Annoncespot_img

Lauritzen Fonden ansætter ny leder af civilsamfundscenter

Lauritzen Fonden har ansat Thomas Abrahamsen som daglig leder for fondens kultur- og medborgerhus Platformen i Esbjerg.

Thomas Abrahamsen
Tho­mas Abra­ham­sen (fo­to: Lauritzen Fonden).

Tho­mas Abra­ham­sen får som dag­lig le­der en nøg­lerol­le i ud­vik­lin­gen af Plat­for­men, som er Lauritzen Fon­dens nye ci­vil­sam­funds­cen­ter i Øster­by­en i Esbjerg.

Plat­for­men er den tid­li­ge­re Bi­e­ring­hus Ef­ter­sko­le, som Lauritzen Fon­den over­tog den 1. juli 2019 for at om­dan­ne ste­det til et kul­tur- og med­bor­ger­hus i hjer­tet af Øster­by i Esbjerg.

Tho­mas Abra­ham­sen glæ­der sig til at ta­ge fat på de nye ud­for­drin­ger og ind­dra­ge si­ne er­fa­rin­ger og sit kend­skab til lo­kal­mil­jø­et, si­ger han iføl­ge Lauritzen Fon­dens hjemmeside:

”Det er en helt vildt spæn­den­de op­ga­ve. Jeg har man­ge ide­er og tan­ker som jeg glæ­der mig til at sæt­te strøm til, men i før­ste om­gang hand­ler det om at bru­ge det sto­re for­ar­bej­de der al­le­re­de er la­vet som af­sæt for de kom­men­de op­ga­ver med at ud­vik­le Plat­for­men, så det bli­ver et so­ci­alt knu­de­punkt for Øster­by­en og for Es­b­jerg,” si­ger Tho­mas Abrahamsen.

Tho­mas Abra­ham­sen kom­mer fra en stil­ling på Ur­bansko­len i Es­b­jerg, hvor han har væ­ret sous­chef og ad­mi­ni­stra­tiv le­der med an­svar for ud­vik­ling af en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter og ini­ti­a­ti­ver, der har ta­get ud­gangs­punkt i kul­tur og un­der­støt­tet triv­sel og fæl­les­ska­ber på Urban-skolerne.

Tho­mas Abra­ham­sen har des­u­den le­de­rer­fa­ring fra tid­li­ge­re jobs i bå­de Var­de og Es­b­jerg Kom­mu­ne og er op­rin­de­ligt ud­dan­net sko­le­læ­rer fra Ri­be Seminarium.

Lauritzen Fon­den glæ­der sig til at by­de Tho­mas Abra­ham­sen velkommen:

”An­sø­ger­fel­tet var utro­lig stærkt, og i an­søg­nings­pro­ces­sen blev der ud­vist stor be­gej­string og for­stå­el­se for vo­res vi­sio­ner for Plat­for­men. I et skar­pt slut­felt af kva­li­fi­ce­re­de an­sø­ge­re faldt val­get som plat­forms­le­der til sidst på Tho­mas Abra­ham­sen,” si­ger sous­chef i Lauritzen Fon­den, Kat­hri­ne Gei­s­ler Madsen.

“Med Tho­mas ved ro­ret får vi en bå­de vi­sio­nær og jord­nær le­der, og jeg er sik­ker på at han i tæt sam­ar­bej­de med Plat­for­mens vi­ce­vært og an­dre re­le­van­te sam­ar­bejds­part­ne­re, kan væ­re med til at ska­be et le­ven­de og unikt sted i hjer­tet af Øster­by­en,” si­ger Kat­hri­ne Gei­s­ler Madsen.

Lauritzen Fon­den er i for­vej­en ak­tiv i Øster­by med bl.a. Es­b­jerg Kom­mu­ne i col­lecti­ve im­pact-pro­jek­tet Med­Vind i Øster­by­en. Det skal styr­ke den so­ci­a­le mo­bi­li­tet for børn og un­ge i Es­b­jergs Øster­by over en 12-åri­ge pe­ri­o­de. Plat­for­men skal un­der­støt­te det­te arbejde.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer