Nyt støtteprogram fra Nordisk Kulturfond skal bryde nationale og mentale grænser

Nordisk Kulturfond lancerer nu fondens hidtil længste støtteprogram. Det skal række ud over Norden for at udvide perspektivet på nordisk kunst og kultur.

Jorden (foto: NASA)
Det nye støt­te­pro­gram fra Nor­disk Kul­tur­fond skal øge mod­ta­ger­nes chan­cer for at etab­le­re net­værk på tværs af lan­de­græn­ser. (fo­to: NASA)

Nor­disk Kul­tur­fonds nye støt­te­pro­gram Glo­bus skal fi­nan­si­e­re pro­jek­ter, der ik­ke kan la­ves i Nor­den ale­ne. Det er fon­dens hidtil læng­ste støt­te­pro­gram, som dæk­ker den fem-åri­ge pe­ri­o­de fra 2020-2024.

Pro­gram­met er en ny må­de for Nor­disk Kul­tur­fond at støt­te kul­tur på. Bag­grun­den er, at fon­den op­le­ver et sti­gen­de be­hov for, at kunst- og kul­tur­ska­be­re kan age­re ufor­melt og på tværs af græn­ser, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

"Med Glo­bus vil vi ty­de­lig­gø­re vo­res rol­le som en fond, der gen­nem vo­res støt­te til pro­jek­ter og lø­ben­de for­ank­rings­ar­bej­de ska­ber øget kul­tur­ud­veks­ling og so­ci­al bæ­re­dyg­tig­hed. Ved at gi­ve et nyt rum til sær­ligt den yn­gre ge­ne­ra­tion af kunst­ne­re ska­ber vi gro­bun­den for at ud­vik­le en kre­a­tiv re­gion med en mang­fol­dig­hed af kul­tu­rel­le ud­tryk, som ba­se­rer sig på de­res idéer om in­nova­tion, mo­bi­li­tet og in­te­gra­tion,” si­ger di­rek­tør for Nor­disk Kul­tur­fond, Ben­ny Marcel.

Med det fem-åri­ge støt­te­pro­gram hå­ber fon­den at øge mod­ta­ger­nes chan­cer for at etab­le­re net­værk på tværs af græn­ser­ne, si­ger fon­dens vi­ce­di­rek­tør Eli­ne Sigfusson:

"Glo­bus er et am­bi­tiøst og lang­sig­tet pro­gram. Det er før­ste gang, at vo­res be­sty­rel­se har be­slut­tet et pro­gram over så lang en pe­ri­o­de, og det gi­ver for al­vor mu­lig­hed for, at kunst­ner­ne og kul­tur­u­dø­ver­ne kan etab­le­re de dy­be og lang­va­ri­ge net­værk, som vi ved er grund­ste­nen til kul­tur­sam­ar­bej­de og den kunst­ne­ri­ske ud­vik­ling. Glo­bus skal gi­ve kul­tur­li­vet mu­lig­hed for at bry­de med bå­de na­tio­na­le og men­tale græn­ser i en græn­se­tid og sam­le os om­kring det åb­ne og pul­se­ren­de Norden."

Nor­disk Kul­tur­fond ud­de­ler om­kring 31 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner om året for­delt på 1.300 an­søg­nin­ger. Ud af dis­se mod­ta­ger cir­ka 340 pro­jek­ter støtte.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer