Lauritzen Fonden ansætter ny leder af civilsamfundscenter

Lauritzen Fon­den har an­sat Tho­mas Abra­ham­sen som dag­lig le­der for fon­dens kul­tur- og med­bor­ger­hus Plat­for­men i Es­b­jerg.

Thomas Abrahamsen
Tho­mas Abra­ham­sen (fo­to: Lauritzen Fon­den).

Tho­mas Abra­ham­sen får som dag­lig le­der en nøg­lerol­le i ud­vik­lin­gen af Plat­for­men, som er Lauritzen Fon­dens nye ci­vil­sam­funds­cen­ter i Øster­by­en i Es­b­jerg.

Plat­for­men er den tid­li­ge­re Bi­e­ring­hus Ef­ter­sko­le, som Lauritzen Fon­den over­tog den 1. juli 2019 for at om­dan­ne ste­det til et kul­­tur- og med­bor­ger­hus i hjer­tet af Øster­by i Es­b­jerg.

Tho­mas Abra­ham­sen glæ­der sig til at ta­ge fat på de nye ud­for­drin­ger og ind­dra­ge si­ne er­fa­rin­ger og sit kend­skab til lo­kal­mil­jø­et, si­ger han iføl­ge Lauritzen Fon­dens hjem­mesi­de:

”Det er en helt vildt spæn­den­de op­ga­ve. Jeg har man­ge ide­er og tan­ker som jeg glæ­der mig til at sæt­te strøm til, men i før­ste om­gang hand­ler det om at bru­ge det sto­re for­ar­bej­de der al­le­re­de er la­vet som af­sæt for de kom­men­de op­ga­ver med at ud­vik­le Plat­for­men, så det bli­ver et so­ci­alt knu­de­punkt for Øster­by­en og for Es­b­jerg,” si­ger Tho­mas Abra­ham­sen.

Tho­mas Abra­ham­sen kom­mer fra en stil­ling på Ur­bansko­len i Es­b­jerg, hvor han har væ­ret sous­chef og ad­mi­ni­stra­tiv le­der med an­svar for ud­vik­ling af en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter og ini­ti­a­ti­ver, der har ta­get ud­gangs­punkt i kul­tur og un­der­støt­tet triv­sel og fæl­les­ska­ber på Ur­­ban-sko­­ler­­ne.

Tho­mas Abra­ham­sen har des­u­den le­de­rer­fa­ring fra tid­li­ge­re jobs i bå­de Var­de og Es­b­jerg Kom­mu­ne og er op­rin­de­ligt ud­dan­net sko­le­læ­rer fra Ri­be Se­mi­na­ri­um.

Lauritzen Fon­den glæ­der sig til at by­de Tho­mas Abra­ham­sen vel­kom­men:

”An­sø­ger­fel­tet var ut­ro­lig stærkt, og i an­søg­nings­pro­ces­sen blev der ud­vist stor be­gej­string og for­stå­el­se for vo­res vi­sio­ner for Plat­for­men. I et skar­pt slut­felt af kva­li­fi­ce­re­de an­sø­ge­re faldt val­get som plat­forms­le­der til sidst på Tho­mas Abra­ham­sen,” si­ger sous­chef i Lauritzen Fon­den, Kat­hri­ne Gei­s­ler Mad­sen.

“Med Tho­mas ved ro­ret får vi en bå­de vi­sio­nær og jord­nær le­der, og jeg er sik­ker på at han i tæt sam­ar­bej­de med Plat­for­mens vi­ce­vært og an­dre re­le­van­te sam­ar­bejds­part­ne­re, kan væ­re med til at ska­be et le­ven­de og unikt sted i hjer­tet af Øster­by­en,” si­ger Kat­hri­ne Gei­s­ler Mad­sen.

Lauritzen Fon­den er i for­vej­en ak­tiv i Øster­by med bl.a. Es­b­jerg Kom­mu­ne i col­lecti­ve im­­pa­ct-pro­jek­tet Med­Vind i Øster­by­en. Det skal styr­ke den so­ci­a­le mo­bi­li­tet for børn og un­ge i Es­b­jergs Øster­by over en 12-åri­­ge pe­ri­o­de. Plat­for­men skal un­der­støt­te det­te ar­bej­de.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.