Mystiske godsejerfonde omgivet af gammeldags tavshedskultur

En række fonde, hvori det primære aktiv er et gældsbrev fra en godsejer, udgør en væsentlig del af Bech-Bruun-advokats højst usædvanlige fondsportefølje. Selvom flere af bestyrelsesmedlemmerne er respekterede navne fra fondseliten og samfundets top, ønsker ingen af dem at forklare, hvad konstruktionen går ud på. Men det handler om at slippe for skatter og afgifter.

Det ene­ste ak­tiv i Bor­re­by Fon­den er et gælds­brev på knap 17 mil­li­o­ner kro­ner, som god­se­jer Jo­a­chim Ca­stens­chi­old på Bor­re­by Gods (bil­le­det) be­ta­ler to pro­cent i ren­te på. Til gen­gæld mod­ta­ger han ud­de­lin­ger fra fon­den. Part­ner i Bech-Bruun Ri­chard Sand er be­sty­rel­ses­med­lem og ad­mi­ni­stra­tor i en ræk­ke af den slags god­se­jer­fon­de (Fo­to: Bjørn Pi­er­ri Enevoldsen).

Fonds­ver­de­nens bedst løn­ne­de be­sty­rel­ses­for­mand Ri­chard Sand er et kendt navn i den dan­ske fonds­sek­tor og i advokatbranchen.

Men ud­over si­ne be­sty­rel­ses­po­ster i Hem­pel-kon­cer­nen og Al­ler-kon­cer­nen har han og­så en stor po­r­te­føl­je af min­dre fon­de, som i over 30 år har le­vet et stil­le liv i den mørklag­te del af fonds­ver­de­nen (se li­sten un­der artiklen).

Og så­dan øn­sker bå­de han og hans be­sty­rel­ses­kol­le­ger til­sy­ne­la­den­de, at det skal bli­ve ved med at være.

Der er ta­le om en del af den dan­ske fonds­sek­tor, som i høj grad er be­styk­ket med per­so­ner, der bæ­rer tit­ler som gre­ver, hofjæ­ger­me­stre, kam­mer­her­rer og god­se­je­re. Og­så fon­de­nes pri­mæ­re ak­ti­ver hø­rer til blandt de me­re spe­ci­el­le – ek­sem­pel­vis sølv­sam­lin­ger, jagt­tro­fæ­er, gælds­bre­ve og pantebreve.

Ud­over med­lem­mer af den dan­ske adel tæl­ler fle­re af fonds­be­sty­rel­ser­ne og­så per­so­ner fra den etab­le­re­de, filan­tro­pi­ske fond­se­li­te samt fra aka­de­mia, her­un­der blandt an­dre fonds­di­rek­tør An­ders Chri­sten Obel og de­kan ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets juri­di­ske faku­l­tet, Ja­cob Graff Ni­el­sen. Dem ven­der vi til­ba­ge til.

Men selv­om be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne så­le­des om­fat­ter fle­re respek­te­re­de per­so­ner i top­pen af sam­fun­det, så øn­sker in­gen at stil­le sig frem og for­kla­re bag­grun­den og for­må­let med den usæd­van­li­ge fond­s­kon­struk­tion, som går igen i en ræk­ke af Ri­chards Sands om­fat­ten­de po­r­te­føl­je af fon­de. Hel­ler ik­ke selv­om en­kel­te af dem er er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som i de­res år­li­ge re­de­gø­rel­ser skri­ver, at de føl­ger god-fonds­le­del­se-an­be­fa­lin­gen om åben­hed og kommunikation.

Tur-retur-penge til godsejerne

Fæl­les for me­re end seks af fon­de­ne er, at for­mu­en pri­mært el­ler næ­sten ude­luk­ken­de be­står af et gælds­brev fra en god­se­jer, som be­ta­ler en lav ren­te til fon­den på ty­pisk to pro­cent om året. Fon­dens over­skud går så som ud­de­ling til­ba­ge til en­ten god­set el­ler til god­se­je­ren per­son­ligt. Der­med ven­der de fle­ste af ren­te­be­ta­lin­ger­ne re­tur til god­se­je­ren, ef­ter de har væ­ret en tur in­de over fon­dens regnskabsbøger.

Et an­det fæl­les­træk er, at fon­de­ne ad­mi­ni­stre­res af part­ner i Bech-Bruun Ri­chard Sands eget ad­vo­kat­kon­tor, der og­så flit­tigt skri­ver reg­nin­ger til fondene.

Fle­re af fon­de­ne er des­u­den stif­tet i 1986, som var et sær­ligt år i dansk fonds­hi­sto­rie. Det var nem­lig det før­ste år ef­ter fonds­lo­ven trå­d­te i kraft i 1985.Samtidig var det sid­ste år in­den loven om be­skat­ning af fon­de fik virk­ning. Det gjor­de den nem­lig fra og med ind­kom­stå­ret 1987.

En af dis­se fon­de er den ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond, Bor­re­by Fon­den. Bort set fra nog­le små­pen­ge er fon­dens ene­ste ak­tiv et gælds­brev på knap 17 mil­li­o­ner kro­ner. De­bi­tor er god­se­jer, kam­mer­her­re, hofjæ­ger­me­ster og sku­e­spil­ler Jo­a­chim Ca­stenski­old på Bor­re­by Gods ved Skæls­kør. Han be­ta­ler hvert år godt 330.000 kro­ner i ren­ter til fon­den. Det sva­rer til en år­lig ren­te på to procent.

Det frem­går af fon­dens års­regn­skab for 2022, som Fun­dats har be­gæ­ret ak­tind­sigt i via Civilstyrelsen.

Det var en nød­ven­dig del af ge­ne­ra­tions­skif­tet på Bor­re­by Gods i 1986

Grev Adam Carl Molt­ke-Hu­it­feldt – Be­sty­rel­ses­for­mand, Bor­re­by Fonden

Ef­ter ad­mi­ni­stra­tions­ud­gif­ter, her­un­der ho­norar for ad­vo­kat­bi­stand på godt 27.000 kro­ner og be­sty­rel­ses­ho­norar på godt 18.000 kro­ner, gi­ver fon­den et over­skud ef­ter skat på 215.000 kro­ner, som bli­ver be­talt til­ba­ge til Jo­a­chim Ca­stenski­old i form af uddelinger.

Fon­dens for­mand hed­der Adam Carl Molt­ke-Hu­it­feldt. Han har ti­tel af gre­ve og hofjæ­ger­me­ster og har si­den 2009 væ­ret kam­mer­her­re. Han har selv væ­ret god­se­jer på det nær­lig­gen­de Espe Gods, men har si­den over­dra­get det til sin datter.

Adam Carl Molt­ke-Hu­it­feldt har dog kun væ­ret be­sty­rel­ses­for­mand i Bor­re­by Fon­den si­den maj må­ned i år og vil der­for ik­ke ud­ta­le sig nær­me­re om de­tal­jer­ne i fon­dens op­byg­ning om­kring gældsbrevet.

"For­må­let med fond­s­kon­struk­tio­nen er, at det var en nød­ven­dig del af ge­ne­ra­tions­skif­tet på Bor­re­by Gods i 1986," si­ger Adam Carl Molt­ke-Hu­it­feldt, der her­u­d­over ik­ke har no­gen kommentarer.

Vi har og­så for­søgt at kom­me i kon­takt med god­se­jer Jo­a­chim Ca­stenski­old selv for at spør­ge ham, hvor­dan gælds­bre­vet kon­kret er ind­gå­et i ge­ne­ra­tions­skif­tet, og hvad bag­grun­den er for den valg­te fond­s­kon­struk­tion. Men han er ik­ke vendt til­ba­ge på vo­res henvendelse.

Det er dog al­min­de­lig kendt, at det kan væ­re pro­ble­ma­tisk at over­dra­ge land­brugs­e­jen­dom­me og god­ser til næ­ste ge­ne­ra­tion i fa­mi­li­en, for­di der of­te ik­ke er lik­vi­di­tet til at be­ta­le bo­af­gift. Vær­di­er­ne i virk­som­he­der­ne lig­ger po­pu­lært sagt i mur­ste­ne­ne el­ler i landbrugsjorden.

Har ikke stor viden om fonden

I Ro­sen­feldt Fa­mi­lie­fond, en an­den god­se­jer­fond, er det Ri­chard Sand selv, der sid­der på for­mand­spo­sten. Her ud­gør god­se­jer­gælds­bre­vet 7,4 mil­li­o­ner kro­ner, mens fon­den der­u­d­over har an­dre ak­ti­ver for godt 6 millioner.

God­se­jer på Ro­sen­feldt Gods, Ni­co­lai Oxholm Til­li­sch be­ta­ler hvert år 148.000 kro­ner i ren­te til fon­den. Det sva­rer igen til en ren­te på to pro­cent. Men pen­ge­strøm­me­ne går og­så den mod­sat­te vej. Så­le­des modt­og Ni­co­lai Til­li­sch per­son­ligt ud­de­lin­ger for 400.000 kr. i 2021 og 100.000 kro­ner i 2022.

Fon­den er op­ret­tet langt før min tid, og jeg har der­for ik­ke den sto­re vi­den om­kring denne

God­se­jer Ni­co­lai Oxholm Til­li­sch – Sær­ligt be­gun­sti­get be­vil­lings­mod­ta­ger, Ro­sen­feldt Familiefond

Vi har spurgt god­se­jer Ni­co­lai Til­li­sch, om han som sær­ligt be­gun­sti­get i fon­dens ud­de­lin­ger vil for­kla­re bag­grun­den for fond­s­kon­struk­tio­nen om­kring gældsbrevet.

”Fon­den er op­ret­tet langt før min tid, og jeg har der­for ik­ke den sto­re vi­den om­kring den­ne. Men jeg vil hen­vi­se dig til at ta­ge kon­takt til for­man­den,” skri­ver Ni­co­lai Til­li­sch i et e-mailsvar.

Fun­dats har ad fle­re om­gan­ge i lø­bet af de se­ne­ste tre må­ne­der ret­tet hen­ven­del­se til be­sty­rel­ses­for­mand Ri­chard Sand og hans per­son­li­ge se­kre­tæ­rer i Bech-Bruun. Men han er end­nu ik­ke vendt tilbage.

Dinesen-familiens fire godsejerfonde

Fi­re af god­se­jer­fon­de­ne i Ri­chard Sands po­r­te­føl­je har sin bag­grund i sam­me fa­mi­lie, nem­lig Dinesen-familien.

Iføl­ge of­fent­ligt til­gæn­ge­li­ge slægts­be­skri­vel­ser brag­te An­ders Wil­helm Di­ne­sen (død 2005) og Ka­ren Ma­rie Ly­strup hver sit gods ind i de­res æg­te­skab. Så­le­des drev de sam­men Høv­dings­gaard Gods i Vor­ding­borg og Skjør­rin­ge Gods på Fal­ster. Ka­ren Ma­rie og An­ders Di­ne­sen køb­te i 1974 des­u­den en stør­re land­brugs­e­jen­dom, Wood­man­cott, samt en pri­vat­bo­lig Lower Mill i Hamps­hi­re i Eng­land, hvor Ka­ren Ma­rie Di­ne­sen iføl­ge cvr-re­gi­stret bor i dag. I en år­ræk­ke var fa­mi­li­en des­u­den en­ga­ge­ret i ho­tel­drift un­der ti­me sha­re-bøl­gen i Gl. Skagen.

Par­ret fik fi­re døtre – Ka­rin, Ani­ta, Ca­mil­la og Rik­ke. I for­bin­del­se med fa­mi­li­ens ge­ne­ra­tions­skif­te i 1986 blev der stif­tet fi­re god­se­jer­fon­de, som hver be­gun­sti­ger en af døtre­ne og de­res respek­ti­ve god­ser. Den stør­ste er Skjør­rin­ge­fon­den, hvor det ene­ste ak­tiv er et gælds­brev på 36 mil­li­o­ner kro­ner. Fon­den har i 2022 ud­delt 500.000 kro­ner til Skjør­rin­ge Gods, der er ejet per­son­ligt af Rik­ke Fa­bi­en­ke [født Dinesen].

Idet vi ik­ke har kun­net kom­me i kon­takt med den gen­nem­gå­en­de fi­gur i god­se­jer­fon­de­ne, Ri­chard Sand, har vi spurgt god­se­jer Rik­ke Fa­bi­en­ke, om hun vil for­tæl­le om bag­grun­den for fond­s­kon­struk­tio­nen og gælds­bre­vet på to procent.

”Jeg har ik­ke no­get med Skjør­rin­ge­fon­dens drift at gø­re. Der er en selv­stæn­dig be­sty­rel­se. Har du spørgs­mål om­kring fon­den, be­des du hen­ven­de dig til be­sty­rel­sen,” skri­ver hun.

KU-dekan sidder i bestyrelserne af faglig interesse

Ud­over Skjør­rin­ge­fon­den er og­så Høv­dings­gaard Fon­den samt Mul­lerup­gaard- og Gl. Estrup­fon­den stif­tet af fa­mi­li­en Di­ne­sen. De er li­ge­le­des kon­stru­e­ret om­kring et gælds­brev og et ud­de­lings­for­mål, der be­gun­sti­ger godsejerne.

Dis­se tre fon­de er al­le ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de og har den sam­me be­sty­rel­se be­stå­en­de af stif­te­ren og be­sty­rel­ses­for­mand Ka­ren Ma­rie Di­ne­sen, næst­for­mand Ri­chard Sand, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, An­ders Chri­sten Obel, samt de­kan og pro­fes­sor i skat­te­ret ved det juri­di­ske faku­l­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ja­cob Graff Nielsen.

Be­sty­rel­sen i Dinesen-fondene:

Fi­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer går igen i de tre god­se­jer­fon­de Skjør­rin­ge­fon­den, Høv­dings­gaard Fon­den og Mul­lerup­gaard- og Gl. Estrupfonden:

  • Ka­ren Ma­rie Di­ne­sen, stif­ter og formand
  • Part­ner i Bech-Bruun Ri­chard Sand, næstformand
  • Adm. di­rek­tør Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond An­ders Chri­sten Obel
  • De­kan Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet pro­fes­sor Ja­cob Graff Nielsens

Kil­de: CVR og Fon­de­nes årsregnskaber

Fun­dats har fo­re­lagt regn­ska­ber­ne på god­se­jer­fon­de­ne for en lang ræk­ke eks­per­ter og me­get er­far­ne prak­ti­ke­re in­den­for fonds­ret. In­gen af dem er før stødt på kon­struk­tio­nen i gælds­brevs­fon­de­ne og har der­for ik­ke med sik­ker­hed kun­net for­kla­re de­tal­jer­ne om­kring ak­ti­vover­dra­gel­ser­ne og de even­tu­el­le lik­vi­di­tets­mæs­si­ge kon­se­kven­ser i for­bin­del­se med stif­tel­sen af gælds­bre­ve­ne mel­lem ge­ne­ra­tio­ner­ne på godserne.

Det står dog klart, at hen­sig­ten med gælds­bre­ve­ne er at ned­brin­ge net­to­for­mu­en i for­bin­del­se med ge­ne­ra­tions­skif­tet for der­ved at re­du­ce­re ar­ve­af­gif­ten [i dag kal­det bo­af­gif­ten], som i mid­ten af fir­ser­ne var gan­ske be­ty­de­lig og kun­ne ud­gø­re 32 pro­cent el­ler 36,25 procent.

I fonds­be­tænk­nin­gen af 1982, som gik for­ud for fonds­lo­ven fra 1985, be­hand­le­de fond­skom­mis­sio­nen og­så sam­spil­let mel­lem de da­væ­ren­de skat­te­reg­ler og stif­tel­se af fon­de. I af­snit­tet ’4.7.1.1. Ga­ve til fond i form af for­ren­te­de Gælds­bre­ve’ frem­går blandt andet:

”Den mest al­min­de­li­ge må­de at stif­te fon­de på er den, at stif­te­ren over­for fon­den af­gi­ver en ka­pi­tal (kon­tan­ter, ob­liga­tio­ner, pan­te­bre­ve, ak­tier m.v.). Ka­pi­ta­len ud­går der­ved af hans skat­teplig­ti­ge formue.”

”Hvis stif­te­ren i ste­det til­ve­je­brin­ger fond­s­ka­pi­ta­len der­ved, at han uden ve­der­lag på­ta­ger sig en gæld til fon­den, vil han ef­ter den gæl­den­de skat­te­lov­giv­ning kun­ne fra­træk­ke ren­ter­ne, li­ge­som gæl­den kan fra­træk­kes i hans skat­teplig­ti­ge for­mue,” står der i fonds­be­tænk­nin­gen på si­de 330.

I ræk­ken af god­se­jer­fon­de i Ri­chard Sands fond­spor­te­føl­je er det imid­ler­tid uklart, om der har væ­ret en lik­vid ud­be­ta­ling af lå­net i gælds­bre­vet. El­ler om der ale­ne er ta­le om ren­te­be­ta­lin­ger med det for­mål at kun­ne la­ve en tek­nisk nedskriv­ning af den af­gifts­plig­ti­ge net­to­for­mue sva­ren­de til hovedstolen.

For at bli­ve klo­ge­re på den kon­kre­te kon­struk­tion i god­se­jer­fon­de­ne har vi der­for spurgt skat­te­ret­s­eks­pert og be­sty­rel­ses­med­lem i fi­re af fon­de­ne de­kan Ja­cob Graff Ni­el­sen, om han vil for­kla­re bag­grun­den for og skat­te­for­de­le­ne ved kon­struk­tio­ner­ne. Vi har des­u­den spurgt ham, hvil­ken in­ter­es­se han selv har i at sid­de i be­sty­rel­ser­ne for en ræk­ke fon­de, hvis ene­ste ak­tiv er et gældsbrev.

Jeg er med­lem af be­sty­rel­ser­ne af in­ter­es­se for arbejdet

De­kan, Pro­fes­sor Ja­cob Graff Ni­el­sen – Be­sty­rel­ses­med­lem i fi­re af fa­mi­li­en Di­ne­sens godsejerfonde 

De­kan Ja­cob Graff Ni­el­sen har dog ik­ke øn­sket at stil­le op til in­ter­view, men i en e-mail sva­rer han:

”Jeg ind­t­rå­d­te i fon­de­ne iføl­ge de re­le­van­te fun­dat­ser for godt et par år si­den. Jeg er med­lem af be­sty­rel­ser­ne af in­ter­es­se for ar­bej­det. Di­ne øv­ri­ge spørgs­mål ved­rø­rer fon­de­nes øko­no­mi­ske for­hold, som hø­rer un­der he­le be­sty­rel­sen. Jeg vil der­for vi­de­re­sen­de din hen­ven­del­se til be­sty­rel­sen,” skri­ver Ja­cob Graff Nielsen.

For­mand­ska­bet i be­sty­rel­ser­ne er dog al­drig vendt tilbage.

Obel-direktør i strid med egen redegørelse

Den sid­ste af de fi­re Di­ne­sen-fon­de er Wood­man­cott Fon­den, der og­så er stif­tet i 1986, men som iføl­ge cvr-re­gi­stret over­gik til at væ­re en er­hvervs­dri­ven­de fond i 2014. Det skyl­des, at ak­ti­ver­ne her er pla­ce­ret i et hol­dings­el­skab un­der fon­den. Men fun­dat­sens ord­lyd flug­ter præ­cist med ord­ly­den i de tre an­dre Di­ne­sen-fon­de. Ud­de­lings­for­må­let er, at støt­te Ka­ren Ma­rie Di­ne­sens dat­ter Ca­mil­la Di­ne­sen (gift Rosenfalck):

”Fon­dens for­mål er at eje, be­va­re og ad­mi­ni­stre­re de i fun­dat­sens § 3 nævn­te til fon­den over­drag­ne ak­ti­ver, her­un­der i sær­de­les­hed ak­tier­ne i dat­ter­sel­ska­bet Ka­ri­an­ca Ltd., Lon­don, som fon­den i dag ejer 100 pro­cent af. Her­u­d­over er fon­dens for­mål at yde øko­no­misk støt­te ef­ter de i fun­dat­sens an­giv­ne ret­nings­linjer til Ca­mil­la Ro­sen­falck og hen­des des­cen­den­ter, men i øv­rigt ef­ter be­sty­rel­sens nær­me­re be­stem­mel­ser og su­veræ­ne skøn,” står der i årsregnskaberne.

”I over­ens­stem­mel­se her­med er der i året ud­delt 180.653 kr. til en af Ca­mil­la Di­ne­sens des­cen­den­ter,” frem­går det vi­de­re af 2022-regnskabet.

Igen er det Ri­chard Sands ad­vo­kat­kon­tor, der er ad­mi­ni­stra­tor og hans per­son­li­ge se­kre­tær Elisa­beth Wag­ner Bir­ke­holm, som er kon­takt­per­son sam­ti­dig med, at Ri­chard Sand selv er næst­for­mand i bestyrelsen.

I mod­sæt­ning til de tre an­dre fon­de er det dog ik­ke Ka­ren Ma­rie Di­ne­sen, der sid­der på for­mand­spo­sten. Den er over­ladt til en af de øv­ri­ge tre fa­ste be­sty­rel­ses­kol­le­ger, nem­lig den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, An­ders Chri­sten Obel.

Be­sty­rel­sen i Wood­man­cott Fonden:

Fon­den er er­hvervs­dri­ven­de og iflg. Re­de­gø­rel­sen for God Fonds­le­del­se før­l­ger be­sty­rel­sen an­be­fa­lin­gen om åben­hed og kom­mu­ni­ka­tion. Det er dog ik­ke lyk­ke­des Fun­dats at få kon­takt til formanden:

  • Adm. dir. Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond An­ders Chri­sten Obel, formand
  • Part­ner i Bech-Bruun Ri­chard Sand, næstformand
  • Ka­ren Ma­rie Di­ne­sen, stifter
  • Kam­mer­her­re, hofjæ­ger­me­ster, god­se­jer Flem­m­ing Chri­sti­an Rams­hardt Lindegaard
  • De­kan Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet pro­fes­sor Ja­cob Graff Nielsens

Kil­de: Cvr og fon­dens årsregnskab

Da Wood­man­cott Fon­den er en er­hvervs­dri­ven­de fond, er den til for­skel fra de øv­ri­ge fon­de un­der­lagt er­hvervs­fonds­lo­vens krav om at re­de­gø­re for An­be­fa­lin­ger­ne for God Fonds­le­del­se. Det be­ty­der, at fonds­be­sty­rel­sen skal for­hol­de sig til god fonds­skik, her­un­der an­be­fa­ling num­mer 1 om åben­hed og kom­mu­ni­ka­tion, der lyder:

”Det an­be­fa­les, at be­sty­rel­sen ved­ta­ger prin­cip­per for ek­stern kom­mu­ni­ka­tion, som imø­de­kom­mer be­ho­vet for åben­hed og in­ter­es­sen­ter­nes be­hov og mu­lig­hed for at op­nå re­le­vant op­da­te­ret in­for­ma­tion om fon­dens forhold.”

Iføl­ge Wood­man­cott Fon­dens lov­plig­ti­ge re­de­gø­rel­se for god fonds­le­del­se føl­ger be­sty­rel­sen den­ne an­be­fa­ling. På den bag­grund har Fun­dats via det Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond talt med An­ders Chri­sten Obels per­son­li­ge as­si­stent og bedt hen­de vi­de­re­gi­ve en ræk­ke skrift­li­ge spørgs­mål til fonds­di­rek­tø­ren i hans egen­skab af be­sty­rel­ses­for­mand for Wood­man­cott Fonden.

Ef­ter at ha­ve ryk­ket for svar har Fun­dats mod­ta­get føl­gen­de e-mail fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds kommunikationsafdeling:

”Vi har in­gen kom­men­ta­rer. Sa­gen ved­rø­rer hver­ken Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond el­ler C.W. Obel A/S.”

Wood­man­cott Fon­den ik­ke har no­gen hjem­mesi­de, og af re­de­gø­rel­sen for God Fonds­le­del­se frem­går det ik­ke, hvor­dan el­ler på hvil­ken må­de of­fent­lig­he­den kan kom­me i kon­takt med fonds­be­sty­rel­sen. Fun­dats har uden held sendt fle­re mails til Bech-Bruuns e-mailadres­se hos Ri­chard Sands se­kre­tær, se­kre­tær Elisa­beth Wag­ner Birkeholm.

Det har så­le­des hel­ler ik­ke væ­ret mu­ligt af få en kom­men­tar fra Wood­man­cott Fonden.

R. Sand fratræder post efter Fundats’ spørgsmål

I Ven­ner­slund Fa­mi­lie­fond var det ind­til den 12. ok­to­ber i år Ri­chard Sand selv, der var be­sty­rel­ses­for­mand. Fon­den er er­hvervs­dri­ven­de og har til for­mål af sik­re drif­ten af Ven­ner­slund Gods, som er ejet af gre­ve og hofjæ­ger­me­ster Kim Brockenhuus-Schack.

Det er og­så Bech-Bruun ad­vo­kat­fir­ma, der er ad­mi­ni­stra­tor for fon­den. I re­de­gø­rel­sen for god fonds­le­del­se fra 2021 har be­sty­rel­sen gan­ske usæd­van­ligt valgt at op­ly­se, at be­sty­rel­ses­for­mand Ri­chard Sand har ud­ført op­ga­ver for fonden:

”Ho­norar for juri­disk rå­d­giv­ning og ad­mi­ni­stra­tiv bi­stand ud­be­talt i 2021: Bech-Bruun, v/ ad­vo­kat Ri­chard Sand, kr. 70.906 inkl. moms,” står der i for­klar-fel­tet i re­de­gø­rel­sen for ve­der­lags­an­be­fa­lin­gen 3.1.2.

I for­bin­del­se med den ræk­ke af spørgs­mål, som Fun­dats gen­tag­ne gan­ge si­den 3. au­gust har stil­let Ri­chard Sand, har vi og­så spurgt ham, hvad bag­grun­den er for, at han per­son­ligt har le­ve­ret rå­d­giv­ning­sy­del­ser til Ven­ner­slund Fa­mi­lie­fond, hvil­ket som ud­gangs­punkt er i strid med for­bud­det i er­hvervs­fonds­lo­vens § 52, stk. 3. Det er den pa­ra­graf, der for­by­der fonds­for­mænd at ud­fø­re an­dre op­ga­ver for fon­den, end dem der føl­ger af hver­vet som bestyrelsesformand.

Fun­dats ryk­ke­de blan­det an­det for svar den 11. ok­to­ber. Da­gen ef­ter, den 12. ok­to­ber, byt­te­de Ri­chard Sand be­sty­rel­ses­post med Mi­cha­el Fre­de­rik Iu­el så­le­des, at Ri­chard Sand fra­t­rå­d­te for­mand­spo­sten i Ven­ner­slund Fa­mi­lie­fond og i ste­det blev me­nigt bestyrelsesmedlem.

Det frem­går af re­gi­stre­rings­hi­sto­rik­ken i cvr-re­gi­stret.

Ri­chard Sand er fort­sat ik­ke vendt til­ba­ge på vo­res hen­ven­del­ser i for­bin­del­se med den­ne ar­ti­kel og fle­re an­dre artikler.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

[2023-nummer-42]

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer