Stor arveindtægt skaber nye muligheder for AIDS-Fondet

AIDS-Fondet kan se frem til en arveindtægt på mellem 14 og 20 mio. kr. fra tre personers testamenter. De mange penge skal blandt andet bruges til øget patientstøtte, mere internationalt arbejde samt en styrkelse af fundraisingaktiviteterne for dermed at gøre fonden mindre afhængig af offentlig støtte.

”Jeg er ut­ro­ligt yd­myg og tak­nem­me­lig over, at der er tre men­ne­sker, som har valgt, at ar­ven ef­ter dem skal gå til AIDS-Fon­det,” si­ger AIDS-Fon­dets di­rek­tør Lars Chri­sti­an Østergreen.

Den hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tion AIDS-Fon­det kan nu igang­sæt­te den stør­ste ud­vi­del­se af ind­sat­ser­ne i or­ga­ni­sa­tio­nens ny­e­re hi­sto­rie og re­a­li­se­re en ræk­ke pro­jek­ter i bå­de ind- og ud­land, som læn­ge har stå­et på ønskelisten.

År­sa­gen er, at AIDS-Fon­det i lø­bet af kort tid mod­ta­ger en kæm­pe­stor ar­ve­ind­tægt for­an­le­di­get af tre af­dø­de men­ne­skers te­sta­men­ta­ri­ske ønsker.

I en mail til Fun­dats op­ly­ser kom­mu­ni­ka­tions­af­de­lin­gen i AIDS-Fon­det, at de tre ar­ve­sa­ger ik­ke er af­slut­tet end­nu, men at det li­ge nu ser ud til, at den sam­le­de ar­ve­ind­tægt ”en­der et sted mel­lem 14 og 20 mil­li­o­ner kroner”.

Til sam­men­lig­ning modt­og AIDS-Fon­det iføl­ge det se­ne­st of­fent­lig­gjor­te års­regn­skab i 2022 ar­ve- og ga­ve­ind­tæg­ter for i alt knap 1,8 mil­li­o­ner kro­ner mod 2,5 mil­li­o­ner kro­ner i 2021.

”Jeg er ut­ro­ligt yd­myg og tak­nem­me­lig over, at der er tre men­ne­sker, som har valgt, at ar­ven ef­ter dem skal gå til AIDS-Fon­det. Vi skyl­der dem at in­ve­ste­re de­res arv, så den gør for­skel og­så om man­ge år – som man gjor­de med den arv, der blev til det AIDS-Fon­det, vi ken­der i dag,” si­ger AIDS-Fon­dets di­rek­tør Lars Chri­sti­an Øster­gre­en i en pressemeddelelse.

Epidemi af sexsygdomme

Iføl­ge Lars Chri­sti­an Øster­gre­en har AIDS-Fon­det gen­nem læn­ge­re tid ar­bej­det på at styr­ke ind­sat­ser­ne bå­de na­tio­nalt og in­ter­na­tio­nalt, og den ek­stra­or­di­nært sto­re ar­ve­ind­tægt gør, at der nu kan sæt­tes tur­bo på planerne.

”Jeg blev di­rek­tør i AIDS-Fon­det, for­di det er en vig­tig or­ga­ni­sa­tion. Der­for er det og­så en per­son­lig glæ­de at kun­ne styr­ke or­ga­ni­sa­tio­nen end­nu me­re. Li­ge nu står vi midt i en epi­de­mi af se­x­syg­dom­me. Fle­re og fle­re bli­ver smit­tet med kla­my­dia, go­nor­ré og sy­fi­lis. Fak­tisk er det al­le an­dre syg­dom­me end hiv, der er i stig­ning. Det kræ­ver i dén grad hand­ling,” si­ger Lars Chri­sti­an Østergreen.

Kon­kret kom­mer styr­kel­sen af AIDS-Fon­dets øko­no­mi blandt an­det til at be­ty­de me­re støt­te til men­ne­sker med hiv.

”Pa­tient­s­tøt­te har væ­ret en væ­sent­lig del af AIDS-Fon­det i al­le åre­ne. De fle­ste tæn­ker, at det er ble­vet nem­me­re at le­ve med hiv, og det er det og­så for no­gen. Desvær­re er der sta­dig rig­tig man­ge, som har det vir­ke­lig svært, og dem er vi nødt til at hjæl­pe,” si­ger Lars Chri­sti­an Østergreen.

Vil være mindre afhængig af offentlig støtte

En del af ar­ven in­ve­ste­res i at styr­ke AIDS-Fon­dets fun­dra­i­sing, så af­hæn­gig­he­den af of­fent­lig støt­te bli­ver mindre.

”Det er for­ud­sæt­nin­gen for vo­res ar­bej­de, at vi har en sta­bil øko­no­mi – og­så man­ge år frem­over. Der­for kom­mer vi til at styr­ke vo­res fun­dra­i­sing. Vi skal ha­ve bed­re fat i virk­som­he­der og pri­va­te, og vi skal kig­ge på fi­nan­si­e­ring fra fon­de og an­dre pul­jer,” si­ger Lars Chri­sti­an Østergreen.

AIDS-Fon­dets ind­tæg­ter fra fon­de og le­ga­ter lå bå­de i 2021 og 2022 på 2,1 mil­li­o­ner kroner.

Det er for­ud­sæt­nin­gen for vo­res ar­bej­de, at vi har en sta­bil øko­no­mi – og­så man­ge år frem­over. Der­for kom­mer vi til at styr­ke vo­res fundraising

Lars Chri­sti­an Øster­gre­en – Di­rek­tør, AIDS-Fondet

Ar­ve­ind­tæg­ten kom­mer og­så til at få be­tyd­ning for AIDS-Fon­dets in­ter­na­tio­na­le ar­bej­de, hvor den li­ge nu pri­mært støt­ter pro­jek­ter for se­x­ar­bej­de­re, LGBT+ per­so­ner og un­ge kvin­der i Ma­lawi og i Uganda.

”Vi har op­byg­get en vir­ke­lig god part­ner­skabs­mo­del, hvor vi sam­ar­bej­der med lo­ka­le or­ga­ni­sa­tio­ner, som la­ver hiv-fore­byg­gel­se og ar­bej­der for kvin­der, se­x­ar­bej­de­re og LGBT+ per­so­ners ret­tig­he­der. Det er en mo­del, der vir­ker, og som er nem at ud­bre­de til fle­re lan­de og fle­re grup­per, der på grund af stig­ma og diskri­mi­na­tion er sår­ba­re over­for hiv. Der­for op­ru­ster vi nu vo­res in­ter­na­tio­na­le ar­bej­de med to nye kol­le­ger, der skal sam­ar­bej­de med vo­res part­ne­re om at styr­ke og ud­vi­de vo­res ind­sat­ser, så vi kan hjæl­pe end­nu fle­re,” si­ger Lars Chri­sti­an Østergreen.

AIDS-Fon­det har HKH Prin­ses­se Ma­rie som pro­tek­tor og sku­e­spil­le­ren Sus­se Wold som præsident.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer