Disse temaer går igen blandt fondene på årets Folkemøde

Klima, udsatte børn og forskning fylder godt op i programmet for de Folkemøde-arrangementer, der har de uddelende fonde som officielle arrangører. En enkelt fond sætter massivt fokus på køn, ligestilling og minoriteter, mens krigen i Ukraine stort set forbigås.

Fol­ke­mø­det by­der i år på over 2.500 for­skel­li­ge ar­ran­ge­men­ter og events. Bil­le­det her er fra en par­ti­le­der­ta­le på Ho­ved­s­ce­nen 2019. Fo­to: Mads Claus Ras­mus­sen / Ritzau Scanpix

Når de ud­de­len­de dan­ske fon­de til det­te års fol­ke­mø­de, slår dø­re­ne op til ar­ran­ge­men­ter og events, de selv står som ar­ran­gø­rer af, er der sær­ligt tre te­ma­er, som går igen blandt et bredt ud­snit af fondene.

Det vi­ser en gen­nem­gang og en ka­te­go­ri­se­ring af be­gi­ven­he­der­ne, som Fun­dats har foretaget.

Blandt de i alt 97 for­skel­li­ge ar­ran­ge­men­ter, der har en el­ler fle­re af lan­dets ud­de­len­de fon­de som ar­ran­gø­rer, er der et over­ve­jen­de fo­kus på især kli­ma, ud­sat­te børn og forskning.

At det net­op er de te­ma­er, der teg­ner sig for he­le 40 pro­cent af fon­de­nes ar­ran­ge­men­ter, over­ra­sker ik­ke Mar­kus Bjørn Kraft. Han er part­ner og grund­læg­ger af kon­su­lentvirk­som­he­den Kraft & Part­ners, som blandt an­det står bag ud­gi­vel­sen af en år­li­ge fondsanalyse.

”De tre te­ma­er er alt sam­men om­rå­der, som fon­de­ne ar­bej­der på. Det gi­ver et godt bil­le­de af, hvad det er fon­de­ne fo­ku­se­rer på i 2022,” si­ger Mar­kus Bjørn Kraft.

Aids-Fondet gør køn til topscorer

Må­ler man ale­ne på an­tal­let af ar­ran­ge­men­ter er det te­ma­et li­ge­stil­ling, køn og mi­no­ri­te­ter, der med si­ne 18 ar­ran­ge­men­ter er Fol­ke­mø­de­ts top­sco­rer blandt fon­de­nes events.

Det skyl­des dog ude­luk­ken­de, at Aids-Fon­det, der i sam­ar­bej­de med blandt an­dre for­e­nin­gen LGBTQIA+, in­vi­te­rer til en lang ræk­ke ar­ran­ge­men­ter med fo­kus på temaet.

Jeg ser fle­re og fle­re fon­de, der ar­bej­der med køn og li­ge­stil­ling, men det er pri­mært som en in­tern prioritering.

Mar­kus Bjørn Kraft – Stif­ter, Kraft & Partners

Ta­ges Aids-Fon­dets ar­ran­ge­men­ter ud af lig­nin­gen, kan an­tal­let af fonds­ar­ran­ge­men­ter med fo­kus på li­ge­stil­ling, køn og et­ni­ci­te­ter tæl­les på me­get få fin­gre. Der­med er em­net ik­ke bredt re­præ­sen­te­ret blandt fon­de­ne, på trods af at fle­re fon­de el­lers, iføl­ge fonds­a­na­ly­ti­ker Mar­kus Bjørn Kraft, har fo­kus på temaet.

”Jeg ser fle­re og fle­re fon­de, der ar­bej­der med køn og li­ge­stil­ling, men det er pri­mært som en in­tern pri­o­ri­te­ring. Det hand­ler om, hvem der skal sid­de i be­sty­rel­sen, hvem der skal re­k­rut­te­res til fon­den, og te­ma­et ind­går i fle­re ud­de­lings­stra­te­gi­er,” si­ger Mar­kus Bjørn Kraft med hen­vis­ning til blandt an­det forsk­nings­fon­de­nes uddelingsstrategier.

Hvor­for fon­de­ne pri­mært hol­der te­ma­et in­ter­nt og ik­ke stil­ler skar­pt på det til ek­sem­pel­vis Fol­ke­mø­det, kan iføl­ge Mar­kus Bjørn Kraft skyl­des, at fon­de­ne ger­ne vil ha­ve ”or­den i eget pe­nal­hus,” før de gi­ver ud­tryk for, at an­dre skal ha­ve det.

”Men det er en gry­en­de ting, som er på vej frem, og som fyl­der me­re og me­re i de her år,” for­kla­rer fondsanalytikeren.

Stif­ter Mar­kus Bjørn Kraft, Kraft & Partners

Bred fondsinteresse for klima

Et te­ma, der til gen­gæld hø­ster stor in­ter­es­se for et bredt ud­snit af fon­de­ne, er kli­ma, mil­jø og bæ­re­dyg­tig­hed. I alt 17 ar­ran­ge­men­ter, der har en fond som ar­ran­gør, hand­ler om temaet.

”Kli­ma er ble­vet en del af det, vi kal­der sam­fund­s­kon­trak­ten. Alt­så det, som fon­de­ne skal le­ve op til i for­hold til, hvad for­vent­nin­ger­ne fra om­ver­de­nen er,” for­tæl­ler Mar­kus Bjørn Kraft.

Han for­kla­rer, at te­ma­et er en ny ten­dens i fonds­ver­den, som for al­vor er slå­et igen­nem ef­ter corona.

Men selv­om ten­den­sen er ny, så er langt de fle­ste fon­de på­vir­ke­de af den, ly­der det fra fondsanalytikeren.

”Det er i dag me­get svært som fond at si­ge, at man ik­ke vil ta­ge stil­ling til em­ner som kli­ma, mil­jø el­ler bæ­re­dyg­tig­hed. Det for­ven­tes sim­pelt­hen, at det gør de,” for­tæl­ler Mar­kus Bjørn Kraft.

Ten­den­sen kom­mer iføl­ge fonds­a­na­ly­ti­ke­ren blandt an­det til ud­tryk ved, at fon­de­nes ud­de­lin­ger til kli­ma­om­rå­det er i stærk stigning.

Det kræ­ver en de­di­ke­ret ind­sats fra al­le ak­tø­rer i sam­fun­det, hvis vi skal lyk­kes med den enor­me tran­si­tion, der skal til for at lø­se klimakrisen.

Jakob Ni­el­sen – Kom­mu­ni­ka­tions­chef, KR Foundation

”Men fon­de­ne gri­ber em­net an på man­ge for­skel­li­ge må­der. Nog­le fon­de gør det gen­nem de­res ud­de­lin­ger. An­dre fon­de har fo­kus på kli­ma, når de in­ve­ste­rer, og nog­le fon­de for­hol­der sig til em­net ved den må­de de selv age­rer på el­ler ved at op­ret­te nye ind­sats­om­rå­der,” si­ger Mar­kus Bjørn Kraft.

At kli­ma­et er kom­met på dags­or­de­nen i fonds­ver­de­nen, nik­ker de gen­ken­den­de og an­er­ken­den­de til i den in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fond KR Fo­un­da­tion, der selv læg­ger vej­en for­bi Al­lin­ge i den­ne uge.

”Det kræ­ver en de­di­ke­ret ind­sats fra al­le ak­tø­rer i sam­fun­det, hvis vi skal lyk­kes med den enor­me tran­si­tion, der skal til for at lø­se kli­ma­kri­sen. Det har fon­de­ne et stort an­svar for at støt­te op om. Der­for er det vir­ke­lig po­si­tivt, at det er en dags­or­den, der er kom­met så me­get fo­kus på hos fon­de­ne,” si­ger fon­dens kom­mu­ni­ka­tions­chef, Jakob Nielsen.

Udsatte børn og forskning på programmet

To an­dre te­ma­er, der fyl­der godt i land­ska­bet af fon­de­nes eg­ne ar­ran­ge­men­ter, er ud­sat­te børn og forskning.

At 23 pro­cent, el­ler knap hvert fje­re­de fonds­ar­ran­ge­ment, om­hand­ler net­op de to te­ma­er, er dog in­gen over­ra­skel­se, for­tæl­ler Mar­kus Bjørn Kraft.

”De to te­ma­er er klas­si­ske ud­de­lings­om­rå­der for fon­de­ne. So­ci­a­l­om­rå­det, sær­ligt med fo­kus på ud­sat­te børn, er i frem­drift, og der kom­mer stør­re og stør­re be­vil­lin­ger på det her om­rå­de,” for­tæl­ler fonds­a­na­ly­ti­ke­ren og fortsætter:

”Forsk­ning og vi­den­skab er et om­rå­de, som fon­de­ne hi­sto­risk set har væg­tet me­get højt. I dag ud­gør forsk­ning me­re end halv­de­len af al­le fon­de­nes ud­de­lin­ger. Men om­rå­det er pro­por­tio­nelt på vej ned, for­di an­dre om­rå­der sti­ger me­re,” si­ger Mar­kus Bjørn Kraft og for­kla­rer, at det på sin vis er for­ven­te­ligt, at fon­de­nes ud­de­lin­ger af­spej­ler te­ma­er­ne på Folkemødet.

Ukraine er stort set ikke på fondsprogrammet

Der­for kan det for man­ge og­så væ­re over­ra­sken­de, at kri­gen i Ukrai­ne stort set ik­ke er på pro­gram­met, når det kom­mer til fon­de­nes eg­ne arrangementer. 

”Det er ik­ke over­ra­sken­de på den må­de, at Ukrai­ne ik­ke er et ker­ne­om­rå­de for fon­de­ne. Halv­fems pro­cent af fon­de­ne ori­en­te­rer sig mod Dan­mark, og der­for gi­ver det me­ning, at Ukrai­ne ik­ke fyl­der så me­get i pro­gram­met. Men det er over­ra­sken­de på den må­de, at Ukrai­ne al­li­ge­vel er et om­rå­de, som rig­tig man­ge fon­de var ude at gi­ve me­get sto­re be­løb til me­get hur­tigt, da kri­gen brød ud,” for­kla­rer Mar­kus Bjørn Kraft.

Rekord mange uddelende fonde i år

En gen­nem­gang af Fol­ke­mø­de­ts of­fi­ci­el­le del­ta­ger­li­ster fra 2018 og frem til 2022 vi­ser, at der i år del­ta­ger langt fle­re ud­de­len­de fon­de end nog­le af de fo­re­gå­en­de år i perioden.

En af de fon­de er Bor­ger­rets­fon­den. Sid­ste år delt­og fle­re af fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer, men fon­den var ik­ke of­fi­ci­elt re­præ­sen­te­ret på hver­ken del­ta­ger­li­sten el­ler med egen stand.

Fon­de­ne bli­ver stær­ke­re og stær­ke­re, og de har et stør­re og stør­re po­ten­ti­a­le. Der­for skal de og­så væ­re til ste­de i den smel­te­di­gel, som Fol­ke­mø­det er

Mar­kus Bjørn Kraft – Stif­ter, Kraft & partners

”Vi hå­ber på, at vi med vo­res til­ste­de­væ­rel­se i år kan ska­be no­get me­re op­mærk­som­hed om­kring fon­den. For­hå­bent­ligt kan vi så få nog­le bed­re an­søg­nin­ger og fø­re nog­le go­de sa­ger og le­ve op til vo­res for­mål,” for­tæl­ler et af fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer An­ders Kjærul­ff og fortsætter:

”Kend­ska­bet til vo­res fond er re­la­tivt diskret. Vi le­ver i høj grad af, at ad­vo­ka­ter ken­der os og kom­mer med sa­ger, som de sy­nes, er re­le­van­te for os at gå ind i, men vi vil ger­ne ræk­ke lidt læn­ge­re ud,” si­ger bor­ger­rets­fon­dens bestyrelsesmedlem.

Og det er iføl­ge Marks Bjørn Kraft en god strategi.

”På Fol­ke­mø­det ska­ber del­ta­ger­ne nog­le re­la­tio­ner mel­lem hin­an­den, som kan få be­tyd­ning for se­ne­re sam­ar­bej­der,” si­ger Mar­kus Bjørn Kraft.

Han er ik­ke over­ra­sket over, at der del­ta­ger fle­re fon­de til det­te års Fol­ke­mø­de end i de sid­ste man­ge år – må­ske end­da nogensinde.

”Hvis man vil væ­re en ak­tiv ak­tør i sam­funds­ud­vik­lin­gen, så skal man og­så væ­re på den så­kald­te ’Djø­fer­nes Roskil­de­festi­val’ og væ­re en del af den her re­la­tions­op­byg­ning. Fon­de­ne bli­ver stær­ke­re og stær­ke­re, og de har et stør­re og stør­re po­ten­ti­a­le. Der­for skal de og­så væ­re til ste­de i den smel­te­di­gel, som Fol­ke­mø­det er,” ly­der det fra Mar­kus Bjørn Kraft.

Og­så Fun­dats er re­præ­sen­te­ret på det­te års Fol­ke­mø­de, hvor jour­na­list Per­nil­le Mo­gen­sen del­ta­ger. Hun kan fan­ges på [email protected]​fundats.​dk el­ler 6140 4467.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer