Lykke Ogstrup Lunde: ”Fonde kommer til at spille endnu større rolle i samfundet fremover”

Interview med journalist Lykke Ogstrup Lunde, som i et år har været forperson i Velux Fonden. Det 47-årige barnebarn af Villum Kann Rasmussen fortæller her om sit syn på fondssektorens fremtidige rolle i det danske samfund, om den strategiproces, der er i fuld gang i Velux Fonden, og om hvorfor hun mener, det er en fordel, at hendes vej til topposten i fonden ikke er gået ad ’managementvejen’.

Ve­lux Fon­dens nye for­per­son har sat gang i en stra­te­gi­pro­ces i be­sty­rel­sen. ”Det er ik­ke så­dan, at man skal for­ven­te ra­di­ka­le æn­drin­ger og at alt bli­ver vendt 180 gra­der, og jeg for­ven­ter hel­ler ik­ke, at Ve­lux Fon­den skal ha­ve nye ud­de­lings­om­rå­der," si­ger Lyk­ke Ogstrup Lun­de, der kal­der pro­ces­sen en sam­len­de øvel­se i ly­set af, at der er ny for­per­son og nye med­lem­mer af bestyrelsen.

Fonds­sek­to­ren i Dan­mark har en sær­de­les vær­di­fuld po­si­tion i sam­fun­det, og fon­de­nes rol­le vil de kom­men­de år bli­ve end­nu stør­re – især hvis fon­de­ne fort­sat gør en dyd ud af at dyr­ke den sto­re for­skel­lig­hed, der er i fondslandskabet.

Det me­ner be­sty­rel­ses­for­per­so­nen i den al­men­nyt­ti­ge fond Ve­lux Fon­den Lyk­ke Ogstrup Lunde.

I 2021 sat­te den jour­na­listud­dan­ne­de Lyk­ke Ogstrup Lun­de, som si­den 2017 har væ­ret for­per­son i i Ve­lux-fon­de­nes schweizi­ske søster­fond Ve­lux Stiftung, sig for bor­den­den i den mind­ste af de to dan­ske Velux-fonde.

47-åri­ge Lyk­ke Ogstrup Lun­de er bar­ne­barn af fon­de­nes stif­ter og grund­læg­ge­ren af Ve­lux A/S, ci­vil­in­ge­ni­ør Vil­lum Kann Ras­mus­sen. Og i det før­ste in­ter­view, si­den sin til­træ­den som be­sty­rel­ses­for­per­son i Ve­lux Fon­den, for­tæl­ler hun nu om sit syn på fonds­sek­to­rens be­tyd­ning i Dan­mark og om den stra­te­gi­pro­ces, som hun har sat i gang i fonds­be­sty­rel­sen – men og­så om, hvor­dan det før­ste år har væ­ret i en rol­le, der ind­til sid­ste år blev ud­fyldt af hen­des on­kel og fon­dens for­mand gen­nem 15 år, Hans Kann Rasmussen.

”Jeg me­ner, at den fond­s­kon­struk­tion, vi har i Dan­mark, har en grund­læg­gen­de stor be­tyd­ning for det dan­ske sam­fund, og jeg tror på, fon­de­ne kom­mer til at spil­le en end­nu stør­re rol­le i sam­fun­det frem­over,” un­der­stre­ger hun.

”I fon­de­ne kan vi nog­le an­dre ting, end man kan fra po­li­tisk hold, og fon­de­ne har mu­lig­hed for at bi­dra­ge bå­de med mid­ler og vi­den. Vi kan gå for­re­st i nog­le si­tu­a­tio­ner og i an­dre si­tu­a­tio­ner væ­re de sid­ste, der gi­ver slip på no­get, der er vig­tigt at hol­de fast i. Sam­ti­dig har vi set i for­bin­del­se med Ukrai­ne­kri­gen og cor­o­na­pan­de­mi­en, som mod­sat kli­ma­kri­sen op­stod me­get plud­se­ligt og kræ­ve­de hur­tig hand­ling, at fon­de­ne hur­tigt og flek­si­belt bi­drog med bå­de ka­pi­tal og løs­nin­ger til at hånd­te­re sto­re pro­ble­mer,” si­ger Lyk­ke Ogstrup Lun­de til Fundats.

Som fonds­sek­tor har vi en for­plig­tel­se til at væ­re re­la­tivt di­ver­se i vo­res be­sty­rel­ser og i vo­res må­der at ar­bej­de på, for det er for­skel­lig­he­der­ne, som gør, at vi kan fan­ge så man­ge to­ner i san­gen som muligt

Lyk­ke Ogstrup Lun­de – For­per­son, Ve­lux Fonden

Hun me­ner, at der lig­ger en stor og af­gø­ren­de styr­ke i, at vi har så for­skel­li­ge fon­de i Dan­mark, som til­fæl­det er.

”Hvis vi al­le hav­de den sam­me til­gang og fun­dats, vil­le det bli­ve et fat­tigt sam­fund. Som fonds­sek­tor har vi en for­plig­tel­se til at væ­re re­la­tivt di­ver­se i vo­res be­sty­rel­ser og i vo­res må­der at ar­bej­de på, for det er for­skel­lig­he­der­ne, som gør, at vi kan fan­ge så man­ge to­ner i san­gen som mu­ligt. Vi skal ha­ve en vis mu­si­ka­li­tet i for­hold til det sam­fund, vi le­ver i, på en an­den må­de, end det tid­li­ge­re var nød­ven­digt. Fort­sæt­ter vi med det at dyr­ke for­skel­lig­he­der­ne, har vi i fonds­sek­to­ren mu­lig­hed for at fi­nan­si­e­re forsk­ning og pro­jek­ter og ’spi­rer’, som må­ske el­lers vil­le ha­ve svæ­re vil­kår for at kun­ne over­le­ve,” si­ger Lyk­ke Ogstrup Lunde.

Fokus på filantropi – ikke på management

Ve­lux Fon­den, der blev stif­tet i 1981 – ti år ef­ter Vil­lum Fon­den – er num­mer 12 på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters se­ne­ste op­gø­rel­se over de 100 mest ud­de­len­de pri­va­te fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger i Danmark.

Og på trods af, at dens ud­de­lin­ger er mar­kant la­ve­re end Vil­lum Fon­dens, har Ve­lux Fon­den med år­li­ge ud­de­lin­ger på gen­nem­snit­ligt godt en kvart mil­li­ard kro­ner mar­ke­ret sig som en mar­kant filan­tro­pisk spil­ler in­den for om­rå­der som øj­en- og al­drings­forsk­ning, hu­m­an­vi­den­ska­be­lig forsk­ning og de se­ne­re år ik­ke mindst kli­ma og miljø.

Da Lyk­ke Ogstrup Lun­de sid­ste år trå­d­te ind på den dan­ske fonds­sce­ne som ny for­per­son for Ve­lux Fon­den, var hun et ri­me­ligt ube­skre­vet blad i dansk fonds­re­gi. Til gen­gæld kend­te avislæ­se­re, ra­di­o­lyt­te­re og tv-se­e­re hen­des navn, an­sigt og stem­me som man­ge­årig jour­na­list, vært og repor­ter på me­di­er som Ber­ling­s­ke, TV2 News, Bør­sen og Radioavisen.

Jeg er ik­ke gå­et ma­na­ge­ment­vej­en, men det tror jeg er en for­del, for­di jeg skal ik­ke ha­ve fo­kus på ma­na­ge­ment, men der­i­mod på filantropi

Lyk­ke Ogstrup Lun­de – For­per­son, Ve­lux Fonden

Selv me­ner Lyk­ke Ogstrup Lun­de, at jour­na­listud­dan­nel­sen og -er­fa­rin­gen kan væ­re en for­del i det nye hverv, hvor hun i egen op­tik bi­dra­ger med et bredt sam­fund­s­per­spek­tiv, en stærk tro på di­ver­si­tet og lang er­fa­ring fra Ve­lux Stiftung i Schweiz.

”Jeg har rejst en an­den vej end man­ge an­dre, der ty­pisk be­væ­ger sig dér, hvor jeg er nu. Jeg er ik­ke gå­et ma­na­ge­ment­vej­en, men det tror jeg er en for­del, for­di jeg skal ik­ke ha­ve fo­kus på ma­na­ge­ment, men der­i­mod på filan­tro­pi. Og qua min jour­na­list­bag­grund har jeg i det år, der er gå­et, bi­dra­get med at stil­le en mas­se klas­si­ske hv-spørgs­mål: Hvor­for gør vi så­dan? Hvor re­le­vant er dét og dét? Hvor­for ar­bej­der vi på dén må­de?” si­ger Lyk­ke Ogstrup Lunde.

Hun be­skri­ver det før­ste år som Hans Kann Ras­mus­sens ef­ter­føl­ger som spæn­den­de, læ­re­rigt og sjovt – og, til­fø­jer hun, an­der­le­des end de op­ga­ver, hun ple­jer at sid­de med i Ve­lux Stiftung.

”Men li­ge­som, da jeg i sin tid star­te­de i Ve­lux Stiftung, hand­ler det og­så her om at over­ta­ge et an­svar fra no­gen, der har sid­det der i lang tid. Man skal selv­føl­ge­lig væ­re lyd­hør over for, hvad der er sket for­ud, men sam­ti­dig fin­de en må­de at væ­re i det selv. Jeg er ik­ke Hans – vi er for­skel­li­ge men­ne­sker, som er run­det af no­get for­skel­ligt, og jeg er en del yn­gre og der­med run­det af en an­den tid,” un­der­stre­ger Lyk­ke Ogstrup Lunde.

Må ikke handle om eget ego

Med en for­gæn­ger i sto­len, der ved sin af­sked som 75-årig kun­ne se til­ba­ge på 48 års hi­sto­rik i fon­de­ne og fir­ma­et – her­af 15 år som Ve­lux Fon­dens for­mand – kan det væ­re nær­lig­gen­de at gæt­te på, at Lyk­ke Ogstrup Lun­de har haft en mål­sæt­ning om at sæt­te sit eget ty­de­li­ge præg på fon­den i det før­ste år. Men det af­vi­ser hun.

”Det har ik­ke væ­ret et selv­stæn­digt mål for mig, at folk om­kring mig har skul­let fø­le, at der er kom­met nye bol­ler på sup­pen med mig som for­per­son. Det har hel­ler ik­ke væ­ret et selv­stæn­digt mål for mig i det for­gang­ne år at sæt­te mit per­son­li­ge præg på fon­den. Som for­per­son in­den for filan­tro­pi må det ik­ke hand­le om ens eget ego. Man skal kun­ne sæt­te sig ud over sig selv. Det vig­ti­ge er, at jeg, li­ge­som Hans, kon­ti­nu­er­ligt sam­men med be­sty­rel­sen og se­kre­ta­ri­a­tet fort­sæt­ter rej­sen for at ud­vik­le Ve­lux Fon­den og sik­re, at fon­den ved­bli­ver med at væ­re så re­le­vant som mu­ligt bå­de på en sam­fundsak­tu­el og lang­sig­tet dags­or­den,” si­ger Lyk­ke Ogstrup Lunde.

- Du træ­der ind som for­per­son i en dansk fonds­sek­tor, der sta­dig er præ­get af mænd som di­rek­tø­rer og be­sty­rel­ses­for­mænd – mænd, der of­te er 15-20 år æl­dre end dig. Har det be­tyd­ning for dig?

”Jeg hå­ber ik­ke, det er ar­ro­gant at si­ge nej, for det har det egent­lig ik­ke. Jeg har en kvin­de­lig di­rek­tør, og der er kvin­de­li­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fon­den, men grund­læg­gen­de er køn ik­ke no­get, jeg tæn­ker over i mit ar­bej­de. Og det er ik­ke no­get, der præ­get min til­gang til folk og bran­chen som hel­hed,” si­ger Lyk­ke Ogstrup Lunde.

Det har ik­ke væ­ret et selv­stæn­digt mål for mig, at folk om­kring mig har skul­let fø­le, at der er kom­met nye bol­ler på sup­pen med mig som forperson

Lyk­ke Ogstrup Lun­de – For­per­son, Ve­lux Fonden

Og når Lyk­ke Ogstrup Lun­de har be­slut­tet at kal­de sig ’for­per­son’ og ik­ke ’for­mand’, er det af to år­sa­ger: Dels er det, som hun ud­tryk­ker det, et ”ord­mæs­sigt greb for at gø­re po­sten til min”, dels for­di hun ik­ke me­ner, det er vig­tigt at sig­na­le­re køn i for­bin­del­se med en arbejdstitel.

”Jeg er spro­gen­tu­si­ast og kan godt li­de det dan­ske sprog, som vi he­le ti­den bør væ­re med til at vi­de­re­ud­vik­le. Ord som ’for­mand’ og ’for­kvin­de’ er for­æl­de­de i min op­tik. Nog­le gan­ge må man si­ge no­get, som må­ske ly­der klod­set de før­ste 100 gan­ge, før det en­der med at bli­ve en del af spro­get. Og for især de yn­gre ge­ne­ra­tio­ner be­ty­der det no­get, at vi hol­der op med at bru­ge køns­de­fi­ne­re­de ud­tryk som ’for­mand’ og ’sku­e­spil­le­rin­de’,” po­in­te­r­er Lyk­ke Ogstrup Lunde.

I gang med strategiproces

Om hvor­vidt, der kom­mer til at ske stra­te­gi­ske be­væ­gel­ser i fon­dens må­de at age­re og pri­o­ri­te­re på med den nye for­per­son ved ro­ret, er end­nu uvist.

Ve­lux Fon­dens be­sty­rel­se er midt i en stra­te­gi­pro­ces sam­men med fon­dens se­kre­ta­ri­at, og det vil iføl­ge Lyk­ke Ogstrup Lun­de væ­re ”un­fair”, hvis hun på nu­væ­ren­de tids­punkt ud­ta­ler sig om fon­dens frem­ti­di­ge stra­te­gi­ske fo­kus, in­den ar­bej­det er færdiggjort.

Det er en stra­te­gi­pro­ces, jeg har sat i gang – et ser­vi­ce­tjek, om du vil – som en sam­len­de øvel­se i ly­set af, at der er en ny for­per­son og nye med­lem­mer af bestyrelsen

Lyk­ke Ogstrup Lun­de – For­per­son, Ve­lux Fonden

”Det er ik­ke så­dan, at man skal for­ven­te ra­di­ka­le æn­drin­ger og at alt bli­ver vendt 180 gra­der, og jeg for­ven­ter hel­ler ik­ke, at Ve­lux Fon­den skal ha­ve nye ud­de­lings­om­rå­der. Men det er en stra­te­gi­pro­ces, jeg har sat i gang – et ser­vi­ce­tjek, om du vil – som en sam­len­de øvel­se i ly­set af, at der er en ny for­per­son og nye med­lem­mer af be­sty­rel­sen. Pro­ces­sen af­slut­tes for­ment­lig på vo­res novem­ber­mø­de og skal sik­re, at vi al­le sam­men fø­ler ejer­skab af den fond, vi er i dag, og den fond, vi skal væ­re fremad­ret­tet,” si­ger Lyk­ke Ogstrup Lunde.

Hun un­der­stre­ger, at ker­ne­op­ga­ven som al­men­nyt­tig fond er at gi­ve uden at for­ven­te no­get tilbage.

”Men vi skal ik­ke ba­re gi­ve – vi skal og­så sik­re, at vi får mest al­men­nyt­te og sam­funds­nyt­te for de mid­ler, vi de­ler ud. Og er der sam­funds- og al­men­nyt­te i at de­le ud in­den­for mil­jø og bæ­re­dyg­tig­hed med spe­ci­fikt fo­kus på hav? Ja, na­tur­lig­vis – kli­ma­kri­sen, bi­o­di­ver­si­tetskri­sen, fø­de­va­re­kri­sen er ik­ke gå­et væk mel­lem mit og Hans’ for­per­sonskif­te. Er der sam­funds­nyt­te i at gi­ve mid­ler til de pres­se­de hu­m­an­vi­den­ska­ber – vi­den­ska­ber, der kan bi­dra­ge til at lø­se nog­le af de sto­re pro­ble­mer, som vi står over, og der­u­d­over ud­gør en grund­sten i vo­res dan­nel­se og vo­res sam­fund ge­ne­relt? Så ab­so­lut. Det sam­me spørgs­mål kan jeg stil­le til al­le vo­re ud­de­lings­om­rå­der, der al­le er re­le­van­te i en al­men­nyt­tig sam­men­hæng,” si­ger Lyk­ke Ogstrup Lunde.

Det er ik­ke Lyk­ke Ogstrup Lun­des for­vent­ning, at der på den kor­te ba­ne bli­ver æn­dret ved stør­rel­sen på Ve­lux Fon­dens sam­le­de år­li­ge uddelinger.

”Jeg for­ven­ter, at vi kom­mer til at fort­sæt­te med at de­le ud på sam­me ni­veau, som vi he­le ti­den har gjort – li­ge bort­set fra sid­ste år, der var ju­bilæumsår, og hvor vi ud­del­te 335 mil­li­o­ner kro­ner. Vi prø­ver at kø­re vo­res ud­de­lings­ni­veau så sta­bilt som mu­ligt,” si­ger hun.

Klimasatsninger fra jubilæumsår følges tæt

Net­op ju­bilæumsår­et 2021, hvor Vil­lum og Ve­lux Fon­den kun­ne fejre hen­holds­vis 50 og 40 års ju­bilæum, blev en milepæl for de to fon­de, kro­net med en fæl­les kæm­pe­be­vil­ling i maj 2021 på 320 mil­li­o­ner kro­ner til en ræk­ke kli­mai­ni­ti­a­ti­ver un­der over­skrif­ten ’70i30’.

Iføl­ge Lyk­ke Ogstrup Lun­de bli­ver ud­rul­nin­gen af det am­bi­tiø­se kli­mapro­jekt fulgt nø­je i de to bestyrelser.

I min op­tik er det den be­sæt­ning, der er om bord på Tæn­ket­an­ken Hav, som gør, at det ik­ke ba­re bli­ver ’end­nu en tænketank’

Lyk­ke Ogstrup Lun­de – For­per­son, Ve­lux Fonden

”Jeg for­ven­ter, at ’70i30’ gør det, som det blev sat i sø­en for, nem­lig at bi­dra­ge til at ind­fri Dan­marks mål­sæt­ning om at re­du­ce­re ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser med 70 pro­cent i 2030. Vi føl­ger pro­jek­tet tæt fra be­sty­rel­ser­nes si­de, og ind­til vi­de­re er pro­jek­ter­ne dér, hvor de skal væ­re i for­hold til den tids­plan, der er lagt. Så det kor­te svar er, at det går, som det skal,” ly­der Lyk­ke Ogstrup Lun­des sta­tus ét år ef­ter pro­jek­tets igangsætning.

Lyk­ke Ogstrup Lun­des blå bog
  • Født: 16. april 1975 (47 år).
  • Bar­ne­barn af Ve­lux og Vil­lum Fon­dens stif­ter, Vil­lum Kann Rasmussen.
  • Ud­dan­nel­se: HH fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (1995) og ba­chel­or i jour­na­li­stik fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet (2004).
  • Har ar­bej­det som jour­na­list på bl.a. AMWatch, Fi­nansWatch, Ber­ling­s­ke, TV2 News, dag­bla­det Bør­sen og DR (Ra­dio­a­vi­sen og dr​.dk). Er nu fre­elan­cejour­na­list un­der fir­ma­nav­net LOL Me­dia Denmark.
  • Be­sty­rel­ses­for­per­son i Ve­lux Fon­den si­den 2021 og i Ve­lux Stiftung i Schweiz si­den 2017. Med­lem af be­sty­rel­sen i Kwera.

Et an­det am­bi­tiøst kli­mapro­jekt, der blev sø­sat i ju­bilæumsår­et, og som Lyk­ke Ogstrup Lun­de og hen­des be­sty­rel­se og­så føl­ger tæt, er Tæn­ket­an­ken Hav. Ve­lux Fon­den har gi­vet til­sagn om i alt 75 mil­li­o­ner kro­ner til tæn­ket­an­ken over fem år, og på dens hjem­mesi­de er Lyk­ke Ogstrup Lun­de blandt an­det ci­te­ret for, at tæn­ket­an­ken “skal væ­re ha­vets stem­me og sam­ti­dig ska­be tæt sam­ar­bej­de mel­lem er­hvervs­liv, be­slut­nings­ta­ge­re og ci­vil­sam­fund om den blå omstilling.”

Som svar på, hvor­dan det und­gås, at Tæn­ket­an­ken Hav, der har præ­si­den­ten for Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding som for­per­son i be­sty­rel­sen, blot bli­ver ’end­nu en tæn­ket­ank’, si­ger Lyk­ke Ogstrup Lunde:

”Den må­de, vi tid­li­ge­re har for­val­tet ha­vet, har ty­de­lig­vis ik­ke væ­ret sundt hver­ken for ha­vet, er­hver­vet – for ek­sem­pel fi­sker­ne – el­ler bru­ger­ne. I min op­tik er det den be­sæt­ning, der er om bord på Tæn­ket­an­ken Hav, som gør, at det ik­ke ba­re bli­ver ’end­nu en tæn­ket­ank’, men grund­læg­gen­de kø­ber jeg i øv­rigt ik­ke præ­mis­sen om, at man­ge tæn­ket­an­ke ba­re er ’end­nu en tænketank’.”

Lyk­ke Ogstrup Lun­de un­der­stre­ger, at Tæn­ket­an­ken Hav ik­ke kun skal pe­ge på pro­ble­mer, men og­så skal an­vi­se løs­nin­ger og muligheder.

”Tæn­ket­an­ken er med­lems­ba­se­ret, og al­le in­ter­es­se­re­de in­ter­es­sen­ter har mu­lig­hed for at kom­me til or­de. Jeg tror på, den kom­mer til at spil­le en cen­tral rol­le, for­di den fra star­ten er tænkt, som den er, og på grund af de men­ne­sker, der er kom­met med om bord blandt med­lem­mer, be­sty­rel­se, di­rek­tion og se­kre­ta­ri­at,” ly­der det fra Ve­lux Fon­dens forperson.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer