Annoncespot_img

Fondseliten sætter ny skelsættende uddelingsrekord

De 25 mest uddelende fonde i Danmark nåede i 2022 tilsammen op på at uddele 25,3 milliarder kroner. Det viser en ny opgørelse fra Fundats. Det er fire milliarder kroner mere, end top-25-fondene uddelte i 2021. Novo Nordisk Fonden topper vanen tro opgørelsen, mens vi i år introducerer en ny, gammel fond, som hopper direkte ind på en bemærkelsesværdig 2. plads.

Fun­dats' top-25 vi­ser, hvil­ke 25 fon­de der del­te flest pen­ge ud i 2022. Der er tre nye nav­ne på op­gø­rel­sen sam­men­lig­net med 2021.

Det vak­te be­hø­rig op­sigt, da Fun­dats for et år si­den kun­ne for­tæl­le, at de 25 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark i 2021 til­sam­men hav­de ud­delt næ­sten 21,3 mil­li­ar­der kro­ner. Det var en stig­ning på 6,4 mil­li­ar­der kro­ner sam­men­lig­net med året før og en for­dob­ling sam­men­holdt med ud­de­lin­ger­ne fra top-25-fon­de­ne i 2018.

Men skul­le no­gen for­le­des til at tro, at fond­se­li­tens ud­de­lings­vækst der­med top­pe­de, tog de grun­digt fejl.

En ny op­gø­rel­se, som Fun­dats har la­vet over de 25 mest ud­de­len­de fon­des ud­de­lin­ger i 2022, vi­ser nem­lig, at de til­sam­men nå­e­de op på 25,3 mil­li­ar­der kro­ner. Det er bå­de fi­re mil­li­ar­der kro­ner me­re end sum­tal­let for top-25-fon­de­ne i 2021 og li­ge­så fi­re mil­li­ar­der kro­ner hø­je­re end de 25 nye top­fon­des sam­le­de ud­de­lin­ger i 2021.

I den nye op­gø­rel­se (se ta­bel un­der ar­tik­len), der er ba­se­ret på fon­de­nes års­regn­ska­ber, er der 22 gen­gan­ge­re fra året før. De tre nye fon­de på top-25-li­sten er A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fa­mi­lie­fond, Den Dan­ske Uni­cef Fond og Ny Carlsbergfondet.

Der­i­mod er Læ­ger Uden Græn­sers Fond, KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond og Leo Fon­det, som al­le var med i klub­ben af de 25 mest ud­de­len­de fon­de i 2021, rø­get ud af den nye li­ste. Og tra­di­tio­nelt set ’sto­re’ fon­de som Bi­ku­ben­fon­den, Hem­pel Fon­den og Bit­ten og Mads Clau­sens Fond må og­så al­le er­ken­de, at de ik­ke hø­rer til blandt de 25 ud­de­lings­duk­se i Danmark.

Novo Nordisk Fonden forventer uddelingsrekord

I takt med de sti­gen­de ud­de­lin­ger har ad­gangs­bil­let­ten til at kom­me med på li­sten ryk­ket sig mar­kant. I 2021 møn­stre­de Leo Fon­det på 25. plad­sen ud­de­lin­ger for 162,2 mil­li­o­ner kro­ner. På den nye top-25 sni­ger Ny Carls­berg­fon­det med ud­de­lin­ger for 195,9 mil­li­o­ner kro­ner sig li­ge ak­ku­rat med i det fi­ne selskab.

Li­sten top­pes, va­nen tro, af No­vo Nor­disk Fon­den, på trods af at ver­dens tred­je­stør­ste filan­tro­pi­ske fond i 2022 ud­del­te 1,3 mil­li­ar­der kro­ner min­dre end året før. Ik­ke de­sto min­dre ræk­ker de knap 7,5 mil­li­ar­der kro­ner, som fon­den med ho­ved­sæ­de på Tu­borg Hav­ne­vej i Hel­lerup del­te ud i 2022, sta­dig til en klar 1. plads på listen.

Vi for­ven­ter, at vo­res be­vil­lin­ger i 2023 vil over­sti­ge ni mil­li­ar­der kroner

Mads Krogs­gaard Thom­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

Dén po­si­tion bli­ver næp­pe tru­et i in­de­væ­ren­de år. For­vent­nin­gen er så­le­des, at No­vo Nor­disk Fon­den i år sæt­ter ny ud­de­lings­re­kord. Det vars­le­de fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mads Krogs­gaard Thom­sen til­ba­ge i april i år i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af 2022-årsrapporten.

”Der vil væ­re år­li­ge ud­s­ving i vo­res be­vil­lin­ger, som i 2022 var la­ve­re end i 2021. Vi for­ven­ter, at vo­res be­vil­lin­ger i 2023 vil over­sti­ge ni mil­li­ar­der kro­ner,” sag­de Mads Krogs­gaard Thomsen.

Dét be­løb er iføl­ge St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lü­ders, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent og chef for Cor­pora­te Af­fairs-af­de­lin­gen i No­vo Nor­disk Fon­den, ”fort­sat den bed­ste prog­no­se for årets ud­de­lings­ni­veau”, nu hvor to tred­je­de­le af 2023 er gået.

St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lü­ders po­in­te­r­er dog sam­ti­dig, at det ik­ke er mu­ligt at væ­re me­re præ­cis om­kring fon­dens spe­ci­fik­ke ud­de­lings­ni­veau, før året er gå­et, da der al­tid kan fo­re­kom­me pe­ri­o­de­vi­se for­skyd­nin­ger om­kring tids­punk­tet for god­ken­del­sen af grants.

Fideicommis ind på 2. plads

Num­mer to på li­sten har ik­ke væ­ret på top-25-li­sten før. Via Ci­vilsty­rel­sen har Fun­dats få­et ak­tind­sigt i 2022-års­regn­ska­bet fra A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fa­mi­lie­fond, og ud­de­lings­tal­let her er så højt, at fon­den ryk­ker di­rek­te ind på li­stens 2. plads.

A.P. Møl­lers Familiefond
  • A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Familiefond:
  • Stif­tet: 1946 af A.P. Møl­ler og hu­stru­en Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møller.
  • Er et så­kaldt fideicommis.
  • For­må­let er at ud­de­le pen­ge til ef­ter­kom­me­re af stifterparret.
  • Over­skud i 2022 ef­ter skat på 4,2 mil­li­ar­der kroner.
  • Me­de­jer af A. P. Møl­ler Mær­sk A/S (har cir­ka 10 pro­cent af aktierne).
  • Be­sty­rel­sen be­står af Mor­ten Mær­sk Mc-Kin­ney Oluf­sen (for­mand), Lars-Erik Bre­nøe, Anet­te Føls­gaard, Char­lot­te Mær­sk Mc-Kin­ney Sø­ren­sen og An­ne Chri­sti­ne Lemvigh-Müller.

Den for man­ge ukend­te fa­mi­lie­fond, som ale­ne har til for­mål at ud­de­le pen­ge til ef­ter­kom­me­re af stif­ter­par­ret, hav­de sid­ste år et over­skud før skat på 5,2 mil­li­ar­der kro­ner. Ef­ter at ha­ve be­talt næ­sten en mil­li­ard kro­ner i skat, end­te fa­mi­lie­fon­dens over­skud på 4,2 mil­li­ar­der kroner.

Over­skud­det blev for­delt med 3,6 mil­li­ar­der kro­ner til ud­de­lin­ger til ef­ter­kom­me­re af stif­ter­ne, mens de re­ste­ren­de godt 600 mil­li­o­ner kro­ner blev over­ført til uddelingsreserven.

De 3,6 mil­li­ar­der kro­ner, som fa­mi­li­en fik over­ført fra fon­den, slår med læng­der ud­de­lin­ger­ne fra A.P. Møl­lers Fa­mi­lie­fond i 2021, som var på 472 mil­li­o­ner kroner.

Selv­om fon­den er un­der­lagt fonds­be­skat­nings­lo­ven og af­læg­ger regn­skab ef­ter fonds­lo­ven, så er A.P. Møl­lers Fa­mi­lie­fond fak­tisk ik­ke en al­men fond, men der­i­mod et fideicommis.

”Til­syns­myn­dig­he­der­ne an­ser A.P. Møl­lers Fa­mi­lie­fond for et fi­dei­com­mis, hvil­ket ef­ter­hån­den er ble­vet en yderst sjæl­den kon­struk­tion. Så vidt jeg ved, er der kun cir­ka 20-25 fi­dei­com­mis-in­sti­tu­tio­ner til­ba­ge i Dan­mark, hvoraf én af dem er vel­kendt og har en me­get stor for­mue,” si­ger fonds­for­sker og ad­junkt på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School Mark Ørberg.

Så vidt jeg ved, er der kun cir­ka 20-25 fi­dei­com­mis-in­sti­tu­tio­ner til­ba­ge i Dan­mark, hvoraf én af dem er vel­kendt og har en me­get stor formue

Mark Ør­berg – Fonds­for­sker og ad­junkt, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School

Han for­kla­rer, at fa­mi­lie­fon­de og fi­dei­com­mis­ser i de­res kon­struk­tion er me­get tæt på hin­an­den, om end ik­ke identiske.

”Det spe­ci­el­le ved fi­dei­com­mis­ser er, at de er un­der­lagt de­res helt egen lov­giv­ning og har en ud­løbs­da­to. De skal så­le­des som føl­ge af en grund­lovs­æn­dring, der ske­te i 1953, af­vik­les ad åre, og den må­de, pen­ge­ne fra fi­dei­com­mis­set kom­mer ud på, er ved, at pen­ge­ne går til stif­ter­fa­mi­li­en,” si­ger Mark Ørberg.

Lego Fonden satte uddelingsrekord

A.P. Møl­ler-fonds­dyna­sti­et har yder­li­ge­re to fon­de i top-10. A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til Al­me­ne For­mål, i dag­lig ta­le A.P. Møl­ler Fon­den, lig­ger på li­stens 4. plads med ud­de­lin­ger for 1,437 mil­li­ar­der kro­ner, mens Den A. P. Møl­ler­ske Støt­te­fond er hop­pet fra en 16. til en 10. plads med ud­de­lin­ger i 2022 på 539 mil­li­o­ner kroner.

Le­go Fon­den, der i 2022 sat­te ny ud­de­lings­re­kord med sam­le­de ud­de­lin­ger på 3,181 mil­li­ar­der kro­ner, er trods re­kor­den dum­pet én plads ned på li­sten sam­men­lig­net med 2021 og er nu num­mer tre.

Og spørgs­må­let er, om ik­ke Le­go Fon­den vil ry­ge yder­li­ge­re ned ad li­sten i de kom­men­de år. I hvert fald po­in­te­r­e­de fon­dens nye ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Sid­sel Ma­rie Kri­sten­sen i maj over for Fun­dats, at det næp­pe er re­a­li­stisk, at fon­den i år og de kom­men­de år vil fort­sæt­te med at de­le pen­ge ud på et li­ge så højt ni­veau som de se­ne­ste to år.

”2021 og 2022 var på man­ge må­der helt ek­stra­or­di­næ­re år, hvil­ket af­spej­les i de hi­sto­risk hø­je ud­de­lings­ni­veau­er. Det er for ek­sem­pel for­hold som kri­gen i Ukrai­ne og covid19, der har be­ty­det, at vi har gi­vet en ræk­ke sto­re og usæd­van­li­ge en­gangs­do­na­tio­ner, som vi ik­ke for­ven­ter at la­ve fremad­ret­tet. Der­for for­ven­ter vi, at vo­res ud­de­lings­ni­veau vil fal­de til­ba­ge på et me­re nor­malt le­je,” sag­de Sid­sel Ma­rie Kristensen.

Stadiondonation trækker 2022-tal op

Blandt høj­desprin­ger­ne på li­sten er Køb­mand Her­man Sal­lings Fond, hvis ud­de­lin­ger er vok­set med me­re end 200 mil­li­o­ner kro­ner fra 2021 til 2022. Ud­de­lings­sum­men på 392,8 mil­li­o­ner kro­ner ræk­ker til en 15. plads mod en 20. plads i 2021.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt for Fun­dats at få et in­ter­view om ud­de­lings­væk­sten med be­sty­rel­ses­for­mand i Køb­mand Her­man Sal­lings Fond Jens Bjerg Sø­ren­sen. Men i en mail op­ly­ser Tri­ne Skjold­borg, der er fonds­ma­na­ger i Sal­ling Fon­de­ne, at stig­nin­gen blandt an­det skyl­des, at der i 2022 blev do­ne­ret 250 mil­li­o­ner kro­ner til et nyt fod­bold­sta­dion i Aar­hus. Mod­ta­ger af den sto­re do­na­tion var Aar­hus Kommune.

På hvil­ket ni­veau, ud­de­lin­ger­ne fremad­ret­tet kom­mer til at lig­ge, er end­nu uvist.

”I for­hold til om­fan­get af ud­de­lin­ger i år samt de kom­men­de år be­ror det på be­sty­rel­sens kon­kre­te stil­ling­ta­gen,” skri­ver Tri­ne Skjoldborg.

Gjorde en forskel for trængt kunstsektor

Og­så Ny Carls­berg­fon­det har op­le­vet en stor stig­ning i ud­de­lin­ger fra 119,1 til 195,9 mil­li­o­ner kro­ner, og det be­ty­der, at kunst­fon­den li­ge ak­ku­rat sni­ger sig ind på 25. pladsen.

Ud­de­lings­be­lø­bet i 2022 var det næst­hø­je­ste i Ny Carls­berg­fon­dets historie.

”Når vi kun­ne de­le så me­get ud i 2022, var det først og frem­mest for­di, det gik Carls­berg godt året for­in­den, og vi der­med fik mu­lig­hed for at de­le fle­re mid­ler ud. Hel­dig­vis var der kva­li­tet i an­søg­nin­ger­ne, og det var en stor glæ­de for os at kun­ne gø­re så mar­kant en for­skel i en sek­tor, der er trængt, men spil­ler en rig­tig vig­tig rol­le i sam­fun­det. Vi kun­ne for ek­sem­pel ud­de­le 30 mil­li­o­ner kro­ner til kunst­hi­sto­risk forsk­ning og 35 mil­li­o­ner kro­ner til kunst til mu­se­er in­de­hol­den­de di­rek­te mid­ler til kun­stind­køb og over­dra­gel­se af vær­ker, som fon­det har er­hver­vet,” si­ger be­sty­rel­ses­for­per­son Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Det var en stor glæ­de for os at kun­ne gø­re så mar­kant en for­skel i en sek­tor, der er trængt, men spil­ler en rig­tig vig­tig rol­le i samfundet

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – Be­sty­rel­ses­for­per­son, Ny Carlsbergfondet

Iføl­ge Chri­sti­ne Buhl An­der­sen er for­vent­nin­gen til in­de­væ­ren­de år at ud­de­le op til 250 mil­li­o­ner kroner.

”Det sker med bag­grund i Ny Carls­berg­fon­dets nye stra­te­gi, som vi lan­ce­re­de på bryg­ger Carl Ja­cob­sens fød­sels­dag den 2. marts i år. Stra­te­gi­en in­de­hol­der blandt an­det 10 dy­na­mi­ske prin­cip­per og en ud­de­lings­me­to­disk ny må­de at de­le ud på, hvor de lø­ben­de ud­de­lin­ger i sti­gen­de grad sup­ple­res med pul­jer. Vi har blandt an­det li­ge haft før­ste de­ad­li­ne på en ny hal­vår­lig ud­stil­lings­pul­je, som er et om­rå­de, vi al­drig har støt­tet før,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Stra­te­gi­en ind­be­fat­ter og­så, at mens Ny Carls­berg­fon­det tid­li­ge­re kun støt­te­de det per­ma­nen­te, har den nu am­bi­tio­ner om og­så at støt­te den mid­ler­ti­di­ge kunst bå­de i det of­fent­li­ge rum og som ud­stil­lin­ger på mu­se­er og kunsthaller.

”Vi vil der­u­d­over i sti­gen­de grad hjæl­pe den dan­ske kunst in­ter­na­tio­nalt, idet vi mod­ta­ger sta­dig fle­re an­søg­nin­ger fra uden­land­ske in­sti­tu­tio­ner, som sø­ger om pen­ge til at er­hver­ve dan­ske kunst­vær­ker og ar­bej­de med dan­ske kunst­ne­re,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Når hun kig­ger læn­ge­re frem end 2023, er for­vent­nin­gen et ”no­gen­lun­de sta­bilt ud­de­lings­ni­veau”, som blandt an­det skal rum­me de nye pul­jer, fon­den lan­ce­rer hen over det næ­ste års tid.

Derfor er Fundats’ og Fondenes Videnscenters opgørelser forskellige

Ud­gangs­punk­tet for Fun­dats’ år­li­ge top-25-op­gø­rel­se er dels ud­de­len­de fon­de, der er skat­teplig­ti­ge ef­ter fonds­be­skat­nings­lo­ven, dels ud­de­len­de for­e­nin­ger el­ler sel­ska­ber, der har et filan­tro­pisk for­mål el­ler delformål.

Ind­sam­len­de fon­de er og­så fon­de, som li­ge­le­des er un­der­lagt en­ten fonds­lo­ven el­ler er­hvervs­fonds­lo­ven. Ind­sam­len­de fon­de er der­for sam­ti­dig ud­de­len­de fon­de og ud­de­ler hvert år be­ty­de­li­ge mid­ler til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål. Ind­sam­len­de fon­de er der­for med i Fun­dats opgørelse.

Det be­ty­der for ek­sem­pel, at én af de nye fon­de på det­te års li­ste er Den Dan­ske Uni­cef Fond, der 1. ja­nu­ar 2022 blev om­dan­net fra en for­e­ning til en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond.
På Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters li­ste over de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark ind­går og­så fle­re ind­sam­len­de fon­de, f.eks. Den Dan­ske Na­tur­fond og Mary Fon­den. Men vi­dens­cen­tret har en sær­lig me­to­de­mæs­sig af­græns­ning, der ude­luk­ker de stør­ste ind­sam­len­de, hvoraf fle­re har me­get væ­sent­li­ge uddelingsniveauer.

Vi me­ner sam­ti­dig, at det er mest kor­rekt at ind­dra­ge ud­de­lin­ger fra fa­mi­lie­fon­de li­ge­som det og­så er til­fæl­det i Dan­marks Sta­ti­stiks op­gø­rel­ser. Man­ge fa­mi­lie­fon­de er så­kaldt blan­de­de fon­de, der bå­de har fa­mi­lie­for­mål og al­men­nyt­ti­ge for­mål, for ek­sem­pel Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond. I Fun­dats’ op­gø­rel­se med­ta­ger vi bå­de al­men­nyt­ti­ge og fa­mi­lieud­de­lin­ger fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, hvil­ket be­ty­der, at fon­den i vo­res op­gø­rel­se ind­går med næ­sten det dob­bel­te be­løb sam­men­holdt med Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters (FVC) år­li­ge top-100, hvor fa­mi­lieud­de­lin­ger­ne er reg­net fra.

Man­ge af de øv­ri­ge fa­mi­lie­fon­de, der ind­går i FVC’s op­gø­rel­se, er og­så blan­de­de fon­de, hvor vi­dens­cen­te­ret dog ik­ke fra­reg­ner dis­se fon­des fa­mi­lieud­de­lin­ger – det gæl­der ek­sem­pel­vis Claus Sø­ren­sens Fond, som hvert år ud­de­ler 75 pro­cent af si­ne do­na­tio­ner til fa­mi­li­en, og K. W. Bruuns Fa­mi­lie­fond, der ud­de­ler 98 pro­cent af si­ne ud­de­lin­ger til familien.

Me­dind­dra­gel­sen af fa­mi­lie­fon­de­nes ud­de­lin­ger, uan­set om de kun de­ler ud til fa­mi­lie el­ler og­så al­men­nyt­tigt, har på Fun­dats' nye top-25 be­ty­det, at A.P. Møl­lers Fa­mi­lie­fond er hop­pet ind på en 2. plads.

En­de­lig med­reg­ner Fun­dats kun egent­li­ge juri­di­ske en­he­der – det vil si­ge fon­de, for­e­nin­ger el­ler sel­ska­ber. Det be­ty­der i mod­sæt­ning til Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, at Tu­borg­fon­det ik­ke ind­går selv­stæn­digt i vo­res op­gø­rel­se. Tu­borg­fon­det er en be­vil­lings­ko­mité un­der Carls­berg­fon­det, hvor ud­de­lin­ger her­fra ind­går i Carls­berg­fon­dets regnskab.

Op­gø­rel­ses­me­to­den for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters år­li­ge top-100 over de mest be­vil­gen­de fon­de, som se­ne­st er la­vet for 2021, kan læ­ses her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer