Civilstyrelsen skærer over en fjerdedel af sagsbehandlingstiden

Overblik over sager, flere ressourcer og specialiserede medarbejdere har bidraget til, at Civilstyrelsen indenfor de seneste år har reduceret sin gennemsnitlige sagsbehandlingstid på fondsområdet væsentligt. ”Tunge” juridiske sager kan dog stadig tage op til et år at afgøre, fortæller kontorchef Birthe Jespersen.

Lang sagsbehandlingstid
Ci­vilsty­rel­sen har re­du­ce­ret kraf­tigt i sags­be­hand­ling­sti­den på fonds­om­rå­det. Arkivfoto.

Når en al­men fond øn­sker æn­drin­ger i ek­sem­pel­vis sin for­måls­pa­ra­graf el­ler øn­sker at sæl­ge en byg­ning el­ler to, så skal den først ind­hen­te til­la­del­se fra Civilstyrelsen.

I dag kom­mer til­la­del­sen – el­ler af­sla­get – væ­sent­ligt hur­ti­ge­re end tidligere.

Ci­vilsty­rel­sen, der er fondsmyn­dig­hed for lan­dets godt 8.000 al­me­ne fon­de, har nem­lig ned­bragt sags­be­hand­ling­sti­den på fonds­om­rå­det væsentligt.

Det for­tæl­ler kon­tor­chef for ’Fon­de og Ejen­dom­me’ i Ci­vilsty­rel­sen, Bir­t­he Jespersen.

”Vi er in­de i en rig­tig god sti­me. Vi har fo­kus på sags­be­hand­ling­sti­den, og vi har dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re, som får truf­fet en mas­se af­gø­rel­ser, så fon­de­ne ik­ke skal ven­te helt så læn­ge, som de skul­le for ba­re tre år si­den,” for­tæl­ler Bir­t­he Jespersen.

Op til et års ventetid

Sid­ste år be­hand­le­de kon­to­ret om­kring 1.800 sa­ger på fonds­om­rå­det. Mens an­tal­let af sags­be­hand­lin­ger har lig­get i det le­je i de se­ne­re år, så er an­tal­let af da­ge, som Ci­vilsty­rel­sen skal bru­ge på at be­hand­le en fonds­sag, fal­det fra et gen­nem­snit på 142 da­ge til 103 dage.

Det ly­der selv­føl­ge­lig af me­get, men det har væ­ret vær­re før.

Bir­t­he Jes­per­sen – Kon­tor­chef, Civilstyrelsen

Det sva­rer til et fald i den gen­nem­snit­li­ge sags­be­hand­lings­tid på 27 pro­cent. År­sa­ger­ne til re­duk­tio­nen skyl­des, iføl­ge Bir­t­he Jes­per­sen, fle­re ting.

Si­den 2019 har kon­to­ret ar­bej­det må­l­ret­tet for at få sags­be­hand­ling­sti­den ned. Ind­sat­sen in­de­bæ­rer blandt an­det, at kon­to­ret he­le ti­den har over­blik over sa­ger­ne, og at der bli­ver pri­o­ri­te­ret rig­tigt, for­tæl­ler Bir­t­he Jespersen.

Sa­ger, der ale­ne in­de­bæ­rer for­mel­le æn­drin­ger - ek­sem­pel­vis re­vi­sions­be­stem­mel­ser, har de­res eget ”fast tra­ck” – alt­så et hur­ti­ge­re eks­pe­di­tions­spor, mens juri­disk tun­ge­re sa­ger kø­rer i et an­det spor.

De ”let­te” sa­ger ta­ger, iføl­ge Bir­t­he Jes­per­sen, of­te ik­ke me­re end et par må­ne­der at af­gø­re, mens de ”tun­ge” sa­ger kan ta­ge op til et år.

”Det ly­der selv­føl­ge­lig af me­get, men det har væ­ret vær­re før. Sid­ste år op­nå­e­de vi for før­ste gang i fle­re år, at vi ik­ke hav­de nog­le sa­ger, der var æl­dre end et år. Det ar­bej­der vi vi­de­re med i år. Vi ar­bej­der må­l­ret­tet med sags­be­hand­ling­sti­den på de æld­ste sa­ger i ef­ter­å­ret, så in­gen sa­ger er æl­dre end 10 må­ne­der ved årets ud­gang. Vi prø­ver he­le ti­den at gø­re det bed­re,” for­tæl­ler Bir­t­he Jespersen.

Hun for­kla­rer, at de tun­ge­re sa­ger kan væ­re sa­ger, som om­hand­ler fon­dens ka­pi­tal­for­brug el­ler sa­ger, hvor fon­de sø­ger om til­la­del­se til at æn­dre de­res formålsparagraf.

”For­måls­æn­drin­ger er nog­le af de sa­ger, som vi kal­der van­ske­li­ge el­ler tun­ge sa­ger, for­di det kræ­ver me­get, for at en fond kan æn­dre sit for­mål. Vi ved, at de sa­ger kræ­ver stør­re un­der­sø­gel­ser,” si­ger Bir­t­he Jespersen.

Hun for­kla­rer, at sa­ger, hvor det er nød­ven­digt, at der træf­fes en hur­tig be­slut­ning, kom­mer for­an i kø­en som så­kald­te hastesager.

”Hvis en fond er ved at sæl­ge en ejen­dom, så skal vi hur­tigt be­hand­le sa­gen, in­den hand­len går i va­sken. Og­så selv­om den er van­ske­lig,” si­ger Bir­t­he Jespersen.

Terror og hvidvask har fået eget kontor

En an­den år­sag til at den gen­nem­snit­li­ge sags­be­hand­lings­tid er fal­det, skyl­des iføl­ge Bir­t­he Jes­per­sen, at Ci­vilsty­rel­sen i 2021 op­ret­te­de kon­to­ret ’Kon­trol & Regres.’

Kon­to­ret, der blandt an­det be­står af re­viso­rer, har til for­mål at kon­trol­le­re, at fon­de­ne ik­ke mis­bru­ges til hvid­vask el­ler ter­r­or­fi­nan­si­e­ring. Tid­li­ge­re lå den kon­trol hos Bir­t­he Jes­per­sens kontor.

”Det be­ty­der, at mi­ne sags­be­hand­le­re kan bru­ge me­re tid på de juri­di­ske aspek­ter af fonds­sa­ger­ne, og det hjæl­per jo på vo­res sags­be­hand­ling­sti­der. Des­u­den er vi jo på den må­de ble­vet me­re spe­ci­a­li­se­re­de,” for­kla­rer hun.

Birthe Jespersen
Bir­t­he Jes­per­sen til­t­rå­d­te som kon­tor­chef i marts 2020.

Fondene er tålmodige

Selv­om sags­be­hand­ling­sti­den i nog­le til­fæl­de kan va­re man­ge må­ne­der, op­le­ver Bir­t­he Jes­per­sen ge­ne­relt, at di­a­lo­gen med fon­de­ne er god.

Når man er un­der Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, så er kva­li­tet ik­ke no­get, man går ned på

Bir­t­he Jes­per­sen – Kon­tor­chef, Civilstyrelsen

”Jeg sy­nes, at fon­de­ne er me­get tå­l­mo­di­ge. Vi op­le­ver ik­ke den sto­re util­freds­hed. Selv­føl­ge­lig er der nog­le fon­de, som spør­ger til sta­tus på de­res sa­ger, men der er ge­ne­relt for­stå­el­se for, at vi må pri­o­ri­te­re vo­res res­sour­cer,” si­ger Bir­t­he Jes­per­sen og til­fø­jer, at hun har få­et til­ken­de­gi­vel­ser fra fle­re fon­de, som har be­mær­ket den hur­ti­ge­re ekspeditionsproces.

Hun for­sik­rer sam­ti­dig, at den hur­ti­ge­re sags­be­hand­lings­tid ik­ke går ud over kva­li­te­ten i sty­rel­sens afgørelser.

”Vi ar­bej­der i Ci­vilsty­rel­sen lø­ben­de med at høj­ne kva­li­tet, ef­fek­ti­vi­tet og pri­o­ri­te­ring. Når man er un­der Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, så er kva­li­tet ik­ke no­get, man går ned på,” ly­der det fra kontorchefen.

Kon­to­ret ´Fon­de og Ejen­dom­me´ er ud­over fonds­om­rå­det og­så an­svar­lig for yder­li­ge­re seks an­dre fag­om­rå­der. Kon­to­ret er ek­sem­pel­vis kla­ge­in­stans for Fa­mi­li­e­rets­hu­sets værgemålsafgørelser.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer