Fondsstøtte til skoletjeneste på stadsarkiv og tænketank med fokus på rent havvand

Ugens uddelingsrundtur gør blandt andet stop ved A.P. Møller Fondens bevilling til en skoletjeneste på Københavns Stadsarkiv, Velux Fondens 75 millioner kroner til Tænketanken Hav og Novo Nordisk Fondens uddeling af Marie og August Krogh Prisen til kræftforskeren Inge Marie Svane.

Den nye tæn­ket­ank, Tæn­ket­an­ken Hav, skal væ­re om­drej­nings­punkt i ar­bej­det for et rent, sundt hav og en bæ­re­dyg­tig brug af havet.

Rund­t­u­ren i den ud­de­len­de fonds­ver­den star­ter i den­ne uge i Kø­ben­havn, nær­me­re be­stemt på ho­ved­sta­dens stads­ar­kiv, som tak­ket væ­re en do­na­tion på godt én mil­li­on kro­ner fra A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til Al­me­ne For­maal nu kan etab­le­re en skoletjeneste.

Hi­sto­ri­e­for­mid­ling og hi­sto­ri­e­for­stå­el­se er vig­tigt, me­ner Kø­ben­havns kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster Fran­ciska Ro­senkil­de (Al­ter­na­ti­vet), og der­for glæ­der hun sig over det nye initiativ.

”Jo før man in­tro­du­ce­res til vo­res fæl­les hi­sto­rie, jo bed­re kend­skab får man til vo­res rød­der. Der­for glæ­der det mig me­get, at man­ge børn i ho­ved­sta­den nu kan få glæ­de af den kom­men­de sko­le­tje­ne­ste ved Kø­ben­havns Stads­ar­kiv. Ar­ki­vet rum­mer en skat­ki­ste af hi­sto­ri­er og er med til at bi­dra­ge til vo­res fæl­les erin­dring,” si­ger Fran­ciska Ro­senkil­de i en pres­se­med­del­el­se fra Kø­ben­havns Kommune.

I lø­bet af de kom­men­de to år får 70 læ­re­re og knap 2.000 ele­ver – her­af en stor an­del i Kø­ben­havn – mu­lig­hed for at ud­vik­le og af­prø­ve nye for­mer for hi­sto­ri­e­un­der­vis­ning, hvor der ska­bes for­bin­del­se mel­lem fol­ke­sko­len, ar­ki­ver­nes kil­de­ma­te­ri­a­le og lokalområdet.

I mor­gen, den 23. ju­ni, er der et så­kaldt ki­ck­off-ar­ran­ge­ment for Kø­ben­havns Stads­ar­kivs nye sko­le­tje­ne­ste, og pro­jek­tet star­ter i be­gyn­del­sen af sko­le­å­ret 2021-22.

Tænketank skal samle viden om genopretning af havet

Tæn­ket­an­ken Hav er nav­net på en ny tæn­ket­ank, som Ve­lux Fon­den net­op har sø­sat med en fe­mårig be­vil­ling på 75 mil­li­o­ner kroner.

Tæn­ket­an­ken skal væ­re om­drej­nings­punkt i ar­bej­det for et rent, sundt hav og en bæ­re­dyg­tig brug af ha­vet. Kon­kret skal tæn­ket­an­ken sam­le vi­den og ska­be sam­ar­bej­de mel­lem virk­som­he­der, bor­ge­re og be­slut­nings­ta­ge­re om at genop­ret­te havet.

Der­for er der brug for en tæn­ket­ank, som læg­ger al­le si­ne kræf­ter i li­ge net­op ha­vet, og som vi­ser ve­je til, hvor­dan vi kan kom­me i gang med en blå omstilling

Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding – Præ­si­dent, Dan­marks Naturfredningsforening

Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding, der er præ­si­dent for Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning og for­per­son for tæn­ket­an­kens be­sty­rel­se, si­ger i en pres­se­med­del­el­se fra Ve­lux Fon­den, at vo­res hav li­ge nu er i ”en dyb na­tur­mæs­sig krise”.

”Ål og torsk er gå­et fra at væ­re nog­le af de mest al­min­de­li­ge fisk i Dan­mark til at væ­re kri­tisk tru­e­de. Åle­græs og an­dre plan­ter for­svin­der i ho­be­tal. Vi bli­ver nødt til at sæt­te ind, hvis vo­res hav ik­ke skal en­de som en un­der­vand­sør­ken. Der er hel­dig­vis stor op­mærk­som­hed på be­ho­vet for en grøn om­stil­ling på land­jor­den. Men kri­sen for na­tu­ren og mil­jø­et i ha­vet, der dæk­ker 70 pro­cent af jor­dens over­fla­de, er desvær­re me­get over­set. Der­for er der brug for en tæn­ket­ank, som læg­ger al­le si­ne kræf­ter i li­ge net­op ha­vet, og som vi­ser ve­je til, hvor­dan vi kan kom­me i gang med en blå om­stil­ling,” si­ger Ma­ria Re­u­mert Gjerding.

Ud over Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding be­står tæn­ket­an­kens be­sty­rel­se af blandt an­dre pro­fes­sor i bi­o­lo­gisk oce­a­no­gra­fi og le­der af Sustai­na­bi­li­ty Sci­en­ce Cen­tre ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Kat­he­ri­ne Ri­chards­on og Tho­mas Thu­ne An­der­sen, som er be­sty­rel­ses­for­mand i blandt an­det Ør­sted A/S og VKR Hol­ding A/S.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i tæn­ket­an­ken bli­ver Li­se­lot­te Ho­hwy Stok­holm, der er tid­li­ge­re di­rek­tør i Co­pen­ha­gen Bu­si­ness Hub.

Professor hædres for indsats mod kræft

Gen­nem snart tre år­ti­er har pro­fes­sor, over­læ­ge og cen­ter­le­der In­ge Ma­rie Sva­ne hel­li­get sig kræft­forsk­ning og -be­hand­ling, og det har sat Dan­mark på ver­dens­kor­tet som ban­ner­før­en­de in­den for im­mun­te­ra­pi. Nu hædres In­ge Ma­rie Sva­ne af No­vo Nor­disk Fon­den og Or­ga­ni­sa­tio­nen af Læ­ge­vi­den­ska­be­li­ge Sel­ska­ber med Ma­rie og Au­gust Krogh Pri­sen 2021 for sin indsats.

Det er et sym­bol på, hvor langt vi er kom­met in­den for immunterapien

In­ge Ma­rie Sva­ne – Pro­fes­sor med spe­ci­a­le i kræftforskning

Pri­sen blev op­ret­tet i 1969 og ud­de­les hvert år til en dansk sund­heds­vi­den­ska­be­lig for­sker. Den er på 1,5 mil­li­o­ner kro­ner, hvoraf de 1.250.000 kr. er øre­mær­ket forsk­ning, og de re­ste­ren­de 250.000 kr. går til for­ske­ren personligt.

”Jeg er ut­ro­ligt stolt over at mod­ta­ge pri­sen. Ik­ke ba­re på mi­ne eg­ne veg­ne, men og­så på mi­ne kol­le­gers, ” si­ger In­ge Ma­rie Sva­ne i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

”Det er et sym­bol på, hvor langt vi er kom­met in­den for im­mun­te­ra­pi­en. For ba­re 10 år si­den var im­mun­te­ra­pi no­get, man gri­ne­de lidt af i de læ­ge­fag­li­ge kred­se. På de sto­re vi­den­ska­be­li­ge kon­gres­ser skul­le man se langt ef­ter et op­læg om im­mun­te­ra­pi, og hvis det fand­tes, var det gemt af vej­en i det fjer­ne­ste kæl­der­rum. Men i dag kan man dår­ligt ind­le­ve­re en vi­den­ska­be­lig ar­ti­kel in­den for on­ko­lo­gi uden at næv­ne im­mun­te­ra­pi,” si­ger prismodtageren.

In­ge Ma­rie Sva­ne får of­fi­ci­elt over­rakt Ma­rie og Au­gust Krogh Pri­sen ved Læ­ge­vi­den­ska­be­li­ge Sel­ska­bers års­mø­de ons­dag den 30. ju­ni 2021.

Millionbevillinger til otte kreative ”nørder”

Vi bli­ver ved No­vo Nor­disk Fon­den, som net­op har fun­det årets mod­ta­ge­re af fon­dens NERD-bevillinger.
I år har ot­te ”nør­der” få­et be­vil­get mel­lem ni og 14 mil­li­o­ner kro­ner til de­res forsk­nings­i­de­er, der har det til fæl­les, at de er kre­a­ti­ve, ori­gi­na­le, ny­ska­ben­de og for­ank­re­de i naturvidenskaben.

Forsk­nings­pro­gram­met NERD (New Expl­ora­tory Re­search and Di­scove­ry) har til for­mål at yde støt­te til na­tur­vi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­pro­jek­ter, der ta­ger ud­gangs­punkt i vil­de og uor­to­dok­se ide­er, der kan bi­brin­ge ny vi­den in­den for tek­no­lo­gi el­ler na­tur­vi­den­skab. Be­vil­lin­ger­ne lø­ber over en sy­vårig periode.

”NERD-pro­gram­met er ken­de­teg­net ved, at ram­mer­ne for ud­væl­gel­sen og pro­ces­sen er en del an­der­le­des end vo­res øv­ri­ge be­vil­lings­pro­gram­mer. I den før­ste run­de eva­lu­e­res an­søg­nin­ger­ne uden vi­den om nav­net el­ler CV´et på an­sø­ge­ren. På den må­de mini­me­rer vi bi­as og får me­re fo­kus på den vi­den­ska­be­li­ge idé end på for­ske­rens hi­sto­rie og me­rit­ter,” si­ger Le­ne Od­ders­he­de, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Na­tu­ral & Te­ch­ni­cal Sci­en­ces i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pressemeddelelse.

Unge lærer andre unge at lave mad

Ud­de­lings­rund­t­u­ren fort­sæt­ter i Kol­ding. Her støt­ter Sal­ling Fon­de­ne et pro­jekt, hvor un­ge kol­din­gen­se­re til sep­tem­ber træk­ker i for­klæ­det for at læ­re det helt ba­sa­le om ind­køb og mad­lav­ning. Un­der­vis­nin­gen står an­dre un­ge for.
Kur­set for de 18 til 26-åri­ge hed­der ’Mad­g­lad på bud­get’ og er ud­vik­let af or­ga­ni­sa­tio­nen Mad­kul­tu­ren i sam­ar­bej­de med For­bru­ger­rå­det Tænk.

”De an­dre un­ge, der gu­i­der del­ta­ger­ne i mad­lav­nin­gen, har næ­sten sam­me hver­dag og mad­lav­nings­fær­dig­he­der som del­ta­ger­ne. Det gør det let­te­re at stil­le spørgs­mål og få tips og go­de råd, der vir­ker i hver­da­gen, end hvis un­der­vi­se­ren var en pro­fes­sio­nel kok el­ler en for­æl­der med tre børn,” for­kla­rer man­den bag kur­set, Ras­mus Dals­gaard, i en pressemeddelelse.

Ud over i Kol­ding hol­des der se­ne­re lig­nen­de kur­ser i Ny­kø­bing Fal­ster og København.

Fondspenge til interaktiv udstilling om brandsikkerhed

Vi slut­ter i Uni­ver­se Sci­en­ce Park i Nord­borg på Als, hvor Tryg­fon­den net­op har støt­tet en ny in­ter­ak­tiv ud­stil­ling om ild, brand og brand­sik­ker­hed med godt syv mil­li­o­ner kroner.

Ud­stil­lin­gen hed­der Fi­re Zo­ne og er må­l­ret­tet børn og unge.

”Vi glæ­der os utro­lig me­get til at åb­ne vo­res nye ud­stil­ling, der er ble­vet mu­lig­gjort med Tryg­fon­dens do­na­tion, som vi er me­get tak­nem­me­li­ge for. Med Fi­re Zo­ne hå­ber vi at kun­ne for­mid­le vig­tig vi­den i bør­ne­høj­de om ild, brand og fore­byg­gel­se, som for­hå­bent­lig kan bi­dra­ge til fremad­ret­tet at fore­byg­ge al­vor­li­ge bran­du­lyk­ker og far­li­ge si­tu­a­tio­ner,” si­ger Tor­ben Kyl­ling Pe­ter­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Uni­ver­se Sci­en­ce Park, i en nyhed fra Trygfonden.

Hvert år op­le­ver cir­ka 60.000 dan­ske­re brand i de­res bo­lig, men med den rig­ti­ge vi­den og ad­færd kan langt de fle­ste bran­de fak­tisk und­gås. Og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen Rie Od­s­b­jerg Wer­ner un­der­stre­ger, at for at for­stå, hvad det vil si­ge at væ­re i en brand, er det en god idé, at bør­ne­nes og de un­ges op­le­vel­se bli­ver så tæt på vir­ke­lig­he­den som mulig.

”Fi­re Zo­ne spil­ler på al­le san­ser, og vi hå­ber, at de be­sø­gen­de børn og voks­ne vil få en rig­tig spæn­den­de op­le­vel­se, hvor de sam­ti­dig læ­rer, hvor­dan de fore­byg­ger brand, og hvor­dan de skal hand­le, hvis der al­li­ge­vel op­står brand,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer