Naturfond og TV 2 laver ny indsamlingskampagne for dyr og planter

Den Danske Naturfond og TV 2 går sammen om en ny ind­samling i forbind­else med FN’s inter­na­tio­nale bio­diver­sitets­dag.

Skov
 
Ef­ter sid­ste års suc­ces med ind­sam­lin­gen ’Dan­mark Plan­ter Træ­er’, går den Dan­ske Na­tur­fond og TV 2 nu sam­men om en ny ind­sam­lings­kampag­ne. Den­ne gang skal der sam­les ind til for­del for vil­de dyr og planter. 

”Man­ge vil­de dyr og plan­ter i Dan­mark har væ­ret i til­ba­ge­gang i år­ti­er. Der er ble­vet min­dre og min­dre plads til dem, for­di vi ud­nyt­ter vo­res lil­le land me­get ef­fek­tivt. Hvis ud­vik­lin­gen skal ven­des, er der brug for at få me­re af den vil­de na­tur til­ba­ge. Det er en stor op­ga­ve, men kan vi gø­re vo­res fæl­les na­tur til en fol­kesag og løf­te i flok, kan ud­vik­lin­gen ven­des,” ud­ta­ler di­rek­tør i Den Dan­ske Na­tur­fond, Flem­m­ing Ni­el­sen i en nyhed på fon­dens hjemmeside. 

Den nye kampag­ne får nav­net ’Dan­mark red­der jord’ og kul­mi­ne­rer den 23. maj, da­gen ef­ter FN’s bi­o­di­ver­si­tets­dag, med et stort ind­sam­lingsshow på TV 2.

”Dan­sker­ne har ta­get godt imod TV 2s kon­struk­ti­ve til­gang til de ud­for­drin­ger, vi har med klo­dens kli­ma, na­tur og mil­jø, og som op­ta­ger rig­tigt man­ge af os. Vi hø­rer dag­ligt om kli­ma­for­an­drin­ger og dy­re- og plan­tear­ter, som ud­dør el­ler er tru­et, og vi er nødsa­get til at hand­le. Det er na­tur­ligt og helt op­lagt, at TV 2 sæt­ter fo­kus på det­te vig­ti­ge te­ma,” ud­ta­ler TV 2s pro­gram­di­rek­tør, Lot­te Lindegaard.

I for­bin­del­se med showet kan pri­va­te og virk­som­he­der do­ne­re til kampag­nen og genop­ret­te na­tur ved at op­kø­be én kva­drat­me­ter jord for hver 12 ind­sam­le­de kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer