Annoncespot_img

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

KFI Erhvervsdrivende Fond støtter sammen med bl.a. en række fremtrædende danske butikskæder en ny kandidatuddannelse i detailhandel.

BSS Founding Partners
KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond står bag en ny uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se med en grup­pe af part­ne­re fra Sal­ling Group, Ar­la, Be­st­sel­ler, Da­nish Crown, MLDK, Da­gro­fa, Jysk, Re­ma 1000 og Aar­hus Uni­ver­si­tet. På bil­le­det ses re­præ­sen­tan­ter fra grup­pen, som den 6. fe­bru­ar præ­sen­te­re­de den nye ud­dan­nel­se for en fyldt sal på over 300 stu­de­ren­de på Aar­hus Universitet.

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjemmeside.

“Dan­mark er et sam­fund, ba­se­ret på godt køb­mand­skab. I KFI er vi stol­te af at væ­re med til at sæt­te de­tail­han­del og køb­mand­skab på dags­or­de­nen på uni­ver­si­te­tet og der­med kob­le den aka­de­mi­ske og den mer­kan­ti­le ver­den”, si­ger ud­de­lings­chef Ma­rie Scott Po­ul­sen fra KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond.

Den nye ud­dan­nel­se er ud­vik­let af frem­træ­den­de nav­ne in­den for de­tail­han­del, der er gå­et sam­men i en partnerskabsgruppe.

Grup­pen be­står af Sal­ling Group, Ar­la, Be­st­sel­ler, Da­nish Crown, MLDK, Da­gro­fa, Jysk, Re­ma 1000 og alt­så KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, som har støt­tet pro­jek­tet med 1 mio. kr.

Iføl­ge Aar­hus Uni­ver­si­tet skal part­ner­grup­pen spil­le en vig­tig rol­le i ud­dan­nel­sen via gæ­ste­fo­re­læs­nin­ger, et væ­sent­ligt an­tal ga­ran­te­re­de prak­tik­plad­ser og spe­ci­a­le­sam­ar­bej­der. Der­u­d­over skal part­ner­grup­pen ef­ter pla­nen til­by­de de stu­de­ren­de en ræk­ke re­le­van­te studiejobs.

Ud­dan­nel­sen er net­op ble­vet præ­sen­te­ret for en fyldt sal på Aar­hus Uni­ver­si­tet med del­ta­gel­se af fle­re end 300 studerende.

Må­let er, at de kom­men­de kan­di­da­ter kan ind­gå i ho­ved­kon­tors­funk­tio­ner in­den for stra­te­gi, in­nova­tion, for­hand­ling og per­for­man­ce ma­na­ge­ment med en for­stå­el­se for he­le vær­dikæ­den i detailsektoren.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer