Bo Stærmose: Samfundet kan ikke klare skærene uden støtte udefra

Dan­marks fon­de har vi­tal be­tyd­ning som sup­ple­ment til vel­færds­sta­ten, me­ner for­man­den for Ot­to Møn­steds Fond Bo Stærmose. Han op­for­drer po­li­ti­ker­ne til at glæ­de sig over bi­dra­ge­ne fra fon­de­ne i ste­det for at væ­re ef­ter fonds­sek­to­ren – og så kun­ne han godt tæn­ke sig at få lem­pet reg­ler­ne, så det bli­ver enk­le­re at slå min­dre fon­de sam­men og und­gå, at mid­ler, der kan gø­re stor gavn, bli­ver brugt på administration.

Bo Stærmose (foto: Emil Backhausen)
"Der er en kæm­pe un­der­skov af små fon­de, og jeg kun­ne godt øn­ske mig nog­le enk­le­re og me­re li­be­ra­le reg­ler i for­hold til slå min­dre fon­de sam­men," si­ger Bo Stærmose, be­sty­rel­ses­for­mand i Ot­to Møn­steds Fond (fo­to: Emil Backhausen).

På trods af, at den dan­ske vel­færds­stat har et fint­ma­sket net, bli­ver vi nødt til at er­ken­de, at der er en ræk­ke om­rå­der, hvor sta­ten har brug for øko­no­misk støt­te fra an­den si­de. Og fon­de­ne i Dan­mark får en sta­dig stør­re og me­re be­tyd­nings­fuld rol­le som sup­ple­ment til velfærdsstaten.

Det me­ner for­man­den for Ot­to Møn­steds Fond, Bo Stærmose, der, si­den han sat­te sig i di­rek­tør­sto­len i fa­mi­lie­virk­som­he­den Juli­a­na Driv­hu­se på Fyn i 1983, har haft en lang ræk­ke be­tyd­nings­ful­de po­ster i di­rek­tions- og be­sty­rel­ses­lo­ka­ler i dansk er­hvervs­liv og dan­ske fonde.

”Hver dag, når jeg åb­ner avi­sen, er der hi­sto­ri­er om de til­fæl­de, hvor sam­fun­det ik­ke kan kla­re skæ­re­ne uden støt­te ude­fra. Det gør sig især gæl­den­de in­den for tre sto­re sek­to­rer: Det so­ci­a­le om­rå­de, hvor der er sta­dig fle­re om­rå­der, som sy­ste­met ik­ke kan kla­re, og hvor al­men­nyt­ti­ge fon­de­ne har en me­get vig­tig rol­le. Så er der forsk­ning og ud­vik­ling, hvor der vir­ke­lig bli­ver ryk­ket i kraft af fon­de­ne. Og det tred­je om­rå­de er be­va­ring af vo­res byg­nin­ger. Jeg er ban­ge for, at man­ge hi­sto­ri­ske byg­nin­ger i Dan­mark vil­le væ­re i en me­get sør­ge­lig for­fat­ning, hvis vi ik­ke hav­de fon­de­ne,” si­ger Bo Stærmose i et in­ter­view med Fundats.

Der­for op­for­drer Bo Stærmose po­li­ti­ker­ne til, som han ud­tryk­ker det, at væ­re ”var­som­me med at væ­re ef­ter fondssektoren.”

Især nog­le af de sto­re fon­de har få­et stor sam­funds­mæs­sig be­tyd­ning og er en sta­bil fak­tor, for­di de ik­ke er un­der­lagt svin­gen­de po­li­ti­ske hold­nin­ger til det­te og hint.

Bo Stærmose – be­sty­rel­ses­for­mand, Ot­to Møn­steds Fond

”Po­li­ti­ker­ne skal for­stå, at fon­de­ne er et vig­tigt sup­ple­ment til den vel­færds­stat, som der er bred enig­hed om, er en god idé. Fon­de­ne spil­ler en me­get vig­tig og sta­dig stør­re rol­le, og især nog­le af de sto­re fon­de har få­et stor sam­funds­mæs­sig be­tyd­ning og er en sta­bil fak­tor, for­di de ik­ke er un­der­lagt svin­gen­de po­li­ti­ske hold­nin­ger til det­te og hint,” si­ger Bo Stærmose.

Større varsomhed med, hvilke poster man siger ja til

Som er­fa­rent be­sty­rel­ses­med­lem glæ­der Bo Stærmose sig ge­ne­relt over den ud­vik­ling, der i dis­se år sker i fonds­ver­de­nen. Han me­ner, at fon­de­ne dri­ves og age­rer sta­dig me­re pro­fes­sio­nelt, og han er ik­ke bleg for at til­skri­ve an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se en stor del af æren for øget pro­fes­sio­na­lis­me og øget transparens.

Den tid­li­ge­re for­mand for bå­de Fio­nia Bank og den nu luk­ke­de Fio­nia Fond, som kon­trol­le­re­de ban­ken og fort­sat­te 10 år ef­ter, at ban­ken blev over­ta­get af Nor­dea, me­ner blandt an­det, at pro­fes­sio­na­li­se­rin­gen kom­mer til ud­tryk i val­get af nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fondene.

Man skal si­ge ja tak med om­hu og gø­re op med sig selv, om man har de ret­te for­ud­sæt­nin­ger for at træ­de ind i en be­sty­rel­se, og om man har no­get at bi­dra­ge med.

Bo Stærmose – be­sty­rel­ses­for­mand, Ot­to Møn­steds Fond

”Der er nu en al­min­de­lig for­stå­el­se for, at man skal væ­re me­re op­mærk­som på, hvil­ke be­sty­rel­ser man si­ger ja til at træ­de ind i. Der har tid­li­ge­re væ­ret en til­bø­je­lig­hed blandt nog­le per­so­ner til, at de blev me­get be­ta­ge­de, hvis de blev til­budt en be­sty­rel­ses­post. Men de se­ne­re år har det – og­så i den fi­nan­si­el­le sek­tor – vist sig, at man skal si­ge ja tak med om­hu og gø­re op med sig selv, om man har de ret­te for­ud­sæt­nin­ger for at træ­de ind i en be­sty­rel­se, og om man har no­get at bi­dra­ge med,” si­ger Bo Stærmose.

Selv­om han me­ner, at nog­le af an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se er ”selv­føl­ge­lig­he­der” – og selv­om der, som Bo Stærmose ud­tryk­ker det, med an­be­fa­lin­ger­ne er en ten­dens til ”at put­te al­le fon­de ned i sam­me stør­rel­se sko” – er det ik­ke hans vur­de­ring, at der er be­hov for at lu­ge ud i el­ler op­da­te­re an­be­fa­lin­ger­ne. Der­i­mod kun­ne han godt tæn­ke sig, at reg­ler­ne for at slå fon­de sam­men blev revideret.

”Der er en kæm­pe un­der­skov af små fon­de, og jeg kun­ne godt øn­ske mig nog­le enk­le­re og me­re li­be­ra­le reg­ler i for­hold til slå min­dre fon­de sam­men. Det er fint, at en fa­mi­lie for 200 år si­den ger­ne har vil­let sæt­te sig et min­de, men der kom­mer et tids­punkt, hvor det set med mi­ne øj­ne er vig­ti­ge­re, at pen­ge­ne i de små fon­de bli­ver til gavn for an­dre, frem for at fon­de­ne le­ver vi­de­re og bru­ger de fle­ste af de­res mid­ler på ad­mi­ni­stra­tion,” si­ger Bo Stærmose.

Grundlægger havde evne til at se 100 år frem

Bo Stærmose har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen i Ot­to Møn­steds Fond si­den 1. ja­nu­ar 2011 og har net­op ta­get hul på sit tred­je år som for­mand for fon­den, der har me­re end 100 år gam­le rød­der. Helt til­ba­ge i 1916 be­stem­te grund­læg­ge­ren af mar­ga­ri­ne­fa­brik­ken af sam­me navn, Ot­to Møn­sted, og hans hu­stru An­na Sop­hie, at det barn­lø­se pars for­mue skul­le ind­gå i en fond. Ef­ter hu­stru­ens død blev fon­den ak­ti­ve­ret i 1934.

Ot­to Møn­steds Fond ejer al­le ak­tier i Ot­to Møn­sted A/S, som i 1981 fra­solg­te pro­duk­tio­nen af mar­ga­ri­ne og der­med den land­skend­te op­for­dring: ”sig nav­net: OMA Mar­ga­ri­ne.” Si­den har Ot­to Møn­sted A/S væ­ret en investeringsvirksomhed.

Fon­den har de se­ne­ste år ud­delt om­kring 20 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt, og i 2020 skru­es ud­de­lings­be­lø­bet op til 23-24 mil­li­o­ner kro­ner – nu som før in­den for for­må­let om at ”bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af Dan­marks han­del og industri”.

”Man mær­ker ty­de­ligt de dy­be hi­sto­ri­ske rød­der, som fon­den har, og det er in­ter­es­sant at op­le­ve, at selv­om det er læn­ge si­den, folk brug­te mar­ga­ri­ne i stør­re mæng­der, ken­der rig­tig man­ge dan­ske­re fon­den på grund af dens navn og for­bin­del­sen til mar­ga­ri­ne­fa­brik­ken. Jeg me­ner, at fon­den er et su­per ek­sem­pel på, hvor­dan en ka­ris­ma­tisk igang­sæt­ter og iværk­sæt­ter har haft ev­nen til at se me­re end 100 år frem. Fun­dat­sen er ud­fær­di­get på en må­de, så der in­gen tvivl er om, hvad vi skal støt­te. Men den er sam­ti­dig la­vet på en må­de, som gi­ver den sid­den­de be­sty­rel­se en vis flek­si­bi­li­tet til at ud­vik­le fon­den i en ret­ning, som den fø­ler er i over­ens­stem­mel­se med ho­ved­for­må­let, nem­lig at støt­te dansk han­del og in­du­stri. Og der er no­get fa­sci­ne­ren­de ved at se, hvor­dan der for 100 år si­den er lagt ret­nings­linjer, som sta­dig hol­der,” si­ger Bo Stærmose.

Ledelse i fonden har fokus på formueforvaltning

Om fun­dat­sen så og­så sik­rer en lang­tids­hold­bar­hed for fon­den yder­li­ge­re 100 år frem i ti­den, er pri­mært et spørgs­mål om øko­no­mi og for­mu­e­for­valt­ning, me­ner fon­dens formand.

”Det af­gø­ren­de er, at ka­pi­ta­len kan be­va­res og ud­vik­les. Da Ot­to Møn­sted dø­de, var han en af Dan­marks mest vel­ha­ven­de per­so­ner. I dag er der 700-800 mil­li­o­ner kro­ner til­ba­ge af for­mu­en, og selv­om det er man­ge pen­ge, er spørgs­må­let selvsagt, hvor langt de ræk­ker. Men som det ser ud nu, har vi et pænt af­kast og le­ve­rer go­de re­sul­ta­ter. Og vi har en le­del­se i fon­den, som har me­get fo­kus på at for­val­te for­mu­en, mens der for år til­ba­ge i hø­je­re grad var et øn­ske om at vil­le væ­re en mi­ni­ka­pi­tal­fond, som drev og ud­vik­le­de sel­ska­ber. Min hold­ning er, at det er der man­ge an­dre ak­tø­rer, som er langt bed­re til,” fast­slår Bo Stærmose.

På spørgs­må­let om, hvor­dan Bo Stærmose ger­ne ser fon­den ud­vik­le sig, un­der­stre­ger han blandt an­det et øn­ske om fort­sat at fo­ku­se­re på at gø­re un­ge dan­ske­re in­ter­na­tio­nalt orienterede.

”Uan­set hvor­dan sam­fun­det ud­vik­ler sig, vil der al­tid væ­re fo­kus på vi­den, kre­a­ti­vi­tet og iværk­sæt­te­ri, og i det rum vil der al­tid væ­re be­hov for støt­te, hvor en fond som Ot­to Møn­steds Fond med for­holds­vis be­sked­ne mid­ler kan flyt­te me­get. Og det er det, der er kun­sten, når man ik­ke ud­de­ler fle­re hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner om året, men lig­ger om­kring 20 mil­li­o­ner. Vi vil for­hå­bent­lig blandt an­det fort­sæt­te med at gø­re en stor for­skel for de fle­re hund­re­de ph.d.er og stu­de­ren­de, som vi hjæl­per af­sted på ud­lands­op­hold. Et halvt år på et uden­land­sk uni­ver­si­tet kan flyt­te me­get og kan væ­re med til at ud­vik­le den in­ter­na­tio­na­le tan­ke­gang, der er så vig­tig for et lil­le land som Dan­mark, hvor vi ik­ke kan le­ve af at klip­pe hin­an­den,” po­in­te­r­er Bo Stærmose.

Bestyrelsesmedlemmer valgt for en periode på ni år

For ti­den træf­fes be­slut­nin­ger­ne i Ot­to Møn­steds Fond af en tre per­so­ner stor be­sty­rel­se, som ud over for­man­den tæl­ler pro­fes­sor Bjar­ne Kjær Ers­bøll og di­rek­tør Nis Al­strup. Mens an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­del­se ope­re­rer med, at fonds­be­sty­rel­ses­med­lem­mer bør ud­pe­ges for en pe­ri­o­de på mel­lem to og fi­re år, ope­re­rer Ot­to Møn­steds Fond med en valg­pe­ri­o­de på ik­ke fær­re end ni år og end­da med mu­lig­hed for genvalg.

Iføl­ge fon­dens hjem­mesi­de er bag­grun­den for den lan­ge ud­peg­nings­pe­ri­o­de, at ”be­sty­rel­sen er en ar­bej­den­de be­sty­rel­se, hvor be­hand­lin­gen af an­søg­nin­ger kræ­ver me­re spe­ci­a­li­se­re­de kom­pe­ten­cer in­den for det tek­­nisk-na­­tur­vi­­den­ska­­be­li­­ge og mer­kan­ti­le område.”

– Er en så usæd­van­ligt lang ud­peg­nings­pe­ri­o­de ik­ke en brem­se­klods for ud­vik­ling og nytænk­ning – især i en be­sty­rel­se, som kun tæl­ler tre personer?

”Jeg kan godt for­stå, du stil­ler spørgs­må­let. Men spørgs­må­let er jo, hvor langt respek­ten hol­der for ham, der har la­vet reg­ler­ne og er kom­met med skil­lin­ger­ne. I det­te til­fæl­de føl­ger vi, hvad der står i den op­rin­de­li­ge fun­dats. Men per­son­ligt me­ner jeg godt, man kun­ne over­ve­je at la­ve en be­græns­ning, så med­lem­mer kun kan ge­nud­pe­ges en en­kelt gang. Det vil må­ske væ­re i bed­re over­ens­stem­mel­se med ti­dens ånd og kun­ne godt væ­re et om­rå­de, vi på et tids­punkt skal se på. For selv­føl­ge­lig skal der væ­re dy­na­mik i be­sty­rel­sen – og­så, som du an­ty­der, i en så for­holds­vis over­sku­e­lig be­sty­rel­se,” si­ger Bo Stærmose.

– Er det no­get, I al­le­re­de dis­ku­te­rer i bestyrelsen?

”Nej, det er ik­ke no­get, der har væ­ret på dags­or­de­nen ind­til vi­de­re. Men jeg vil ik­ke ude­luk­ke, det kom­mer,” si­ger Bo Stærmose.

I gang med sidste år som formand

Mens ud­peg­nings­pe­ri­o­den er et af de få punk­ter, hvor Ot­to Møn­steds Fond ik­ke føl­ger an­be­fa­lin­ger­ne til god fonds­le­del­se, er fon­den tro mod an­be­fa­lin­gen om at ha­ve al­ders­græn­ser. Fon­dens be­sty­rel­se har be­slut­tet, at med­lem­mer­ne fra­træ­der be­sty­rel­sen den 1. ja­nu­ar ef­ter det fyld­te 72. år. Det be­ty­der for Bo Stærmose, som til ju­ni fyl­der 72, at in­de­væ­ren­de år er hans sid­ste i formandsstolen.

Han øn­sker ik­ke at gå ind i dis­kus­sio­nen om, hvor­vidt fon­dens al­ders­græn­ser er ri­me­li­ge på et tids­punkt, hvor han selv står til at bli­ve om­fat­tet af reg­ler­ne – det er, som han si­ger, ”i den si­tu­a­tion ik­ke mig, som skal åb­ne bal­let.” Men over­ord­net har han svært ved at se for­nuf­ten i at bi­be­hol­de al­ders­be­stem­mel­ser i fonds­ver­de­nen i en tid, hvor dan­sker­ne ge­ne­relt skal bli­ve på ar­bejds­mar­ke­det til en sta­dig hø­je­re al­der. Det hæn­ger ik­ke sam­men, me­ner han.

Blå Bog Bo Stærmose
  • Født 3. ju­ni 1948 (71 år).
  • Cand.jur. fra Aar­hus Universitet.
  • 1983-2015 ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Juli­a­na Driv­hu­se, som hans far, Mo­gens A. Stærmose, grund­lag­de i 1963. Si­den 2015 be­sty­rel­ses­for­mand i Juli­a­na Hol­ding A/S, Juli­a­na A/S og Juli­a­na Ejen­dom­me A/S.
  • Med­lem af be­sty­rel­sen i Ot­to Møn­steds Fond si­den 2011 og for­mand fra 2018. Næst­for­mand i Ot­to Møn­sted A/S. Tid­li­ge­re blandt an­det for­mand for be­sty­rel­sen i Fio­nia Bank og den nu op­lø­ste Fio­nia Fond.

”Grund­læg­gen­de er vi til­ba­ge ved dét med dy­na­mi­k­ken: Det er jo in­dis­kuta­belt, at der er be­hov for, at en be­sty­rel­se ud­vik­ler sig over tid, og jeg vil fin­de det be­kym­ren­de, hvis det en­der med, at man af­skaf­fer al­ders­græn­ser­ne, og be­sty­rel­ses­lo­ka­ler­ne så ude­luk­ken­de bli­ver fyldt med 80-90-åri­­ge. Men det tror jeg hel­ler ik­ke kom­mer til at ske. Man kan dra­ge en pa­ral­lel til kø­re­kort, hvor man har fjer­net al­ders­be­græns­nin­gen. Det kan må­ske umid­del­bart vir­ke foru­ro­li­gen­de, at ol­din­ge kø­rer rundt på de dan­ske ve­je, men i prak­sis ser man, at folk selv stil­le og ro­ligt fin­der ud af ik­ke at kø­re om af­te­nen, der­næst ik­ke i myl­dre­ti­den, og til sidst hol­der de helt op. Og der er no­get me­get sym­pa­tisk ved, når tin­ge­ne re­gu­le­rer sig selv,” si­ger Bo Stærmose.

Selv om han ved årets ud­gang si­ger far­vel og tak til Ot­to Møn­steds Fond, har han dog in­gen pla­ner om at la­de sig to­talt pensionere.

”Jeg har seks-ot­te be­sty­rel­ses­po­ster. No­get fa­der ud, men jeg går sta­dig ind i små fir­ma­er og hjæl­per un­ge men­ne­sker på vej. Det, sy­nes jeg, er sjovt. Men det vil ik­ke gø­re no­get, hvis jeg de kom­men­de år får lidt me­re tid til golf!”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Top­le­del­se i
fonds­sek­to­ren


 

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: