Professor: Det burde ikke være så svært for fonde at komme i mål med ligestilling

På godt ét år er andelen af kvinder i de 100 mest uddelende danske fondes bestyrelser vokset fra 33 til 37 procent. Det viser Fundats´ årlige opgørelse. Ifølge CBS-professor og ligestillingsekspert Sara Louise Muhr er der først noget at glæde sig over i fondssektoren, når der er kvinder på mindst 40 procent af bestyrelsesposterne såvel som på formandsposterne.

I Ve­lux Fon­dens be­sty­rel­se er kvin­der­ne i over­tal - og for­per­so­nen er kvin­de. Fra ven­stre er det Ma­rie Lou­i­se Bech Nosch, Erik Mi­cha­el Dar­re, for­per­son Lyk­ke Ogstrup Lun­de og An­ne-Ma­rie Mai. (fo­to: Ve­lux Fonden/Pernille Greve)

Selv­om mæn­de­ne sta­dig er i over­tal, sti­ger an­de­len af kvin­der i de stør­ste dan­ske er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­des be­sty­rel­ses­lo­ka­ler støt og roligt.

For godt et år si­den, i de­cem­ber 2021, vi­ste en op­gø­rel­se fra Fun­dats, at kvin­der­ne ud­gjor­de en tred­je­del, 33 pro­cent, af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i de 100 mest ud­de­len­de dan­ske fon­de. I an­tal var de 566 med­lem­mer af eli­te­fon­de­nes be­sty­rel­ser på det tids­punkt for­delt mel­lem 191 kvin­der og 375 mænd.

Men iføl­ge en ny un­der­sø­gel­se fra Fun­dats fo­re­ta­get ul­ti­mo fe­bru­ar og pri­mo marts i år, er kvin­der­nes an­del af be­sty­rel­ses­poster­ne vok­set fra 33 til 37 pro­cent (se ta­bel un­der artiklen).

Kig­ger man på an­tal­let, er der ta­le om en stig­ning fra 191 til 207 kvin­der, mens an­tal­let af mænd i fonds­be­sty­rel­ser­ne sam­ti­dig er fal­det fra 375 til 354.

I 92 ud af de 100 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger er der an­no 2023 bå­de kvin­der og mænd i be­sty­rel­sen. Og i fon­de som A.P. Møl­ler Fon­den, Ve­lux Fon­den, Ole Kirks Fond, BRF Fon­den, KR Fo­un­da­tion og Oak Fo­un­da­tion Dan­mark er mæn­de­ne i un­der­tal, når be­sty­rel­sen hol­der møde.

Bå­de un­der­sø­gel­sen i de­cem­ber 2021 og den nye kort­læg­ning er ba­se­ret på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters op­gø­rel­ser over de 100 mest be­vil­gen­de pri­va­te fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger. Da der fra år til år er en vis ud­skift­ning især i ne­der­ste tred­je­del af top-100-li­sten, er det der­med ik­ke de sam­me 100 fon­de, Fun­dats’ to un­der­sø­gel­ser er ba­se­ret på.

Skal over 40 procent

Med en kvin­de­an­del på 37 pro­cent lig­ger de sto­re fon­de et pænt styk­ke for­an sel­skabs­be­sty­rel­ser­ne i Dan­mark på li­ge­stil­lings­om­rå­det. Iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sens se­ne­ste op­gø­rel­se er kun en fem­te­del, 19,6 pro­cent, af de ge­ne­ral­for­sam­lings­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer i de stør­ste dan­ske virk­som­he­der kvinder.

Men én af lan­dets før­en­de eks­per­ter, når det gæl­der li­ge­stil­ling og di­ver­si­tet i le­del­se, Ph.d. og pro­fes­sor Sa­ra Lou­i­se Muhr fra In­sti­tut for Or­ga­ni­sa­tion på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS), er dog langt fra im­po­ne­ret over ud­vik­lin­gen i fondssektoren.

Vi skal op over en li­ge­lig for­de­ling, det vil si­ge over 40 pro­cent kvin­der i be­sty­rel­ser­ne, før der er grund til den sto­re fejring af sig selv i fondssektoren

Sa­ra Lou­i­se Muhr – Ph.d. og pro­fes­sor, CBS

”Den må­de, man de­fi­ne­rer en li­ge ba­lan­ce på, er 40-60, idet 50-50 rent prak­tisk kan væ­re umu­ligt at ram­me, især for­di man­ge be­sty­rel­ser be­står af et uli­ge an­tal men­ne­sker. I det lys er det selv­føl­ge­lig en for­bed­ring at gå fra 33 til 37 pro­cent. Men når det er sagt, bur­de det ik­ke væ­re så svært for fon­de­ne at få kvin­de­an­de­len op over 40 pro­cent. Når man tæn­ker på, hvor man­ge re­le­van­te og kom­pe­ten­te kvin­der, der er, og og­så tæn­ker på, hvor me­get fo­kus der har væ­ret på den­ne dags­or­den det se­ne­ste år, er det da al­li­ge­vel in­ter­es­sant, at pro­cen­ten sta­dig ik­ke har sne­get sig over de 40. Så jeg tæn­ker, at vi skal op over en li­ge­lig for­de­ling, det vil si­ge over 40 pro­cent kvin­der i be­sty­rel­ser­ne, før der er grund til den sto­re fejring af sig selv i fonds­sek­to­ren,” si­ger Sa­ra Lou­i­se Muhr.

Når fonds­be­sty­rel­ser­ne gi­ver be­sty­rel­ser­ne i de pri­va­te virk­som­he­der bag­hjul i for­hold til kvin­de­an­del, skyl­des det iføl­ge Sa­ra Lou­i­se Muhr, at fon­de­ne i langt hø­je­re grad end sel­ska­ber­ne har en sam­funds­o­ri­en­te­ret dagsorden.

”Fon­de­ne fø­ler for­ment­lig der­med et stør­re an­svar for at gø­re no­get ved den mang­len­de li­ge­stil­ling i be­sty­rel­ser­ne, end sel­ska­ber­ne gør. Men tal­le­ne vi­ser sam­ti­dig, at fon­de­ne – li­ge­som sel­ska­ber­ne – langt fra er i mål,” po­in­te­r­er CBS-professoren.

Har ikke mål om overrepræsentation

Den al­me­ne fond KR Fo­un­da­tion er én af de fon­de, hvor der er fle­re kvin­der end mænd i be­sty­rel­sen. Fi­re ud af de seks be­sty­rel­ses­med­lem­mer i den in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fond er så­le­des kvinder.

Iføl­ge be­sty­rel­sens for­mand, den tid­li­ge­re EU-kli­makom­mis­sær og kon­ser­va­ti­ve top­po­li­ti­ker Con­nie He­de­gaard, er det dog ik­ke et de­ci­de­ret mål, at kvin­der­ne skal væ­re i over­tal, når KR Fo­un­da­tions be­sty­rel­se mødes.

”Det har be­tyd­ning for mig som for­mand, at der er en vis di­ver­si­tet. Fon­den har ef­ter­hån­den ek­si­ste­ret så læn­ge, at vi er i gang med en pro­ces for­delt over sid­ste år, i år og næ­ste år, hvor he­le be­sty­rel­sen bli­ver ud­skif­tet, og i den pro­ces tæn­ker vi da over køns­sam­men­sæt­nin­gen. Men som en glo­bal, in­ter­na­tio­nal fond kig­ger vi og­så på geo­gra­fi. Så køns­a­spek­tet er ét pa­ra­me­ter for os, men det er ik­ke så­dan, at vi sid­der og be­slut­ter, at der skal væ­re et fler­tal af kvin­der i be­sty­rel­sen. Vi har ik­ke og har ik­ke haft et mål om over­re­præ­sen­ta­tion af hver­ken det ene el­ler an­det køn, men vi har væ­ret me­get be­vidst om, at der skal væ­re en for­nuf­tig ba­lan­ce,” si­ge Con­nie He­de­gaard, der som føl­ge af fon­dens gover­nan­ce-reg­ler selv for­la­der fonds­be­sty­rel­sen i 2024.

Når kvin­der­nes an­del kan vok­se fi­re pro­cent på et år, vi­ser det, at man i fon­de­ne gør sig nog­le be­vid­ste tan­ker på det­te område

Con­nie He­de­gaard – For­mand, KR Foundation

Den over­ord­ne­de ten­dens i Fun­dats’ un­der­sø­gel­se med stig­nin­gen fra 33 til 37 pro­cent i fonds­be­sty­rel­ser­ne, sy­nes Con­nie He­de­gaard er positiv.

”Når kvin­der­nes an­del kan vok­se fi­re pro­cent på et år, vi­ser det, at man i fon­de­ne gør sig nog­le be­vid­ste tan­ker på det­te om­rå­de. El­lers vil­le tal­let næp­pe af sig selv flyt­te sig så me­get på ét år. Hvis vi kan fast­hol­de den stig­nings­takst, er vi på den an­den si­de af 40 pro­cent næ­ste år, og det vil ef­ter min me­ning væ­re fint, da jeg jo ik­ke går ind for, at det skal væ­re 50-50,” si­ger Con­nie Hedegaard.

Hun vur­de­rer, på linje med Sa­ra Lou­i­se Muhr, at fon­de­nes li­ge­stil­lings­fø­rer­trø­je sam­men­lig­net med sel­skabs­be­sty­rel­ser­ne er et ud­tryk for fon­de­nes me­re sam­funds­o­ri­en­te­re­de dagsorden.

”Man­ge fon­de er der for at vil­le gø­re no­get godt for sam­fun­det fremad­ret­tet og er der­for me­get op­mærk­som­me på ten­den­ser i sam­fun­det. Det er na­tur­ligt for fon­de­ne at ha­ve blik for, hvad det vil si­ge at væ­re en god sam­funds­bor­ger og ta­ge so­ci­alt an­svar, mens man­ge virk­som­he­der of­te har et me­re snæ­vert bund­linje­fo­kus. Der­u­d­over er fon­de­ne må­ske ge­ne­relt me­re op­mærk­som­me på de­res om­døm­me,” si­ger Con­nie Hedegaard.

Historisk ansvar for at være kvindelig rollemodel

Con­nie He­de­gaard har i øje­blik­ket 23 kvin­de­li­ge kol­le­ger som fonds­for­per­son. Fun­dats har så­le­des op­gjort, at for­per­so­nen i 24 af top-100-fon­de­ne er en kvinde.

På dén li­ste står blandt an­dre og­så Ma­j­ken Schultz, der 1. ja­nu­ar 2022 af­lø­ste Flem­m­ing Be­sen­ba­cher – og før ham 14 an­dre mænd – som Carls­berg­fon­dets for­per­son. Kort ef­ter sin til­træ­den un­der­stre­ge­de Ma­j­ken Schultz i et in­ter­view med Fun­dats, at hun ik­ke har no­gen pro­ble­mer med at væ­re me­get eks­pli­cit om­kring sit køn i re­la­tion til den nye position.

”Jeg har i al be­ske­den­hed haft gan­ske me­get suc­ces bå­de som for­sker og i be­sty­rel­ser, og det har jeg haft, for­di jeg er dyg­tig, og ik­ke for­di jeg er kvin­de. Men vi kan se bå­de i forsk­nin­gen og i er­hvervs­li­vet, hvor lang­somt det går med li­ge­stil­lin­gen, og hvor få kvin­der, der stil­ler sig frem. Der­for vil jeg ger­ne frem­hæ­ve mig selv som kvin­de­lig rol­lemo­del og ita­le­sæt­te det i de sam­men­hæn­ge, hvor det er re­le­vant. Det, sy­nes jeg, er et hi­sto­risk an­svar, jeg har på veg­ne af mit køn,” sag­de Ma­j­ken Schultz.

Jeg har i al be­ske­den­hed haft gan­ske me­get suc­ces bå­de som for­sker og i be­sty­rel­ser, og det har jeg haft, for­di jeg er dyg­tig, og ik­ke for­di jeg er kvinde

Ma­j­ken Schultz – For­per­son, Carlsbergfondet

På spørgs­må­let om, hvad det kom­mer til at be­ty­de for Carls­berg­fon­det, at fon­den nu har en for­kvin­de, sag­de Ma­j­ken Schultz:

”Jeg tror ik­ke, det kom­mer til at be­ty­de no­get på det stra­te­gi­ske om­rå­de. Men jeg tror, at vi med end­nu stør­re vægt kan slå et slag for at få end­nu fle­re go­de kvin­de­li­ge an­sø­ge­re, og at jeg kan væ­re med til at pro­fi­le­re nog­le af de man­ge dyg­ti­ge kvin­de­li­ge for­ske­re, vi har i Dan­mark. Min for­gæn­ger har helt ge­nu­int og­så væ­ret me­get op­ta­get af di­ver­si­tet, men jeg kan sym­bo­li­se­re det no­get mere.”

Ikke imponerende, hvis tallet vendes om

I Ve­lux Fon­den har jour­na­list Lyk­ke Ogstrup Lun­de si­den som­me­ren 2021 væ­ret for­per­son. I et in­ter­view med Fun­dats i ju­ni 2022 blev hun blandt an­det spurgt, om det har be­tyd­ning for hen­de at træ­de ind som for­per­son i en dansk fonds­sek­tor, der sta­dig er præ­get af mænd som di­rek­tø­rer og bestyrelsesformænd.

”Jeg hå­ber ik­ke, det er ar­ro­gant at si­ge nej, for det har det egent­lig ik­ke. Jeg har en kvin­de­lig di­rek­tør, og der er kvin­de­li­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fon­den, men grund­læg­gen­de er køn ik­ke no­get, jeg tæn­ker over i mit ar­bej­de. Og det er ik­ke no­get, der præ­get min til­gang til folk og bran­chen som hel­hed,” sag­de Lyk­ke Ogstrup Lun­de, der er for­per­son for en be­sty­rel­se be­stå­en­de af tre kvin­der og en mand.

Iføl­ge ph.d. og pro­fes­sor Sa­ra Lou­i­se Muhr fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School skal fon­de­ne ned­bry­de gam­le prak­sis­ser og magtstruk­tu­rer, hvis der skal fle­re kvin­der til tops i be­sty­rel­ser­ne. (fo­to: Bjar­ke MacCarthy)

Sa­ra Lou­i­se Muhr fra CBS er ik­ke spe­ci­elt im­po­ne­ret over, at der sid­der en kvin­de for bor­den­den i hvert fjer­de fondsbestyrelseslokale.

”Hvis man ven­der tal­let om, er det fak­tisk ik­ke så højt. At hver fjer­de for­per­son er kvin­de, be­ty­der jo sam­ti­dig, at tre fjer­de­de­le er mænd. Og umid­del­bart ly­der det må­ske me­get godt, når man si­ger, at 24 pro­cent af for­per­so­ner­ne er kvin­der, men det er kun, ind­til man ven­der tal­let om og kon­sta­te­rer, at der er 76 pro­cent mænd på top­poster­ne. Så ly­der det ik­ke så godt læn­ge­re,” si­ger Sa­ra Lou­i­se Muhr.

At hver fjer­de for­per­son er kvin­de, be­ty­der jo sam­ti­dig, at tre fjer­de­de­le er mænd

Sa­ra Lou­i­se Muhr – Ph.d. og pro­fes­sor, CBS

Pro­fes­soren me­ner, at li­ge­som med me­ni­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer, bør må­let for fon­de­ne og­så væ­re at kom­me over 40 pro­cent, når det gæl­der for­per­so­ner, før det gi­ver me­ning at ta­le om en li­ge­lig fordeling.

”Vi har haft en over­re­præ­sen­ta­tion af ve­lud­dan­ne­de og velkva­li­fi­ce­re­de kvin­der i så man­ge år, at de ret­te kan­di­da­ter til for­per­sons­poster­ne selv­føl­ge­lig er der. Og for at ud­vik­lin­gen æn­dres, kræ­ver det, at fon­de­ne er klar til at ned­bry­de nog­le gam­le prak­sis­ser og magtstruk­tu­rer og blandt an­det be­gyn­de at re­k­rut­te­re på an­dre må­der end via net­værk,” si­ger Sa­ra Lou­i­se Muhr.

Hel­ler ik­ke Con­nie He­de­gaard me­ner, at det er til­freds­stil­len­de, at det sam­le­de an­tal for­per­so­ner er på 24 i de 100 mest ud­de­len­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger. Hun er dog op­ti­mi­stisk i for­hold til, at an­tal­let vil stige.

”Tal­let vi­ser, at der sta­dig er no­get at ar­bej­de med, men det af­spej­ler og­så, at nye med­lem­mer af be­sty­rel­ser ik­ke så tit får for­mand­spo­sten. Og når der i fon­de­ne har væ­ret et ef­ter­slæb af kvin­de­li­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer, er det ik­ke mær­ke­ligt, at det med­fø­rer et re­la­tivt stør­re ef­ter­slæb i for­hold til for­mand­sposter­ne. Men hvis den over­ord­ne­de trend i un­der­sø­gel­sen er et ud­tryk for, at fon­de­ne be­vidst ar­bej­der for at få fle­re kvin­der ind i be­sty­rel­ser­ne, og at der er et kul­turskif­te på vej i be­sty­rel­ser­ne og hos ejer­ne, tror jeg og­så, at vi vil se an­tal­let af for­mænd sti­ge fra de nu­væ­ren­de 24,” si­ger Con­nie Hedegaard.

Handler om kvalifikationer – ikke om køn

I ot­te af de 100 mest ud­de­len­de fon­de er samt­li­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer mænd. Sø­ren Ul­rik Toft-Jen­sen er for­mand for be­sty­rel­sen i to af de fon­de, hvor der ik­ke er kvin­der i be­sty­rel­sen, nem­lig Sam­fon­den og MP Fon­den. I den tred­je top-100-fond, hvor Sø­ren Ul­rik Toft-Jen­sen sid­der for bor­den­den, Borg-fon­den, er der én kvin­de og fi­re mænd i bestyrelsen.

Jeg vil gø­re en sær­lig ind­sats for at an­sæt­te de bedst kva­li­fi­ce­re­de. Men vi diskri­mi­ne­rer ikke

Sø­ren Ul­rik Toft-Jen­sen – For­mand, Sam­fon­den, MP Fon­den og Borg-fonden

Sø­ren Ul­rik Toft-Jen­sen ser dog ik­ke no­get pro­blem i, at der slet ik­ke er no­gen kvin­der med til at træf­fe be­slut­nin­ger­ne i to af de tre sto­re fon­de, han er for­mand for.

”År­sa­gen er me­get en­kel. Vi har ik­ke fun­det an­dre, der var kva­li­fi­ce­re­de til de po­ster,” si­ger Sø­ren Ul­rik Toft-Jensen.

- Vil du som for­mand gø­re en sær­lig ind­sats for at ret­te op på uba­lan­cen, så der og­så kom­mer kvin­der ind i be­sty­rel­ser­ne for Sam­fon­den og MP Fonden?

”Jeg vil gø­re en sær­lig ind­sats for at an­sæt­te de bedst kva­li­fi­ce­re­de. Men vi diskri­mi­ne­rer ikke.”

- Si­ger du der­med, at du ik­ke vil gø­re en sær­lig ind­sats for at få kvin­der ind i bestyrelserne?

”Vi an­sæt­ter ik­ke på grund af køn. Vi an­sæt­ter på grund af kvalifikationer.”

- An­ser du det som et pro­blem, at der kun sid­der mænd i de to bestyrelser?

”Så­dan op­le­ver jeg det ik­ke, nej.”

- Ten­den­sen blandt de 100 mest ud­de­len­de fon­de er, at an­de­len af kvin­der i be­sty­rel­ser­ne sti­ger og nu er op­pe på 37 pro­cent. Hvad me­ner du om den tendens?

”Jeg tæn­ker, at det ik­ke hand­ler om køn. Det hand­ler om kva­li­fi­ka­tio­ner. Men det er da sik­kert fint, at der ge­ne­relt kom­mer fle­re kvin­der ind i fonds­be­sty­rel­ser­ne – hvor­for skul­le det ik­ke væ­re det?” si­ger Sø­ren Ul­rik Toft-Jensen.

Con­nie He­de­gaard fra KR Fo­un­da­tion me­ner ik­ke, at ar­gu­men­tet om at fo­ku­se­re på kva­li­fi­ka­tio­ner er gang­bart for ik­ke at ha­ve kvin­der i sin bestyrelse.

”Jeg var til­ba­ge i 1980’erne med til at la­ve lov­giv­nin­gen om, at or­ga­ni­sa­tio­ner, der skal indstil­le kan­di­da­ter til of­fent­li­ge nævn, råd og kom­mis­sio­ner, skal indstil­le bå­de en mand og en kvin­de, og blandt an­dre fag­be­væ­gel­sen var helt i op­rør. Men al­le­re­de må­ne­den ef­ter, at den lov var ved­ta­get, kun­ne man se, at ups, det kun­ne fak­tisk godt la­de sig gø­re og­så at få øje på kva­li­fi­ce­re­de kvin­der. Så jeg er enig i, at man skal gå ef­ter kva­li­fi­ka­tio­ner, men det er til den ar­ro­gan­te si­de at me­ne, at de nød­ven­di­ge kva­li­fi­ka­tio­ner for at sid­de i en be­sty­rel­se år ef­ter år kun fin­des hos mænd,” si­ger Con­nie Hedegaard.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer