Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Nor­dea-fon­dens be­sty­rel­se har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske mø­der, som skal sup­ple­re mø­de­r­ne i be­sty­rel­ses­lo­ka­let. Det sker for at få ser­vi­ce­ni­veau­et op og sags­be­hand­ling­sti­den ned af hen­syn til fon­dens an­sø­ge­re.

Nordea-fondens bestyrelse
Nor­­dea-fon­­dens be­sty­rel­se. Øverst fra ven­stre: Mads Hyl­le­holt Bøtt­ger, Jens Bjørn An­der­sen, Tor­ben Laust­sen, Dort­he Gyl­ling Crü­ger. Sid­den­de fra ven­stre: Kir­sten Blin­ken­berg Ha­strup, Pe­ter Schütze, Lou­i­se Ga­de, Chri­stof­fer Knuth (fo­to: Hans Ole Mad­sen).

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­­dea-fon­­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der.

Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der i be­sty­rel­ses­lo­ka­let med elek­tro­ni­ske mø­der for­an hjem­mecom­pu­te­ren.

På de elek­tro­ni­ske mø­der be­hand­ler be­sty­rel­sen de man­ge tu­sin­de an­søg­nin­ger, der hvert år sti­les til fon­dens pul­jer til hen­holds­vis lo­ka­le pro­jek­ter og stu­di­e­le­ga­ter. Sid­ste år modt­og de to pul­jer om­trent 5.700 an­søg­nin­ger til­sam­men ud af i alt 6.642 an­søg­nin­ger.

De nye e-be­sty­­rel­­ses­­mø­­der skal øge ser­vi­ce­ni­veau­et over for fon­dens an­sø­ge­re ved at for­kor­te svar­ti­den. Med ti e-be­sty­­rel­­ses­­mø­­der i års­hju­let reg­ner fon­den så­le­des med at kun­ne gå fra en svar­tid på fi­re-fem må­ne­der til en svar­tid på to-tre må­ne­der.

Og net­op den kor­te­re sags­be­hand­lings­tid har væ­ret et øn­ske fra fle­re af fon­dens an­sø­ge­re, for­tæl­ler Nor­­dea-fon­­dens kom­mu­ni­ka­tions­chef Ti­ne Wi­ck­ers:

"Vi har en mål­sæt­ning som fond om at væ­re til gavn og til­gæn­ge­li­ge – og­så i for­hold til vo­res an­sø­ge­re. Sid­ste år la­ve­de vi en bru­ge­r­a­na­ly­se blandt an­sø­ger­ne til vo­res lo­kal­pul­je. Vi var gla­de for, at 94 pct. op­le­ve­de, at det var nemt at sø­ge Nor­­dea-fon­­den. Men fle­re for­e­nin­ger øn­ske­de sig og­så hur­ti­ge­re svar på de­res an­søg­nin­ger,” si­ger Ti­ne Wi­ck­ers.

Syv dage til at nå igennem dagsordenen

Et e-be­sty­­rel­­ses­­mø­­de i Nor­­dea-fon­­den fun­ge­rer som et nor­malt fy­sisk be­sty­rel­ses­mø­de. Mø­de­r­ne er un­der­lagt en for­ret­nings­or­den og har en dags­or­den, som be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne har syv da­ge til at be­hand­le.

For at træ­de ind i det vir­tu­el­le be­sty­rel­ses­lo­ka­le skal med­lem­mer­ne log­ge på en sik­ker di­gi­tal plat­form. Her er dags­or­de­nen lagt frem, og hvert punkt ud­sty­ret med en indstil­lings­li­ste med re­le­van­te in­for­ma­tio­ner om an­søg­nin­ger­ne.

Hvert med­lem kan god­ken­de el­ler af­vi­se de indstil­le­de an­søg­nin­ger og des­u­den kom­men­te­re un­der­vejs. Her­ef­ter bli­ver even­tu­el­le kom­men­ta­rer frem­lagt og drøf­tet ved be­sty­rel­sens næ­ste fy­si­ske mø­de.

Ini­ti­a­ti­vet har og­så bi­dra­get til, at ad­mi­ni­stra­tio­nens sags­be­hand­ling har få­et et me­re re­gel­mæs­sigt flow med fær­re pe­aks.

Ti­ne Wi­ck­ers – kom­mu­ni­ka­tions­chef, Nor­­dea-fon­­den

Når al­le med­lem­mer er trå­dt ud af det vir­tu­el­le be­sty­rel­ses­lo­ka­le, ud­ar­bej­der ad­mi­ni­stra­tio­nen et re­fe­rat, som ud­sen­des kort ef­ter og god­ken­des på næ­ste fy­si­ske be­sty­rel­ses­mø­de.

Og den nye mø­de­form er ind­til vi­de­re ble­vet ta­get godt imod bå­de af be­sty­rel­sen og fon­dens ad­mi­ni­stra­tion, si­ger Ti­ne Wi­ck­ers.

“Be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne har til­ken­de­gi­vet til­freds­hed med for­ma­tet og den hyp­pi­ge­re op­mærk­som­hed om de lo­ka­le an­søg­nin­ger. Ini­ti­a­ti­vet har og­så bi­dra­get til, at ad­mi­ni­stra­tio­nens sags­be­hand­ling har få­et et me­re re­gel­mæs­sigt flow med fær­re pe­aks,” si­ger Ti­ne Wi­ck­ers.

Med fle­re mø­der og læn­ge­re tid til be­slut­nings­ta­gen gi­ver de nye e-be­sty­­rel­­ses­­mø­­der alt­så be­sty­rel­sen me­re flek­si­bi­li­tet, når den skal ta­ge stil­ling til man­ge an­søg­nin­ger.

Til gen­gæld er an­tal­let af be­sty­rel­ses­mø­der og­så ste­get be­trag­te­ligt. De fy­si­ske mø­der er der nem­lig fort­sat fem af om året, og med ti e-be­sty­­rel­­ses­­mø­­der oven i er det sam­le­de an­tal mø­der for fon­dens be­sty­rel­se nu 15.

Færre afslag og flere uddelinger

Men på grund af de hyp­pi­ge­re mø­der og kor­te­re svar­tid reg­ner Nor­­dea-fon­­den til gen­gæld med at kun­ne imø­de­kom­me fle­re an­søg­nin­ger.

Fon­den har nem­lig tid­li­ge­re måt­te gi­ve af­slag til en del bå­de lo­ka­le ildsjæ­le og stu­de­ren­de, for­di de­res el­lers kva­li­fi­ce­re­de an­søg­nin­ger ik­ke kun­ne be­hand­les, in­den den øn­ske­de ak­ti­vi­tet el­ler stu­di­e­rej­sen var i gang el­ler over­stå­et.

Men med den nye svar­tid på to-tre må­ne­der for­ven­ter fon­den, at den ud­for­dring bli­ver langt min­dre.

Der­for sæt­ter Nor­­dea-fon­­den nu og­så de år­li­ge ud­de­lin­ger gen­nem lo­kal­pulj­en op fra 25 mio. kr. til 30 mio. kr.

"Én af ho­ved­år­sa­ger­ne til af­slag tid­li­ge­re var, at folk søg­te for sent. Ak­ti­vi­te­ten var af­holdt, når vi kun­ne sva­re, og så kan vi som fond ik­ke støt­te den. Men nu for­ven­ter vi at kun­ne imø­de­kom­me fle­re an­søg­nin­ger. Og det har væ­ret med­vir­ken­de år­sag til, at ud­de­lings­ram­men er sat op med 5 mio. kr.,” si­ger Ti­ne Wi­ck­ers.

Hun hå­ber, at fon­dens hyp­pi­ge­re mø­de­fre­kvens i sid­ste en­de kan mær­kes ude hos den bre­de be­folk­ning:

"Hvis en gym­na­stikin­struk­tør får en idé til et fa­mi­lie­hold, så kræ­ver det bol­de, måt­ter el­ler an­dre red­ska­ber. Og jo hur­ti­ge­re man får svar, de­sto hur­ti­ge­re kan fa­mi­li­er­ne få sved på pan­den,” si­ger Ti­ne Wi­ck­ers.

Ny brugerundersøgelse på vej

Selv­om Nor­­dea-fon­­dens be­sty­rel­se og ad­mi­ni­stra­tion har ta­get godt imod den nye mø­de­form, så føl­ger Nor­­dea-fon­­den ini­ti­a­ti­vet op med nye eva­lu­e­rin­ger.

Ud­over at eva­lu­e­re be­sty­rel­sens nye ar­bejds­gang, iværk­sæt­ter fon­den og­så en ny bru­ger­un­der­sø­gel­se. Den skal bl.a. af­dæk­ke, om den kor­te­re sags­be­hand­lings­tid fak­tisk be­ty­der, at fær­re an­søg­nin­ger må sen­des til­ba­ge med af­slag.

"Vi plan­læg­ger en ny bru­ger­un­der­sø­gel­se i for­å­ret blandt an­sø­ge­re for at se, om an­sø­ger­ne har op­le­vet en øget til­freds­hed. I 2019 fik vi 1.865 an­søg­nin­ger til lo­kal­pulj­en og 1.055 fik til­delt støt­te. Og når vi skri­ver af­slags­be­grun­del­ser vil vi og­så kun­ne se, om en ho­ved­år­sag til af­slag er, at folk har søgt for sent. Det bli­ver spæn­den­de at føl­ge,” si­ger Ti­ne Wi­ck­ers.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.