Fondsstøtte til skoletjeneste på stadsarkiv og tænketank med fokus på rent havvand

Ugens ud­de­lings­rund­t­ur gør blandt an­det stop ved A.P. Møl­ler Fon­dens be­vil­ling til en sko­le­tje­ne­ste på Kø­ben­havns Stads­ar­kiv, Ve­lux Fon­dens 75 mil­li­o­ner kro­ner til Tæn­ket­an­ken Hav og No­vo Nor­disk Fon­dens ud­de­ling af Ma­rie og Au­gust Krogh Pri­sen til kræft­for­ske­ren In­ge Ma­rie Svane. 

Den nye tæn­ket­ank, Tæn­ket­an­ken Hav, skal væ­re om­drej­nings­punkt i ar­bej­det for et rent, sundt hav og en bæ­re­dyg­tig brug af havet.

Rund­t­u­ren i den ud­de­len­de fonds­ver­den star­ter i den­ne uge i Kø­ben­havn, nær­me­re be­stemt på ho­ved­sta­dens stads­ar­kiv, som tak­ket væ­re en do­na­tion på godt én mil­li­on kro­ner fra A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­­ney Møl­lers Fond til Al­me­ne For­maal nu kan etab­le­re en skoletjeneste.

Hi­sto­ri­e­for­mid­ling og hi­sto­ri­e­for­stå­el­se er vig­tigt, me­ner Kø­ben­havns kul­­tur- og fri­tids­borg­me­ster Fran­ciska Ro­senkil­de (Al­ter­na­ti­vet), og der­for glæ­der hun sig over det nye initiativ.

”Jo før man in­tro­du­ce­res til vo­res fæl­les hi­sto­rie, jo bed­re kend­skab får man til vo­res rød­der. Der­for glæ­der det mig me­get, at man­ge børn i ho­ved­sta­den nu kan få glæ­de af den kom­men­de sko­le­tje­ne­ste ved Kø­ben­havns Stads­ar­kiv. Ar­ki­vet rum­mer en skat­ki­ste af hi­sto­ri­er og er med til at bi­dra­ge til vo­res fæl­les erin­dring,” si­ger Fran­ciska Ro­senkil­de i en pres­se­med­del­el­se fra Kø­ben­havns Kommune.

I lø­bet af de kom­men­de to år får 70 læ­re­re og knap 2.000 ele­ver – her­af en stor an­del i Kø­ben­havn – mu­lig­hed for at ud­vik­le og af­prø­ve nye for­mer for hi­sto­ri­e­un­der­vis­ning, hvor der ska­bes for­bin­del­se mel­lem fol­ke­sko­len, ar­ki­ver­nes kil­de­ma­te­ri­a­le og lokalområdet.

I mor­gen, den 23. ju­ni, er der et så­kaldt ki­ck­­off-ar­ran­­ge­­ment for Kø­ben­havns Stads­ar­kivs nye sko­le­tje­ne­ste, og pro­jek­tet star­ter i be­gyn­del­sen af sko­le­å­ret 2021-22.

Tænketank skal samle viden om genopretning af havet

Tæn­ket­an­ken Hav er nav­net på en ny tæn­ket­ank, som Ve­lux Fon­den net­op har sø­sat med en fe­mårig be­vil­ling på 75 mil­li­o­ner kroner.

Tæn­ket­an­ken skal væ­re om­drej­nings­punkt i ar­bej­det for et rent, sundt hav og en bæ­re­dyg­tig brug af ha­vet. Kon­kret skal tæn­ket­an­ken sam­le vi­den og ska­be sam­ar­bej­de mel­lem virk­som­he­der, bor­ge­re og be­slut­nings­ta­ge­re om at genop­ret­te havet.

Der­for er der brug for en tæn­ket­ank, som læg­ger al­le si­ne kræf­ter i li­ge net­op ha­vet, og som vi­ser ve­je til, hvor­dan vi kan kom­me i gang med en blå omstilling

Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding – Præ­si­dent, Dan­marks Naturfredningsforening

Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding, der er præ­si­dent for Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning og for­per­son for tæn­ket­an­kens be­sty­rel­se, si­ger i en pres­se­med­del­el­se fra Ve­lux Fon­den, at vo­res hav li­ge nu er i ”en dyb na­tur­mæs­sig krise”.

”Ål og torsk er gå­et fra at væ­re nog­le af de mest al­min­de­li­ge fisk i Dan­mark til at væ­re kri­tisk tru­e­de. Åle­græs og an­dre plan­ter for­svin­der i ho­be­tal. Vi bli­ver nødt til at sæt­te ind, hvis vo­res hav ik­ke skal en­de som en un­der­vand­sør­ken. Der er hel­dig­vis stor op­mærk­som­hed på be­ho­vet for en grøn om­stil­ling på land­jor­den. Men kri­sen for na­tu­ren og mil­jø­et i ha­vet, der dæk­ker 70 pro­cent af jor­dens over­fla­de, er desvær­re me­get over­set. Der­for er der brug for en tæn­ket­ank, som læg­ger al­le si­ne kræf­ter i li­ge net­op ha­vet, og som vi­ser ve­je til, hvor­dan vi kan kom­me i gang med en blå om­stil­ling,” si­ger Ma­ria Re­u­mert Gjerding.

Ud over Ma­ria Re­u­mert Gjer­ding be­står tæn­ket­an­kens be­sty­rel­se af blandt an­dre pro­fes­sor i bi­o­lo­gisk oce­a­no­gra­fi og le­der af Sustai­na­bi­li­ty Sci­en­ce Cen­tre ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Kat­he­ri­ne Ri­chards­on og Tho­mas Thu­ne An­der­sen, som er be­sty­rel­ses­for­mand i blandt an­det Ør­sted A/S og VKR Hol­ding A/S.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i tæn­ket­an­ken bli­ver Li­se­lot­te Ho­hwy Stok­holm, der er tid­li­ge­re di­rek­tør i Co­pen­ha­gen Bu­si­ness Hub.

Professor hædres for indsats mod kræft

Gen­nem snart tre år­ti­er har pro­fes­sor, over­læ­ge og cen­ter­le­der In­ge Ma­rie Sva­ne hel­li­get sig kræft­forsk­ning og -be­hand­ling, og det har sat Dan­mark på ver­dens­kor­tet som ban­ner­før­en­de in­den for im­mun­te­ra­pi. Nu hædres In­ge Ma­rie Sva­ne af No­vo Nor­disk Fon­den og Or­ga­ni­sa­tio­nen af Læ­ge­vi­den­ska­be­li­ge Sel­ska­ber med Ma­rie og Au­gust Krogh Pri­sen 2021 for sin indsats.

Det er et sym­bol på, hvor langt vi er kom­met in­den for immunterapien

In­ge Ma­rie Sva­ne – Pro­fes­sor med spe­ci­a­le i kræftforskning

Pri­sen blev op­ret­tet i 1969 og ud­de­les hvert år til en dansk sund­heds­vi­den­ska­be­lig for­sker. Den er på 1,5 mil­li­o­ner kro­ner, hvoraf de 1.250.000 kr. er øre­mær­ket forsk­ning, og de re­ste­ren­de 250.000 kr. går til for­ske­ren personligt.

”Jeg er ut­ro­ligt stolt over at mod­ta­ge pri­sen. Ik­ke ba­re på mi­ne eg­ne veg­ne, men og­så på mi­ne kol­le­gers, ” si­ger In­ge Ma­rie Sva­ne i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

”Det er et sym­bol på, hvor langt vi er kom­met in­den for im­mun­te­ra­pi­en. For ba­re 10 år si­den var im­mun­te­ra­pi no­get, man gri­ne­de lidt af i de læ­ge­fag­li­ge kred­se. På de sto­re vi­den­ska­be­li­ge kon­gres­ser skul­le man se langt ef­ter et op­læg om im­mun­te­ra­pi, og hvis det fand­tes, var det gemt af vej­en i det fjer­ne­ste kæl­der­rum. Men i dag kan man dår­ligt ind­le­ve­re en vi­den­ska­be­lig ar­ti­kel in­den for on­ko­lo­gi uden at næv­ne im­mun­te­ra­pi,” si­ger prismodtageren.

In­ge Ma­rie Sva­ne får of­fi­ci­elt over­rakt Ma­rie og Au­gust Krogh Pri­sen ved Læ­ge­vi­den­ska­be­li­ge Sel­ska­bers års­mø­de ons­dag den 30. ju­ni 2021.

Millionbevillinger til otte kreative ”nørder”

Vi bli­ver ved No­vo Nor­disk Fon­den, som net­op har fun­det årets mod­ta­ge­re af fon­dens NERD-bevillinger.
I år har ot­te ”nør­der” få­et be­vil­get mel­lem ni og 14 mil­li­o­ner kro­ner til de­res forsk­nings­i­de­er, der har det til fæl­les, at de er kre­a­ti­ve, ori­gi­na­le, ny­ska­ben­de og for­ank­re­de i naturvidenskaben.

Forsk­nings­pro­gram­met NERD (New Expl­ora­tory Re­search and Di­scove­ry) har til for­mål at yde støt­te til na­tur­vi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­pro­jek­ter, der ta­ger ud­gangs­punkt i vil­de og uor­to­dok­se ide­er, der kan bi­brin­ge ny vi­den in­den for tek­no­lo­gi el­ler na­tur­vi­den­skab. Be­vil­lin­ger­ne lø­ber over en sy­vårig periode.

”NERD-pro­­gram­­met er ken­de­teg­net ved, at ram­mer­ne for ud­væl­gel­sen og pro­ces­sen er en del an­der­le­des end vo­res øv­ri­ge be­vil­lings­pro­gram­mer. I den før­ste run­de eva­lu­e­res an­søg­nin­ger­ne uden vi­den om nav­net el­ler CV´et på an­sø­ge­ren. På den må­de mini­me­rer vi bi­as og får me­re fo­kus på den vi­den­ska­be­li­ge idé end på for­ske­rens hi­sto­rie og me­rit­ter,” si­ger Le­ne Od­ders­he­de, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Na­tu­ral & Te­ch­ni­cal Sci­en­ces i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pressemeddelelse.

Unge lærer andre unge at lave mad

Ud­de­lings­rund­t­u­ren fort­sæt­ter i Kol­ding. Her støt­ter Sal­ling Fon­de­ne et pro­jekt, hvor un­ge kol­din­gen­se­re til sep­tem­ber træk­ker i for­klæ­det for at læ­re det helt ba­sa­le om ind­køb og mad­lav­ning. Un­der­vis­nin­gen står an­dre un­ge for.
Kur­set for de 18 til 26-åri­­ge hed­der ’Mad­g­lad på bud­get’ og er ud­vik­let af or­ga­ni­sa­tio­nen Mad­kul­tu­ren i sam­ar­bej­de med For­bru­ger­rå­det Tænk.

”De an­dre un­ge, der gu­i­der del­ta­ger­ne i mad­lav­nin­gen, har næ­sten sam­me hver­dag og mad­lav­nings­fær­dig­he­der som del­ta­ger­ne. Det gør det let­te­re at stil­le spørgs­mål og få tips og go­de råd, der vir­ker i hver­da­gen, end hvis un­der­vi­se­ren var en pro­fes­sio­nel kok el­ler en for­æl­der med tre børn,” for­kla­rer man­den bag kur­set, Ras­mus Dals­gaard, i en pressemeddelelse.

Ud over i Kol­ding hol­des der se­ne­re lig­nen­de kur­ser i Ny­kø­bing Fal­ster og København.

Fondspenge til interaktiv udstilling om brandsikkerhed

Vi slut­ter i Uni­ver­se Sci­en­ce Park i Nord­borg på Als, hvor Tryg­fon­den net­op har støt­tet en ny in­ter­ak­tiv ud­stil­ling om ild, brand og brand­sik­ker­hed med godt syv mil­li­o­ner kroner.

Ud­stil­lin­gen hed­der Fi­re Zo­ne og er må­l­ret­tet børn og unge.

”Vi glæ­der os utro­lig me­get til at åb­ne vo­res nye ud­stil­ling, der er ble­vet mu­lig­gjort med Tryg­fon­dens do­na­tion, som vi er me­get tak­nem­me­li­ge for. Med Fi­re Zo­ne hå­ber vi at kun­ne for­mid­le vig­tig vi­den i bør­ne­høj­de om ild, brand og fore­byg­gel­se, som for­hå­bent­lig kan bi­dra­ge til fremad­ret­tet at fore­byg­ge al­vor­li­ge bran­du­lyk­ker og far­li­ge si­tu­a­tio­ner,” si­ger Tor­ben Kyl­ling Pe­ter­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Uni­ver­se Sci­en­ce Park, i en nyhed fra Trygfonden.

Hvert år op­le­ver cir­ka 60.000 dan­ske­re brand i de­res bo­lig, men med den rig­ti­ge vi­den og ad­færd kan langt de fle­ste bran­de fak­tisk und­gås. Og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen Rie Od­s­b­jerg Wer­ner un­der­stre­ger, at for at for­stå, hvad det vil si­ge at væ­re i en brand, er det en god idé, at bør­ne­nes og de un­ges op­le­vel­se bli­ver så tæt på vir­ke­lig­he­den som mulig.

”Fi­re Zo­ne spil­ler på al­le san­ser, og vi hå­ber, at de be­sø­gen­de børn og voks­ne vil få en rig­tig spæn­den­de op­le­vel­se, hvor de sam­ti­dig læ­rer, hvor­dan de fore­byg­ger brand, og hvor­dan de skal hand­le, hvis der al­li­ge­vel op­står brand,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: