Fondspenge til idræt i udsatte boligområder og eliteidrætsudøveres forberedelser til OL

Nordea-fonden støtter Danmarks Idrætsforbunds indsatser for at få børn og unge i udsatte boligområder til at dyrke sport, mens Salling Fondene donerer historisk stort beløb til Team Danmark, der skal bruges i atleternes forberedelser frem mod De Olympiske Lege i 2028 i Los Angeles.

Nor­dea-fon­den støt­ter Dan­marks Idræts­for­bunds ini­ti­a­tiv 'Get2sport' med 19 mil­li­o­ner kro­ner frem til 2025. Ini­ti­a­ti­vet har si­den 2005 hjul­pet børn og un­ge i ud­sat­te bo­lig­om­rå­der til at bli­ve ak­ti­ve i idrætsforeninger.

Vi star­ter ugens rund­t­ur blandt ak­tu­el­le, ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger i idræt­tens ver­den – bå­de bred­de- og eliteidrætten.

Dan­marks Idræts­for­bunds ini­ti­a­tiv ’Get2sport’ har si­den 2005 hjul­pet børn og un­ge i ud­sat­te bo­lig­om­rå­der lan­det rundt til at bli­ve ak­ti­ve i idræts­for­e­nin­ger. Ved ud­gan­gen af 2022 ud­løb en fonds­støt­te, så ind­sat­sen stod til at bli­ve kraf­tigt be­skå­ret i 2023, men nu har Nor­dea-fon­den sagt ja til at støt­te ini­ti­a­ti­vet frem til 2025 med 19 mil­li­o­ner kroner.

Det op­ly­ser Dan­marks Idræts­for­bund (DIF) i en pressemeddelelse.

”På veg­ne af de fri­vil­li­ge, men især på veg­ne af de man­ge børn og un­ge i idræts­for­e­nin­ger­ne i lan­dets ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, er jeg dybt tak­nem­me­lig for støt­ten fra Nor­dea-fon­den. DIF get2sport gør hver ene­ste dag en stor for­skel for en mas­se men­ne­sker i dis­se om­rå­der, og støt­ten har be­ty­det alt for, at vi kun­ne fort­sæt­te og fort­sat kan ud­vik­le ind­sat­sen,” si­ger Hans Na­torp, der er for­mand for DIF.

En må­l­ret­tet ind­sats ret­tet mod pi­ger­ne i de ud­sat­te om­rå­der bli­ver cen­tral i de kom­men­de år. Pi­ger med an­den et­nisk bag­grund er mar­kant un­der­re­præ­sen­te­re­de, når det gæl­der idræts­del­ta­gel­se. De se­ne­ste år har DIF via Get2sport-ini­ti­a­ti­vet med en må­l­ret­tet ind­sats for­må­et at ska­be en po­si­tiv ud­vik­ling blandt pi­ger­ne i de ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, og støt­ten fra Nor­dea-fon­den er med til at sik­re, at den­ne ud­vik­ling kan fort­sæt­te. Det skal blandt an­det ske gen­nem fod­boldsko­ler for de al­ler­mind­ste børn, sa­tel­li­tak­ti­vi­te­ter helt tæt på pi­ger­nes hjem samt op­sø­gen­de ind­sat­ser hos forældrene.

Rekordstort beløb til OL-forberedelse

Vi fort­sæt­ter til eli­tei­dræt­ten, hvor Sal­ling Fon­de­ne do­ne­rer 60 mil­li­o­ner kro­ner til Team Dan­marks ar­bej­de frem mod De Olym­pi­ske Le­ge i 2028 i Los An­ge­les. Det er iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Team Dan­mark den stør­ste en­kelt­stå­en­de do­na­tion til dansk eli­tei­dræt nogensinde.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Team Dan­mark Lars Krarup un­der­stre­ger, at mid­ler­ne er af­gø­ren­de for, at dan­ske at­le­ter igen og igen kan blan­de sig blandt de bed­ste i verden.

Langt de fle­ste lan­de, vi sam­men­lig­ner os med, op­ru­ster vold­somt i eli­tei­dræt­ten i dis­se år, og der­for er do­na­tio­nen helt af­gø­ren­de for, at dan­ske at­le­ter fort­sat har mu­lig­hed for at vi­se verdensklasse

Lars Krarup – Be­sty­rel­ses­for­mand, Team Danmark

”Det er en me­get stor og glæ­de­lig nyhed for dansk eli­tei­dræt, at Sal­ling Fon­de­ne igen bak­ker så hel­hjer­tet op om de dan­ske at­le­ter, der kæm­per i rødt og hvidt. Den sto­re og lang­va­ri­ge støt­te gi­ver Team Dan­mark mu­lig­hed for at hjæl­pe at­le­ter, træ­ne­re og for­bund til at nå hø­je­ste sport­s­li­ge ni­veau. Uden støt­ten fra Sal­ling Fon­de­ne vil­le der gan­ske en­kelt væ­re min­dre at jub­le over. Langt de fle­ste lan­de, vi sam­men­lig­ner os med, op­ru­ster vold­somt i eli­tei­dræt­ten i dis­se år, og der­for er do­na­tio­nen helt af­gø­ren­de for, at dan­ske at­le­ter fort­sat har mu­lig­hed for at vi­se ver­dens­klas­se,” si­ger Lars Krarup.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Køb­mand Her­man Sal­lings Fond Jens Bjerg Sø­ren­sen be­grun­der i pres­se­med­del­el­sen støt­ten med, at de dan­ske at­le­ter spre­der glæ­de, be­gej­string og fæl­les­skab over he­le Danmark.

”I Sal­ling Fon­de­ne støt­ter vi pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver til gavn og glæ­de for de man­ge, og det for­mål er at­le­ter­ne nog­le af de stær­ke­ste am­bas­sa­dø­rer for. Der­for er det en stor for­nø­jel­se fort­sat at støt­te at­le­ter­ne, og vi er gla­de for at stå bag dem i de­res stræ­ben ef­ter top­præ­sta­tio­ner og i at sik­re sto­re op­le­vel­ser til os al­le,” si­ger Jens Bjerg Sørensen.

Støtte til operafestival og flygler på gymnasium

Au­gusti­nus Fon­den har på det sid­ste be­sty­rel­ses­mø­de i 2023 i alt ud­delt 25 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 32 projekter.

Blandt de an­sø­ge­re, som har få­et en opad­vendt tom­mel­finger, er lands­del­sen­sem­blet Es­b­jerg En­sem­b­le, der får 400.000 kro­ner. Pen­ge­ne skal bru­ges til stra­te­gisk ud­vik­ling, så en­sem­blet kan fort­sæt­te ar­bej­det med en po­si­tio­ne­ring som en ak­tiv og cen­tral spil­ler i pu­bli­kums­ud­vik­lin­gen i Dan­marks fem­te­stør­ste by.

Co­pen­ha­gen Ope­ra Festi­val, der er Dan­marks stør­ste oper­a­festi­val, be­teg­nes i en nyhed på Au­gusti­nus Fon­dens hjem­mesi­de som en vig­tig pri­mus mo­tor for ope­ra­ens ud­vik­ling i Dan­mark. Med en be­vil­ling på 2,1 mil­li­o­ner kro­ner kan Co­pen­ha­gen Ope­ra Festi­val i 2024-2026 fort­sæt­te ar­bej­det med at for­sø­ge at ska­be sto­re kunst­ne­ri­ske op­le­vel­ser til publikum.

Og­så på Sankt An­næ Gym­na­si­um i Kø­ben­havn er der glæ­de. Gym­na­si­et får knap 1,8 mil­li­o­ner kro­ner fra Au­gusti­nus fon­den til at er­hver­ve flyg­ler til et nyt mu­sik­hus, der åb­ner næ­ste år.

In­den for støt­te­o­m­rå­det ’Mu­se­er, kunst og kul­tu­rarv’ støt­ter fon­den blandt an­det Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mis kon­ser­va­torsko­le med 3,7 mil­li­o­ner kro­ner til er­hver­vel­se af nød­ven­digt ap­pa­ra­tur til forsk­ning og ud­dan­nel­se in­den for be­va­ring af kul­tur- og na­tu­rarv, mens Sta­tens Mu­se­um for Kunst får fem mil­li­o­ner kro­ner til er­hver­vel­se af et ma­le­ri af As­ger Jorn.

På det so­ci­a­le om­rå­de er der blandt an­det en halv mil­li­on kro­ner til Blå Kors Dan­marks ju­le­hjælp og en mil­li­on kro­ner til Læ­ger uden Græn­sers nød­hjælps­ar­bej­de i Afghanistan.

Fondspenge til fem organisationers juleindsatser

Ju­le­hjælp har og­så stå­et på dags­or­de­nen i Lauritzen Fon­den, som har valgt at støt­te fem or­ga­ni­sa­tio­ner, der ud­de­ler ju­le­hjælp til øko­no­misk træng­te fa­mi­li­er i Dan­mark. Det op­ly­ser fon­den på sin hjemmeside.

”Ju­len er hjer­ter­nes og bør­ne­nes fest. Men for man­ge træng­te bør­ne­fa­mi­li­er kan høj­ti­den væ­re svær og for­bun­det med be­kym­rin­ger og af­savn. For at hjæl­pe ju­len på vej hos dis­se fa­mi­li­er, støt­ter Lauritzen Fon­den igen i år en ræk­ke or­ga­ni­sa­tio­ner, der ud­de­ler ju­le­hjælp, som er må­l­ret­tet fa­mi­li­er, der har brug for en hånds­ræk­ning i ju­len,” skri­ver fonden.

Lauritzen Fon­den støt­ter Mødre­hjæl­pen med 200.000 kro­ner, Bør­ne­sa­gens Fæl­les­råd får 100.000 kro­ner, der er 50.000 kro­ner til bå­de Dansk Fol­ke­hjælp og rå­d­giv­nings­or­ga­ni­sa­tio­nen På­rø­ren­de Net­vær­ket – Mis­brugs­por­ta­len, mens for­e­nin­gen Ra­i­se for Kids får 25.000 kro­ner til at af­hol­de ju­le­af­ten den 22. de­cem­ber i Aal­borg for sår­ba­re familier.

Vil have nye grupper af borgere i skoven

Bå­de på Krop­pe­dal Mu­se­um, der lig­ger i Ve­stsko­ven mel­lem Al­bert­slund og Hø­je-Taa­strup kom­mu­ner, samt på de to kom­mu­ners borg­mester­kon­to­rer er der glæ­de, ef­ter at Nor­dea-fon­den for­le­den valg­te at støt­te mu­se­et med syv mil­li­o­ner kro­ner. Det skri­ver me­di­et Sjæl­land­ske på sn​.dk.

Pen­ge­ne skal blandt an­det bru­ges til en ind­sats for at få end­nu fle­re lo­ka­le bor­ge­re til at ta­ge en tur i Ve­stsko­ven. I den for­bin­del­se vil Krop­pe­dal Mu­se­ums na­tur­vej­le­der til­by­de ak­ti­vi­te­ter ar­ran­ge­ret i sam­ar­bej­de med lo­ka­le for­e­nin­ger som Dansk Or­ni­to­lo­gisk For­e­ning og Dan­marks Naturfredningsforening.

”Vi vil gø­re en sær­lig ind­sats for at in­vi­te­re bor­ge­re med an­den et­nisk bag­grund end dansk til at del­ta­ge i ak­ti­vi­te­ter­ne. Det er in­gen hem­me­lig­hed, at den­ne grup­pe ik­ke be­nyt­ter hver­ken sko­ven el­ler mu­se­et sær­ligt me­get. Der­for vil vi sam­ar­bej­de med de so­ci­a­le hel­heds­pla­ner i de sto­re bo­lig­om­rå­der i Hø­je-Taa­strup og Al­bert­slund. Sam­men vil vi til­ret­te­læg­ge ar­ran­ge­men­ter, der pas­ser til de øn­sker, be­bo­er­ne har,” si­ger Mads Ther­nøe, der er mu­se­ums­di­rek­tør på Krop­pe­dal Mu­se­um, til Sjællandske.

Det er vig­tigt, at børn og un­ge bli­ver op­mærk­som­me på al­le de spæn­den­de mu­lig­he­der, der lig­ger og ven­ter ude i Vestskoven

Ste­en Chri­sti­an­sen – Borg­me­ster, Al­bert­slunds (Soc.dem.)

Der­u­d­over skal der etab­le­res en ræk­ke nye fa­ci­li­te­ter, blandt an­det en for­hin­drings­ba­ne, i mu­se­ets gård­ha­ve, som vil væ­re frit til­gæn­ge­li­ge for alle.

”Jeg er me­get glad for, at det er lyk­ke­des for Krop­pe­dal Mu­se­um at rej­se mid­ler til mu­se­et i Ve­stsko­ven, som helt sik­kert vil kom­me en mas­se bor­ge­re fra Al­bert­slund til gavn og glæ­de. Det er vig­tigt, at børn og un­ge bli­ver op­mærk­som­me på al­le de spæn­den­de mu­lig­he­der, der lig­ger og ven­ter ude i Ve­stsko­ven,” si­ger Al­bert­slunds borg­me­ster Ste­en Chri­sti­an­sen (Soc.dem.).

Hans borg­mester­kol­le­ga i Hø­je-Taa­strup, Mi­cha­el Zieg­ler (Kons.), er enig.

”Der er in­gen tvivl om, at pro­jek­tet bli­ver et stort løft ik­ke kun for Krop­pe­dal Mu­se­um, men for al­le bor­ge­re i Hø­je-Taa­strup. De nye fa­ci­li­te­ter vil helt sik­kert få man­ge fle­re ud i Ve­stsko­ven,” si­ger Mi­cha­el Zieg­ler til Sjællandske.

Fondspenge til fællesskaber for ensomme unge

Fra den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn be­væ­ger vi os af­slut­nings­vis en tur til Jyl­land, nær­me­re be­stemt til Aar­hus, Ran­ders, Hor­sens, Sil­ke­borg og Viborg.

I de fem by­er er der lo­ka­le af­de­lin­ger af Hus­rum, som er et fri­vil­lig­ba­se­ret fæl­les­skab for un­ge, der op­le­ver en­som­hed og/eller psy­kisk sår­bar­hed. Spar Nord Fon­den har net­op valgt at do­ne­re 541.000 kro­ner til Hus­rum, hvis fæl­les­ska­ber år­ligt be­nyt­tes af fle­re end 400 en­som­me unge.

Kon­kret skal pen­ge­ne blandt an­det bru­ges til at fin­de nye me­to­der til at hjæl­pe de un­ge godt vi­de­re til an­dre, bli­ven­de fæl­les­ska­ber i civilsamfundet.

”Hus­rum på­ta­ger sig en vig­tig op­ga­ve med at hjæl­pe un­ge ind i nye fæl­les­ska­ber. Li­ge­som Spar Nord Fon­den har de den grund­læg­gen­de op­fat­tel­se, at al­le har brug for at fø­le sig som en del af et fæl­les­skab – der­for støt­ter vi og­så ger­ne op om de­res pro­jekt,” si­ger fonds­di­rek­tør Bo Ug­ger­høj i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer