Gigantisk stigning i fondselitens uddelinger det seneste år

De 25 mest uddelende fonde og filantropiske foreninger uddelte tilsammen næsten 21,3 mia. kr. i 2021. Det viser en opgørelse, som Fundats har foretaget. Tallet for top-25 er 6,4 mia. kr. højere end året før og en fordobling sammenholdt med 2018. Formanden for Fondenes Videnscenter Jesper Nygård har svært ved at forestille sig, at dette år vil byde på en stigning på samme niveau for de mest uddelende fonde.

BRF Fon­den er nyt navn på årets Top-25 li­ste over de me­ste ud­de­len­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger i Dan­mark. Tre fon­de fra ngo-sek­to­ren er med på årets liste.

Fond­se­li­tens øko­no­mi­ske bi­drag til forsk­ning, kul­tur og vel­gø­ren­hed nå­e­de nye mar­kan­te høj­der i 2021.

Iføl­ge en op­gø­rel­se, Fun­dats har fo­re­ta­get, del­te de 25 mest ud­de­len­de dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger til­sam­men næ­sten 21,3 mil­li­ar­der kro­ner ud i det for­gang­ne år (se ta­bel un­der atiklen).

Det er en stig­ning på 6,4 mil­li­ar­der kro­ner sam­men­lig­net top-25 året før og en for­dob­ling sam­men­lig­net med 2018, hvor top-25-fon­de­ne i alt møn­stre­de ud­de­lin­ger for 10,9 mil­li­ar­der kroner.

Li­sten af­slø­rer sam­ti­dig, at man som fond nu skal over 162 mil­li­o­ner kro­ner i år­li­ge do­na­tio­ner for at kun­ne smyk­ke sig med po­si­tio­nen som del af top-25.

Duks i fond­se­li­ten er fort­sat den er­hvervs­dri­ven­de fond No­vo Nor­disk Fon­den, som i 2021 nå­e­de op på at ud­skri­ve checks for 8,8 mil­li­ar­der kro­ner. Det er en stig­ning på knap 3,3 mil­li­ar­der kro­ner sam­men­holdt med, hvad fonds­ma­sto­don­ten ud­del­te året før.

Det er dog langt fra den uden sam­men­lig­ning stør­ste dan­ske fond, der ale­ne er år­sag til fond­se­li­tens ex­cep­tio­nel­le ud­de­lings­stig­ning fra 2020 til 2021. For selv, hvis man pil­ler No­vo Nor­disk Fon­den ud af top-25-li­sten, er ud­vik­lin­gen det se­ne­ste år markant.

De 24 fon­de og for­e­nin­ger på 2. til 25. plad­sen do­ne­re­de så­le­des i 2021 til­sam­men 12,5 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket er et plus på knap 3,3 mil­li­ar­der kro­ner for de sam­me fon­de året før.

Ud over No­vo Nor­disk Fon­den pas­se­re­de tre fon­de og for­e­nin­ger én mil­li­ard ud­de­lings­kro­ner sid­ste år: Le­go Fon­den, Vil­lum Fon­den og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Realdania.

Fantastisk samfundsmæssigt bidrag

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård, der sam­ti­dig er for­mand for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, sy­nes, det er et im­po­ne­ren­de sam­let re­sul­tat, de 25 fon­de har le­ve­ret i det for­gang­ne år.

”Sam­le­de ud­de­lin­ger på over 21 mil­li­ar­der kro­ner vid­ner om, at det er lyk­ke­des fon­de­ne at le­ve­re et fan­ta­stisk sam­funds­mæs­sigt bi­drag i 2021. Sam­funds­støt­te i en så­dan ska­la har den ind­byg­ge­de kon­se­kvens, at man na­tur­lig­vis skal tæn­ke sig rig­tig godt om, hvor­dan man in­ter­a­ge­rer med sam­fun­det. Her op­le­ver jeg, at fon­de helt ge­ne­relt er ble­vet me­get dyg­ti­ge­re. Den kon­ti­nu­er­li­ge pro­fes­sio­na­li­se­ring og dyg­tig­gø­rel­se, som næ­sten al­le fon­de har haft på dags­or­de­nen de se­ne­ste 5-10 år, har be­ty­det rig­tig me­get for sam­spil­let med sam­fun­det,” si­ger Jes­per Ny­gård til Fundats.

Sam­funds­støt­te i en så­dan ska­la har den ind­byg­ge­de kon­se­kvens, at man na­tur­lig­vis skal tæn­ke sig rig­tig godt om, hvor­dan man in­ter­a­ge­rer med samfundet

Jes­per Ny­gård – For­mand, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

Jes­per Ny­gård me­ner, at man­ge af de ar­tik­ler, der har væ­ret i Fun­dats i lø­bet af det se­ne­ste års tid, har ty­de­lig­gjort den sam­funds­nyt­te, som fon­de­ne gør.

”For ek­sem­pel har man kun­net læ­se om sto­re fonds­be­vil­lin­ger til kli­ma­om­rå­det, so­ci­a­le ind­sat­ser, hjer­ne­forsk­ning, børns ud­vik­ling og hånd­værks­fa­ge­ne. Alt sam­men vig­ti­ge om­rå­der, som vi­ser, at fon­de­ne ik­ke le­ver i en oste­klok­ke, men der­i­mod in­ter­a­ge­rer med sam­fun­det og lyt­ter til kom­pe­ten­te mil­jø­er rundt om­kring i lan­det samt in­den for forsk­nin­gen. Ud­de­lin­ger af be­løb i den­ne stør­rel­ses­or­den kan kun fun­ge­re, hvis det sker i di­a­log mel­lem par­ter­ne. Og det sy­nes jeg, de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, de al­men­nyt­ti­ge fon­de og de filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger i sti­gen­de grad har fo­kus på og vi­ser sig dyg­ti­ge til,” ly­der det fra Jes­per Nygård.

Fonds­sam­men­slut­nin­gens nyvalg­te for­mand un­der­stre­ger, at frem­gan­gen på 6,5 mil­li­ar­der kro­ner fra 2020 til 2021 i høj grad kan til­skri­ves mas­siv vækst i ud­de­lin­ger­ne hos en hånd­fuld fon­de, blandt an­dre No­vo Nor­disk Fon­den og Le­go Fonden.

”Langt hen ad vej­en er det de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der især bæ­rer frem­gan­gen i et år, hvor der ge­ne­relt har væ­ret hø­je af­kast, og hvor der er op­nå­et vir­ke­lig flot­te re­sul­ta­ter i de virk­som­he­der, som er ejet af fon­de­ne,” si­ger Jes­per Nygård.

To ekstrabevillinger gav stort spring

Blandt de fon­de, der har ta­get et stort spring op på top-25-li­sten fra 2020 til 2021, er den al­me­ne fond Ole Kirk’s Fond. Fon­den har be­væ­get sig fra en pla­ce­ring som num­mer 16 i 2020, hvor den ud­del­te 190 mil­li­o­ner kro­ner, til en 12. plads med sam­le­de do­na­tio­ner på 292 mil­li­o­ner kroner.

Iføl­ge di­rek­tør i Ole Kirk’s Fond Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær er det fon­dens stra­te­gi ”stil­le og ro­ligt” at øge ud­de­lings­ni­veau­et hen over åre­ne sær­ligt på det so­ci­a­le område.

”Når vi tog et spring og kom ek­stra­or­di­nært højt op i 2021, skyld­tes det især to be­vil­lin­ger på til­sam­men 135 mil­li­o­ner kro­ner: Dels gav vi en ek­stra­be­vil­ling på 85 mil­li­o­ner kro­ner til ud­vik­ling af bru­gero­p­le­vel­sen på Mary Eliza­bet­hs Ho­spi­tal (Bør­ne­ri­get, red.), dels gav vi 50 mil­li­o­ner kro­ner til Rø­de Kors’ ar­bej­de i Af­g­ha­ni­stan, ef­ter at Ta­li­ban hav­de over­ta­get mag­ten. Vi er i Ole Kirks Fond op­ta­get af at ha­ve en agi­li­tet og flek­si­bi­li­tet i for­hold til, hvad der fo­re­går i sam­fun­det, og ek­sem­pel­vis un­der cor­o­na har vi væ­ret i stand til at hand­le re­la­tivt hur­tigt. Det af­spej­les og­så i vo­res 2021-regn­skab. Når der op­står sær­li­ge mu­lig­he­der, har vi et hand­le­rum,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Di­rek­tø­ren un­der­stre­ger, at det ik­ke er et mål i sig selv, at ud­de­lings­ni­veau­et fra 2021 vil bli­ve gen­ta­get i åre­ne fremover.

”Men og­så i år har vi al­le­re­de væ­ret ude med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling på 50 mil­li­o­ner kro­ner i for­bin­del­se med kri­gen i Ukrai­ne. Der­for for­ven­ter jeg, at vi kom­mer til at lig­ge re­la­tivt højt igen i år,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Man­ge fon­de er me­get en­ga­ge­re­de i at kre­e­re og fin­de løs­nin­ger på nog­le af de tun­ge pro­blem­stil­lin­ger i det dan­ske sam­fund og ind­ta­ger ak­ti­ve rol­ler i bå­de pro­blem­løs­nin­gen og det po­li­ti­ske arbejde

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær – Di­rek­tør, Ole Kirk's Fond

Li­ge­som Jes­per Ny­gård op­le­ver Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær og­så, at Fonds­dan­mark i takt med de sti­gen­de ud­de­lin­ger ta­ger et sta­dig stør­re samfundsansvar.

”De dan­ske fon­de er gen­nem de se­ne­ste 10 år stil­le og ro­ligt ble­vet me­re og me­re ak­ti­ve i de­res ud­de­lings­stra­te­gi­er. Man­ge fon­de er me­get en­ga­ge­re­de i at kre­e­re og fin­de løs­nin­ger på nog­le af de tun­ge pro­blem­stil­lin­ger i det dan­ske sam­fund og ind­ta­ger ak­ti­ve rol­ler i bå­de pro­blem­løs­nin­gen og det po­li­ti­ske ar­bej­de. Og det tæn­ker jeg, at der ik­ke bli­ver min­dre af i åre­ne, der kom­mer. Fon­de­ne har mu­lig­hed for at til­fø­re nog­le res­sour­cer og har i den for­bin­del­se of­te hø­je­re til lof­tet end kom­mu­ner og re­gio­ner, som er sty­ret ef­ter top­stram­me bud­get­ter,” si­ger di­rek­tø­ren i Ole Kirk’s Fond.

Leo Fondet vil uddele kvart milliard i 2025

En af de nye fon­de på Fun­dats’ top-25-li­ste i 2021 sam­men­holdt med året før er den er­hvervs­dri­ven­de fond Leo Fon­det, der ejer ho­ved­par­ten af me­di­ci­nal­virk­som­he­den Leo Pharma.

Med ud­de­lin­ger på godt 162 mil­li­o­ner kro­ner ind­ta­ger Leo Fon­det 25. plad­sen på den nye op­gø­rel­se. Og der var sær­ligt én grund til, at Leo Fon­dets ud­de­lin­ger hav­de vok­se­værk i 2021 sam­men­holdt med de 72 mil­li­o­ner kro­ner, der blev ud­delt i 2020. Det for­tæl­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Leo Fon­det Pe­ter Haahr:

”Det, der sær­ligt gjor­de, at vi ud­del­te me­re i 2021 end året før, var støt­ten til en af vo­res lang­sig­te­de stra­te­gi­ske be­vil­lin­ger på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der hed­der Leo Fo­un­da­tion Skin Im­mu­no­lo­gy Re­search Cen­ter. Da hud­cen­tret blev etab­le­ret i 2018, gav vi en grund­be­vil­ling på 250 mil­li­o­ner kro­ner, og nu har vi så haft en op­føl­gen­de ud­de­ling. Det skyl­des, at der er god frem­drift i ar­bej­det på cen­tret, og så har vi med 40 mil­li­o­ner kro­ner sær­ligt øn­sket at støt­te etab­le­rin­gen et nyt forsk­nings­pro­gram – her­un­der en bio­bank – som cen­tret har etab­le­ret i sam­ar­bej­de med Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal. Det er et helt unikt pro­jekt, som kan gø­re os klo­ge­re på, hvor­for man får hud­syg­dom­me og hvad man kan gø­re ved det,” si­ger Pe­ter Haahr.

Vo­res am­bi­tion, når vi kig­ger frem, er at nå op på om­kring en kvart mil­li­ard kro­ner i år­li­ge ud­de­lin­ger i 2025

Pe­ter Haa­hr – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Leo Fondet

In­den for få år vil Leo Fon­det iføl­ge di­rek­tø­ren skrue yder­li­ge­re op for uddelingerne.

”Vo­res am­bi­tion, når vi kig­ger frem, er at nå op på om­kring en kvart mil­li­ard kro­ner i år­li­ge ud­de­lin­ger i 2025, som jo i run­de tal næ­sten er en for­dob­ling af vo­res nu­væ­ren­de ud­de­lings­ni­veau. Her i 2022 når vi ik­ke op på ni­veau­et fra 2021, idet der blandt de stra­te­gi­ske be­vil­lin­ger ik­ke er sendt så man­ge pen­ge af­sted i år – det for­ven­ter vi kom­mer på et hø­je­re ni­veau næ­ste år,” si­ger Pe­ter Haahr.

Han un­der­stre­ger, at stig­nin­gen i ud­de­lings­ni­veau­et gør, at Leo Fon­det i sti­gen­de grad kan støt­te op om der­ma­to­lo­gi-om­rå­det i bå­de Dan­mark og ud­lan­det og der­med le­ve op til fon­dens for­mål om at hjæl­pe til med at ku­re­re hudsygdomme.

”Med sta­digt sti­gen­de ud­de­lin­ger gi­ver det os mu­lig­hed for at gø­re en stør­re for­skel for men­ne­sker med hud­syg­dom­me,” si­ger Pe­ter Haahr.

Ny uddelingsrekord i Lundbeckfonden

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Lund­beck­fon­den er sprun­get fra en 8. plads i 2020 til en 6. plads på den nye top-25-li­ste. I 2021 do­ne­re­de Lund­beck­fon­den 803 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket var ny uddelingsrekord.

”Vi gav 600 mil­li­o­ner kro­ner til det ba­sa­le – det vil si­ge til vo­res ek­si­ste­ren­de pro­gram­mer, hvor vi har lo­vet det aka­de­mi­ske mil­jø, at der al­tid er mindst en halv mil­li­ard kro­ner – og vi gav 200 mil­li­o­ner kro­ner fra vo­res stra­te­gi­ske pul­je til et neu­rosci­en­ce-aka­de­mi for at styr­ke ph.d.-uddannelserne og ta­len­t­ud­vik­lin­gen i Dan­mark. Jeg tror, at det bli­ver i et til­sva­ren­de le­je, vi og­så kom­mer til at se Lund­beck­fon­dens ud­de­lin­ger i de næ­ste par år. Sid­ste år hand­le­de det om at styr­ke ud­dan­nel­sen, og nu er vo­res fo­kus på neu­rosci­en­ce-mil­jø­er­ne, hvor må­let er at gi­ve nog­le for­holds­vis sto­re stra­te­gi­ske be­vil­lin­ger oven på vo­res ba­sa­le be­vil­lin­ger,” for­kla­rer forsk­nings­di­rek­tør i Lund­beck­fon­den Jan Egebjerg.

Når Lund­beck­fon­den kig­ger frem mod 2030, er for­vent­nin­gen, at fon­den vil ud­de­le en mil­li­ard kro­ner om året på ba­sis­ni­veau – og så vil der, som han si­ger, ”sik­kert kom­me no­get oveni til stra­te­gi­ske satsninger”.

”I pro­ces­sen frem imod fast at gi­ve en mil­li­ard kro­ner om året på ba­sis­ni­veau vil vi ar­bej­de sam­men med uni­ver­si­te­ter­ne og ho­spi­ta­ler­ne om, hvor­dan vi bedst kan styr­ke og ud­vik­le neu­rosci­en­ce-om­rå­det uden sam­ti­dig at ri­si­ke­re, at der op­står en mæt­ning in­den for om­rå­det,” si­ger Jan Egebjerg.

Fonde har stort ønske om at bidrage

Forsk­nings­di­rek­tø­ren i Lund­beck­fon­den me­ner, at når 25 fon­de til­sam­men ud­del­te over 21 mil­li­ar­der kro­ner sid­ste år, ty­de­lig­gør det fon­de­nes sto­re øn­ske om at bi­dra­ge til samfundet.

”For vo­res ved­kom­men­de er det til forsk­ning, hvor vi er en del af det mil­jø, der sik­rer, at vi har et højt forsk­nings­ni­veau i Dan­mark. Det er rig­tig godt, at vi har en struk­tur, som gør, at vi fra fon­de­nes si­de kan gi­ve så man­ge pen­ge til filan­tro­pi­ske for­mål, og de sti­gen­de tal vi­ser, at vi i fon­de­ne fak­tisk ta­ger det med at brin­ge pen­ge­ne til­ba­ge til sam­fun­det me­get se­ri­øst,” si­ger Jan Egebjerg.

Stig­nings­tak­ten fra 2020 til 2021 har væ­ret ex­cep­tio­nel, og jeg vil væ­re for­bav­set, hvis vi blandt fon­de­ne i top-25 ser en ny sam­let stig­ning i stør­rel­ses­or­de­nen seks mil­li­ar­der kro­ner om et år

Jan Egeb­jerg – Forsk­nings­di­rek­tør, Lundbeckfonden

Han for­ven­ter dog ik­ke, at den stig­ning, der er sket fra 2020 til 2021, vil bli­ve gen­ta­get på den kor­te bane.

”Stig­nings­tak­ten fra 2020 til 2021 har væ­ret ex­cep­tio­nel, og jeg vil væ­re for­bav­set, hvis vi blandt fon­de­ne i top-25 ser en ny sam­let stig­ning i stør­rel­ses­or­de­nen seks mil­li­ar­der kro­ner om et år. Så selv­om No­vo Nor­disk Fon­den de se­ne­re år har skru­et ge­val­digt op for si­ne ud­de­lin­ger, og selv­om der har væ­ret nog­le fan­ta­sti­ske år rent fi­nan­si­elt, hvor fon­de­ne har få­et man­ge pen­ge i kas­sen, er det me­re re­a­li­stisk med sta­tus quo næ­ste år. Om­vendt er der hel­ler ik­ke no­get, der ty­der på, at tal­let for de sam­le­de ud­de­lin­ger på den kor­te ba­ne plud­se­lig be­gyn­der at gå dra­ma­tisk ned,” vur­de­rer Jan Egebjerg.

Hel­ler ik­ke Jes­per Ny­gård kal­ku­le­rer med, at him­mel­flug­ten blandt fond­se­li­tens ud­de­lin­ger vil fort­sæt­te i år.

”Hvis du ser på af­ka­stet i år, som det ser ud i øje­blik­ket, er det for langt de fle­ste ne­ga­tivt, selv­føl­ge­lig af­hæn­gigt af hvor­dan man har hånd­te­ret si­ne in­ve­ste­rin­ger. Sel­ve ak­tie- og in­ve­ste­rings­kli­ma­et er ik­ke van­vit­tig at­trak­tivt for nær­væ­ren­de. Om­vendt er der nog­le af de sto­re virk­som­he­der, der vir­ke­lig kla­rer sig ene­stå­en­de godt, for ek­sem­pel No­vo og Mær­sk, som har op­nå­et hi­sto­risk høj ind­tje­ning. Mit gæt vil væ­re, at det sam­let set er svært at fo­re­stil­le sig en stig­ning på sam­me ni­veau i år for de mest ud­de­len­de fon­de – men det skal og­så sam­men­lig­nes med et me­get flot 2021-ni­veau,” un­der­stre­ger Jes­per Nygård.

For Re­al­da­ni­as ved­kom­men­de er for­vent­nin­gen, at den filan­tro­pi­ske for­e­nings ud­de­lin­ger i år fal­der be­trag­te­ligt sam­men­lig­net med 939 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 og godt én mil­li­ard kro­ner i 2021.

”Vi præ­ste­rer i øje­blik­ket la­ve­re tab for vo­res in­ve­ste­rin­ger end ak­tie­mar­ke­det, men dog med ne­ga­tivt for­tegn. Vi for­ven­ter, at Re­al­da­ni­as filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter – som ud­meldt – kom­mer til at lig­ge på 5-600 mil­li­o­ner kro­ner til­lagt den do­na­tion på 100 mil­li­o­ner kro­ner, vi tid­li­ge­re i år gav til Ukrai­ne. Som det ser ud nu, er det der­for svært at fo­re­stil­le sig et tal ved årets ud­gang, der net­to er me­get stør­re end 6-700 mil­li­o­ner kro­ner,” si­ger Jes­per Nygård.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer