Prestigeprojekt i Tønder skal bruge trecifret millionbeløb fra fonde for at komme i luften

Kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Tøn­der har god­kendt projekt­beskrivel­sen af ’Zep­pe­lin Tøn­der’, hvor en ned­lagt flyhan­gar skal for­vand­les til et inter­nationalt op­le­vel­ses- og formidlings­center. Jyl­lands-Po­stens Fond har skudt en mil­li­on kro­ner ind i koncept­udvik­lingen, og næst­formand Pe­ter Bartram er trå­dt ind i projek­tets be­sty­rel­se.

Zeppelinbasens flyhangar i Tønder
Op­le­vel­­ses- og for­mid­lings­cen­te­ret Zep­pe­lin Tøn­der skal ef­ter pla­nen lig­ge i Zep­pe­lin­ba­sens flyhan­gar, som un­der 1. Ver­denskrig hu­se­de en af det ty­ske kej­ser­ri­ges sto­re luftskibs­ba­ser. På bil­le­det, som er fra 1920'erne, ses dan­ske fly for­an han­ga­ren (fo­to: Zep­pe­lin- & Gar­ni­sons­mu­se­um Tøn­der).

Det kræ­ver stor vel­vil­je fra fon­de og sponso­rer, hvis de am­bi­tiø­se pla­ner om et før­en­de in­ter­na­tio­nalt op­le­vel­­ses- og for­mid­lings­cen­ter i Sol­da­ter­sko­ven et par ki­lo­me­ter nord for Tøn­der skal bli­ve til vir­ke­lig­hed.

Ide­en er at ska­be ’Zep­pe­lin Tøn­der’ i den flyhan­gar, som un­der 1. Ver­denskrig hu­se­de en af det ty­ske kej­ser­ri­ges sto­re luftskibs­ba­ser, og vur­de­rin­gen fra spy­d­spid­ser­ne bag cen­tret er, at der skal fin­des et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb, før Zep­pe­lin Tøn­der bli­ver en re­a­li­tet.

I sid­ste uge blev et vig­tigt skridt mod re­a­li­se­ring af pla­ner­ne ta­get, da kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Tøn­der god­kend­te pro­jekt­be­skri­vel­sen. Det ske­te iføl­ge dag­bla­det Jyd­ske Ve­st­ky­sten med be­gej­string fra fle­re lo­kal­po­li­ti­ke­re, som i by­rå­ds­sa­len tal­te om en ”over­væl­den­de iderig­dom” og ”et højt am­bi­tions­ni­veau,” der ”rø­rer ved den ve­stjy­ske be­ske­den­hed og jan­te­loven,” mens en po­li­ti­ker di­rek­te tak­ke­de for ”ik­ke at tæn­ke småt.”

Jør­gen Popp Pe­ter­sen fra Slesvigsk Par­ti er for­mand for den po­li­ti­ske sty­re­grup­pe bag Zep­pe­lin Tøn­der, og i kølvan­det på god­ken­del­sen af pro­jekt­be­skri­vel­sen for­ven­ter han nu, at sel­ve kon­cep­t­ud­vik­lin­gen og for­ret­nings­pla­nen kan væ­re fær­dig se­ne­st til som­mer. Og så skal der el­lers gang i fonds­an­søg­nin­ger­ne.

Hi­sto­ri­en om Tøn­der og zep­pe­li­ner­ne un­der 1. Ver­denskrig er ik­ke ret godt kendt i det øv­ri­ge Dan­mark, så der­for gæl­der det om at ud­nyt­te al den fo­kus, der er her i 100-året for gen­for­e­nin­gen mel­lem Søn­derjyl­land og Dan­mark.

Jør­gen Popp Pe­ter­sen – for­mand for den po­li­ti­ske sty­re­grup­pe, Zep­pe­lin Tøn­der

”Hi­sto­ri­en om Tøn­der og zep­pe­li­ner­ne un­der 1. Ver­denskrig er ik­ke ret godt kendt i det øv­ri­ge Dan­mark, så der­for gæl­der det om at ud­nyt­te al den fo­kus, der er her i 100-året for gen­for­e­nin­gen mel­lem Søn­derjyl­land og Dan­mark. Års­tal­let 2020 er me­get vig­tigt for det­te pro­jekt, og den chan­ce, vi har i år for at sik­re fi­nan­si­e­ring, må ik­ke mis­ses,” si­ger Jør­gen Popp Pe­ter­sen til Fun­dats.

Tid­li­ge­re har der væ­ret ta­le om to- el­ler tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb, men iføl­ge bå­de pro­jekt­le­der Ja­cob Fun­der og Jør­gen Popp Pe­ter­sen er der in­gen tvivl om, at pro­jek­tets til­bli­vel­se kræ­ver tre cif­re.

”Al­le eks­per­ter, vi har talt med, me­ner, at der er et rig­tig stort po­ten­ti­a­le i pro­jek­tet. Men det kræ­ver man­ge pen­ge at ska­be det­te fyrtårn af et op­le­vel­ses­cen­ter – et sted med in­ter­na­tio­nal klas­se. Så vi skal ha­ve fat i en hel del fon­de, og vi vil og­så sø­ge fi­nan­si­e­ring syd for græn­sen, blandt an­det i Ki­el og Ber­lin,” si­ger Jør­gen Popp Pe­ter­sen.

Jyllands-Postens Fond ”fødselshjælper” for projektet

Fak­tisk har Zep­pe­lin Tøn­der al­le­re­de få­et sin før­ste be­vil­ling fra en fond, om end der er et styk­ke vej fra de tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb, der nu sti­les ef­ter, til den ene mil­li­on kro­ner, som Jyl­lands-Po­­­stens Fond i 2019 stil­le­de til rå­dig­hed for pro­jek­tet.
Jyl­lands-Po­­­stens Fond be­skri­ves som stra­te­gisk part­ner for pro­jek­tet. Iføl­ge Ja­cob Fun­der, der star­te­de som pro­jekt­le­der 1. au­gust, kan dét bedst over­sæt­tes med en rol­le som fød­sels­hjæl­per.

”Jyl­lands-Po­­­stens Fond gik ind med sin be­vil­ling som en slags fød­sels­hjæl­per. I før­ste om­gang var det en én­gangs­be­vil­ling for at sky­de pro­jek­tet or­dent­ligt i gang, og der er ik­ke la­vet af­ta­le end­nu om en even­tu­el yder­li­ge­re øko­no­misk støt­te. Til gen­gæld har vi fort­sat en god di­a­log med fon­den om det over­ord­ne­de am­bi­tions­ni­veau og ret­nin­gen for pro­jek­tet. Og den pro­jekt­be­skri­vel­se, som kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for­le­den god­kend­te, hav­de da og­så in­den væ­ret for­bi Jyl­lands-Po­­­stens Fond,” si­ger Ja­cob Fun­der.

Bag­grun­den med 1. Ver­denskrig, de ene­stå­en­de byg­nin­ger og den unik­ke hi­sto­rie om zep­pe­li­ner­ne, som har haft ba­se i Søn­derjyl­land, sy­nes vi er fan­ta­stisk.

Pe­ter Bartram – næst­for­mand, Jyl­lands-Po­­­stens Fond

Næst­for­mand i be­sty­rel­sen i Jyl­lands-Po­­­stens Fond Pe­ter Bartram har sam­men med for­mand Jør­gen Ejbøl væ­ret tæt på pro­jek­tet i Tøn­der. Den tid­li­ge­re for­svars­chef, der og­så be­stri­der næst­for­mand­spo­sten i be­sty­rel­sen for JP/Politikens Hus og Jyl­lands-Po­­­sten Hol­ding, be­teg­ner Zep­pe­lin Tøn­der som et ”fan­ta­stisk pro­jekt.”

”Det er et vi­sio­nært pro­jekt, som vil kun­ne få in­ter­na­tio­nalt for­mat, og der er man­ge go­de grun­de til, at vi ger­ne vil skub­be det i gang. Bag­grun­den med 1. Ver­denskrig, de ene­stå­en­de byg­nin­ger og den unik­ke hi­sto­rie om zep­pe­li­ner­ne, som har haft ba­se i Søn­derjyl­land, sy­nes vi er fan­ta­stisk. Vi vil ger­ne støt­te de tan­ker, der lig­ger bag pro­jek­tet fra Tøn­der Kom­mu­nes si­de om at la­ve et op­le­vel­ses­cen­ter, for at den­ne del af hi­sto­ri­en kan bli­ve for­mid­let. Og fra de før­ste mø­der har vi mær­ket et dybt en­ga­ge­ment fra Tøn­der Kom­mu­nes si­de – li­ge fra borg­meste­ren til kom­mu­nal­di­rek­tø­ren – og det har be­styr­ket os i, at det er et godt og rig­tigt sted at gi­ve pen­ge til,” si­ger Pe­ter Bartram til Fun­dats.

Midler skal komme fra mere velpolstrede fonde

Pe­ter Bartram kan godt gen­ken­de Ja­cob Fun­ders be­skri­vel­se af fon­den som fød­sels­hjæl­per, og han har hel­ler ik­ke no­get imod, at fon­den kal­des stra­te­gisk part­ner, om end der ik­ke fo­re­lig­ger en de­ci­de­ret un­der­skre­vet part­ner­skabs­af­ta­le.

Tan­ken er, den mil­li­on skal væ­re nok til at få ud­vik­let kon­cep­tet og der­med gi­ve grund­la­get for at kom­me ud til stør­re og me­re vel­pol­stre­de fon­de.

Pe­ter Bartram – næst­for­mand, Jyl­lands-Po­­­stens Fond

”Vi har ind­vil­li­get i ik­ke kun at væ­re sponsor på den før­ste mil­li­on, men og­så at væ­re med som en slags part­ner i det vi­de­re pro­jekt. Vi har haft frugt­ba­re, kon­struk­ti­ve drøf­tel­ser i fle­re om­gan­ge med blandt an­dre borg­meste­ren og kom­mu­nal­di­rek­tø­ren om, hvad pro­jek­tet kan rum­me og in­de­hol­de, og jeg er glad for, hvis vi bli­ver set som fød­sels­hjæl­per. Der­u­d­over har vi ind­vil­li­get i at væ­re en del af den frem­ti­di­ge stra­te­gi­ske le­del­se ved, at jeg har ta­get en plads i be­sty­rel­sen, så jeg vil nok frem­over væ­re den umid­del­ba­re kon­takt­per­son mel­lem pro­jek­tet og fon­den,” si­ger Pe­ter Bartram.

– Fo­re­stil­ler du dig, at Jyl­lands-Po­­­stens Fond og­så vil støt­te pro­jek­tet yder­li­ge­re øko­no­misk?

”Nej, vo­res tan­ke er ik­ke, at vi fremad­ret­tet vil væ­re en øko­no­misk støt­te. Det er jo al­tid svæ­rest at få den før­ste mil­li­on, og den er vi kom­met med. Tan­ken er, den mil­li­on skal væ­re nok til at få ud­vik­let kon­cep­tet og der­med gi­ve grund­la­get for at kom­me ud til stør­re og me­re vel­pol­stre­de fon­de,” si­ger Pe­ter Bartram.

Hvis det går, som Ja­cob Fun­der hå­ber og for­ven­ter, kan den rø­de snor til Zep­pe­lin Tøn­der klip­pes i 2025 el­ler 2026.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.