Bo Stærmose: Samfundet kan ikke klare skærene uden støtte udefra

Danmarks fonde har vital betydning som supplement til velfærdsstaten, mener formanden for Otto Mønsteds Fond Bo Stærmose. Han opfordrer politikerne til at glæde sig over bidragene fra fondene i stedet for at være efter fondssektoren – og så kunne han godt tænke sig at få lempet reglerne, så det bliver enklere at slå mindre fonde sammen og undgå, at midler, der kan gøre stor gavn, bliver brugt på administration.

Bo Stærmose (foto: Emil Backhausen)
"Der er en kæm­pe un­der­skov af små fon­de, og jeg kun­ne godt øn­ske mig nog­le enk­le­re og me­re li­be­ra­le reg­ler i for­hold til slå min­dre fon­de sam­men," si­ger Bo Stærmose, be­sty­rel­ses­for­mand i Ot­to Møn­steds Fond (fo­to: Emil Backhausen).

På trods af, at den dan­ske vel­færds­stat har et fint­ma­sket net, bli­ver vi nødt til at er­ken­de, at der er en ræk­ke om­rå­der, hvor sta­ten har brug for øko­no­misk støt­te fra an­den si­de. Og fon­de­ne i Dan­mark får en sta­dig stør­re og me­re be­tyd­nings­fuld rol­le som sup­ple­ment til velfærdsstaten.

Det me­ner for­man­den for Ot­to Møn­steds Fond, Bo Stærmose, der, si­den han sat­te sig i di­rek­tør­sto­len i fa­mi­lie­virk­som­he­den Juli­a­na Driv­hu­se på Fyn i 1983, har haft en lang ræk­ke be­tyd­nings­ful­de po­ster i di­rek­tions- og be­sty­rel­ses­lo­ka­ler i dansk er­hvervs­liv og dan­ske fonde.

”Hver dag, når jeg åb­ner avi­sen, er der hi­sto­ri­er om de til­fæl­de, hvor sam­fun­det ik­ke kan kla­re skæ­re­ne uden støt­te ude­fra. Det gør sig især gæl­den­de in­den for tre sto­re sek­to­rer: Det so­ci­a­le om­rå­de, hvor der er sta­dig fle­re om­rå­der, som sy­ste­met ik­ke kan kla­re, og hvor al­men­nyt­ti­ge fon­de­ne har en me­get vig­tig rol­le. Så er der forsk­ning og ud­vik­ling, hvor der vir­ke­lig bli­ver ryk­ket i kraft af fon­de­ne. Og det tred­je om­rå­de er be­va­ring af vo­res byg­nin­ger. Jeg er ban­ge for, at man­ge hi­sto­ri­ske byg­nin­ger i Dan­mark vil­le væ­re i en me­get sør­ge­lig for­fat­ning, hvis vi ik­ke hav­de fon­de­ne,” si­ger Bo Stærmose i et in­ter­view med Fundats.

Der­for op­for­drer Bo Stærmose po­li­ti­ker­ne til, som han ud­tryk­ker det, at væ­re ”var­som­me med at væ­re ef­ter fondssektoren.”

Især nog­le af de sto­re fon­de har få­et stor sam­funds­mæs­sig be­tyd­ning og er en sta­bil fak­tor, for­di de ik­ke er un­der­lagt svin­gen­de po­li­ti­ske hold­nin­ger til det­te og hint.

Bo Stærmose – be­sty­rel­ses­for­mand, Ot­to Møn­steds Fond

”Po­li­ti­ker­ne skal for­stå, at fon­de­ne er et vig­tigt sup­ple­ment til den vel­færds­stat, som der er bred enig­hed om, er en god idé. Fon­de­ne spil­ler en me­get vig­tig og sta­dig stør­re rol­le, og især nog­le af de sto­re fon­de har få­et stor sam­funds­mæs­sig be­tyd­ning og er en sta­bil fak­tor, for­di de ik­ke er un­der­lagt svin­gen­de po­li­ti­ske hold­nin­ger til det­te og hint,” si­ger Bo Stærmose.

Større varsomhed med, hvilke poster man siger ja til

Som er­fa­rent be­sty­rel­ses­med­lem glæ­der Bo Stærmose sig ge­ne­relt over den ud­vik­ling, der i dis­se år sker i fonds­ver­de­nen. Han me­ner, at fon­de­ne dri­ves og age­rer sta­dig me­re pro­fes­sio­nelt, og han er ik­ke bleg for at til­skri­ve an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se en stor del af æren for øget pro­fes­sio­na­lis­me og øget transparens.

Den tid­li­ge­re for­mand for bå­de Fio­nia Bank og den nu luk­ke­de Fio­nia Fond, som kon­trol­le­re­de ban­ken og fort­sat­te 10 år ef­ter, at ban­ken blev over­ta­get af Nor­dea, me­ner blandt an­det, at pro­fes­sio­na­li­se­rin­gen kom­mer til ud­tryk i val­get af nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fondene.

Man skal si­ge ja tak med om­hu og gø­re op med sig selv, om man har de ret­te for­ud­sæt­nin­ger for at træ­de ind i en be­sty­rel­se, og om man har no­get at bi­dra­ge med.

Bo Stærmose – be­sty­rel­ses­for­mand, Ot­to Møn­steds Fond

”Der er nu en al­min­de­lig for­stå­el­se for, at man skal væ­re me­re op­mærk­som på, hvil­ke be­sty­rel­ser man si­ger ja til at træ­de ind i. Der har tid­li­ge­re væ­ret en til­bø­je­lig­hed blandt nog­le per­so­ner til, at de blev me­get be­ta­ge­de, hvis de blev til­budt en be­sty­rel­ses­post. Men de se­ne­re år har det – og­så i den fi­nan­si­el­le sek­tor – vist sig, at man skal si­ge ja tak med om­hu og gø­re op med sig selv, om man har de ret­te for­ud­sæt­nin­ger for at træ­de ind i en be­sty­rel­se, og om man har no­get at bi­dra­ge med,” si­ger Bo Stærmose.

Selv­om han me­ner, at nog­le af an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se er ”selv­føl­ge­lig­he­der” – og selv­om der, som Bo Stærmose ud­tryk­ker det, med an­be­fa­lin­ger­ne er en ten­dens til ”at put­te al­le fon­de ned i sam­me stør­rel­se sko” – er det ik­ke hans vur­de­ring, at der er be­hov for at lu­ge ud i el­ler op­da­te­re an­be­fa­lin­ger­ne. Der­i­mod kun­ne han godt tæn­ke sig, at reg­ler­ne for at slå fon­de sam­men blev revideret.

”Der er en kæm­pe un­der­skov af små fon­de, og jeg kun­ne godt øn­ske mig nog­le enk­le­re og me­re li­be­ra­le reg­ler i for­hold til slå min­dre fon­de sam­men. Det er fint, at en fa­mi­lie for 200 år si­den ger­ne har vil­let sæt­te sig et min­de, men der kom­mer et tids­punkt, hvor det set med mi­ne øj­ne er vig­ti­ge­re, at pen­ge­ne i de små fon­de bli­ver til gavn for an­dre, frem for at fon­de­ne le­ver vi­de­re og bru­ger de fle­ste af de­res mid­ler på ad­mi­ni­stra­tion,” si­ger Bo Stærmose.

Grundlægger havde evne til at se 100 år frem

Bo Stærmose har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen i Ot­to Møn­steds Fond si­den 1. ja­nu­ar 2011 og har net­op ta­get hul på sit tred­je år som for­mand for fon­den, der har me­re end 100 år gam­le rød­der. Helt til­ba­ge i 1916 be­stem­te grund­læg­ge­ren af mar­ga­ri­ne­fa­brik­ken af sam­me navn, Ot­to Møn­sted, og hans hu­stru An­na Sop­hie, at det barn­lø­se pars for­mue skul­le ind­gå i en fond. Ef­ter hu­stru­ens død blev fon­den ak­ti­ve­ret i 1934.

Ot­to Møn­steds Fond ejer al­le ak­tier i Ot­to Møn­sted A/S, som i 1981 fra­solg­te pro­duk­tio­nen af mar­ga­ri­ne og der­med den land­skend­te op­for­dring: ”sig nav­net: OMA Mar­ga­ri­ne.” Si­den har Ot­to Møn­sted A/S væ­ret en investeringsvirksomhed.

Fon­den har de se­ne­ste år ud­delt om­kring 20 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt, og i 2020 skru­es ud­de­lings­be­lø­bet op til 23-24 mil­li­o­ner kro­ner – nu som før in­den for for­må­let om at ”bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af Dan­marks han­del og industri”.

”Man mær­ker ty­de­ligt de dy­be hi­sto­ri­ske rød­der, som fon­den har, og det er in­ter­es­sant at op­le­ve, at selv­om det er læn­ge si­den, folk brug­te mar­ga­ri­ne i stør­re mæng­der, ken­der rig­tig man­ge dan­ske­re fon­den på grund af dens navn og for­bin­del­sen til mar­ga­ri­ne­fa­brik­ken. Jeg me­ner, at fon­den er et su­per ek­sem­pel på, hvor­dan en ka­ris­ma­tisk igang­sæt­ter og iværk­sæt­ter har haft ev­nen til at se me­re end 100 år frem. Fun­dat­sen er ud­fær­di­get på en må­de, så der in­gen tvivl er om, hvad vi skal støt­te. Men den er sam­ti­dig la­vet på en må­de, som gi­ver den sid­den­de be­sty­rel­se en vis flek­si­bi­li­tet til at ud­vik­le fon­den i en ret­ning, som den fø­ler er i over­ens­stem­mel­se med ho­ved­for­må­let, nem­lig at støt­te dansk han­del og in­du­stri. Og der er no­get fa­sci­ne­ren­de ved at se, hvor­dan der for 100 år si­den er lagt ret­nings­linjer, som sta­dig hol­der,” si­ger Bo Stærmose.

Ledelse i fonden har fokus på formueforvaltning

Om fun­dat­sen så og­så sik­rer en lang­tids­hold­bar­hed for fon­den yder­li­ge­re 100 år frem i ti­den, er pri­mært et spørgs­mål om øko­no­mi og for­mu­e­for­valt­ning, me­ner fon­dens formand.

”Det af­gø­ren­de er, at ka­pi­ta­len kan be­va­res og ud­vik­les. Da Ot­to Møn­sted dø­de, var han en af Dan­marks mest vel­ha­ven­de per­so­ner. I dag er der 700-800 mil­li­o­ner kro­ner til­ba­ge af for­mu­en, og selv­om det er man­ge pen­ge, er spørgs­må­let selvsagt, hvor langt de ræk­ker. Men som det ser ud nu, har vi et pænt af­kast og le­ve­rer go­de re­sul­ta­ter. Og vi har en le­del­se i fon­den, som har me­get fo­kus på at for­val­te for­mu­en, mens der for år til­ba­ge i hø­je­re grad var et øn­ske om at vil­le væ­re en mi­ni­ka­pi­tal­fond, som drev og ud­vik­le­de sel­ska­ber. Min hold­ning er, at det er der man­ge an­dre ak­tø­rer, som er langt bed­re til,” fast­slår Bo Stærmose.

På spørgs­må­let om, hvor­dan Bo Stærmose ger­ne ser fon­den ud­vik­le sig, un­der­stre­ger han blandt an­det et øn­ske om fort­sat at fo­ku­se­re på at gø­re un­ge dan­ske­re in­ter­na­tio­nalt orienterede.

”Uan­set hvor­dan sam­fun­det ud­vik­ler sig, vil der al­tid væ­re fo­kus på vi­den, kre­a­ti­vi­tet og iværk­sæt­te­ri, og i det rum vil der al­tid væ­re be­hov for støt­te, hvor en fond som Ot­to Møn­steds Fond med for­holds­vis be­sked­ne mid­ler kan flyt­te me­get. Og det er det, der er kun­sten, når man ik­ke ud­de­ler fle­re hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner om året, men lig­ger om­kring 20 mil­li­o­ner. Vi vil for­hå­bent­lig blandt an­det fort­sæt­te med at gø­re en stor for­skel for de fle­re hund­re­de ph.d.er og stu­de­ren­de, som vi hjæl­per af­sted på ud­lands­op­hold. Et halvt år på et uden­land­sk uni­ver­si­tet kan flyt­te me­get og kan væ­re med til at ud­vik­le den in­ter­na­tio­na­le tan­ke­gang, der er så vig­tig for et lil­le land som Dan­mark, hvor vi ik­ke kan le­ve af at klip­pe hin­an­den,” po­in­te­r­er Bo Stærmose.

Bestyrelsesmedlemmer valgt for en periode på ni år

For ti­den træf­fes be­slut­nin­ger­ne i Ot­to Møn­steds Fond af en tre per­so­ner stor be­sty­rel­se, som ud over for­man­den tæl­ler pro­fes­sor Bjar­ne Kjær Ers­bøll og di­rek­tør Nis Al­strup. Mens an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­del­se ope­re­rer med, at fonds­be­sty­rel­ses­med­lem­mer bør ud­pe­ges for en pe­ri­o­de på mel­lem to og fi­re år, ope­re­rer Ot­to Møn­steds Fond med en valg­pe­ri­o­de på ik­ke fær­re end ni år og end­da med mu­lig­hed for genvalg.

Iføl­ge fon­dens hjem­mesi­de er bag­grun­den for den lan­ge ud­peg­nings­pe­ri­o­de, at ”be­sty­rel­sen er en ar­bej­den­de be­sty­rel­se, hvor be­hand­lin­gen af an­søg­nin­ger kræ­ver me­re spe­ci­a­li­se­re­de kom­pe­ten­cer in­den for det tek­nisk-na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og mer­kan­ti­le område.”

– Er en så usæd­van­ligt lang ud­peg­nings­pe­ri­o­de ik­ke en brem­se­klods for ud­vik­ling og nytænk­ning – især i en be­sty­rel­se, som kun tæl­ler tre personer?

”Jeg kan godt for­stå, du stil­ler spørgs­må­let. Men spørgs­må­let er jo, hvor langt respek­ten hol­der for ham, der har la­vet reg­ler­ne og er kom­met med skil­lin­ger­ne. I det­te til­fæl­de føl­ger vi, hvad der står i den op­rin­de­li­ge fun­dats. Men per­son­ligt me­ner jeg godt, man kun­ne over­ve­je at la­ve en be­græns­ning, så med­lem­mer kun kan ge­nud­pe­ges en en­kelt gang. Det vil må­ske væ­re i bed­re over­ens­stem­mel­se med ti­dens ånd og kun­ne godt væ­re et om­rå­de, vi på et tids­punkt skal se på. For selv­føl­ge­lig skal der væ­re dy­na­mik i be­sty­rel­sen – og­så, som du an­ty­der, i en så for­holds­vis over­sku­e­lig be­sty­rel­se,” si­ger Bo Stærmose.

– Er det no­get, I al­le­re­de dis­ku­te­rer i bestyrelsen?

”Nej, det er ik­ke no­get, der har væ­ret på dags­or­de­nen ind­til vi­de­re. Men jeg vil ik­ke ude­luk­ke, det kom­mer,” si­ger Bo Stærmose.

I gang med sidste år som formand

Mens ud­peg­nings­pe­ri­o­den er et af de få punk­ter, hvor Ot­to Møn­steds Fond ik­ke føl­ger an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se, er fon­den tro mod an­be­fa­lin­gen om at ha­ve al­ders­græn­ser. Fon­dens be­sty­rel­se har be­slut­tet, at med­lem­mer­ne fra­træ­der be­sty­rel­sen den 1. ja­nu­ar ef­ter det fyld­te 72. år. Det be­ty­der for Bo Stærmose, som til ju­ni fyl­der 72, at in­de­væ­ren­de år er hans sid­ste i formandsstolen.

Han øn­sker ik­ke at gå ind i dis­kus­sio­nen om, hvor­vidt fon­dens al­ders­græn­ser er ri­me­li­ge på et tids­punkt, hvor han selv står til at bli­ve om­fat­tet af reg­ler­ne – det er, som han si­ger, ”i den si­tu­a­tion ik­ke mig, som skal åb­ne bal­let.” Men over­ord­net har han svært ved at se for­nuf­ten i at bi­be­hol­de al­ders­be­stem­mel­ser i fonds­ver­de­nen i en tid, hvor dan­sker­ne ge­ne­relt skal bli­ve på ar­bejds­mar­ke­det til en sta­dig hø­je­re al­der. Det hæn­ger ik­ke sam­men, me­ner han.

Blå Bog Bo Stærmose
  • Født 3. ju­ni 1948 (71 år).
  • Cand.jur. fra Aar­hus Universitet.
  • 1983-2015 ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Juli­a­na Driv­hu­se, som hans far, Mo­gens A. Stærmose, grund­lag­de i 1963. Si­den 2015 be­sty­rel­ses­for­mand i Juli­a­na Hol­ding A/S, Juli­a­na A/S og Juli­a­na Ejen­dom­me A/S.
  • Med­lem af be­sty­rel­sen i Ot­to Møn­steds Fond si­den 2011 og for­mand fra 2018. Næst­for­mand i Ot­to Møn­sted A/S. Tid­li­ge­re blandt an­det for­mand for be­sty­rel­sen i Fio­nia Bank og den nu op­lø­ste Fio­nia Fond.

”Grund­læg­gen­de er vi til­ba­ge ved dét med dy­na­mi­k­ken: Det er jo in­dis­kuta­belt, at der er be­hov for, at en be­sty­rel­se ud­vik­ler sig over tid, og jeg vil fin­de det be­kym­ren­de, hvis det en­der med, at man af­skaf­fer al­ders­græn­ser­ne, og be­sty­rel­ses­lo­ka­ler­ne så ude­luk­ken­de bli­ver fyldt med 80-90-åri­ge. Men det tror jeg hel­ler ik­ke kom­mer til at ske. Man kan dra­ge en pa­ral­lel til kø­re­kort, hvor man har fjer­net al­ders­be­græns­nin­gen. Det kan må­ske umid­del­bart vir­ke foru­ro­li­gen­de, at ol­din­ge kø­rer rundt på de dan­ske ve­je, men i prak­sis ser man, at folk selv stil­le og ro­ligt fin­der ud af ik­ke at kø­re om af­te­nen, der­næst ik­ke i myl­dre­ti­den, og til sidst hol­der de helt op. Og der er no­get me­get sym­pa­tisk ved, når tin­ge­ne re­gu­le­rer sig selv,” si­ger Bo Stærmose.

Selv om han ved årets ud­gang si­ger far­vel og tak til Ot­to Møn­steds Fond, har han dog in­gen pla­ner om at la­de sig to­talt pensionere.

”Jeg har seks-ot­te be­sty­rel­ses­po­ster. No­get fa­der ud, men jeg går sta­dig ind i små fir­ma­er og hjæl­per un­ge men­ne­sker på vej. Det, sy­nes jeg, er sjovt. Men det vil ik­ke gø­re no­get, hvis jeg de kom­men­de år får lidt me­re tid til golf!”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Serie:

Topledelse i
fondssektoren


 

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer