En række store fonde skal have ny formand i år

Blandt andre Nordea-fonden, Elsass Fonden, KR Foundation, Jyllands-Postens Fond og Frederiksbergfonden skal i år vælge ny formand. I Frederiksbergfonden er den nye formand allerede tiltrådt.

Pe­ter Schütze fra Nor­dea-fon­den og Tiet­gen­fon­den, Ni­ck El­sass fra El­sass Fon­den, Con­nie He­de­gaard fra KR Fo­un­da­tion, Jør­gen Ejbøl fra Jyl­lands-Po­stens Fond og Sys Rovsing fra Fre­de­riks­berg­fon­den stop­per al­le som for­mænd for de respek­ti­ve fon­de i år.

Der kom­mer nye per­so­ner for bor­den­der­ne i en ræk­ke mel­lem­sto­re og sto­re dan­ske fon­de i lø­bet af 2024.

Det gæl­der blandt an­dre den er­hvervs­dri­ven­de fond Nor­dea-fon­den, hvor for­mand Pe­ter Schütze stop­per ef­ter 18 år i be­sty­rel­sen, her­af de se­ne­ste seks år som formand.

Fon­den har en vedtægts­re­gel om, at man ik­ke kan gen­væl­ges til be­sty­rel­sen ef­ter 12 år. Vedtægts­be­stem­mel­sen flug­ter med det ge­ne­rel­le prin­cip om, at et le­del­ses­med­lem i en fond ik­ke be­trag­tes som uaf­hæn­gig, hvis ved­kom­men­de har sid­det i me­re end 12 år.

Men som Fun­dats be­skrev i en ar­ti­kel i marts 2022, in­de­hol­der Nor­dea-fon­dens vedtæg­ter en kat­t­e­lem i form af en und­ta­gel­ses­be­stem­mel­se, som gør det mu­ligt i sær­li­ge til­fæl­de at fravi­ge fra 12-års-reg­len, så­fremt den nød­ven­di­ge kom­pe­ten­ce­pro­fil for be­sty­rel­sen el­ler hen­sy­net til kon­ti­nu­i­tet gør det øn­ske­ligt. Og det var med net­op den be­grun­del­se, at be­sty­rel­ses­kol­le­ger­ne i 2022 si­den be­slut­te­de for tred­je gang at gi­ve Pe­ter Schütze to år me­re i be­sty­rel­sen ud over de før­ste 12 år.

Men nu er det alt­så gi­vet, at Pe­ter Schütze stop­per i Nor­dea-fon­den. Pe­ter Schütze fyld­te 75 år den 30. ok­to­ber 2023, og hans al­der kol­li­de­rer der­med med vedtægts­be­stem­mel­sen om, at "be­sty­rel­ses­med­lem­mer skal ud­træ­de af fon­dens be­sty­rel­se i for­bin­del­se med be­sty­rel­ses­mø­det til god­ken­del­se af regn­ska­bet for det år, i hvil­ket de fyl­der 75 år".

Kom­mu­ni­ka­tions­af­de­lin­gen i Nor­dea-fon­den be­kræf­ter i en mail til Fun­dats, at Pe­ter Schütze går af som for­mand i år. Her op­ly­ses det sam­ti­dig, at val­get af ny for­mand sker på års­mø­det den 29. februar.

Næst­for­mand i Nor­dea-fon­dens be­sty­rel­se er den tid­li­ge­re borg­me­ster i Aar­hus og nu­væ­ren­de Execu­ti­ve Vi­ce Presi­dent på HR-om­rå­det i Sal­ling Group Lou­i­se Ga­de. Og­så hun har pas­se­ret 12 år i Nor­dea-fon­dens be­sty­rel­se, idet hun trå­d­te ind i ju­ni 2010. Hen­des ak­tu­el­le valg­pe­ri­o­de ud­lø­ber i 2025.

Pe­ter Schütze er til­li­ge for­mand for be­sty­rel­sen i søster­fon­den Tiet­gen­fon­den, hvis be­sty­rel­se er iden­tisk med Nor­dea-fon­dens. Tiet­gen­fon­den skal alt­så der­med til­li­ge ha­ve ny for­mand ul­ti­mo februar.

Stopper efter 35 år i bestyrelsen

Og­så den er­hvervs­dri­ven­de fond El­sass Fon­den, som ar­bej­der for at øge livskva­li­te­ten for men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se og de­res på­rø­ren­de, skal fin­de en ny per­son til at sid­de for bor­den­den ved be­sty­rel­sens møder.

Ni­ck El­sass, der er nevø til fon­dens stif­ter He­le­ne El­sass, si­ger far­vel og tak i år ef­ter 35 år i be­sty­rel­sen, her­af de se­ne­ste 22 år som for­mand. Iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­af­de­lin­gen i El­sass Fon­den fin­der for­mands­skif­tet sted ved års­skif­tet 2024-25.

At Ni­ck El­sass stop­per som for­mand skyl­des, at han den 16. marts i år fyl­der 75 år, og der­med kol­li­de­rer han med den al­ders­græn­se på 75 år for de længst sid­den­de med­lem­mer, som fon­den har vedtaget.

”Hvem der bli­ver Ni­cks ef­ter­føl­ger, er end­nu ik­ke en­de­ligt af­gjort,” op­ly­ser kom­mu­ni­ka­tions­af­de­lin­gen i en mail til Fundats.

Jeg har gi­vet be­sty­rel­sen det råd, at de skal væl­ge Kir­sten Sme­de­gaard An­der­sen som ny for­mand, og der­for tror jeg, det i før­ste om­gang bli­ver hen­de, der ef­ter­føl­ger mig

Ni­ck El­sass – Af­gå­en­de be­sty­rel­ses­for­mand, El­sass Fonden

I et stort in­ter­view med Fun­dats for godt tre år si­den lag­de Ni­ck El­sass dog ik­ke skjul på, hvem han helst selv ser over­ta­ge ro­ret som El­sass Fon­dens formand.

”Jeg er så hel­dig ha­ve en næst­for­mand i be­sty­rel­sen, som jeg har ar­bej­det tæt sam­men med si­den 1983, Kir­sten Sme­de­gaard An­der­sen. Vi ar­bej­de­de beg­ge i Sop­hus Be­rend­sen, hvor hun var fi­nans­di­rek­tør og jeg di­rek­tør for vo­res stør­ste om­rå­de, ser­vi­ce­om­rå­det – hun skaf­fe­de pen­ge­ne, og jeg brug­te dem! Si­den 2011 har hun sid­det i fonds­be­sty­rel­sen og fra 2016 som næst­for­mand. (…) Jeg har gi­vet be­sty­rel­sen det råd, at de skal væl­ge Kir­sten Sme­de­gaard An­der­sen som ny for­mand, og der­for tror jeg, det i før­ste om­gang bli­ver hen­de, der ef­ter­føl­ger mig. Hun vil med sin er­fa­ring som næst­for­mand i be­sty­rel­sen me­get hur­tigt kun­ne over­ta­ge for­mands­hver­vet,” lød det i de­cem­ber 2020 fra Ni­ck Elsass.

Mens Ni­ck El­sass først ud­træ­der ved årets ud­gang, er et nyt me­nigt be­sty­rel­ses­med­lem al­le­re­de nu ble­vet budt vel­kom­men i fon­den. Det er det pro­fes­sio­nel­le be­sty­rel­ses­med­lem i virk­som­he­der bå­de i ind- og ud­land Dort­he Mi­k­kel­sen, som i sin ba­ga­ge blandt an­det har man­ge års er­fa­ring med top­le­del­se in­den for farmaindustrien.

Eks-minister stopper i klimafond

For knap et år si­den, i marts 2023, ind­t­rå­d­te Con­nie He­de­gaard i be­sty­rel­sen for Vil­lum Fon­den. Til gen­gæld er hun her i for­å­ret nødt til at for­la­de den fond, som Vil­lum Fon­den de se­ne­ste 10 år har fodret med cir­ka 100 mil­li­o­ner kro­ner om året: den in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fond KR Foundation.

At den tid­li­ge­re EU-kli­makom­mis­sær, mil­jø­mi­ni­ster og kli­ma- og ener­gi­mi­ni­ster stop­per som for­mand i KR Fo­un­da­tion, der ud over Vil­lum Fon­den får si­ne mid­ler fra ef­ter­kom­me­re af Vil­lum Kann Ras­mus­sen, har he­le ti­den væ­ret me­nin­gen. Con­nie He­de­gaard har væ­ret for­mand for kli­ma­fon­den, si­den den blev stif­tet i 2014, og hen­des valg­pe­ri­o­de, der nu ud­lø­ber, har fra fon­dens si­de i fle­re sam­men­hæn­ge væ­ret be­skre­vet som hen­des tred­je og sidste.

Di­rek­tø­ren i KR Fo­un­da­tion Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen be­kræf­ter, at Con­nie He­de­gaard stop­per som for­mand i år.

”Vi har års­mø­de i be­sty­rel­sen i ka­len­de­ren per ul­ti­mo april, hvor be­sty­rel­sen for­ven­tes at kon­sti­tu­e­re sig, her­un­der væl­ge for­mand og næst­for­mand,” skri­ver Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen i en mail.

Næst­for­mand i KR Fo­un­da­tion er – i hvert fald frem til års­mø­det – Astrid Kann-Ras­mus­sen, der og­så er medstif­ter af fonden.

Jørgen Ejbøl falder for aldersgrænse

Og­så Jyl­lands-Po­stens Fond skal ha­ve ny for­mand i år. Her stop­per blad­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem si­den 2003 og for­mand si­den 2015 Jør­gen Ejbøl til for­å­ret, be­kræf­ter han i en mail til Fundats.

Det sker på trods af, at fon­den på sin hjem­mesi­de skri­ver, at Jør­gen Ejbøl er ”på valg igen i 2026”.

Jør­gen Ejbøl, der tid­li­ge­re har væ­ret che­fre­dak­tør og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Jyl­lands-Po­sten og be­sty­rel­ses­for­mand for JP/Politikens Hus, fyl­der 75 år den 21. fe­bru­ar. Fon­den har en al­ders­græn­se for be­sty­rel­sens med­lem­mer på net­op 75 år.

Næst­for­mand i be­sty­rel­sen er stif­ter af og be­sty­rel­ses­for­mand i it-virk­som­he­den Sy­ste­ma­tic A/S Mi­cha­el Holm.

Blandt de øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer er tid­li­ge­re for­svars­chef Pe­ter Bartram og tid­li­ge­re TV2- og Me­tro In­ter­na­tio­nal-di­rek­tør Per Mi­ka­el Jensen.

A.P. Møller Fondens direktør ny formand for byfond

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fre­de­riks­berg­fon­den er og­så med på li­sten over fon­de, hvor det er ble­vet tid til at skif­te formand.

Her har A.P. Møl­ler Fon­dens di­rek­tør, tid­li­ge­re borg­me­ster på Fre­de­riks­berg Mads Le­bech, med ef­fekt fra 1. ja­nu­ar i år over­ta­get for­mand­spo­sten fra ad­vo­kat Sys Rovsing, der er part­ner i ad­vo­kat­fir­ma­et Rovsing & Gam­mel­jord. Sys Rovsing fyld­te i maj sid­ste år 70 år.

”Jeg har jo sid­det i fon­den i gan­ske man­ge år, og ét af fle­re kom­pe­ten­ce­kri­te­ri­er for be­sty­rel­sen er, at man ken­der by­en og dens liv. Vo­res hid­ti­di­ge for­mand fra­t­rå­d­te ef­ter en læn­ge­re år­ræk­ke med hen­vis­ning til den al­ders­be­stem­mel­se, der er. Så be­sty­rel­sen valg­te mig som af­lø­ser på mø­det i de­cem­ber med til­træ­den som for­mand ved års­skif­tet,” skri­ver Mads Le­bech i en mail til Fundats.

Jeg har jo sid­det i fon­den i gan­ske man­ge år, og ét af fle­re kom­pe­ten­ce­kri­te­ri­er for be­sty­rel­sen er, at man ken­der by­en og dens liv

Mads Le­bech – Ny be­sty­rel­ses­for­mand, Frederiksbergfonden

56-åri­ge Mads Le­bech har væ­ret med­lem af Fre­de­riks­berg­fon­dens be­sty­rel­se si­den 2012.

”Fre­de­riks­berg­fon­den for­sø­ger at ud­fyl­de sin rol­le som en ’by­fond’ med hen­vis­ning til fon­dens hi­sto­rie og fun­dats, hvor man er op­stå­et ef­ter op­hø­ret af Fre­de­riks­berg Spa­re­kas­se. Fun­dat­sen og fon­dens for­mål om­hand­ler kort for­talt at ’kom­me Fre­de­riks­berg til go­de’. Stra­te­gisk ar­bej­der vi in­den­for nog­le te­ma­tik­ker med op­vækst, livs­kraft, op­le­vel­ser og med­bor­ger­skab. Fon­dens ’mot­to’ er, at støt­te og be­vil­lin­ger skal op­fat­tes som ’Fra Fre­de­riks­berg og til Fre­de­riks­berg’, så det go­de liv i by­en, lo­kal iden­ti­tet og fæl­les­skab dri­ver fon­dens ak­ti­vi­te­ter,” fast­slår Mads Lebech.

Ny i be­sty­rel­sen for Fre­de­riks­berg­fon­den i ste­det for Sys Rovsing er di­rek­tør for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond Jo­hn Amund Tønnes.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

[2024-nummer-03]

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer