur blandt fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid star­ter med to nyhe­der, der beg­ge hand­ler om nog­le af de ud­for­drin­ger, som Dan­marks børn og un­ge har.

Vi star­ter hos KV Fon­den – Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond – som med 4,5 mil­li­o­ner kro­ner støt­ter et nyt forsk­nings­pro­jekt un­der Forsk­nings­cen­ter for Fa­mi­lie­ba­se­re­de Ind­sat­ser, der skal fore­byg­ge men­tal mi­striv­sel og psy­ki­ske li­del­ser hos børn og unge.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra KV Fon­den har børn af for­æl­dre med en psy­kisk syg­dom mar­kant stør­re ri­si­ko for selv at bli­ve psy­kisk sy­ge som un­ge el­ler voks­ne. Fle­re end 50 pro­cent af al­le børn, hvor moren el­ler fa­ren har en al­vor­lig psy­kisk li­del­se, bli­ver ramt af psy­kisk syg­dom. Forsk­ning vi­ser og­så, at bør­ne­ne al­le­re­de tid­ligt har kog­ni­ti­ve, so­ci­a­le og fø­lel­ses­mæs­si­ge van­ske­lig­he­der sam­men­lig­net med jæv­nal­dren­de børn.

Det­te forsk­nings­pro­jekt har he­le fa­mi­li­en i fo­kus med sær­lig vægt på bør­ne­ne, der i sti­gen­de grad mi­stri­ves og har be­hov for hjælp

Hen­rik Amand Hol­te­gaard – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, KV Fonden

”KV Fon­den har i år æn­dret sin ud­de­lings­po­li­tik, så vi ude­luk­ken­de støt­ter forsk­ning in­den for psy­ki­a­tri­en. Det­te forsk­nings­pro­jekt har he­le fa­mi­li­en i fo­kus med sær­lig vægt på bør­ne­ne, der i sti­gen­de grad mi­stri­ves og har be­hov for hjælp. Psy­ki­a­tri­en har læn­ge væ­ret ned­pri­o­ri­te­ret øko­no­misk med lan­ge ven­te­ti­der på be­hand­ling til føl­ge. Vi hå­ber, at forsk­nings­pro­jek­tet kan bi­dra­ge med nye fore­byg­gen­de ind­sat­ser,” si­ger fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hen­rik Amand Hol­te­gaard i pressemeddelelsen.

Italiensk topforsker kommer til Danmark

Fra psy­kisk syg­dom hos børn og un­ge til børn og un­ges ud­for­drin­ger med spiseforstyrrelser.

I en nyhed på fon­dens hjem­mesi­de for­tæl­ler No­vo Nor­disk Fon­den, at den med et sy­vårigt ’Lau­re­a­te Re­search Grant’ på 42 mil­li­o­ner kro­ner har sik­ret, at én af ver­dens før­en­de for­ske­re i spi­se­for­styr­rel­ser nu flyt­ter sin forsk­ning fra Ita­li­en til Dan­mark. Her vil Na­dia Mi­ca­li, som for­ske­ren hed­der, på Forsk­nings­en­he­den for Spi­se­for­styr­rel­ser ved Psy­ki­a­trisk Cen­ter i Bal­lerup for­sø­ge at knæk­ke ko­den til at for­stå sam­men­hæn­gen mel­lem ge­ner, krop­pen, psy­ken og spiseforstyrrelser.

”I man­ge år har vi fo­ku­se­ret på, hvor­dan psy­ken på­vir­ker krop­pen, men vi har gjort alt for lidt for at for­stå, hvor­dan krop­pen på­vir­ker hjer­nen i for­bin­del­se med ud­vik­ling og syg­doms­pro­g­res­sion ved spi­se­for­styr­rel­ser. Det er sig­tet med den forsk­ning, som min grup­pe og jeg skal la­ve over de kom­men­de syv år,” si­ger Na­dia Mi­ca­li, der har for­sket i spi­se­for­styr­rel­ser i me­re end 20 år.

De sy­våri­ge Lau­re­a­te Re­search Grants-be­vil­lin­ger ud­de­les til frem­ra­gen­de in­ter­na­tio­na­le for­ske­re, som øn­sker at etab­le­re en for­sker­grup­pe i Dan­mark. Hver be­vil­ling gi­ves som en ram­me­be­vil­ling om­fat­ten­de pro­jek­t­drift, løn og forsk­nings­ap­pa­ra­tur på op til 50 mil­li­o­ner kroner.

Be­vil­lin­ger­ne kan even­tu­elt for­læn­ges i yder­li­ge­re syv år ef­ter for­ny­et an­søg­ning og eva­lu­e­ring i pro­jek­tets sjet­te år.

Penge til makerspaces i otte kommuner

Ot­te kom­mu­ner har net­op få­et til­sagn om i alt 43,3 mil­li­o­ner kro­ner til at etab­le­re ma­ker­s­pa­ces – værk­ste­der ind­ret­tet, så ele­ver kan ar­bej­de med bå­de di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er og ana­lo­ge hånd­værk – samt til at ud­dan­ne læ­re­re. Pen­ge­ne til kom­mu­ner­ne Fre­de­ri­cia, Lemvig, Fre­de­riks­havn, Brøn­der­s­lev, Tøn­der, Vor­ding­borg, Thi­sted og Al­le­rød kom­mer fra Vil­lum Fonden.

Etab­le­rin­gen af ma­ker­s­pa­ces sker som led i Vil­lum Fon­dens mål om, at sci­en­ce skal op­le­ves som ved­kom­men­de og in­spi­re­ren­de i sko­len og fri­ti­den samt som en mu­lig le­ve­vej, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

Si­de­lø­ben­de med etab­le­rin­gen af ma­ker­s­pa­ces har Vil­lum Fon­den igang­s­at et eva­lu­e­rings­pro­jekt af sats­nin­gen, der skal vi­se, hvor­dan ma­ker­s­pa­ces kan bli­ve en in­te­gre­ret del af un­der­vis­nin­gen i folkeskolen.

”Vi kan se, at rig­tig man­ge kom­mu­ner er op­ta­get af, at børn får kom­pe­ten­cer til at hand­le kom­pe­tent og an­svar­ligt i den di­gi­ta­li­se­re­de ver­den. De går i gang, og­så uden fonds­støt­te. Så vi er gla­de for at kun­ne skub­be til en ud­vik­ling, hvor kom­mu­ner – bå­de med og uden be­vil­ling fra os – ind­dra­ger ma­ker­s­pa­ce i de­res un­der­vis­ning,” si­ger fonds­rå­d­gi­ver Jet­te Hund­a­hl Mi­k­kel­sen fra Vil­lum Fon­dens om­rå­de for børn, un­ge og science.

Al­le vo­res pi­ger og dren­ge – uan­set bag­grund – skal ha­ve de bed­ste mu­lig­he­der for at bli­ve klar til en ver­den, hvor di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er bå­de er en ud­for­dring og en forudsætning

Kia Sko­v­bo Eh­lers – Pro­jekt­le­der, Fre­de­ri­cia Kommune

I Fre­de­ri­cia skal fond­s­pen­ge­ne bru­ges til at etab­le­re ma­ker­s­pa­ces på al­le kom­mu­nens 14 skoler.

”Al­le vo­res pi­ger og dren­ge – uan­set bag­grund – skal ha­ve de bed­ste mu­lig­he­der for at bli­ve klar til en ver­den, hvor di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er bå­de er en ud­for­dring og en for­ud­sæt­ning. Det får de nu,” si­ger pro­jekt­le­der Kia Sko­v­bo Eh­lers fra bør­ne-, un­ge- og kul­tu­r­om­rå­det i Fre­de­ri­cia Kommune.

Ny naturoplevelse på vej ved Gudenåen

Med støt­te på 15 mil­li­o­ner kro­ner fra Nor­dea-fon­den kan ar­bej­det med etab­le­rin­gen af et sam­let sti­for­løb langs Gu­denå­en nu gå i gang. Det skri­ver Nor­dea-fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

Gu­denå­sam­ar­bej­det, der er en sam­men­slut­ning af He­den­sted, Hor­sens, Skan­der­borg, Sil­ke­borg, Vi­borg, Favrskov og Ran­ders kom­mu­ner, har sam­men med Na­tursty­rel­sen og Vej­le Kom­mu­ne si­den 2020 kort­lagt, hvad der skal til for at kun­ne til­by­de van­dre­re og na­turin­ter­es­se­re­de en sam­men­hæn­gen­de na­tu­ro­p­le­vel­se langs med he­le Gudenåen.

Kort­læg­nin­gen har ført til pro­jek­tet ’Gu­denåstien – fra kil­de til fjord’, som går ud på dels at ud­bed­re sto­re de­le af den ek­si­ste­ren­de sti langs Gu­denå­en, dels at etab­le­re sti på de 50 ki­lo­me­ter af stræk­nin­gen, hvor man ik­ke kan fær­des i dag.

Det sam­le­de pro­jekt be­lø­ber sig til i alt 57 mil­li­o­ner kro­ner. De del­ta­gen­de kom­mu­ner og Na­tursty­rel­sen har selv fun­det 27 mil­li­o­ner kro­ner, A.P. Møl­ler Fon­den med­fi­nan­si­e­re­de i ju­ni pro­jek­tet med op til 15 mil­li­o­ner kro­ner, og med et til­sva­ren­de be­løb fra Nor­dea-fon­den kan ar­bej­det sæt­tes i værk.

”Jeg er utro­lig glad og tak­nem­me­lig for be­vil­lin­gen fra Nor­dea-fon­den. Sam­men med pro­jekt­part­ner­nes med­fi­nan­si­e­ring og be­vil­lin­gen fra A.P. Møl­ler Fon­den har vi nu de mid­ler, der skal til for at re­a­li­se­re det her fan­ta­sti­ske pro­jekt,” si­ger Lars Stor­gaard, der er kon­ser­va­tiv borg­me­ster i Favrskov Kom­mu­ne og for­mand for Gudenåsamarbejdet.

Pro­jek­tet for­ven­tes at stå fær­digt i 2025.

Støtte til kyst- og lystfiskercenter i Assens

Vi bli­ver ude i den dan­ske na­tur, me­re spe­ci­fikt vand­na­tu­ren, med nyhe­den om, at A.P. Møl­ler Fon­den net­op har be­vil­get 25 mil­li­o­ner kro­ner til et nyt na­tio­nalt kyst- og lyst­fi­sker­cen­ter i Assens.

Det nye cen­ter bli­ver et fy­sisk læ­rings- og op­le­vel­ses­cen­ter og en po­r­tal til op­le­vel­ser i vand­na­tu­ren. Am­bi­tio­nen er at øge de be­sø­gen­des vi­den og in­ter­es­se for li­vet un­der ha­vover­fla­den og lystfiskeri.

For A.P. Møl­ler Fon­den har det væ­ret væ­sent­ligt at bi­dra­ge til at øge dan­sker­nes kend­skab til li­vet un­der van­det – li­ge fra fau­na til foru­re­ning af ha­vet – skri­ver fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

Fon­den til­fø­jer, at med pla­ce­rin­gen ved As­sens Havn kom­mer cen­tret til at lig­ge ved no­get af Dan­marks bed­ste vand­na­tur i Lillebælt.

Stor bevilling til Færøernes Nationalgalleri

På se­ne­ste be­sty­rel­ses­mø­de i Au­gusti­nus Fon­den blev der i alt ud­delt 52,8 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 29 for­skel­li­ge projekter.

Stør­ste po­se pen­ge på 18 mil­li­o­ner kro­ner til­faldt Ti­vo­lis sær­li­ge kul­tu­rel­le ind­sat­ser. Den fler­åri­ge be­vil­ling er blandt an­det må­l­ret­tet Ti­vo­li-Gar­dens ud­vik­ling af et or­ke­ster­sy­stem, som skal kom­me al­le mu­siks­ko­ler i Dan­mark til go­de, samt ar­ran­ge­men­ter med gra­tis ja­zzmu­sik i haven.

Næ­sten li­ge så man­ge pen­ge, 17 mil­li­o­ner kro­ner, er sendt af sted mod Færø­er­ne, nær­me­re be­stemt na­tio­nal­gal­le­ri­et List­a­savn Før­oya. Pen­ge­ne er de­di­ke­ret til frem­tids­sik­ring og ud­vik­ling af List­a­savn Før­oya gen­nem for­bed­re­de ar­ki­tek­to­ni­ske rammer.

Blandt de øv­ri­ge mod­ta­ge­re af mid­ler fra Au­gusti­nus Fon­den er Børns Vil­kår, som der­med kan sky­de 750.000 kro­ner ind i rå­d­giv­nings­til­bud­det ’Hørt’ må­l­ret­tet un­ge i al­de­ren 15-24 år. Her får un­ge med ud­for­drin­ger hjælp og et sted, hvor de bli­ver hørt, for­stå­et og accepteret.

Millioner til erfarne forskertalenter

Vi slut­ter over­sig­ten over ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger hos Lund­beck­fon­den, der net­op har gi­vet i alt 53,8 mil­li­o­ner kro­ner til 11 er­far­ne forskertalenter.

De 11 for­ske­re, seks kvin­der og fem mænd, mod­ta­ger hver cir­ka fem mil­li­o­ner kro­ner til nye pro­jek­ter med fo­kus på hjernen.

Be­vil­lin­ger­ne ud­sprin­ger af Lund­beck­fon­dens ’As­cen­ding Investigator’-program og fal­der iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra fon­den ned i et klas­sisk ’for­sker­hul’, der of­te mel­der sig for for­ske­re midt­vejs i kar­ri­e­ren. Det er ty­pisk for­ske­re, der har af­slut­tet ph.d’en og en po­st­doc, og ger­ne vil etab­le­re sig med eg­ne pro­jek­ter og forskningsgrupper.

For­sker­ne kan på det­te tids­punkt i kar­ri­e­ren ha­ve svært ved at træn­ge igen­nem nå­leø­jet og bli­ver of­te ve­jet for let­te i bun­ken af an­søg­nin­ger, når mid­ler­ne skal for­de­les. Den vægtskål for­sø­ger Lund­beck­fon­den at tip­pe til ’midt­vejs-for­sker­nes’ for­del ved hvert år at ud­de­le As­cen­ding In­ve­sti­ga­tor-forsk­nings­be­vil­lin­ger in­den for det neu­rovi­den­ska­be­li­ge felt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer