Ngo’er: Vanskeligt at få fondsstøtte til nødhjælpsarbejde i Gaza

De danske fonde var ekstremt gavmilde med støtte til nødhjælpsarbejde i kølvandet på Ruslands angreb i Ukraine. Langt sværere er det for ngo’erne at få fondsstøtte til nødhjælpsarbejdet i Gaza eller andre konflikter, der er præget af komplekse politiske problemer.

Øde­lag­te byg­nin­ger i Khan Yo­u­nis i det syd­li­ge Ga­za (fo­to: Ey­ad El Baba.)

Ef­ter ud­brud­det af Ukrai­ne-kri­gen stod de dan­ske fon­de nær­mest i kø for at do­ne­re pen­ge til det hu­ma­ni­tæ­re nød­hjælps­ar­bej­de i Ukrai­ne. Og en ræk­ke fon­de, der ik­ke tid­li­ge­re hav­de be­skæf­ti­get sig med nød­hjælp i ud­lan­det, meld­te sig og­så på ba­nen med pæ­ne bevillinger.

Den mas­si­ve støt­te til Ukrai­ne er dog ik­ke ble­vet den nye norm i fonds­ver­de­nen. For det er langt svæ­re­re at få fon­de­ne til at bak­ke op om den ak­tu­el­le krig i Ga­za – li­ge­som an­dre me­re fjer­ne kon­flik­ter og kri­ser. Det for­tæl­ler fle­re nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner til Fundats.

”Vi har få­et rig­tig man­ge pen­ge ind fra fon­de til vo­res ar­bej­de i Ukrai­ne, men hvor den al­min­de­li­ge dan­sker do­ne­rer rig­tig fint til vo­res ind­sat­ser i Ga­za, så er det svært for fon­de og virk­som­he­der at ba­lan­ce­re i en kri­se, der er så po­li­tisk,” si­ger Ili­ja We­ber, di­rek­tør for part­ner­ska­ber i Uni­cef Danmark.

Uni­cef Dan­mark har si­den 2022 få­et i alt 123,8 mil­li­o­ner kro­ner fra dan­ske fon­de til de­res nød­hjælps­ar­bej­de i Ukrai­ne. Or­ga­ni­sa­tio­nen har til sam­men­lig­ning kun mod­ta­get fonds­do­na­tio­ner på fem mil­li­o­ner kro­ner til ar­bej­det i Ga­za fra én en­kelt fond, der øn­ske­de at væ­re anonym.

Be­ho­vet i Ga­za er el­lers mas­sivt. Iføl­ge se­ne­ste si­tu­a­tions­rap­port fra Uni­cef er om­kring 1,7 mil­li­o­ner men­ne­sker li­ge nu in­ter­nt for­drev­ne i Ga­za – halv­de­len af dem børn. Me­re end 30.000 palæsti­nen­se­re er dræbt si­den den 7. ok­to­ber, her­af om­kring 13.000 børn.

Tu­sind­vis af børn er sår­et, fle­re li­der af un­de­rer­næ­ring og er i fa­re for at sul­te, og i marts må­ned meld­te FN’s Ver­dens­fø­de­va­re­pro­gram ud, at Ga­za står over for en akut hungersnød.

Muligheder for støtte under pres

Iføl­ge Ili­ja We­ber er si­tu­a­tio­nen i for­hold til Ga­za blot et ek­sem­pel af mange.

”Vi op­le­ver i sti­gen­de grad, at de in­ter­na­tio­na­le kon­flik­ter, hvor børn li­der nød, sker i po­li­ti­ske kon­tek­ster, som pres­ser vo­res mu­lig­he­der for at få di­rek­te støt­te fra fon­de og virk­som­he­der, for­di de er nødt til at ta­ge en ræk­ke an­dre hen­syn,” si­ger han.

Her er Ukrai­ne-kri­gen langt me­re re­la­ter­bar. Den fo­re­går tæt på, og der er et me­get ty­de­ligt nar­ra­tiv om bag­grun­den for kon­flik­ten, for­kla­rer Il­ja Weber.

Vi står i en vir­ke­lig­hed, hvor det er svært at gi­ve di­rek­te støt­te til de her me­get po­li­ti­ske konflikter

Ili­ja We­ber – Di­rek­tør for part­ner­ska­ber, Uni­cef Danmark

Helt an­der­le­des er det, når der er ta­le om kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer som bor­ger­krig i Su­dan, jord­s­kælv i Af­g­ha­ni­stan, øde­lag­te dæm­nin­ger i Li­by­en el­ler kon­flik­ten i Gaza.

”Ga­za ud­sprin­ger af en me­get gam­mel og po­li­tisk svær kon­flikt mel­lem Is­ra­el og Palæsti­na, og ved di­rek­te støt­te til hjæl­pe­ar­bej­det i Ga­za kan man hur­tigt bli­ve as­so­ci­e­ret som en, der støt­ter op om den ene part i kon­flik­ten. Så fra vo­res si­de er vi ful­de af respekt for, at der er nog­le hen­syn, som fon­de og virk­som­he­der må ta­ge,” si­ger Ili­ja Weber.

Tematiske puljer giver armslængde

Uni­cef ar­bej­der for at hjæl­pe al­le børn i nød, og or­ga­ni­sa­tio­nen må der­for gå an­dre ve­je for at få mo­bi­li­se­ret støt­te til de­res ar­bej­de, og her sat­ser Uni­cef Dan­mark nu i sti­gen­de grad på part­ner­ska­ber og støt­te til sel­ve den grund­præ­mis, Uni­cef står for.

”Vi står i en vir­ke­lig­hed, hvor det er svært at gi­ve di­rek­te støt­te til de her me­get po­li­ti­ske kon­flik­ter. Der­for ap­pel­le­rer vi i ste­det til, at fon­de og virk­som­he­der gi­ver støt­te til Uni­cefs te­ma­ti­ske pul­jer, hvor de kan støt­te vo­res ar­bej­de bredt. Ud fra vo­res fag­li­ge vur­de­ring ka­na­li­se­rer vi pen­ge­ne der­hen, hvor nø­den og be­ho­vet er størst, og det gi­ver og­så armslæng­de til fon­de­ne – så de for ek­sem­pel ik­ke støt­ter Ga­za di­rek­te,” for­kla­rer Ili­ja Weber.

Uni­cef Dan­mark sen­der blandt an­det kri­tisk nød­hjælp som næ­rings­rig mad, rent vand, van­drens­nings­an­læg, me­di­cin­ske for­sy­nin­ger, brænd­stof, hy­giej­ne­ar­tik­ler og ble­er, tæp­per og varmt tøj til Gaza.

Der­u­d­over sør­ger or­ga­ni­sa­tio­nen for scre­e­ning og be­hand­ling af un­de­rer­næ­re­de børn, hjæl­per med at fin­de al­ter­na­tiv ple­je til se­pa­re­re­de og uledsa­ge­de børn og gi­ver bør­ne­ne psy­ko­so­ci­al første­hjælp og støtte.

Stort engagement fra private

SOS Bør­ne­by­er­ne har sam­me op­le­vel­se. Det er svært at få fon­de til at støt­te op om or­ga­ni­sa­tio­nens ar­bej­de i Gaza.

”Hvor vi så en høj grad af fonds­støt­te i for­hold til Ukrai­ne, hvor fle­re fon­de di­rek­te hen­vend­te sig til os med op­for­drin­ger om at sø­ge om støt­te hos dem, så er jeg ik­ke be­kendt med fonds­støt­te til vo­res ar­bej­de i Ga­za,” for­tæl­ler kom­mu­ni­ka­tions­chef i SOS Bør­ne­by­er­ne Pe­ter Kamph.

Jeg ved ik­ke, hvad år­sa­gen er. Vi kan blot no­te­re, at hver­ken fon­de el­ler virk­som­he­der har gi­vet støt­te til Gaza

Pe­ter Kamph – Kom­mu­ni­ka­tions­chef, SOS Børnebyerne

”Jeg ved ik­ke, hvad år­sa­gen er. Vi kan blot no­te­re, at hver­ken fon­de el­ler virk­som­he­der har gi­vet støt­te til Ga­za. Til gen­gæld op­le­ver vi et mar­kant en­ga­ge­ment fra pri­va­te en­kelt­per­so­ner – bå­de fra nye pri­va­te bi­drag­sy­de­re og vo­res ek­si­ste­ren­de pri­va­te støt­ter,” si­ger han.

Pe­ter Kamph un­der­stre­ger, at SOS Bør­ne­by­er­ne i de­res fun­dra­i­sing i for­hold til hjæl­pe­ar­bej­det i Ga­za hel­ler ik­ke har la­vet en di­rek­te kampag­ne må­l­ret­tet fonde.

”Vo­res læs­ning af land­ska­bet har væ­ret, at der ik­ke er så man­ge åb­ne dø­re blandt fon­de­ne, der­for har vo­res fun­dra­i­sing haft en hæld­ning mod pri­va­te do­ne­rer,” si­ger han.

SOS Bør­ne­by­er­ne har læn­ge væ­ret til ste­de i Palæsti­na – i bå­de Ra­fah og Bet­le­hem. I Ra­fah dri­ver or­ga­ni­sa­tio­nen en bør­ne­by for uledsa­ge­de børn, hvor de og­så gi­ver hus­ly til in­ter­nt for­drev­ne. Der­u­d­over la­ver de so­ci­alt, fore­byg­gen­de ar­bej­de for familier.

”Vi ar­bej­der dels med om­sorg for børn, dels so­ci­a­le ind­sat­ser, og det har vi gjort i åre­vis. Ef­ter kon­flik­ten har vi op­ska­le­ret vo­res nød­hjælps­ar­bej­de,” si­ger Pe­ter Kamph.

Han øn­sker ik­ke at op­ly­se tal på fonds­støt­ten til Ukrai­ne, men for­tæl­ler, at SOS Bør­ne­by­er­ne har få­et ”be­trag­te­lig fondsstøtte”.

Ukraine var noget særligt

Hos Rø­de Kors er af­de­lings­chef Klaus Nørskov enig i, at Ukrai­ne var no­get helt sær­ligt – på tværs af al­le ty­per af ind­tægtskil­der. Ind­til vi­de­re har Rø­de Kors i Dan­mark ind­sam­let 873,2 mil­li­o­ner kro­ner til nød­hjælp i Ukrai­ne. Hvor me­get der kom­mer fra fon­de, kan or­ga­ni­sa­tio­nen ik­ke umid­del­bart oplyse.

Si­den den 7. ok­to­ber sid­ste år har or­ga­ni­sa­tio­nen sam­let li­ge un­der 60 mil­li­o­ner kro­ner ind til nød­hjælp i for­bin­del­se med kon­flik­ten i Ga­za. Her­af kom­mer 10,3 mil­li­o­ner kro­ner fra dan­ske fonde.

”Nog­le kri­ser og ka­ta­stro­fer på­kal­der sig me­re op­mærk­som­hed og do­na­tio­ner end an­dre. Vi øn­sker ik­ke at spe­ku­le­re i, om fon­de støt­ter den ene el­ler den an­den kri­se,” si­ger Klaus Nørskov.

Helt ge­ne­relt ud­spil­ler der sig li­ge nu 100-110 kon­flik­ter med sto­re hu­ma­ni­tæ­re kon­se­kven­ser, og der er me­get stor for­skel på en­ga­ge­ment og støttevilje

Klaus Nørskov – Af­de­lings­chef, Rø­de Kors

”Helt ge­ne­relt ud­spil­ler der sig li­ge nu 100-110 kon­flik­ter med sto­re hu­ma­ni­tæ­re kon­se­kven­ser, og der er me­get stor for­skel på en­ga­ge­ment og støt­te­vil­je – bå­de fra fon­de, virk­som­he­der og pri­vat­per­so­ner. Så vi kan kon­sta­te­re, at ik­ke al­le kri­ser er li­ge let­te af skaf­fe støt­te til.”

Over­ord­net set pe­ger Klaus Nørskov på me­di­e­fo­kus, nær­hed og sam­ta­le­fo­kus i for­hold til den en­kel­te kon­flikt som vig­ti­ge pa­ra­me­tre i for­hold til støttevilje.

Forståelse og opbakning

Hel­ler ik­ke Læ­ger uden Græn­ser op­le­ver helt sam­me op­bak­ning fra fon­de­ne til de­res hjæl­pe­ar­bej­de i Ga­za som i Ukraine.

”Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed hos os el­ler an­dre ngo’er, at Ukrai­ne er one-of-a-kind i for­hold til op­bak­ning, udad­vendt­hed og bi­drag fra fon­de og virk­som­he­der, men vi op­le­ver be­stemt og­så stor for­stå­el­se og op­bak­ning til be­ho­vet for at støt­te i den tra­ge­die, der ud­spil­ler sig i Ga­za, og vi har sta­dig fonds­an­søg­nin­ger ude,” si­ger An­ne-Met­te Krøy­er, an­svar­lig for part­ner­skabs­sek­tio­nen hos Læ­ger uden Grænser.

”Hvis vi sam­men­lig­ner med Ukrai­ne, så er det ik­ke den nye norm, at fon­de­ne støt­ter li­ge så me­get pro­ak­tivt til an­dre kri­ser, men der er man­ge an­dre over­se­te kri­ser, hvor det er end­nu svæ­re­re end Ga­za. Så selv­om Ga­za er svær po­li­tisk, er det ik­ke en over­set kri­se,” si­ger hun og for­tæl­ler, at Læ­ger uden Græn­ser ale­ne mod­ta­ger pri­va­te mid­ler, og at de gen­nem de se­ne­ste tre år har op­le­vet stor op­bak­ning fra fon­de­ne med me­re end en for­dob­ling af fondsindtægterne.

Læ­ger uden Græn­ser ar­bej­der i Ga­za på tre ho­spi­ta­ler, en kli­nik og to sund­heds­cen­tre. Ak­ti­vi­te­ter­ne er pri­mært i det syd­li­ge Ga­za, for­di or­ga­ni­sa­tio­nen ik­ke har ad­gang til den nord­li­ge del.

Or­ga­ni­sa­tio­nens teams la­ver kirur­gi, sår­ple­je, fy­si­o­te­ra­pi, yder ef­ter­fød­sels­hjælp, ba­sal sund­heds­ple­je, vac­ci­ne­rer og yder psykologhjælp.

”Ind­til vi­de­re op­le­ver vi fin op­bak­ning til vo­res ar­bej­de, men Ukrai­ne var sær­lig, blandt an­det for­di det var en kri­se tæt på os,” si­ger An­ne-Met­te Krøyer.

Hun kan ik­ke umid­del­bart op­ly­se spe­ci­fik­ke tal på fon­de­nes støt­te til hen­holds­vis Ukrai­ne el­ler Ga­za, men kan no­te­re, at der er forskel.

Der­u­d­over for­tæl­ler hun, at Læ­ger uden Græn­ser har fo­kus på part­ner­skabs­af­ta­ler med fon­de. Her ind­gik or­ga­ni­sa­tio­nen i ef­ter­å­ret 2023 en tre­årig part­ner­skabs­af­ta­le med Au­gusti­nus Fon­den, der trå­d­te i kraft den 1. ja­nu­ar i år.

”Af­ta­len gi­ver os i alt 21 mil­li­o­ner kro­ner – for­delt med syv mil­li­o­ner om året og skal sik­re, at vi hur­tigt og ef­fek­tivt kan få den me­di­cin­ske nød­hjælp frem. Af­ta­len er nytæn­ken­de og flek­si­bel. Mid­ler, vi kan bru­ge til aku­t­te, læn­ge­re­va­ren­de og glem­te kri­ser og og­så vil kun­ne bru­ge i Ga­za. Det har vi end­nu ik­ke gjort, men det kan sag­tens tæn­kes, at vi kom­mer til det,” for­tæl­ler hun.

Fondenes bidrag til Ukraine

Hvor me­get de dan­ske fon­de har bi­dra­get med til hjæl­pe­ar­bej­det i kølvan­det på kri­gen i Ukrai­ne, ved in­gen præcist.

Kort ef­ter kri­gens ud­brud vi­ste Fun­dats’ op­tæl­ling, at fon­de­ne fo­re­lø­big hav­de bi­dra­get med 596 mil­li­o­ner kro­ner - her­af en do­na­tion fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia på 100 mil­li­o­ner kroner.

Si­den har fon­de­ne do­ne­ret man­ge fle­re pen­ge. Ef­ter fon­de­nes sto­re Ukrai­ne-op­bak­ning hå­be­de fle­re ngo’er på et øget in­ter­na­tio­nalt ud­syn blandt de dan­ske fonde.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer