Prestigeprojekt i Tønder skal bruge trecifret millionbeløb fra fonde for at komme i luften

Kommunalbestyrelsen i Tønder har godkendt projekt­beskrivel­sen af ’Zeppelin Tønder’, hvor en ned­lagt flyhangar skal forvandles til et inter­nationalt oplevelses- og formidlings­center. Jyllands-Postens Fond har skudt en million kroner ind i koncept­udvik­lingen, og næst­formand Peter Bartram er trådt ind i projek­tets bestyrelse.

Zeppelinbasens flyhangar i Tønder
Op­le­vel­ses- og for­mid­lings­cen­te­ret Zep­pe­lin Tøn­der skal ef­ter pla­nen lig­ge i Zep­pe­lin­ba­sens flyhan­gar, som un­der 1. Ver­denskrig hu­se­de en af det ty­ske kej­ser­ri­ges sto­re luftskibs­ba­ser. På bil­le­det, som er fra 1920'erne, ses dan­ske fly for­an han­ga­ren (fo­to: Zep­pe­lin- & Gar­ni­sons­mu­se­um Tønder).

Det kræ­ver stor vel­vil­je fra fon­de og sponso­rer, hvis de am­bi­tiø­se pla­ner om et før­en­de in­ter­na­tio­nalt op­le­vel­ses- og for­mid­lings­cen­ter i Sol­da­ter­sko­ven et par ki­lo­me­ter nord for Tøn­der skal bli­ve til virkelighed.

Ide­en er at ska­be ’Zep­pe­lin Tøn­der’ i den flyhan­gar, som un­der 1. Ver­denskrig hu­se­de en af det ty­ske kej­ser­ri­ges sto­re luftskibs­ba­ser, og vur­de­rin­gen fra spy­d­spid­ser­ne bag cen­tret er, at der skal fin­des et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb, før Zep­pe­lin Tøn­der bli­ver en realitet.

I sid­ste uge blev et vig­tigt skridt mod re­a­li­se­ring af pla­ner­ne ta­get, da kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Tøn­der god­kend­te pro­jekt­be­skri­vel­sen. Det ske­te iføl­ge dag­bla­det Jyd­ske Ve­st­ky­sten med be­gej­string fra fle­re lo­kal­po­li­ti­ke­re, som i by­rå­ds­sa­len tal­te om en ”over­væl­den­de iderig­dom” og ”et højt am­bi­tions­ni­veau,” der ”rø­rer ved den ve­stjy­ske be­ske­den­hed og jan­te­loven,” mens en po­li­ti­ker di­rek­te tak­ke­de for ”ik­ke at tæn­ke småt.”

Jør­gen Popp Pe­ter­sen fra Slesvigsk Par­ti er for­mand for den po­li­ti­ske sty­re­grup­pe bag Zep­pe­lin Tøn­der, og i kølvan­det på god­ken­del­sen af pro­jekt­be­skri­vel­sen for­ven­ter han nu, at sel­ve kon­cep­t­ud­vik­lin­gen og for­ret­nings­pla­nen kan væ­re fær­dig se­ne­st til som­mer. Og så skal der el­lers gang i fondsansøgningerne.

Hi­sto­ri­en om Tøn­der og zep­pe­li­ner­ne un­der 1. Ver­denskrig er ik­ke ret godt kendt i det øv­ri­ge Dan­mark, så der­for gæl­der det om at ud­nyt­te al den fo­kus, der er her i 100-året for gen­for­e­nin­gen mel­lem Søn­derjyl­land og Danmark.

Jør­gen Popp Pe­ter­sen – for­mand for den po­li­ti­ske sty­re­grup­pe, Zep­pe­lin Tønder

”Hi­sto­ri­en om Tøn­der og zep­pe­li­ner­ne un­der 1. Ver­denskrig er ik­ke ret godt kendt i det øv­ri­ge Dan­mark, så der­for gæl­der det om at ud­nyt­te al den fo­kus, der er her i 100-året for gen­for­e­nin­gen mel­lem Søn­derjyl­land og Dan­mark. Års­tal­let 2020 er me­get vig­tigt for det­te pro­jekt, og den chan­ce, vi har i år for at sik­re fi­nan­si­e­ring, må ik­ke mis­ses,” si­ger Jør­gen Popp Pe­ter­sen til Fundats.

Tid­li­ge­re har der væ­ret ta­le om to- el­ler tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb, men iføl­ge bå­de pro­jekt­le­der Ja­cob Fun­der og Jør­gen Popp Pe­ter­sen er der in­gen tvivl om, at pro­jek­tets til­bli­vel­se kræ­ver tre cifre.

”Al­le eks­per­ter, vi har talt med, me­ner, at der er et rig­tig stort po­ten­ti­a­le i pro­jek­tet. Men det kræ­ver man­ge pen­ge at ska­be det­te fyrtårn af et op­le­vel­ses­cen­ter – et sted med in­ter­na­tio­nal klas­se. Så vi skal ha­ve fat i en hel del fon­de, og vi vil og­så sø­ge fi­nan­si­e­ring syd for græn­sen, blandt an­det i Ki­el og Ber­lin,” si­ger Jør­gen Popp Petersen.

Jyllands-Postens Fond ”fødselshjælper” for projektet

Fak­tisk har Zep­pe­lin Tøn­der al­le­re­de få­et sin før­ste be­vil­ling fra en fond, om end der er et styk­ke vej fra de tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb, der nu sti­les ef­ter, til den ene mil­li­on kro­ner, som Jyl­lands-Po­stens Fond i 2019 stil­le­de til rå­dig­hed for projektet.
Jyl­lands-Po­stens Fond be­skri­ves som stra­te­gisk part­ner for pro­jek­tet. Iføl­ge Ja­cob Fun­der, der star­te­de som pro­jekt­le­der 1. au­gust, kan dét bedst over­sæt­tes med en rol­le som fødselshjælper.

”Jyl­lands-Po­stens Fond gik ind med sin be­vil­ling som en slags fød­sels­hjæl­per. I før­ste om­gang var det en én­gangs­be­vil­ling for at sky­de pro­jek­tet or­dent­ligt i gang, og der er ik­ke la­vet af­ta­le end­nu om en even­tu­el yder­li­ge­re øko­no­misk støt­te. Til gen­gæld har vi fort­sat en god di­a­log med fon­den om det over­ord­ne­de am­bi­tions­ni­veau og ret­nin­gen for pro­jek­tet. Og den pro­jekt­be­skri­vel­se, som kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for­le­den god­kend­te, hav­de da og­så in­den væ­ret for­bi Jyl­lands-Po­stens Fond,” si­ger Ja­cob Funder.

Bag­grun­den med 1. Ver­denskrig, de ene­stå­en­de byg­nin­ger og den unik­ke hi­sto­rie om zep­pe­li­ner­ne, som har haft ba­se i Søn­derjyl­land, sy­nes vi er fantastisk.

Pe­ter Bartram – næst­for­mand, Jyl­lands-Po­stens Fond

Næst­for­mand i be­sty­rel­sen i Jyl­lands-Po­stens Fond Pe­ter Bartram har sam­men med for­mand Jør­gen Ejbøl væ­ret tæt på pro­jek­tet i Tøn­der. Den tid­li­ge­re for­svars­chef, der og­så be­stri­der næst­for­mand­spo­sten i be­sty­rel­sen for JP/Politikens Hus og Jyl­lands-Po­sten Hol­ding, be­teg­ner Zep­pe­lin Tøn­der som et ”fan­ta­stisk projekt.”

”Det er et vi­sio­nært pro­jekt, som vil kun­ne få in­ter­na­tio­nalt for­mat, og der er man­ge go­de grun­de til, at vi ger­ne vil skub­be det i gang. Bag­grun­den med 1. Ver­denskrig, de ene­stå­en­de byg­nin­ger og den unik­ke hi­sto­rie om zep­pe­li­ner­ne, som har haft ba­se i Søn­derjyl­land, sy­nes vi er fan­ta­stisk. Vi vil ger­ne støt­te de tan­ker, der lig­ger bag pro­jek­tet fra Tøn­der Kom­mu­nes si­de om at la­ve et op­le­vel­ses­cen­ter, for at den­ne del af hi­sto­ri­en kan bli­ve for­mid­let. Og fra de før­ste mø­der har vi mær­ket et dybt en­ga­ge­ment fra Tøn­der Kom­mu­nes si­de – li­ge fra borg­meste­ren til kom­mu­nal­di­rek­tø­ren – og det har be­styr­ket os i, at det er et godt og rig­tigt sted at gi­ve pen­ge til,” si­ger Pe­ter Bartram til Fundats.

Midler skal komme fra mere velpolstrede fonde

Pe­ter Bartram kan godt gen­ken­de Ja­cob Fun­ders be­skri­vel­se af fon­den som fød­sels­hjæl­per, og han har hel­ler ik­ke no­get imod, at fon­den kal­des stra­te­gisk part­ner, om end der ik­ke fo­re­lig­ger en de­ci­de­ret un­der­skre­vet partnerskabsaftale.

Tan­ken er, den mil­li­on skal væ­re nok til at få ud­vik­let kon­cep­tet og der­med gi­ve grund­la­get for at kom­me ud til stør­re og me­re vel­pol­stre­de fonde.

Pe­ter Bartram – næst­for­mand, Jyl­lands-Po­stens Fond

”Vi har ind­vil­li­get i ik­ke kun at væ­re sponsor på den før­ste mil­li­on, men og­så at væ­re med som en slags part­ner i det vi­de­re pro­jekt. Vi har haft frugt­ba­re, kon­struk­ti­ve drøf­tel­ser i fle­re om­gan­ge med blandt an­dre borg­meste­ren og kom­mu­nal­di­rek­tø­ren om, hvad pro­jek­tet kan rum­me og in­de­hol­de, og jeg er glad for, hvis vi bli­ver set som fød­sels­hjæl­per. Der­u­d­over har vi ind­vil­li­get i at væ­re en del af den frem­ti­di­ge stra­te­gi­ske le­del­se ved, at jeg har ta­get en plads i be­sty­rel­sen, så jeg vil nok frem­over væ­re den umid­del­ba­re kon­takt­per­son mel­lem pro­jek­tet og fon­den,” si­ger Pe­ter Bartram.

– Fo­re­stil­ler du dig, at Jyl­lands-Po­stens Fond og­så vil støt­te pro­jek­tet yder­li­ge­re økonomisk?

”Nej, vo­res tan­ke er ik­ke, at vi fremad­ret­tet vil væ­re en øko­no­misk støt­te. Det er jo al­tid svæ­rest at få den før­ste mil­li­on, og den er vi kom­met med. Tan­ken er, den mil­li­on skal væ­re nok til at få ud­vik­let kon­cep­tet og der­med gi­ve grund­la­get for at kom­me ud til stør­re og me­re vel­pol­stre­de fon­de,” si­ger Pe­ter Bartram.

Hvis det går, som Ja­cob Fun­der hå­ber og for­ven­ter, kan den rø­de snor til Zep­pe­lin Tøn­der klip­pes i 2025 el­ler 2026.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer