Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Nor­dea-fon­dens be­sty­rel­se har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske mø­der, som skal sup­ple­re mø­de­r­ne i be­sty­rel­ses­lo­ka­let. Det sker for at få ser­vi­ce­ni­veau­et op og sags­be­hand­ling­sti­den ned af hen­syn til fon­dens an­sø­ge­re.

Nordea-fondens bestyrelse
Nor­­dea-fon­­dens be­sty­rel­se. Øverst fra ven­stre: Mads Hyl­le­holt Bøtt­ger, Jens Bjørn An­der­sen, Tor­ben Laust­sen, Dort­he Gyl­ling Crü­ger. Sid­den­de fra ven­stre: Kir­sten Blin­ken­berg Ha­strup, Pe­ter Schütze, Lou­i­se Ga­de, Chri­stof­fer Knuth (fo­to: Hans Ole Mad­sen).

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­­dea-fon­­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der.

Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der i be­sty­rel­ses­lo­ka­let med elek­tro­ni­ske mø­der for­an hjem­mecom­pu­te­ren.

På de elek­tro­ni­ske mø­der be­hand­ler be­sty­rel­sen de man­ge tu­sin­de an­søg­nin­ger, der hvert år sti­les til fon­dens pul­jer til hen­holds­vis lo­ka­le pro­jek­ter og stu­di­e­le­ga­ter. Sid­ste år modt­og de to pul­jer om­trent 5.700 an­søg­nin­ger til­sam­men ud af i alt 6.642 an­søg­nin­ger.

De nye e-be­sty­­rel­­ses­­mø­­der skal øge ser­vi­ce­ni­veau­et over for fon­dens an­sø­ge­re ved at for­kor­te svar­ti­den. Med ti e-be­sty­­rel­­ses­­mø­­der i års­hju­let reg­ner fon­den så­le­des med at kun­ne gå fra en svar­tid på fi­re-fem må­ne­der til en svar­tid på to-tre må­ne­der.

Og net­op den kor­te­re sags­be­hand­lings­tid har væ­ret et øn­ske fra fle­re af fon­dens an­sø­ge­re, for­tæl­ler Nor­­dea-fon­­dens kom­mu­ni­ka­tions­chef Ti­ne Wi­ck­ers:

"Vi har en mål­sæt­ning som fond om at væ­re til gavn og til­gæn­ge­li­ge – og­så i for­hold til vo­res an­sø­ge­re. Sid­ste år la­ve­de vi en bru­ge­r­a­na­ly­se blandt an­sø­ger­ne til vo­res lo­kal­pul­je. Vi var gla­de for, at 94 pct. op­le­ve­de, at det var nemt at sø­ge Nor­­dea-fon­­den. Men fle­re for­e­nin­ger øn­ske­de sig og­så hur­ti­ge­re svar på de­res an­søg­nin­ger,” si­ger Ti­ne Wi­ck­ers.

Syv dage til at nå igennem dagsordenen

Et e-be­sty­­rel­­ses­­mø­­de i Nor­­dea-fon­­den fun­ge­rer som et nor­malt fy­sisk be­sty­rel­ses­mø­de. Mø­de­r­ne er un­der­lagt en for­ret­nings­or­den og har en dags­or­den, som be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne har syv da­ge til at be­hand­le.

For at træ­de ind i det vir­tu­el­le be­sty­rel­ses­lo­ka­le skal med­lem­mer­ne log­ge på en sik­ker di­gi­tal plat­form. Her er dags­or­de­nen lagt frem, og hvert punkt ud­sty­ret med en indstil­lings­li­ste med re­le­van­te in­for­ma­tio­ner om an­søg­nin­ger­ne.

Hvert med­lem kan god­ken­de el­ler af­vi­se de indstil­le­de an­søg­nin­ger og des­u­den kom­men­te­re un­der­vejs. Her­ef­ter bli­ver even­tu­el­le kom­men­ta­rer frem­lagt og drøf­tet ved be­sty­rel­sens næ­ste fy­si­ske mø­de.

Ini­ti­a­ti­vet har og­så bi­dra­get til, at ad­mi­ni­stra­tio­nens sags­be­hand­ling har få­et et me­re re­gel­mæs­sigt flow med fær­re pe­aks.

Ti­ne Wi­ck­ers – kom­mu­ni­ka­tions­chef, Nor­­dea-fon­­den

Når al­le med­lem­mer er trå­dt ud af det vir­tu­el­le be­sty­rel­ses­lo­ka­le, ud­ar­bej­der ad­mi­ni­stra­tio­nen et re­fe­rat, som ud­sen­des kort ef­ter og god­ken­des på næ­ste fy­si­ske be­sty­rel­ses­mø­de.

Og den nye mø­de­form er ind­til vi­de­re ble­vet ta­get godt imod bå­de af be­sty­rel­sen og fon­dens ad­mi­ni­stra­tion, si­ger Ti­ne Wi­ck­ers.

“Be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne har til­ken­de­gi­vet til­freds­hed med for­ma­tet og den hyp­pi­ge­re op­mærk­som­hed om de lo­ka­le an­søg­nin­ger. Ini­ti­a­ti­vet har og­så bi­dra­get til, at ad­mi­ni­stra­tio­nens sags­be­hand­ling har få­et et me­re re­gel­mæs­sigt flow med fær­re pe­aks,” si­ger Ti­ne Wi­ck­ers.

Med fle­re mø­der og læn­ge­re tid til be­slut­nings­ta­gen gi­ver de nye e-be­sty­­rel­­ses­­mø­­der alt­så be­sty­rel­sen me­re flek­si­bi­li­tet, når den skal ta­ge stil­ling til man­ge an­søg­nin­ger.

Til gen­gæld er an­tal­let af be­sty­rel­ses­mø­der og­så ste­get be­trag­te­ligt. De fy­si­ske mø­der er der nem­lig fort­sat fem af om året, og med ti e-be­sty­­rel­­ses­­mø­­der oven i er det sam­le­de an­tal mø­der for fon­dens be­sty­rel­se nu 15.

Færre afslag og flere uddelinger

Men på grund af de hyp­pi­ge­re mø­der og kor­te­re svar­tid reg­ner Nor­­dea-fon­­den til gen­gæld med at kun­ne imø­de­kom­me fle­re an­søg­nin­ger.

Fon­den har nem­lig tid­li­ge­re måt­te gi­ve af­slag til en del bå­de lo­ka­le ildsjæ­le og stu­de­ren­de, for­di de­res el­lers kva­li­fi­ce­re­de an­søg­nin­ger ik­ke kun­ne be­hand­les, in­den den øn­ske­de ak­ti­vi­tet el­ler stu­di­e­rej­sen var i gang el­ler over­stå­et.

Men med den nye svar­tid på to-tre må­ne­der for­ven­ter fon­den, at den ud­for­dring bli­ver langt min­dre.

Der­for sæt­ter Nor­­dea-fon­­den nu og­så de år­li­ge ud­de­lin­ger gen­nem lo­kal­pulj­en op fra 25 mio. kr. til 30 mio. kr.

"Én af ho­ved­år­sa­ger­ne til af­slag tid­li­ge­re var, at folk søg­te for sent. Ak­ti­vi­te­ten var af­holdt, når vi kun­ne sva­re, og så kan vi som fond ik­ke støt­te den. Men nu for­ven­ter vi at kun­ne imø­de­kom­me fle­re an­søg­nin­ger. Og det har væ­ret med­vir­ken­de år­sag til, at ud­de­lings­ram­men er sat op med 5 mio. kr.,” si­ger Ti­ne Wi­ck­ers.

Hun hå­ber, at fon­dens hyp­pi­ge­re mø­de­fre­kvens i sid­ste en­de kan mær­kes ude hos den bre­de be­folk­ning:

"Hvis en gym­na­stikin­struk­tør får en idé til et fa­mi­lie­hold, så kræ­ver det bol­de, måt­ter el­ler an­dre red­ska­ber. Og jo hur­ti­ge­re man får svar, de­sto hur­ti­ge­re kan fa­mi­li­er­ne få sved på pan­den,” si­ger Ti­ne Wi­ck­ers.

Ny brugerundersøgelse på vej

Selv­om Nor­­dea-fon­­dens be­sty­rel­se og ad­mi­ni­stra­tion har ta­get godt imod den nye mø­de­form, så føl­ger Nor­­dea-fon­­den ini­ti­a­ti­vet op med nye eva­lu­e­rin­ger.

Ud­over at eva­lu­e­re be­sty­rel­sens nye ar­bejds­gang, iværk­sæt­ter fon­den og­så en ny bru­ger­un­der­sø­gel­se. Den skal bl.a. af­dæk­ke, om den kor­te­re sags­be­hand­lings­tid fak­tisk be­ty­der, at fær­re an­søg­nin­ger må sen­des til­ba­ge med af­slag.

"Vi plan­læg­ger en ny bru­ger­un­der­sø­gel­se i for­å­ret blandt an­sø­ge­re for at se, om an­sø­ger­ne har op­le­vet en øget til­freds­hed. I 2019 fik vi 1.865 an­søg­nin­ger til lo­kal­pulj­en og 1.055 fik til­delt støt­te. Og når vi skri­ver af­slags­be­grun­del­ser vil vi og­så kun­ne se, om en ho­ved­år­sag til af­slag er, at folk har søgt for sent. Det bli­ver spæn­den­de at føl­ge,” si­ger Ti­ne Wi­ck­ers.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.