Medie: Hempel Fonden er på jagt efter medejer

Hempel Fondens formand Richard Sand stopper i Bech-Bruun. Det sker samtidig med, at fonden er gået på jagt efter en medejer til Hempel A/S. Det skriver erhvervsmediet Inside Business. Erhvervsstyrelsen vil overfor Fundats, hverken be- eller afkræfte, at fonden har anmodet om tilladelse til ekstraordinær disposition.

Iføl­ge In­si­de Bu­si­ness ar­bej­der Hem­pel Fon­den på at etab­le­re en ny ejer­struk­tur for det he­le­je­de dat­ter­sel­skab Hem­pel A/S.

Fonds­dan­marks hø­jest løn­ne­de be­sty­rel­ses­for­mand Ri­chard Sand stop­per til næ­ste år som part­ner i ad­vo­kat­fir­ma­et Bech-Bruun.

Det skri­ver er­hvervs­me­di­et In­si­de Bu­si­ness, der sam­ti­dig kan for­tæl­le, at Ri­chard Sand og den øv­ri­ge be­sty­rel­se i Hem­pel Fon­den er gå­et på jagt ef­ter en me­de­jer til ma­ling­pro­du­cen­ten Hem­pel A/S, som fon­den er ene­e­jer af:

”Når Ri­chard Sand nu for­la­der Bech-Bruun, sker det ak­ku­rat sam­ti­dig med, at in­du­stri­kon­cer­nen Hem­pel er i fuld gang med at fin­de en ny mi­no­ri­tetsak­tio­nær. Net­op her spil­ler Sand en nøg­lerol­le, da han som for­mand i bå­de sel­ve Hem­pel samt fon­den bag har me­get at skul­le ha­ve sagt i den ak­tu­el­le pro­ces,” skri­ver In­si­de Bu­si­ness.

Bekymring over Sands dobbeltrolle

Som Fun­dats har be­skre­vet i fle­re ar­tik­ler, er Ri­chard Sand en af de ad­vo­ka­ter, som of­te har pla­ce­ret sig selv i dob­bel­trol­ler i fonds­le­del­sen, for­di hans fon­de væl­ger at be­nyt­te ad­vo­kat­fir­ma­et Bech-Bruun som ad­mi­ni­stra­tor el­ler rå­d­gi­ver for fondsbestyrelserne.

Iføl­ge In­si­de Bu­si­ness har net­op den ty­pe dob­bel­trol­le gi­vet an­led­ning til be­kym­ring i for­hold til po­ten­ti­el­le in­ve­sto­rer i Hem­pel A/S. En de af in­ter­es­se­re­de kø­be­re skul­le væ­re ka­pi­tal­fon­den CVC, der har hy­ret Bech-Bruun som rå­d­gi­ver i processen.

”Gan­ske vist skal der væ­re vandtæt­te skot­ter in­ter­nt, men ik­ke de­sto min­dre er man­ge af de po­ten­ti­el­le in­ve­sto­rer svært be­kym­re­de for, hvor­vidt CVC har en for­del i pro­ces­sen via sit sam­ar­bej­de med Bech-Bruun. Sam­ti­dig ejer ka­pi­tal­fon­den i for­vej­en byg­ge­va­rekæ­den Stark, hvis top­chef, Sø­ren P. Ole­sen, li­ge­le­des sid­der i be­sty­rel­sen for Hem­pel,” skri­ver In­si­de Bu­si­ness.

Erhvervsstyrelsen giver kryptisk ikke-svar

For at få be­kræf­tet op­lys­nin­ger­ne har vi bedt Er­hvervs­sty­rel­sen om ak­tind­sigt i fon­dens an­mod­ning om til­la­del­se til ek­stra­or­di­nær disposition.

Der føl­ger nem­lig af er­hvervs­fonds­lo­vens § 61, at en fonds­be­sty­rel­se skal ind­hen­te til­la­del­se fra fondstil­sy­net i blandt an­dre sa­ger som den­ne, hvor fon­den på­tæn­ker at fra­sæl­ge en ak­tiepost i det sel­skab, som fon­den har til for­mål at eje.

I en usæd­van­lig og kryp­tisk be­sva­rel­se af ak­tind­sigtsan­mod­nin­gen af­vi­ser Er­hvervs­sty­rel­sen dog at for­hol­de sig til, om der fin­des do­ku­men­ter, som kan imø­de­kom­me ansøgningen.

”Er­hvervs­sty­rel­sen vil ik­ke kun­ne gi­ve ak­tind­sigt i en sag om­fat­tet af te­ma­et for din ak­tind­sigtsan­mod­ning, uan­set om der even­tu­elt kun­ne ek­si­ste­re en så­dan sag,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen og med hen­vis­ning til offentlighedsloven.

Det be­ty­der sam­ti­dig, at sty­rel­sen hel­ler ik­ke kan el­ler vil be­grun­de af­gø­rel­sen, for­kla­rer sty­rel­sen og un­der­stre­ger, at fondstil­sy­nets svar ik­ke kan ta­ges som ud­tryk for, at der fo­re­lig­ger en for­tro­lig an­mod­ning om til­la­del­se til at fo­re­ta­ge en ek­stra­or­di­nær dis­po­si­tion i form af et fra­salg af en ak­tiepost i Hem­pel A/S.

”Er­hvervs­sty­rel­sen skal un­der­stre­ge, at vi med det­te svar hver­ken har be­kræf­tet el­ler af­kræf­tet, hvor­vidt der over­ho­ve­det ek­si­ste­rer en sag om­fat­tet af te­ma­et for din ak­tind­sigtsan­mod­ning,” skri­ver fondstilsynet.

Hem­pel Fon­dens di­rek­tør An­ders Holm af­vi­ser over­for Fun­dats at sva­re på, om fon­den ar­bej­der på at etab­le­re en ny ejer­struk­tur i Hem­pel A/S.

”Vi kom­men­te­rer ik­ke på ryg­ter,” skri­ver An­ders Holm i en e-mail.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer