Udspil til finanslov får blandet modtagelse i fondssektoren

Flere fonde har været ude med reaktioner på dele af regeringens udspil til en ny finanslov. I Stiftelsen Georg Stages Minde Fond er direktøren ”rasende og vantro” over, at støtten til skoleskibet Georg Stage er halveret, mens Rockwool Fonden ikke har meget fidus til regeringens bud på, hvordan man hjælper elever med udfordringer bedst gennem skole og uddannelse.

Re­ge­rin­gens ud­spil til en fi­nans­lov for 2024, som blev præ­sen­te­ret for­le­den dag i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, får en lun­ken mod­ta­gel­se af fle­re fonde.

Fle­re fon­de fik travlt med at ud­sen­de pres­se­med­del­el­ser og mails samt po­ste op­slag på so­ci­a­le me­di­er, ef­ter at fi­nans­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men (S) sam­men med øko­no­mi­mi­ni­ster Jakob El­le­mann-Jen­sen (V) og kul­tur­mi­ni­ster Jakob En­gel-Sch­midt (M) i tors­dags, den 31. au­gust, hav­de præ­sen­te­ret re­ge­rin­gens bud på næ­ste års finanslov.

De fle­ste af fon­de­nes re­ak­tio­ner var knyt­tet til sær­li­ge punk­ter i fi­nans­lo­v­s­ud­spil­let re­la­te­ret til fon­dens vir­ke el­ler ud­de­lings­fo­kus, mens blandt an­dre Ro­ck­wool Fon­den og­så var ude med en me­re ge­ne­rel ka­rak­ter­giv­ning til de over­ord­ne­de linjer i regeringsudspillet.

Én af de så ube­tin­get hår­de­ste re­ak­tio­ner kom fra Stif­tel­sen Ge­org Sta­ges Min­de, som få mi­nut­ter ef­ter, at ud­spil­let var ble­vet præ­sen­te­ret, ud­send­te en nyheds­mail med over­skrif­ten ”Sko­leskib tor­pe­de­ret af finansloven”.

”Sko­leski­bet Ge­org Sta­ge bli­ver hal­ve­ret på årets fi­nans­lov, selv om ski­bet gør præ­cis, hvad re­ge­rin­gen øn­sker. Di­rek­tør As­ser Am­di­sen er ra­sen­de og van­tro: ’Re­ge­rin­gen svig­ter sin egen po­li­tik. Det er li­ge før, jeg kal­der det hyk­le­ri’,” skri­ver Stif­tel­sen Ge­org Sta­ges Minde.

Vre­den fra fon­den, der sid­ste år fejre­de 140-års ju­bilæum, skyl­des, at der i fi­nans­lo­vs­for­sla­get kun er af­sat pen­ge til ét år­ligt togt til Ge­org Sta­ge. Si­den 2019 har der væ­ret pen­ge til to år­li­ge tog­ter, men bli­ver fi­nans­lo­vs­for­sla­get ved­ta­get, skal ski­bet fra års­skif­tet lig­ge i havn halv­de­len af året.

Re­ge­rin­gen svig­ter sin egen po­li­tik. Det er li­ge før, jeg kal­der det hykleri

As­ser Am­di­sen – Di­rek­tør, Stif­tel­sen Ge­org Sta­ges Minde

”Trods al­le de mil­li­ar­der, re­ge­rin­gen har fun­det de se­ne­ste da­ge, er der ik­ke af­sat det re­la­tivt be­sked­ne be­løb til Ge­org Sta­ges dob­belt­togt. Hvor­dan kan stats­mi­ni­ste­ren stå og si­ge, at der mang­ler hæn­der til at mon­te­re havvind­møl­ler­ne, men sam­ti­dig skrue ned for en ud­dan­nel­se, der le­ve­rer net­op dét? Vi har løs­nin­gen li­ge her, vi har mas­ser af an­sø­ge­re, og re­de­ri­er­ne skri­ger på ar­bejds­kraft. Ar­bejds­gi­ver­ne står nær­mest for fo­den af ma­sten for at fan­ge vo­res ele­ver. Nu må vi hå­be, at Fol­ke­tin­gets an­dre par­ti­er kan se for­nuf­ten i at få un­ge i ar­bej­de i ste­det for at fast­hol­de dem i pas­si­vi­tet,” ly­der det fra As­ser Amdisen.

Da­gen ef­ter den hår­de kri­tik af fi­nans­lo­vs­for­sla­get op­ly­ser Stif­tel­sen Ge­org Sta­ges Min­de i en ny mail, at op­san­gen er gå­et viralt.

”På Ge­org Sta­ges Face­book­si­de er op­sla­get med den tri­ste nyhed ble­vet delt me­re end 2.000 gan­ge og set af over 125.000 per­so­ner på un­der et døgn. Man­ge er vre­de, og fle­re de­ler de­res eg­ne el­ler de­res på­rø­ren­des er­fa­rin­ger fra ski­bet,” skri­ver Stif­tel­sen Ge­org Sta­ges Minde.

Hiver tæppet væk under velfungerende tilbud

Hel­ler ik­ke hos AIDS-Fon­det blev ud­spil­let til et nyt stats­ligt hus­hold­nings­bud­get læst med be­gej­string. I en pres­se­med­del­el­se be­kla­ger fon­den, at re­ge­rin­gen ik­ke har af­sat mid­ler på fi­nans­lo­ven til at vi­dere­fø­re til­bud­det om at bli­ve te­stet for kla­my­dia og go­nor­ré i AIDS-Fon­dets Checkpoint-klinikker.

”Jeg er vir­ke­lig skuf­fet over, at re­ge­rin­gen ik­ke har sat pen­ge af til seksu­el sund­hed for de mest ud­sat­te grup­per. Man si­ger, at man vil styr­ke et pres­set sund­heds­væ­sen, og så hi­ver man tæp­pet væk un­der et vel­fun­ge­ren­de til­bud, der af­la­ster ho­spi­ta­ler­ne,” si­ger Lars Chri­sti­an Øster­gre­en, der er di­rek­tør i AIDS-Fon­det, i pressemeddelelsen.

Kon­se­kven­sen af det mang­len­de til­skud vil væ­re, at AIDS-Fon­det bli­ver nødt til at luk­ke kli­nik­ker og af­vi­se ud­sat­te 15- til 29-åri­ge og LGBT+ per­so­ner ef­ter nytår.

Man si­ger, at man vil styr­ke et pres­set sund­heds­væ­sen, og så hi­ver man tæp­pet væk un­der et vel­fun­ge­ren­de til­bud, der af­la­ster hospitalerne

Lars Chri­sti­an Øster­gre­en – Di­rek­tør, AIDS-Fondet

Der fin­des Check­po­int-kli­nik­ker i Kø­ben­havn, Aar­hus, Aal­borg og Oden­se samt på Fre­de­riks­berg. Selv­om der sam­let set kun er åbent 24 ti­mer om ugen, kom man i 2022 op på næ­sten 12.000 besøg.

”De un­ge er gla­de for, at vi har åbent, når de har fri. Man­ge frem­hæ­ver, at der er en god stem­ning, hvor det er trygt at ta­le om sex og seksu­a­li­tet. Man får hur­tigt svar, og hvis man fejl­er no­get, sør­ger vo­res læ­ge for, at man får en re­cept med det sam­me,” si­ger Lars Chri­sti­an Østergreen.

Han for­kla­rer, at det er vig­ti­ge fak­to­rer for, at de un­ge kom­mer i kli­nik­ken. Om­vendt vil de un­ge hol­de sig væk, hvis de ik­ke bli­ver set og hørt som in­di­vi­der, el­ler det ik­ke er trygt at ta­le om sex.
AIDS-Fon­det op­gi­ver ik­ke be­stræ­bel­ser­ne på at få de mini­mum syv mil­li­o­ner kro­ner, som det ko­ster at dri­ve Check­po­int på det nu­væ­ren­de niveau.

”Det er og bli­ver en of­fent­lig op­ga­ve at sik­re, at al­le har ad­gang til re­le­vant test og rå­d­giv­ning i for­hold til se­x­syg­dom­me. Vi kryd­ser fin­gre for, at al­le de sund­heds­ord­fø­re­re, som vo­res fore­byg­gel­ses­chef og jeg har rendt på dø­re­ne de se­ne­ste må­ne­der, vil sør­ge for, at vi kan få støt­te til Check­po­int,” si­ger Lars Chri­sti­an Østergreen.

Adresserer vigtige udfordringer

Ro­ck­wool Fon­den kom­men­te­rer i en pres­se­med­del­el­se bå­de de over­ord­ne­de øko­no­mi­ske per­spek­ti­ver i fi­nans­lo­v­s­ud­spil­let og en ræk­ke af ud­spil­lets kon­kre­te initiativer.

Iføl­ge forsk­nings­chef i Ro­ck­wool Fon­den Jan Ro­se Skak­sen kan det hø­je øko­no­mi­ske rå­de­rum na­tur­lig­vis fri­ste til at gi­ve pen­ge­ne til­ba­ge til dan­sker­ne – en­ten som et løft i ser­vi­cey­del­ser el­ler som skattelettelser.

”Re­ge­rin­gen skal dog væ­re yderst op­mærk­som på, at vi be­fin­der os i en si­tu­a­tion, hvor le­dig­he­den er lav og ker­ne­in­f­la­tio­nen er over fem pro­cent. Læg her­til de hø­je løn­stig­nin­ger, der er på vej ef­ter for­å­rets overenskom­ster, og som kun vil pres­se yder­li­ge­re på in­f­la­tio­nen. Da der om­vendt og­så er tegn på, at der er en af­mat­ning i vo­res na­bo­lan­de, som kan smit­te af på Dan­mark, vir­ker det for­nuf­tigt, at re­ge­rin­gen i ud­spil­let en­der på en ak­ti­vi­tetspå­virk­ning, der er neut­ral”, si­ger Jan Ro­se Skaksen.

Jan Ro­se Skak­sen me­ner, der er ta­le om en fi­nans­lov, som adres­se­rer ”fle­re vig­ti­ge ud­for­drin­ger i velfærdsstaten”.

”Det gæl­der for ek­sem­pel ven­te­tid ved dom­sto­le, er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­nes derou­te og fol­ke­sko­lens pro­ble­mer med at hjæl­pe de sva­ge­ste ele­ver. Man kan selv­føl­ge­lig al­tid dis­ku­te­re om for­sla­ge­ne gør nok i for­hold til de ud­for­drin­ger, der er,” si­ger Jan Ro­se Skak­sen i pressemeddelelsen.

God ræson i at nedbringe sagsbehandlingstider

Forsk­nings­pro­fes­sor i Ro­ck­wool Fon­den Lars Højs­gaard An­der­sen hæf­ter sig ved, at re­ge­rin­gen øn­sker at af­sæt­te 1,8 mil­li­ar­der kro­ner til dom­sto­le­ne over de næ­ste fi­re år for at ned­brin­ge sags­be­hand­ling­sti­der­ne. Det kan der iføl­ge Lars Højs­gaard An­der­sen væ­re god ræ­son i.

”De sti­gen­de sags­be­hand­ling­sti­der ved dom­sto­le­ne er et pro­blem for bå­de rets­fø­lel­sen og rets­sik­ker­he­den. I til­læg til det­te vi­ser vo­res stu­di­er helt lav­prak­tisk, at sags­be­hand­ling­sti­der­ne og­så har be­tyd­ning for mæng­den af kri­mi­na­li­tet. Her ty­der vo­res stu­di­er på, at der er po­si­ti­ve ef­fek­ter at hen­te, hvis man ned­brin­ger sags­be­hand­ling­sti­der­ne,” si­ger Lars Højs­gaard Andersen.

Den fo­re­slå­e­de løs­ning med fle­re mid­ler til må­l­ret­te­de for­løb i min­dre grup­per for ud­for­dre­de ele­ver vil nok ik­ke hjæl­pe meget

Ras­mus Lan­der­sø – Forsk­nings­pro­fes­sor, Ro­ck­wool Fonden

Ro­ck­wool Fon­den hæf­ter sig og­så ved re­ge­rin­gens mål­sæt­ning om, at ele­ver med ud­for­drin­ger skal ha­ve bed­re for­ud­sæt­nin­ger for at kla­re sig godt i sko­len og for at gen­nem­fø­re en ungdomsuddannelse.

Til det for­mål vil re­ge­rin­gen af­sæt­te 35 mil­li­o­ner kro­ner i 2024 sti­gen­de til 500 mil­li­o­ner kro­ner i 2028 til in­ten­si­ve un­der­vis­nings­for­løb i små hold. Forsk­nings­pro­fes­sor i fon­den Ras­mus Lan­der­sø er skeptisk.

”Præ­mis­sen bag for­sla­get – at man­ge børn har sto­re fag­li­ge pro­ble­mer gen­nem sko­le­ti­den, hvil­ket kan ha­ve ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for de­res frem­ti­di­ge mu­lig­he­der – er jeg me­get enig i. Men den fo­re­slå­e­de løs­ning med fle­re mid­ler til må­l­ret­te­de for­løb i min­dre grup­per for ud­for­dre­de ele­ver vil nok ik­ke hjæl­pe me­get. Der er langt fra pen­ge og am­bi­tio­ner til kon­kre­te til­tag, der løf­ter grup­pen. Ud­for­drin­ger­ne og den hjælp, der skal til for at løf­te mærk­bart, er me­re kom­pli­ce­re­de og kræ­ver me­re nu­an­ce­re­de ind­sat­ser,” si­ger Ras­mus Landersø.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer