Det Obelske Familiefond lancerer ny strategi for det sociale område

Fonden har revideret uddelingsstrategien og supplerer nu ansøgningsmodellen på socialområdet med udvalgte partnerskaber om større problemfokuserede initiativer.

"Kort sagt vil vi ger­ne by­de os til på det lan­ge se­je stræk ved at mo­bi­li­se­re di­a­lo­ger på tværs og stil­le mid­ler til rå­dig­hed, som i min­dre grad er øre­mær­ke­de," si­ger om­rå­de­chef i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond Tri­ne Krab Ny­by (Fo­to: Ja­cob Boserup).

Det Obel­ske fa­mi­lie­fond lan­ce­rer nu et nyt part­ner­skabs­ba­se­ret ud­de­lings­ben un­der nav­net Un­ge på Sporet.

Det sker ef­ter fon­den har re­vi­de­ret sin ud­de­lings­stra­te­gi. For­må­let er bi­dra­ge til at lø­se nog­le af de me­get kom­plek­se pro­ble­mer, som man­ge ud­sat­te og sår­ba­re un­ge kæm­per med i dag.

Det op­ly­ser fon­den i pressemeddelelse.

Un­ge Spo­ret ret­ter så mod 15 – 30-åri­ge i de mest ud­sat­te po­si­tio­ner. Det er ty­pisk un­ge, som des­u­den kæm­per med so­ci­a­le og psy­ki­ske pro­ble­mer og of­te står uden for ud­dan­nel­ses­sy­ste­met og ar­bejds­mar­ke­det og uden til­knyt­ning til me­nings­ful­de fæl­les­ska­ber med jævnaldrende.

”Al­le de ær­ger­li­ge sta­ti­stik­ker om un­ge har læn­ge pe­get på, at vi som sam­fund har brug for nytænk­ning og sy­ste­misk for­an­dring for re­elt at ska­be bed­re liv for un­ge i ud­sat­te po­si­tio­ner. Som fond har vi en mu­lig­hed for at væ­re ka­ta­ly­sa­tor for den nød­ven­di­ge ud­vik­ling, der er bred enig­hed om, og vo­res ud­vi­del­se af ar­bejds­for­men af­spej­ler et øn­ske om at ta­ge et end­nu stør­re sam­funds­ansvar,” ud­ta­ler fon­dens om­rå­de­chef Tri­ne Krab Ny­by, der står i spid­sen for den stra­te­gi­ske ud­vik­ling på det so­ci­a­le område.

”Kort sagt vil vi ger­ne by­de os til på det lan­ge se­je stræk ved at mo­bi­li­se­re di­a­lo­ger på tværs og stil­le mid­ler til rå­dig­hed, som i min­dre grad er øre­mær­ke­de,” si­ger hun.

Den nye part­ner­skabs­ba­se­re­de til­gang har al­le­re­de ba­net vej­en for et nyt sam­ar­bej­de mel­lem fon­den og den of­fent­li­ge sektor:

”Vi har al­le­re­de et kon­kret sam­ar­bej­de på vej, hvor vi sam­men med Re­gion Nord­jyl­land og No­vo Nor­disk Fon­den vil for­sø­ge at fin­de nye ve­je til bed­re be­hand­ling af børn og un­ge i mi­striv­sel el­ler med psy­ki­ske li­del­ser. Og net­op psy­ki­a­tri­om­rå­det er et godt ek­sem­pel på, hvor­dan vi langt fra kan ska­be for­an­dring ale­ne, men at det kræ­ver over­skud, sam­ar­bej­de på tværs og gen­si­dig for­plig­tel­se at få det til at lyk­kes,” si­ger Tri­ne Krab Nyby.

Hun un­der­stre­ger sam­ti­dig, at den nye stra­te­gi­ske til­gang til so­ci­a­l­om­rå­det er et sup­ple­ment til den må­de, som fon­den hidtil ar­bej­det på:

”Vo­res nye til­gang vil be­ty­de, at vi kom­mer til at ind­gå i ud­valg­te stør­re part­ner­ska­ber med læn­ge­re tids­per­spek­tiv, men det er og­så vig­tigt at næv­ne, at vi fort­sæt­ter med at mod­ta­ge an­søg­nin­ger og støt­te di­rek­te, kon­kre­te ind­sat­ser for un­ge, da vi an­ser det som af­gø­ren­de at kun­ne re­spon­de­re på so­ci­a­l­om­rå­dets be­hov,” ud­ta­ler Tri­ne Krab Nyby.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer