Nyt netværk diskuterer filantropi i lokalsamfund

Fonde fra Horsens, Grindsted, Skanderborg, Svendborg, Frederiksberg og Bornholm har dannet et netværk for lokalt arbejdende fonde.

Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens Fond har sin­de rød­der i Hor­sens (bil­le­det), hvor den blandt an­det og­så støt­ter kul­tu­rel­le for­mål. Fon­den ud­de­ler år­ligt fem til ot­te mil­li­o­ner kroner.

Ud­skift­ning til kli­ma­rig­tig op­varm­ning af idræts­hal­ler, al­der­s­spred­ning blandt fri­vil­li­ge i et lo­kal­sam­fund el­ler an­ti-ry­ge-kampag­ner ret­tet mod by­ens børn og unge.

Det er ek­semp­ler på nog­le af de te­ma­er, som seks lo­kalt ar­bej­den­de fon­de i sid­ste uge de­bat­te­re­de og del­te er­fa­rin­ger omkring.

Ar­ran­ge­men­tet var den før­ste år­li­ge hel­dags­kon­fe­ren­ce i lo­kal­fonds­net­vær­ket og fandt sted i Fre­de­riks­berg­fon­dens lo­ka­ler, der dan­ner lo­ka­le­fæl­leskab for fi­re mel­lem­sto­re fonde.

”Det er et uaf­hæn­gigt net­værk, som læg­ger vægt på at ud­veks­le vi­den og er­fa­rin­ger om for ek­sem­pel ud­de­lings­ind­sat­ser, af­vik­ling af lo­ka­le kampag­ner, se­kre­ta­ri­ats­be­tje­ning og eva­lu­e­ring,” si­ger di­rek­tør i Fre­de­riks­berg­fon­den Mar­tin Dahl

Al­le­re­de for halvan­det år si­den tog han ini­ti­a­tiv til at etab­le­re net­vær­ket for fon­de med lo­ka­le uddelingsformål.

Lo­kal­fonds­net­vær­ket

I dag be­står net­vær­ket af syv - ot­te fon­de, der mø­des tre til fi­re gan­ge om året.

”Jeg er glad for, at vi nu har et net­værk, hvor der kan de­les vi­den og er­fa­rin­ger om, hvor­dan en lo­kalt ud­de­len­de fond kan ar­bej­de for at styr­ke et lo­kal­sam­fund,” si­ger han.

Fokus på lokalfilantropi

Mar­tin Da­hl un­der­stre­ger, at det er vig­tigt for net­vær­ket, at der net­op er fo­kus på stra­te­gi­ske ud­de­lin­ger, filan­tro­pi­ske ar­bejds­me­to­der og lo­ka­le partnerskaber.

”Der er fle­re net­værk, hvor man kan få vi­den om fonds­g­over­nan­ce og ad­mi­ni­stra­ti­ve pro­blem­stil­lin­ger. Men der har væ­ret et ud­talt øn­ske om at de­le vi­den og er­fa­rin­ger om, hvor­dan man som fond kan bi­dra­ge til ved­va­ren­de styr­kel­se af et lo­kal­sam­fund,” si­ger han.

Som ek­sem­pel på re­le­van­te em­ner næv­ner han pro­blem­stil­lin­ger om­kring til­træk­ning og fast­hol­del­se af fri­vil­li­ge, som er helt af­gø­ren­de for lo­ka­le sport­s­klub­ber, for­e­nin­ger og kul­tu­rel­le tilbud.

”Hvor­dan sik­rer man for ek­sem­pel en al­der­s­spred­ning blandt de fri­vil­li­ge i ci­vil­sam­fun­det, så­dan er der og­så bli­ver plads til nye ge­ne­ra­tio­ner af fri­vil­li­ge, der kan ta­ge over og vi­dere­fø­re ar­bej­det? Der kan væ­re be­hov for hold­nings­be­ar­bejd­ning så ek­sem­pel­vis de tre 75-åri­ge æl­dre i for­e­nin­gen op­le­ver, at de har et an­svar for at hi­ve un­ge kræf­ter ind til op­ga­ver­ne i ste­det for, at de kom­mer til at luk­ke sig om sig selv og de­res kam­me­rat­skab,” si­ger han.

Et an­det ek­sem­pel på vi­dens­de­ling er spørgs­må­let om even­tu­elt at ska­le­re suc­ces­ful­de pro­jek­ter el­ler ko­pi­e­re fra et lo­kal­sam­fund til et an­det, så­dan at hver fond ik­ke be­hø­ver at op­fin­de stra­te­gi­ske ind­sat­ser fra bunden.

I vir­ke­lig­he­den er et me­get stort an­tal mel­lem­sto­re og min­dre fon­de ori­en­te­ret mod de­res op­rin­del­ses­sted og der­med sam­funds­ansvar i et lo­kalt område

Mar­tin Da­hl – Di­rek­tør, Frederiksbergfonden

”Ud­de­len­de fon­de i Dan­mark op­le­ves over­ve­jen­de som te­ma­ti­ske, det vil si­ge, om de ud­de­ler til forsk­ning, sund­hed, kul­tu­ren el­ler an­det. Men i vir­ke­lig­he­den er et me­get stort an­tal mel­lem­sto­re og min­dre fon­de ori­en­te­ret mod de­res op­rin­del­ses­sted og der­med sam­funds­ansvar i et lo­kalt om­rå­de, som det og­så ken­des fra com­mu­ni­ty fo­un­da­tions i for ek­sem­pel Stor­bri­tan­ni­en og USA el­ler bor­ger­fon­de i Tys­kland. Der er me­get in­spira­tion at hen­te in­ter­na­tio­nalt, hvil­ket der og­så bli­ver lej­lig­hed til at ar­bej­de vi­de­re med i net­vær­ket,” si­ger Mar­tin Dahl.

Net­vær­ket er ak­tu­elt i di­a­log med yder­li­ge­re tre - fem fon­de, som kan pas­se til net­vær­kets sam­men­sæt­ning, og Mar­tin Da­hl for­ven­ter en stør­rel­se på 15–20 fonds­med­lem­mer i lø­bet af de kom­men­de par år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer