Flere kvinder får bestyrelsesposter i danske fonde

Andelen af kvinder i bestyrelserne for de 100 største danske fonde er nu oppe på 39 procent. Det viser en ny undersøgelse fra Fundats. Kvindernes repræsentation i fondsbestyrelserne er mere end dobbelt så høj som kvindeandelen i virksomhedsbestyrelser. Professor i diversitet og ledelse på CBS Sara Louise Muhr er fortsat ikke imponeret, mens kønsforsker Hilda Rømer Christensen fra Københavns Universitet fokuserer på, om den ændrede kønsfordeling vil medføre ændringer i måden, som fondene uddeler penge på.

Det går fremad med li­ge­stil­lin­gen i de sto­re dan­ske fon­des bestyrelser.

Når kvin­der­nes in­ter­na­tio­na­le kamp­dag på fre­dag, den 8. marts, bli­ver mar­ke­ret rundt om­kring i Dan­mark, be­hø­ver de sto­re fon­de ik­ke at fryg­te at bli­ve pe­get fin­gre af i nær sam­me grad som de dan­ske virksomheder.

Mens en un­der­sø­gel­se fra DI, der blev of­fent­lig­gjort i de­cem­ber 2023, vi­ste, at der kun sid­der kvin­der på 17,5 pro­cent af be­sty­rel­ses­poster­ne i dan­ske virk­som­he­der, er for­de­lin­gen mel­lem kvin­der og mænd langt me­re li­ge­lig i fondene.

Fun­dats har ul­ti­mo fe­bru­ar og pri­mo marts un­der­søgt køns­for­de­lin­gen i be­sty­rel­ser­ne i de 100 mest ud­de­len­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger i Dan­mark. Kort­læg­nin­gen vi­ser, at der i alt sid­der 345 mænd og 222 kvin­der i de 100 be­sty­rel­ser. Det be­ty­der, at 61 pro­cent af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne er mænd, mens 39 pro­cent er kvinder.

Se he­le op­gø­rel­sen over køns­for­de­lin­gen i bun­den af den­ne artikel.

Så mens fon­de­ne i Nor­ge, som Fun­dats kun­ne for­tæl­le i sid­ste uge, via lov­giv­ning bli­ver på­lagt en køns­ba­lan­ce på mindst 40 pro­cent i be­sty­rel­ser­ne se­ne­st i som­me­ren 2025, er de dan­ske fon­de alt­så kun ét pro­cent­po­int fra uden lov­giv­ning at væ­re op­pe på net­op 40 pro­cent kvin­der i bestyrelserne.

Fun­dats har ik­ke med­reg­net me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter, sup­ple­an­ter og ob­ser­va­tø­rer i kort­læg­nin­gen, som er ba­se­ret på CVR-re­gi­stret og i nog­le til­fæl­de sup­ple­ret med fon­de­nes eg­ne hjemmesider.

Fem bestyrelser helt uden kvinder

Med den ak­tu­el­le kvin­de­an­del på 39 pro­cent fort­sæt­ter de se­ne­re års ten­dens til, at kvin­der­ne i sti­gen­de grad sid­der med om­kring bor­de­ne, når der træf­fes be­slut­nin­ger i de stør­ste dan­ske fon­de. For godt to år si­den ud­gjor­de kvin­de­an­de­len i be­sty­rel­ser­ne 33 pro­cent, mens den i Fun­dats’ un­der­sø­gel­se fra marts 2023 var på 37 procent.

Sprin­ger vi lidt læn­ge­re til­ba­ge i hi­sto­ri­en, til 2018, teg­ne­de kvin­der­ne sig for knap 28 pro­cent af be­sty­rel­ses­poster­ne i de 100 stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de må­lt på egenkapital.

Ten­den­sen til, at kvin­der­ne i sti­gen­de grad væl­ges ind i fon­de­nes be­sty­rel­ser, ses bå­de i øver­ste og ne­der­ste halv­del af top-100-listen.

Blandt de mest ud­de­len­de fon­de vi­ser den nye un­der­sø­gel­se ek­sem­pel­vis, at der sid­der tre mænd og li­ge så man­ge kvin­der i be­sty­rel­sen for bå­de Le­go Fon­den og Vil­lum Fon­den, mens kvin­der­ne er i fler­tal i fon­de som A.P. Møl­ler Fon­den, Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond og Ole Kirks Fond.

I ne­der­ste halv­del af top-100-li­sten er det værd at be­mær­ke, at fon­de som Syd­bank Fon­den og Jo­han­nes Jen­sen & Hel­le Mau Jen­sens Fond har et fler­tal af kvin­der i be­sty­rel­sen, mens for­de­lin­gen er fifty/fifty i blandt an­dre Jo­han Schrø­de­rs Fond, El­lab Fon­den og Lemvigh-Mül­ler Fonden.

Fun­dats’ kort­læg­ning af­slø­rer dog og­så, at træ­er­ne ik­ke vok­ser ind i li­ge­stil­lings­him­len. I fem fon­de er der så­le­des kun mænd til ste­de, når be­sty­rel­sen hol­der mø­de: Det gæl­der KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, MP Fon­den, Sam Fon­den, Mi­ca-fon­den og Spa­re­kas­sen Dan­mark Fon­den Himmerland.

Når det gæl­der fon­de, hvor en kvin­de er for­mand el­ler for­per­son, er an­tal­let nu op­pe på 25. Det er en frem­gang på én fra sid­ste år, hvor 24 kvin­der sad for bor­den­den i be­sty­rel­ses­lo­ka­ler­ne i de 100 mest ud­de­len­de fonde.

Skal aktivt blokere for bias

Ph.d. og pro­fes­sor Sa­ra Lou­i­se Muhr fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS) be­trag­tes som én af lan­dets før­en­de eks­per­ter, når det gæl­der li­ge­stil­ling og di­ver­si­tet i le­del­se. Da Sa­ra Lou­i­se Muhr sid­ste år i Fun­dats kom­men­te­re­de den sti­gen­de an­del af kvin­der i fonds­be­sty­rel­ser­ne, fo­ku­se­re­de hun især på, at fon­de­ne sta­dig ik­ke var kom­met over 40 pro­cent kvinder.

”Den må­de, man de­fi­ne­rer en li­ge ba­lan­ce på, er 40-60, idet 50-50 rent prak­tisk kan væ­re umu­ligt at ram­me, især for­di man­ge be­sty­rel­ser be­står af et uli­ge an­tal men­ne­sker. I det lys er det selv­føl­ge­lig en for­bed­ring at gå fra 33 til 37 pro­cent. Men når det er sagt, bur­de det ik­ke væ­re så svært for fon­de­ne at få kvin­de­an­de­len op over 40 pro­cent. Når man tæn­ker på, hvor man­ge re­le­van­te og kom­pe­ten­te kvin­der, der er, og og­så tæn­ker på, hvor me­get fo­kus der har væ­ret på den­ne dags­or­den det se­ne­ste år, er det da al­li­ge­vel in­ter­es­sant, at pro­cen­ten sta­dig ik­ke har sne­get sig over de 40. Så jeg tæn­ker, at vi skal op over en li­ge­lig for­de­ling, det vil si­ge over 40 pro­cent kvin­der i be­sty­rel­ser­ne, før der er grund til den sto­re fejring af sig selv i fonds­sek­to­ren,” sag­de Sa­ra Lou­i­se Muhr i marts 2023.

Hvis vi ik­ke ak­tivt gør no­get for at blo­ke­re vo­res bi­as og de va­ner, vi har, vil vi ha­ve en ten­dens til at pe­ge på de sam­me, som vi al­tid pe­ger på

Sa­ra Lou­i­se Muhr – Ph.d. og pro­fes­sor, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS)

Selv­om top-100-fon­de­ne nu er op­pe på en kvin­de­an­del på 39 pro­cent, me­ner pro­fes­soren fort­sat ik­ke, at fon­de­ne har grund til at fin­de champag­ne­fla­sker­ne frem, når det gæl­der de­res ev­ne til at ar­bej­de med li­ge­stil­ling i bestyrelserne.

“Vi ved, at be­sty­rel­ses­po­ster gi­ves gen­nem net­værk, og vi ved, at vi al­le har en ten­dens til at se me­re kom­pe­ten­ce i mænd end i kvin­der. Så vi ved og­så, at hvis vi ik­ke ak­tivt gør no­get for at blo­ke­re vo­res bi­as og de va­ner, vi har, vil vi ha­ve en ten­dens til at pe­ge på de sam­me, som vi al­tid pe­ger på. Der­for er jeg ik­ke im­po­ne­ret over den lil­le frem­gang,” si­ger Sa­ra Lou­i­se Muhr.

Hvis fon­de­ne ”vir­ke­lig me­ner det”, må de iføl­ge Sa­ra Lou­i­se Muhr ak­tivt bry­de med møn­stre og blo­ke­re for bias.

”Hvis man gør det, er det ik­ke så svært at kom­me godt op over de 40 pro­cent. Men det kom­mer ik­ke af sig selv. Man skal gø­re en ak­tiv ind­sats,” un­der­stre­ger eks­per­ten fra CBS.

Bør undersøge kønsaspekt i støttede projekter

Lek­tor Hil­da Rø­mer Chri­sten­sen, der er le­der af Ko­or­di­na­tio­nen for Køns­forsk­ning på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, sy­nes som ud­gangs­punkt, at det er ”fint nok”, at fon­de­ne er kom­met op på en kvin­de­an­del på 39 pro­cent i bestyrelserne.

”Ud fra et de­mo­kra­tisk syns­punkt er det vig­tigt at ha­ve fo­kus på køns­for­de­lin­gen og køns­ba­lan­cen i fon­de­nes be­sty­rel­ser. Men man skal sam­ti­dig væ­re på­pas­se­lig med at sæt­te lig­heds­tegn mel­lem, at an­de­len af kvin­der i be­sty­rel­ser­ne sti­ger, og at det nød­ven­dig­vis be­ty­der sto­re for­an­drin­ger. Dét, der som køns­for­sker og­så in­ter­es­se­rer mig, er så­le­des, om der be­gyn­der at ske en sub­stan­ti­el æn­dring i den må­de, som fon­de­ne ud­de­ler pen­ge på og pri­o­ri­te­rer,” si­ger Hil­da Rø­mer Christensen.

Man skal sam­ti­dig væ­re på­pas­se­lig med at sæt­te lig­heds­tegn mel­lem, at an­de­len af kvin­der i be­sty­rel­ser­ne sti­ger, og at det nød­ven­dig­vis be­ty­der sto­re forandringer

Hil­da Rø­mer Chri­sten­sen – Le­der af Ko­or­di­na­tio­nen for Køns­forsk­ning, Kø­ben­havns Universitet

Hun har selv væ­ret med i fle­re eks­pert­grup­per i EU-re­gi, hvor køns­a­spek­ter­ne og -di­men­sio­ner­ne er ble­vet frem­hæ­vet som in­di­ka­to­rer for pro­jek­ter­nes kva­li­tet. Det be­ty­der, at der er et krav til an­søg­nin­ger om, at køns­a­spek­ter skal re­flek­te­res og indarbejdes.

”I EU’s forsk­nings­pro­gram­mer sy­nes man, det er rig­tig vig­tigt, at der er re­le­van­te køns­a­spek­ter i de støt­te­de pro­jek­ter, for­di det brin­ger nye per­spek­ti­ver frem i forsk­nin­gen – og der­med er der po­ten­ti­a­le til sub­stan­ti­el for­an­dring. Så et næ­ste og me­get in­ter­es­sant skridt i re­la­tion til de dan­ske fon­de kun­ne jo væ­re, blandt an­det ba­se­ret på er­fa­rin­ger­ne fra EU-sam­men­hæng, at se på køns­a­spek­tet i re­la­tion til de støt­te­de pro­jek­ter,” si­ger KU-lektoren.

Iføl­ge Hil­da Rø­mer Chri­sten­sen er det svært at vur­de­re ef­fek­ten af, at an­de­len af kvin­de­li­ge for­per­so­ner i de 100 stør­ste dan­ske fon­de nu er op­pe på en fjerdedel.

”Det hand­ler me­get om, hvor stor ind­fly­del­se for­per­so­nen har, og det er jeg ik­ke til­stræk­ke­ligt me­get in­de i de­talj­en til at kun­ne sva­re på. Tid­li­ge­re har jeg kig­get på de dan­ske kom­mu­ner, og her vi­ser min forsk­ning, at når der er en kvin­de­lig borg­me­ster og sam­ti­dig mini­mum 30 pro­cent kvin­de­li­ge by­rå­ds­med­lem­mer, kan der godt ske nog­le sub­stan­ti­el­le for­an­drin­ger for ek­sem­pel i støt­ten til kol­lek­tiv trans­port. Men der skal me­re end ba­re en kran­se­kage­fi­gur til at ska­be sto­re for­an­drin­ger,” fast­slår Hil­da Rø­mer Christensen.

Overrepræsentation ikke et mål i sig selv

Én af de fon­de, hvor kvin­der­ne er i over­tal i be­sty­rel­sen, er Po­ul Due Jen­sens Fond. Her sid­der der i øje­blik­ket fem kvin­der og tre mænd.

Ud over de fi­re med­lem­mer, som er ef­ter­kom­me­re af stif­te­ren Po­ul Due Jen­sen, og de fi­re ek­ster­nt valg­te med­lem­mer, sid­der der og­så fi­re me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter fra Grund­fos. Me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter­ne, der ik­ke tæl­ler med i Fun­dats’ op­gø­rel­se, be­står af tre mænd og en kvinde.

Det er ik­ke et mål i sig selv for os at ha­ve en over­re­præ­sen­ta­tion af det ene el­ler det an­det køn, men vi for­sø­ger at sik­re en li­ge­lig fordeling

Flem­m­ing Kon­rad­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Po­ul Due Jen­sens Fond

For­mand Flem­m­ing Kon­rad­sen glæ­der sig over di­ver­si­te­ten i fon­dens bestyrelse.

”Po­ul Due Jen­sens Fonds be­sty­rel­se be­står af 12 med­lem­mer, der al­le re­præ­sen­te­rer for­skel­li­ge syns­vink­ler, bag­grun­de og ind­sig­ter. Det er godt for di­ver­si­te­ten og be­stemt en for­del for vo­res fond. Det er ik­ke et mål i sig selv for os at ha­ve en over­re­præ­sen­ta­tion af det ene el­ler det an­det køn, men vi for­sø­ger at sik­re en li­ge­lig for­de­ling,” un­der­stre­ger Flem­m­ing Kon­rad­sen i en skrift­lig kom­men­tar til Fundats.

Fra og med fon­dens års­mø­de ons­dag den 13. marts vil be­sty­rel­sen i Po­ul Due Jen­sens Fond for­ment­lig ha­ve et fler­tal af kvin­der, bå­de når man reg­ner med og uden me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter. Iføl­ge Flem­m­ing Kon­rad­sen er for­vent­nin­gen så­le­des, at den sam­le­de be­sty­rel­se kom­mer til at be­stå af syv kvin­der, om­fat­ten­de to ek­ster­ne, tre ef­ter­kom­me­re og to me­d­ar­bej­der­valg­te, samt fem mænd (to ek­ster­ne, en ef­ter­kom­mer og to medarbejderrepræsentanter).

KFI har mål om ligelig kønsfordeling

I KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, der er blandt de fem fon­de på li­sten helt uden kvin­der i be­sty­rel­sen, er der ud­ar­bej­det en mål­sæt­ning om en li­ge­lig køns­for­de­ling i det øver­ste le­del­ses­or­gan. Jævn­før Er­hvervs­sty­rel­sens vej­led­ning om li­ge­lig køns­for­de­ling er den i KFI’s til­fæl­de med en be­sty­rel­se på fi­re per­so­ner de­fi­ne­ret som 25-75.

”Fra 2011 og frem til KFI’s kon­sti­tu­e­ren­de be­sty­rel­ses­mø­de i maj 2023 be­stod be­sty­rel­sen af én kvin­de (25 pro­cent) og tre mænd (75 pro­cent). KFI le­ve­de der­med op til må­l­tal­let om en li­ge­lig køns­for­de­ling. På KFI’s kon­sti­tu­e­ren­de be­sty­rel­ses­mø­de i maj 2023 ske­te der via ek­stern ud­peg­nings­ret en ud­skift­ning i be­sty­rel­sen, så be­sty­rel­sen der­fra be­står af fi­re mænd (100 pro­cent), da det kvin­de­li­ge med­lem ud­t­rå­d­te, og det nye be­sty­rel­ses­med­lem er en mand,” for­kla­rer fon­dens bæ­re­dyg­tig­heds­chef Lou­i­se El­ver i et skrift­ligt svar sendt til Fundats.

Lou­i­se El­ver un­der­stre­ger, at KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond ”ar­bej­der for at frem­me di­ver­si­tet og mang­fol­dig­hed på tværs af or­ga­ni­sa­tio­nen” jævn­før fon­dens po­li­tik for di­ver­si­tet og mangfoldighed.

”KFI for­ven­ter, at må­l­tal­let om en li­ge­lig køns­for­de­ling i be­sty­rel­sen vil væ­re op­fyldt in­den ud­gan­gen af 2026. Må­l­op­fyl­del­sen ud­for­dres dog af, at tre ud af fi­re med­lem­mer sker ved ek­stern ud­peg­nings­ret,” skri­ver bæ­re­dyg­tig­heds­che­fen i sin mail.

Vi har ik­ke den køns­di­ver­si­tet, vi øn­sker i Lund­beck­fon­dens be­sty­rel­se. Det får vi ik­ke løst på kort sigt, men vi er helt be­vid­ste om udfordringen

St­ef­fen Kragh – Be­sty­rel­ses­for­mand, Lundbeckfonden

En an­den fond, hvor der ik­ke er køns­ba­lan­ce i be­sty­rel­sen, er Dan­marks 8. mest ud­de­len­de fond, Lund­beck­fon­den. Be­sty­rel­sen tæl­ler seks mænd og én kvin­de, og der­u­d­over sid­der der fi­re medarbejderrepræsentanter.

For­man­den for be­sty­rel­sen i Lund­beck­fon­den St­ef­fen Kragh er­ken­der i en skrift­lig kom­men­tar til Fun­dats, at den nu­væ­ren­de køns­for­de­ling ik­ke er tilfredsstillende.

”Vi gør os lø­ben­de over­vej­el­ser om fag­li­ge kom­pe­ten­cer, in­ter­na­tio­nal sam­men­sæt­ning og køns­di­ver­si­tet i for­hold til Lund­beck­fon­dens rol­le som ejer af li­fe-sci­en­ce-virk­som­he­der, li­fe-sci­en­ce-in­ve­ste­ring, ka­pi­tal­for­valt­ning og yder af fonds­støt­te til forsk­ning i Dan­mark. Vi har ik­ke den køns­di­ver­si­tet, vi øn­sker i Lund­beck­fon­dens be­sty­rel­se. Det får vi ik­ke løst på kort sigt, men vi er helt be­vid­ste om ud­for­drin­gen og an­ven­der ge­ne­relt he­ad­hunter og sik­rer og­så at ha­ve kvin­de­li­ge kan­di­da­ter ved ud­peg­ning af nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer,” ly­der det fra St­ef­fen Kragh.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer