Lauritzen Fonden ansætter ny leder af civilsamfundscenter

Lauritzen Fon­den har an­sat Tho­mas Abra­ham­sen som dag­lig le­der for fon­dens kul­tur- og med­bor­ger­hus Plat­for­men i Es­b­jerg.

Thomas Abrahamsen
Tho­mas Abra­ham­sen (fo­to: Lauritzen Fon­den).

Tho­mas Abra­ham­sen får som dag­lig le­der en nøg­lerol­le i ud­vik­lin­gen af Plat­for­men, som er Lauritzen Fon­dens nye ci­vil­sam­funds­cen­ter i Øster­by­en i Es­b­jerg.

Plat­for­men er den tid­li­ge­re Bi­e­ring­hus Ef­ter­sko­le, som Lauritzen Fon­den over­tog den 1. juli 2019 for at om­dan­ne ste­det til et kul­­tur- og med­bor­ger­hus i hjer­tet af Øster­by i Es­b­jerg.

Tho­mas Abra­ham­sen glæ­der sig til at ta­ge fat på de nye ud­for­drin­ger og ind­dra­ge si­ne er­fa­rin­ger og sit kend­skab til lo­kal­mil­jø­et, si­ger han iføl­ge Lauritzen Fon­dens hjem­mesi­de:

”Det er en helt vildt spæn­den­de op­ga­ve. Jeg har man­ge ide­er og tan­ker som jeg glæ­der mig til at sæt­te strøm til, men i før­ste om­gang hand­ler det om at bru­ge det sto­re for­ar­bej­de der al­le­re­de er la­vet som af­sæt for de kom­men­de op­ga­ver med at ud­vik­le Plat­for­men, så det bli­ver et so­ci­alt knu­de­punkt for Øster­by­en og for Es­b­jerg,” si­ger Tho­mas Abra­ham­sen.

Tho­mas Abra­ham­sen kom­mer fra en stil­ling på Ur­bansko­len i Es­b­jerg, hvor han har væ­ret sous­chef og ad­mi­ni­stra­tiv le­der med an­svar for ud­vik­ling af en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter og ini­ti­a­ti­ver, der har ta­get ud­gangs­punkt i kul­tur og un­der­støt­tet triv­sel og fæl­les­ska­ber på Ur­­ban-sko­­ler­­ne.

Tho­mas Abra­ham­sen har des­u­den le­de­rer­fa­ring fra tid­li­ge­re jobs i bå­de Var­de og Es­b­jerg Kom­mu­ne og er op­rin­de­ligt ud­dan­net sko­le­læ­rer fra Ri­be Se­mi­na­ri­um.

Lauritzen Fon­den glæ­der sig til at by­de Tho­mas Abra­ham­sen vel­kom­men:

”An­sø­ger­fel­tet var ut­ro­lig stærkt, og i an­søg­nings­pro­ces­sen blev der ud­vist stor be­gej­string og for­stå­el­se for vo­res vi­sio­ner for Plat­for­men. I et skar­pt slut­felt af kva­li­fi­ce­re­de an­sø­ge­re faldt val­get som plat­forms­le­der til sidst på Tho­mas Abra­ham­sen,” si­ger sous­chef i Lauritzen Fon­den, Kat­hri­ne Gei­s­ler Mad­sen.

“Med Tho­mas ved ro­ret får vi en bå­de vi­sio­nær og jord­nær le­der, og jeg er sik­ker på at han i tæt sam­ar­bej­de med Plat­for­mens vi­ce­vært og an­dre re­le­van­te sam­ar­bejds­part­ne­re, kan væ­re med til at ska­be et le­ven­de og unikt sted i hjer­tet af Øster­by­en,” si­ger Kat­hri­ne Gei­s­ler Mad­sen.

Lauritzen Fon­den er i for­vej­en ak­tiv i Øster­by med bl.a. Es­b­jerg Kom­mu­ne i col­lecti­ve im­­pa­ct-pro­jek­tet Med­Vind i Øster­by­en. Det skal styr­ke den so­ci­a­le mo­bi­li­tet for børn og un­ge i Es­b­jergs Øster­by over en 12-åri­­ge pe­ri­o­de. Plat­for­men skal un­der­støt­te det­te ar­bej­de.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Skatteministeren justerer efter kritik: Skattefri overdragelsesmodel genopstår i revideret lovforslag

Ejer­le­de­re, der hav­de hå­bet på at kun­ne over­dra­ge livs­vær­ket til en er­hvervs­dri­ven­de fond, kan nu ån­de let­tet op. Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (A) har nem­lig lyt­tet…

2019 blev et rekordernes år for Novo Nordisk Fonden

Der blev i 2019 skru­et kraf­tigt op for bå­de ud­be­ta­lin­ger­ne og ud­de­lin­ger­ne af be­vil­lin­ger i No­vo Nor­disk Fon­den. Det frem­går af den er­hvervs­dri­ven­de fonds…

Novo Nordisk Fonden har uddelt 43 mio. kr. fra akut corona-pulje

  Der har væ­ret hur­tigt om­sæt­ning på No­vo Nor­disk Fon­dens ek­stra­or­di­næ­re pul­je til aku­t­te cor­o­navirus-til­tag. I lø­bet af få da­ge har fon­den be­vil­get 43,7 mil­li­o­ner…

Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

Ar­tik­len er op­da­te­ret d. 30. marts med in­for­ma­tion om, at be­sty­rel­sen i Fol­ke­mø­det mø­des den 3. april. ”Hvil­ke over­nat­nings­mu­lig­he­der har jeg un­der Fol­ke­mø­det?” og ”Hvor­dan…

Fonde på svær jagt efter impact-investeringer

Fle­re af Dan­marks stør­ste fon­de vil i de kom­men­de år al­lo­ke­re yder­li­ge­re ka­pi­tal til så­kald­te im­pact-in­ve­ste­rin­ger, hvor so­ci­alt el­ler mil­jø­mæs­sigt af­kast væg­tes på li­ge…

Fondsmillioner skal sætte skub i Karen Blixen Museets nye strategi

Til­sagn om 5,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Au­gusti­nus Fon­den, fi­re mil­li­o­ner kro­ner fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og 700.000 kro­ner fra Enid In­ge­manns Fond…

Carlsbergfondet har fundet modellen for impact-investeringer

– Hvad dæk­ker je­res im­pact-in­ve­ste­rin­ger over – har de et sær­ligt fo­kus? ”Fon­det har si­den 2015 væ­ret in­vol­ve­ret i in­ve­ste­rin­ger fra Im­pax, Lon­don, der…

Hvem varetager fondenes interesser?

  Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. For et par år si­den fik 34 fon­de de­res egen for­e­ning – Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Den…

Coronakrise

Novo Nordisk Fonden har uddelt 43 mio. kr. fra akut corona-pulje

  Der har væ­ret hur­tigt om­sæt­ning på No­vo Nor­disk Fon­dens ek­stra­or­di­næ­re pul­je til aku­t­te cor­o­navirus-til­tag. I lø­bet af få da­ge har fon­den be­vil­get 43,7 mil­li­o­ner…

Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

Ar­tik­len er op­da­te­ret d. 30. marts med in­for­ma­tion om, at be­sty­rel­sen i Fol­ke­mø­det mø­des den 3. april. ”Hvil­ke over­nat­nings­mu­lig­he­der har jeg un­der Fol­ke­mø­det?” og ”Hvor­dan…

Fondsmillioner skal sætte skub i Karen Blixen Museets nye strategi

Til­sagn om 5,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Au­gusti­nus Fon­den, fi­re mil­li­o­ner kro­ner fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og 700.000 kro­ner fra Enid In­ge­manns Fond…

KFI-fonden støtter købmændene i coronakrisen

I lø­bet af den se­ne­ste uge har KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond ud­delt et to­cif­ret mil­li­onbe­løb til køb­mænd i den frie sek­tor. ”Køb­mæn­de­ne spil­ler en vig­tig…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.