Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Ud fra devisen, at der er langt fra Løkken til Gentofte, er bestyrelsen i Elsass Fonden gået i gang med at udfolde en ny strategi om også at blive fysisk repræsenteret vest for Storebælt. Sonderingerne er ifølge formand Nick Elsass i fuld gang flere steder, og når der er en aftale på plads med en kommune, vil fonden skyde et tocifret millionbeløb ind i opførelsen af nye boliger til blandt andre danskere med diagnosen CP.

Nick Elsass (foto: Elsass Fonden)
"Der er langt fra Løk­ken til Gen­tof­te. Der er sim­pelt­hen nog­le geo­gra­fi­ske bar­ri­e­rer for men­ne­sker i Jyl­land, som le­ver med CP, og dem skal vi for­sø­ge at bli­ve bed­re til at lø­se. Så nu prø­ver vi at la­ve en ind­sats vest for Sto­re­bælt i en­ten Kol­ding, Vej­le el­ler Oden­se kal­det ’El­sass Vest’ – en jysk fi­li­al af El­sass Fon­den,” si­ger fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Ni­ck El­sass (fo­to: El­sass Fonden).

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig, kun­ne for­tæl­le, hvad det er for en fond, de ar­bej­der i, og hvem den blev stif­tet af.

Kra­vet bli­ver ud­trykt med et smil på læ­ben af fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand si­den 2002 og med­lem af be­sty­rel­sen si­den 1989, den 71-åri­ge Ni­ck El­sass, som er nevø til fon­dens stif­ter He­le­ne Elsass.

Men der er sam­ti­dig in­gen tvivl om, at der bag or­de­ne gem­mer sig en grund­hold­ning til be­tyd­nin­gen af fon­dens ar­bej­de og en dyb respekt for dens stifter.

”Som for­mand fø­ler jeg i dén grad en for­plig­tel­se til, at fon­den vi­dere­fø­res i min fa­sters ånd – det er sim­pelt­hen vo­res le­de­stjer­ne, og det for­tæl­ler jeg til al­le, der gi­der hø­re på det, her­un­der vo­res nye me­d­ar­bej­de­re: ”At du nu ar­bej­der her, Kri­sti­ne, skyl­des dén per­son, som star­te­de fon­den, og som do­ne­re­de alt, hvad hun eje­de og hav­de, til fon­den.” Vi har en enorm for­plig­tel­se til at ef­ter­le­ve hen­des tan­ker og hen­des livs­si­tu­a­tion. Den dag i dag gen­nem­si­ver hen­des tan­ker alt, hvad vi fo­re­ta­ger os i fon­den,” si­ger Ni­ck El­sass i et in­ter­view med Fundats.

Danmarks rigeste kvinde

He­le­ne El­sass var født med ce­re­bral pa­re­se – for­kor­tet CP og den­gang kendt som spa­stisk lam­mel­se – og var me­get hårdt ramt. I 1975 stif­te­de hun fon­den, der i dag er kendt som El­sass Fon­den, for der­i­gen­nem at kun­ne støt­te men­ne­sker med CP el­ler an­dre handicaps.

He­le­ne El­sass´ far, Lud­vig El­sass, var di­rek­tør og sto­rak­tio­nær i Sop­hus Be­rend­sen-kon­cer­nen til sin død i 1959, og det øko­no­mi­ske fun­da­ment for fon­den stam­mer fra hen­des arv af ak­tier i virk­som­he­der­ne Sop­hus Be­rend­sen og Rentokil.

He­le­ne El­sass var i pe­ri­o­der frem til sin død i 2003 be­smyk­ket med den uof­fi­ci­el­le ti­tel som Dan­marks ri­ge­ste kvin­de, og ef­ter 2003 over­gik he­le hen­des for­mue til El­sass Fonden.

Der er sim­pelt­hen nog­le geo­gra­fi­ske bar­ri­e­rer for men­ne­sker i Jyl­land, som le­ver med CP, og dem skal vi for­sø­ge at bli­ve bed­re til at løse.

Ni­ck El­sass – be­sty­rel­ses­for­mand, El­sass Fonden

”Fon­den ar­ve­de jo en for­fær­de­lig mas­se pen­ge, så der­for sat­te vi os ned og sag­de: ”Hvor­dan kan vi bedst ud­le­ve He­le­nes præ­mis og gø­re det re­la­tivt hur­tigt, hvor­med så man­ge som mu­ligt så hur­tigt som mu­ligt kan få glæ­de af pen­ge­ne?” Det lå os me­get på sin­de, at fon­den dels ik­ke skul­le væ­re en pa­tient­for­e­ning, for en så­dan fand­tes jo al­le­re­de, og dels ik­ke væ­re en er­stat­ning for det, som sam­fun­det skul­le ta­ge hånd om. Der­i­mod var det vig­tigt for os at ha­ve fri­he­den til og­så at ar­bej­de in­ter­na­tio­nalt i be­stræ­bel­ser­ne på at hjæl­pe må­l­grup­pen bedst mu­ligt,” si­ger Ni­ck Elsass.

De end­nu stør­re øko­no­mi­ske mus­k­ler blev i 2004 brugt til at kø­be den sto­re ejen­dom kal­det Ug­lemo­se i Char­lot­ten­lund, hvor fon­den fort­sat hol­der til, og i 2007 etab­le­re­des He­le­ne El­sass Cen­ter – si­den om­døbt til El­sass In­sti­tut­tet – med det for­mål at for­e­ne børn og un­ge med CP, for­æl­dre og forskere.

Langt fra Løkken til Gentofte

I dag rum­mer fon­dens bre­de vif­te af ak­ti­vi­te­ter alt fra le­ga­ter over forsk­ning, bo­li­g­ud­lej­ning, pris­ud­de­lin­ger og sponsora­ter af pa­r­a­sport til at væ­re øko­no­misk fun­da­ment for Cen­ter for Ce­re­bral Pa­re­se på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal Bør­ne­ri­get på Rigshospitalet.

Står det til be­sty­rel­ses­for­man­den, skal der ik­ke skæ­res ned på mæng­den af og al­si­dig­he­den i fon­dens ak­ti­vi­te­ter, hvoraf en me­get stor del fo­re­går på ho­ved­sæ­det i Charlottenlund.

Til gen­gæld løf­ter han slø­ret for, at fon­den har et stra­te­gisk mål om i de kom­men­de år at bli­ve bed­re til at tæn­ke he­le dan­marks­kor­tet ind i si­ne ak­ti­vi­te­ter frem for of­te at ta­ge fy­sisk ud­gangs­punkt i den 4.500 kva­drat­me­ter sto­re byg­ning i Gen­tof­te Kommune.

”På man­ge må­der er Dan­mark jo et stort land, og der er langt fra Løk­ken til Gen­tof­te. Der er sim­pelt­hen nog­le geo­gra­fi­ske bar­ri­e­rer for men­ne­sker i Jyl­land, som le­ver med CP, og dem skal vi for­sø­ge at bli­ve bed­re til at lø­se. Så nu prø­ver vi at la­ve en ind­sats vest for Sto­re­bælt i en­ten Kol­ding, Vej­le el­ler Oden­se kal­det ’El­sass Vest’ – en jysk fi­li­al af El­sass Fon­den,” si­ger Ni­ck Elsass.

Kon­kret er pla­nen at sky­de et to­cif­ret mil­li­onbe­løb – for­ment­lig i stør­rel­ses­or­den 40-45 mil­li­o­ner kro­ner, an­slår Ni­ck El­sass – ind i op­fø­rel­sen af et bo­lig­byg­ge­ri med cir­ka 150 lej­lig­he­der. Samt­li­ge lej­lig­he­der ind­ret­tes og de­sig­nes på en må­de, så al­le, uan­set gra­den af et even­tu­elt han­di­cap, kan bo der.

”Op­fø­rel­sen af bo­li­ger skal ske i sam­ar­bej­de med Be­vi­ca Fon­den, Le­jer­bo og en kom­mu­ne. Ide­en er spej­let i de lej­lig­heds­kom­plek­ser, som vi har væ­ret med til at la­ve på Øster­bro og Hvi­d­ov­re, men med den væ­sent­li­ge for­skel, at det nu skal ske i sam­ar­bej­de med en kom­mu­ne. I øje­blik­ket er Kol­ding den kom­mu­ne, som vi er længst i drøf­tel­ser­ne med,” si­ger Ni­ck Elsass.

En for­ud­sæt­ning fra El­sass Fon­dens si­de er, at den skal eje en del af kom­plek­set og der­med ha­ve me­dind­fly­del­se på, hvem der skal bo i lejlighederne.

Behandlingstilbud skal være state-of-the-art

Iføl­ge Ni­ck El­sass har fon­den yder­li­ge­re to fo­ku­s­om­rå­der i de kom­men­de år, som skal af­spej­le et sta­dig vok­sen­de am­bi­tions­ni­veau på veg­ne af men­ne­sker med CP. Det ene er Bør­ne­ri­get på Rigs­ho­spi­ta­let, hvor am­bi­tio­nen er, at bar­ren læ­ge­fag­ligt bli­ver hæ­vet til glæ­de for børn og un­ge med CP bå­de i for­hold til be­hand­ling, træ­ning, ope­ra­tio­ner og forskning.

I før­ste om­gang har El­sass Fon­den støt­tet Cen­ter for Ce­re­bral Pa­re­se på Bør­ne­ri­get med 23,5 mil­li­o­ner kro­ner, og fon­den vil iføl­ge for­man­den in­vol­ve­re sig kraf­tigt i he­le pro­jek­tet frem til den for­ven­te­de åb­ning af ho­spi­ta­let i 2025.

Sam­men med Re­gion Ho­ved­sta­den og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen CP Dan­mark er det vo­res mål at gø­re Jon­strup­vang til sta­te of the art.

Ni­ck El­sass – be­sty­rel­ses­for­mand, El­sass Fonden

Det an­det fo­ku­s­om­rå­de knyt­ter sig til in­sti­tu­tio­nen Jon­strup­vang, der er et bo- og be­hand­lings­til­bud til voks­ne med CP i Værløse.

”Sam­men med Re­gion Ho­ved­sta­den og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen CP Dan­mark er det vo­res mål at gø­re Jon­strup­vang til sta­te of the art bå­de be­hand­lings­mæs­sigt og som et bo­fæl­les­skab, hvor man kan få den bedst mu­li­ge hjælp til træ­nin­gen og den øv­ri­ge dag­lig­dag. I den for­bin­del­se er det vig­tigt for mig at un­der­stre­ge, at vi som fond ik­ke skal væ­re et ho­spi­tal med hvi­de kit­ler – drif­ten må sta­ten, re­gio­ner­ne og kom­mu­ner­ne ta­ge sig af. Men vi vil ger­ne ska­be ram­mer­ne for at gi­ve men­ne­sker med CP op­ti­ma­le for­hold,” si­ger Ni­ck Elsass.

Uddelingsevne ikke påvirket af coronakrisen

Og de øko­no­mi­ske mus­k­ler til at kun­ne fø­re vi­sio­ner­ne ud i li­vet i de kom­men­de år har fon­den. Pen­ge­kas­sen in­de­hol­der i run­de tal to mil­li­ar­der kro­ner – ”den ka­pi­tal, vi fik af He­le­ne, er jo ik­ke ble­vet min­dre gen­nem åre­ne,” som nevø­en til stif­te­ren ud­tryk­ker det.

Her ved ud­gan­gen af 2020 er sta­tus oven­på et år i cor­o­na­pan­de­mi­ens tegn, at fon­dens års­regn­skab end­nu en­gang teg­ner til at bli­ve sær­de­les fint.

”Mens cor­o­na vir­ke­lig har væ­ret no­get rig­tigt bras for vo­res kli­en­tel med mang­len på fy­sisk kon­takt og af­lys­nin­ger af et hav af camps, se­mi­na­rer og for­æl­dre­da­ge, har vo­res øko­no­mi hel­dig­vis ik­ke ta­get ska­de – tvær­ti­mod. Vo­res ud­de­lings­ev­ne bli­ver ik­ke på­vir­ket af cor­ona­kri­sen, og fak­tisk be­ty­der vo­res vel­lyk­ke­de in­ve­ste­rin­ger, at vi må­ske end­da kan skrue op for vo­res ud­de­lin­ger i 2021. Hvor vi præ­cis en­der, kom­mer an på, hvor dyg­ti­ge Pe­ter Lin­de­gaard (fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, red.) & Co. har væ­ret til at få vo­res for­mue til at yng­le,” si­ger Ni­ck Elsass.

Det hand­ler sim­pelt­hen om at kun­ne til­træk­ke dyg­ti­ge uden­land­ske forskere.

Ni­ck El­sass – be­sty­rel­ses­for­mand, El­sass Fonden

Ud over at kun­ne bli­ve året, hvor der skru­es op for det nu­væ­ren­de ud­de­lings­ni­veau på 30-50 mil­li­o­ner kro­ner, er 2021 sam­ti­dig året, hvor He­le­ne El­sass vil­le væ­re fyldt 100 år. Det mar­ke­res den 4. fe­bru­ar på stif­te­rens fød­sels­dag med ud­de­lin­gen af He­le­ne El­sass Pri­sen på 150.000 kro­ner til en per­son el­ler en in­sti­tu­tion, som har gjort en sær­lig ind­sats for men­ne­sker med CP.

Og­så fon­dens forsk­nings­pris på en mil­li­on kro­ner skal ud­de­les i det nye år. Pri­sen blev indstif­tet i 2019, hvor den til­faldt en bel­gisk læ­ge og pro­fes­sor i neu­rovi­den­skab, og ud­de­les hvert an­det år for at ud­byg­ge fon­dens in­ter­na­tio­na­le forskningsperspektiv.

”Det hand­ler sim­pelt­hen om at kun­ne til­træk­ke dyg­ti­ge uden­land­ske for­ske­re. I fon­den har vi me­get go­de re­la­tio­ner til den dan­ske forsk­nings­ver­den, men end­nu ik­ke i så høj grad til den uden­land­ske. Der er i ci­ta­tions­tegn kun cir­ka 10.000 men­ne­sker, der har CP som li­del­se i Dan­mark, men i og med, at ko­den til, hvad det skyl­des, sta­dig ik­ke er knæk­ket, er det som ud­gangs­punkt ik­ke et kli­en­tel, der for­svin­der. Og kan vi med hjælp fra in­ter­na­tio­na­le for­ske­re bli­ve klo­ge­re på det­te felt og hjæl­pe men­ne­sker med CP til at få et bed­re liv, gi­ver det en­dog rig­tig god me­ning for El­sass Fon­den,” fast­slår Ni­ck Elsass.

Anbefaler næstformand som ny formand

Når Ni­ck El­sass først kom­mer i gang med at ta­le om CP og om El­sass Fon­dens man­ge ak­ti­vi­te­ter, er han svær at stop­pe. Som han selv ud­tryk­ker det, kan han ”ta­le i da­ge­vis” om det, han bræn­der for.

”Jeg sid­der i be­sty­rel­sen som nevø­en og bræn­der må­ske en tak me­re for det end de an­dre. Jeg har jo ik­ke kun kendt He­le­ne, men og­så væ­ret lavvær­ge for hen­de, for­di hun var me­get hårdt ramt af ce­re­bral pa­re­se. Så dét, at vi ar­bej­der for de ting, der var så vig­ti­ge for He­le­ne, er en ek­stra mo­ti­va­tion for mig, in­gen tvivl om det,” si­ger Ni­ck Elsass.

Så dét, at vi ar­bej­der for de ting, der var så vig­ti­ge for He­le­ne, er en ek­stra mo­ti­va­tion for mig, in­gen tvivl om det.

Ni­ck El­sass – be­sty­rel­ses­for­mand, El­sass Fonden

Ef­ter 31 år i be­sty­rel­sen og 18 år som for­mand nær­mer den 71-åri­ge for­mand sig dog det tids­punkt, hvor han skal slip­pe tøj­ler­ne. Fon­den har ved­ta­get en al­ders­græn­se på 75 år for de længst sid­den­de med­lem­mer, og for de se­ne­st an­kom­ne i be­sty­rel­ses­lo­ka­let er det far­vel og tak, når de fyl­der 70 år.

Prin­ci­pi­elt kan Ni­ck El­sass der­for fort­sæt­te som for­mand ind­til 2024, men om det sker, er han ik­ke ene om at bestemme.

”Jeg er så hel­dig ha­ve en næst­for­mand i be­sty­rel­sen, som jeg har ar­bej­det tæt sam­men med si­den 1983, Kir­sten Sme­de­gaard An­der­sen. Vi ar­bej­de­de beg­ge i Sop­hus Be­rend­sen, hvor hun var fi­nans­di­rek­tør og jeg di­rek­tør for vo­res stør­ste om­rå­de, ser­vi­ce­om­rå­det – hun skaf­fe­de pen­ge­ne, og jeg brug­te dem! Si­den 2011 har hun sid­det i fonds­be­sty­rel­sen og fra 2016 som næst­for­mand, og vi har af­talt, at hvis hun sy­nes, jeg be­gyn­der at bli­ve vak­kel­vorn, in­den jeg fyl­der 75, skal hun kom­me og si­ge det til mig. Og jeg har til­sva­ren­de lo­vet, at hvis den dag kom­mer, hvor hun si­ger, jeg er ble­vet vak­kel­vorn, så går jeg på pen­sion,” si­ger Ni­ck El­sass med et smil.

– Din søn, Ale­xan­der El­sass, sid­der og­så i be­sty­rel­sen, og der­med er der mu­lig­hed for, at en fra fa­mi­li­en kan bli­ve for­mand, når du stop­per. Lig­ger det i kor­te­ne, at din søn skal væ­re ny formand?

Blå bog: Ni­ck Elsass
  • 71 år (født 16. marts 1949).
  • Ud­dan­nel­se: HH fra Ni­els Bro­cks Han­dels­sko­le og Slo­an Fel­low fra Lon­don Bu­si­ness School.
  • Gårdejer, grund­læg­ger af York Stut­te­ri i Hørs­holm. Tid­li­ge­re di­rek­tør for serviceområdet i Sop­hus Berendsen.
  • Be­sty­rel­ses­for­mand i El­sass Fon­den og Dansk Galop.

”Det er jo no­get, be­sty­rel­sen be­stem­mer, når jeg se­ne­st om fi­re år stop­per. Men jeg har gi­vet be­sty­rel­sen det råd, at de skal væl­ge Kir­sten Sme­de­gaard An­der­sen først som ny for­mand, og der­for tror jeg, det i før­ste om­gang bli­ver hen­de, der ef­ter­føl­ger mig. Hun vil med sin er­fa­ring som næst­for­mand i be­sty­rel­sen me­get hur­tigt kun­ne over­ta­ge for­mands­hver­vet,” si­ger Ni­ck Elsass.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Topledelse i
fondssektoren


 

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer