Fondssamarbejde baner vej for nationalt skolehavecenter på Frederiksberg

Som en impact-investering køber og istandsætter Frederiksbergfonden et hus på Frederiksberg, der skal blive nyt nationalt skolehavecenter, mens Realdania med et filantropisk bidrag finansierer indretningen. Foreningen Haver til Maver, som får hovedsæde i huset, slipper med en meget lav husleje.

Man­dag den 21.juni blev Fre­de­riks­berg­fon­dens over­ta­gel­se af det kom­men­de sko­le­ha­ve­cen­ter mar­ke­ret sam­men de kom­men­de le­je­re - for­e­nin­gen Ha­ver til Ma­ver. Fra ven­stre ses Da­ni­el Her­vik, di­rek­tør i Ha­ver til Ma­ver, Pi­et Ber­tel­sen, te­a­ter­le­der i Rid­der­sa­len, Sys Rovsing, be­sty­rel­ses­for­mand i Fre­de­riks­berg­fon­den, Mor­ten Kjær Pe­ter­sen, di­rek­tør TV2 Lor­ry og Mar­tin Da­hl, di­rek­tør i Fre­de­riks­berg­fon­den. (Fo­to: Mar­tin Sørensen).

Når dø­re­ne i 2023 slås op til Dan­marks nye na­tio­na­le sko­le­ha­ve­cen­ter på Al­lé­ga­de tæt ved ho­ve­d­ind­gan­gen til Fre­de­riks­berg Ha­ve, kan sko­le­e­le­ver­ne og de øv­ri­ge bru­ge­re af cen­tret sen­de ven­li­ge tan­ker i ret­ning af den er­hvervs­dri­ven­de fond Fre­de­riks­berg­fon­den, den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Ha­ver til Maver.

Til­sam­men bi­dra­ger de tre par­ter med ti mil­li­o­ner kro­ner til det 300 kva­drat­me­ter sto­re sko­le­ha­ve­cen­ter i det tid­li­ge­re Øko­lo­gi­ske In­spira­tions­hus, hvor der frem­over skal vi­ses og ud­vik­les nye må­der at læ­re, le­ge og le­ve i sam­spil med na­tu­ren, ha­ven og maden.

Der er ta­le om et er­hvervsak­tiv, men for­di det sam­ti­dig er en im­pact-in­ve­ste­ring, ope­re­rer vi med et me­get lil­le af­kast og en me­get lav husleje

Mar­tin Da­hl – Di­rek­tør, Fre­de­riks­berg Fonden

Stør­ste bi­drag­y­der til det nye Ha­ver til Ma­ver-uni­vers er Fre­de­riks­berg­fon­den, hvis di­rek­tør Mar­tin Da­hl be­teg­ner in­ve­ste­rin­gen som en impact-investering.

”Ud af det sam­le­de be­løb på cir­ka ti mil­li­o­ner kro­ner teg­ner Fre­de­riks­berg Fon­den sig for cir­ka seks mil­li­o­ner, som i run­de tal er for­delt med to mil­li­o­ner til sel­ve er­hver­vel­sen af ejen­dom­men og fi­re mil­li­o­ner til istand­s­æt­tel­sen. Vi er jo en er­hvervs­dri­ven­de fond in­den for ejen­dom­me, og der­for be­trag­tes køb og mo­der­ni­se­ring af ejen­dom­me som en in­ve­ste­ring og ik­ke som en ud­de­ling. Der er ta­le om et er­hvervsak­tiv, men for­di det sam­ti­dig er en im­pact-in­ve­ste­ring, ope­re­rer vi med et me­get lil­le af­kast og en me­get lav hus­le­je,” si­ger Mar­tin Da­hl til Fundats.

Kon­kret be­ty­der det for Ha­ver til Ma­ver, at for­e­nin­gen for en be­ske­den hus­le­je kan ryk­ke ind i et at­trak­tivt le­je­mål midt på Fre­de­riks­berg, som for­e­nin­gen iføl­ge Mar­tin Da­hl un­der nor­ma­le mar­keds­vil­kår skul­le be­ta­le væ­sent­ligt me­re for.

For Fre­de­riks­berg­fon­den er der sam­ti­dig ta­le om in­ve­ste­ring i den ab­so­lut min­dre målestok.

”Vi har byg­nin­ger til en sam­let vær­di af cir­ka 500 mil­li­o­ner kro­ner, så i det sto­re bil­le­de er det en lil­le in­ve­ste­ring for Fre­de­riks­berg­fon­den, når vi ta­ger seks mil­li­o­ner kro­ner op af kas­sen. Men nu er der så og­så kun ta­le om en byg­ning på 300 kva­drat­me­ter,” po­in­te­r­er Mar­tin Dahl.

Ville have været andet projekt uden Realdania

Fre­de­riks­berg­fon­dens di­rek­tør læg­ger ik­ke skjul på, at han er glad for, at im­pact-in­ve­ste­rin­gen bli­ver sup­ple­ret med et be­ty­de­ligt filan­tro­pisk bi­drag fra Realdania.

”Vi er tak­nem­me­li­ge for, at Re­al­da­nia og­så er med i pro­jek­tet – el­lers var pro­jek­tet ble­vet et helt an­det, og den hus­le­je, vi vil­le væ­re nødt til at opkræ­ve, vil­le bli­ve mar­kant hø­je­re. Vi le­jer jo et hus ud, som kun er halv­fær­digt – et rå­hus, kan man kal­de det – mens Re­al­da­ni­as filan­tro­pi­ske bi­drag til Ha­ver til Ma­ver går til fær­dig­mon­ta­gen af hu­set. Der­med får hu­set blandt an­det et sko­le­køk­ken med plads til hjem­kund­skabs­un­der­vis­ning af 24 børn, klas­se­væ­rel­ser, ak­ti­vi­tets­rum og ad­mi­ni­stra­tions­lo­ka­ler, der sam­let set gør hu­set til et ak­ti­vi­tets­sted med man­ge for­skel­li­ge til­bud til bå­de sko­le­e­le­ver og by­ens bor­ge­re,” si­ger Mar­tin Dahl.

Ha­ver til Ma­ver har som am­bi­tion, at al­le lan­dets kom­mu­ner in­den 2030 har skolehaver

Da­ni­el Her­vik – Di­rek­tør, Ha­ver til Maver

Pro­jek­t­chef i Re­al­da­nia Pel­le Lind Bour­non­vil­le be­teg­ner genop­byg­nin­gen af Det Øko­lo­gi­ske In­spira­tions­hus som et spæn­den­de ek­sem­pel på, hvor­dan man kan ar­bej­de vi­de­re med de op­rin­de­li­ge tan­ker i byg­nin­gen og se bæ­re­dyg­tig­hed i en nu­ti­dig kon­tekst med den ny­e­ste viden.

”Sko­le­ha­ve­cen­tret vil ik­ke kun væ­re til glæ­de rent lo­kalt som et nyt mø­de­sted og en ram­me om fæl­les­ska­ber, men vil og­så fun­ge­re som et na­tio­nalt ek­sem­pel for, hvor­dan frem­ti­dens bæ­re­dyg­ti­ge fæl­les­ska­ber og­så kan se ud i by­er­ne. Vi glæ­der os til at se re­sul­ta­tet, når sko­le­ha­ve­cen­tret er fær­di­gind­ret­tet om et par år,” si­ger Pel­le Lind Bour­non­vil­le i en pressemeddelelse.

Ambitiøst mål frem mod 2030

Ud over at bli­ve et sko­le­ha­ve­cen­ter for blandt an­dre lo­ka­le sko­lebørn, bli­ver hu­set på Al­lé­ga­de og­så ho­ved­sæ­de for den lands­dæk­ken­de al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Ha­ver til Maver.

Vi hav­de ik­ke væ­ret in­ter­es­se­ret i at kø­be og istand­s­æt­te den­ne ejen­dom, hvis der skul­le væ­re pizze­ria el­ler reklamebureau

Mar­tin Da­hl – Di­rek­tør, Frederiksbergfonden

Di­rek­tør i Ha­ver til Ma­ver Da­ni­el Her­vik un­der­stre­ger, at han bå­de er stolt og dybt tak­nem­me­lig. Da­ni­el Her­vik ser frem til, at for­e­nin­gen, der ar­bej­der for at styr­ke børn og un­ges en­ga­ge­ment i bæ­re­dyg­tig­hed, mad­kul­tur og sund­hed, fra sin nye ba­se kan ar­bej­de frem mod sit am­bi­tiø­se 2030-mål.

“Ha­ver til Ma­ver har som am­bi­tion, at al­le lan­dets kom­mu­ner in­den 2030 har sko­le­ha­ver. Det na­tio­na­le sko­le­ha­ve­cen­ter bli­ver en hjør­ne­sten i at nå den mål­sæt­ning. På den ene si­de som ho­ved­kon­tor for se­kre­ta­ri­a­tet – på den an­den si­de som det sted, hvor vi i sam­men­hæng med den ek­si­ste­ren­de sko­le­ha­ve i Fre­de­riks­berg Ha­ve eks­pe­ri­men­te­rer med nye læ­rings­for­løb, ma­te­ri­a­ler og værk­tø­jer til lan­dets sko­le­ha­ver,” si­ger Da­ni­el Hervik.

For Fre­de­riks­berg­fon­den har det fak­tum, at det nye sko­le­ha­ve­cen­ter får til hu­se på Al­lé­ga­de, og­så ve­jet tungt i be­slut­nin­gen om at åb­ne pengekassen.

”Al­lé­ga­de er by­ens gam­le, cen­tra­le kul­tur­strøg, og med Ha­ver til Ma­vers nye, na­tio­na­le cen­ter bli­ver ga­den en end­nu vig­ti­ge­re desti­na­tion. Fre­de­riks­bergs tid­li­ge hi­sto­rie, før bo­sæt­nin­gen be­gynd­te i stør­re stil i om­rå­det, be­stod og­så af fø­de­va­re­dyrk­ning, og Fre­de­riks­bergs op­rin­del­se får på den må­de helt nyt liv på Al­lé­ga­de. Det er vig­tigt for Fre­de­riks­berg Fon­den at væ­re med til at ska­be ak­ti­vi­te­ter, der ty­de­lig­gør sam­men­hæn­gen med by­ens hi­sto­rie, og vi hav­de ik­ke væ­ret in­ter­es­se­ret i at kø­be og istand­s­æt­te den­ne ejen­dom, hvis der skul­le væ­re pizze­ria el­ler re­k­la­me­bu­reau,” un­der­stre­ger Mar­tin Dahl.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer