Carlsbergfondets nye forkvinde: Slut med, at bestyrelsen alene skal bedømme alle fondsansøgninger

Der er nye tider på vej i Carlsbergfondet. I det første interview efter sin tiltræden fortæller den nye forkvinde Majken Schultz her om den forestående radikale modernisering af fonden, som blandt andet indebærer, at bedømmelsespaneler fremover skal screene ansøgningerne, at paletten af virkemidler udvides, og at der ansættes en direktør og vælges en næstformand. Majken Schultz forventer, at fondens uddelingsmæssige vokseværk vil fortsætte, og at den inden for få år kommer til at uddele 750 mio. kr.

 

"Vi skal ha­ve ud­vi­det pa­let­ten af vir­ke­mid­ler, der pas­ser til vo­res adels­mær­ke, som er støt­te til den fri grund­forsk­ning ge­ne­re­ret af for­ske­re,” si­ger for­kvin­de i Carls­berg­fon­det, Ma­j­ken Schultz.

Hi­sto­ri­ens vin­ge­sus for­næg­ter sig ik­ke, når man sid­der i Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­lo­ka­le i fon­dens palæ­ag­ti­ge og me­re end 120 år gam­le do­mi­cil på H.C. An­der­sens Bou­le­vard i cen­trum af Kø­ben­havn – li­ge over for Ny Carls­berg Glyptotek.

En bron­ze­bu­ste af Carls­bergs og fon­dens grund­læg­ger, bryg­ger J.C. Ja­cob­sen, står cen­tralt i den ene af si­de af lo­ka­let på en sort mar­morso­k­kel, og en væg er be­smyk­ket med po­rtræt­ma­le­ri­er af de 15 for­mænd, som fon­den har haft, si­den den blev grund­lagt i 1876.

Skul­le man væ­re i tvivl, af­slø­rer far­ver­ne på fle­re af kunst­vær­ker­ne med al ty­de­lig­hed, at de har en­dog sær­de­les man­ge år på ba­gen. Og de mar­kan­te, kla­re far­ver på po­rtræt­tet af den nu for­hen­væ­ren­de for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher un­der­stre­ger sam­ti­dig, at han er den se­ne­ste i ræk­ken af mænd, der er ble­vet portrætteret.

Der­i­mod er be­sty­rel­sens nye front­per­son end­nu ik­ke kom­met på lær­red – og når det sker, bli­ver hun den før­ste kvin­de, hvis po­rtræt kom­mer op at hæn­ge på væg­gen i det højlof­te­de bestyrelseslokale.

I godt en uge, si­den den 1. ja­nu­ar, har den 63-åri­ge pro­fes­sor på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School Ma­j­ken Schultz kun­net kal­de sig for­kvin­de i Carls­berg­fon­det. Og dét med at bli­ve po­rtræt­te­ret og kom­me op at hæn­ge på væg­gen i be­sty­rel­ses­lo­ka­let si­de om si­de med for­gæn­ge­re som blandt an­dre Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets rek­tor frem til 1879 Jo­han Ni­co­lai Mad­vig, rigs­ar­ki­var Kri­sti­an Er­s­lev og for­gæn­ge­ren Flem­m­ing Be­sen­ba­cher står ik­ke øverst på to-do-li­sten, un­der­stre­ger den nye for­kvin­de med et smil.

Jeg me­ner sam­ti­dig, at man skal pas­se på ik­ke at ha­ve så me­get ære­frygt, at man bli­ver over­væl­det af hi­sto­ri­en og stør­rel­sen på arven

Ma­j­ken Schultz – For­kvin­de, Carlsbergfondet

I det før­ste in­ter­view, ef­ter at hun har sat sig for bor­den­den i be­sty­rel­sen i én af ver­dens æld­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de, læg­ger Ma­j­ken Schultz dog sam­ti­dig ik­ke skjul på, at fon­dens og bryg­ge­ri­ets hi­sto­rie for­plig­ter og fyl­der hen­de med yd­myg­hed. Men Carls­berg-fa­mi­li­ens vi­ta­le plads i hi­sto­ri­ebø­ger­ne gi­ver hen­de sam­ti­dig en trang til at vi­dere­fø­re grund­læg­ge­rens dy­na­mi­ske og vi­sio­næ­re tankegang.

”Jeg går til op­ga­ven med yd­myg­hed og stor respekt for hi­sto­ri­en. Carls­berg er en grund­pil­le i det dan­ske sam­fund og en ek­stremt vig­tig del af vo­res sam­le­de kul­tu­rarv. Men jeg me­ner sam­ti­dig, at man skal pas­se på ik­ke at ha­ve så me­get ære­frygt, at man bli­ver over­væl­det af hi­sto­ri­en og stør­rel­sen på ar­ven – og det ér der ab­so­lut en ri­si­ko for, når man sid­der i fon­det og fin­der ud af, hvor sto­re for­gre­nin­ger der er langt ud i sam­fun­det,” si­ger Ma­j­ken Schultz til Fundats.

”J. C. Ja­cob­sen var en usæd­van­ligt dy­na­misk og vi­sio­nær grund­læg­ger af Carls­berg, og hvis tin­ge­ne skal kø­res vi­de­re i hans ånd, er det sid­ste, jeg skal gø­re, at sæt­te mig på hæn­der­ne og si­ge: ’Nu skal vi va­re­ta­ge hi­sto­ri­en’. Det vil væ­re helt for­kert. Be­sty­rel­sen og jeg skal for­sø­ge at gå ind og la­ve en ak­tiv for­tolk­ning, så vi er med til at sik­re for­ny­el­se og fon­dets fort­sat­te re­le­vans. Der­for er vi al­le­re­de i gang med en lang ræk­ke mo­der­ni­se­rings­pro­ces­ser, som af­spej­ler en æn­dret hold­ning til gover­nan­ce og ud­de­lin­ger, og som er vo­res bud på, hvor­dan vi kan mo­der­ni­se­re og ud­vik­le fon­det, så det sva­rer til de for­vent­nin­ger, man med ret­te i 2022 kan ha­ve til en er­hvervs­dri­ven­de fond,” fast­slår Ma­j­ken Schultz.

Har nået kapacitetsgrænse

Den stør­ste og mest vid­træk­ken­de mo­der­ni­se­ring af fon­den ses ved, at det al­le­re­de fra i år er slut med, at fon­dens fem be­sty­rel­ses­med­lem­mer ale­ne skal læ­se og vur­de­re samt­li­ge ind­kom­ne fonds­an­søg­nin­ger, uden at der har væ­ret en for­ud­gå­en­de scre­e­ning af de stør­ste an­søg­nin­ger fra be­døm­mel­ses­pa­ne­ler og fageksperter.

Carls­berg­fon­det er gå­et ind i 2022 som den ene­ste af de sto­re pri­va­te forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de i Dan­mark, hvor be­sty­rel­sen ik­ke bru­ger be­døm­mel­ses­pa­ne­ler og fa­g­eks­per­ter, når den mod­ta­ger an­søg­nin­ger. Og så sent som i fe­bru­ar 2021, da Fun­dats be­skrev Carls­berg­fon­dets so­lo­gang, blev det i et skrift­ligt ci­tat fra fon­den un­der­stre­get, at der ik­ke var pla­ner om at æn­dre på dén praksis.

”Bag­grun­den for, at an­søg­nin­ger­ne om støt­te til vi­den­ska­be­li­ge pro­jek­ter be­hand­les di­rek­te af be­sty­rel­sens med­lem­mer, har ud­spring i den op­rin­de­li­ge fun­dats fra 1876, hvor bryg­ger J.C. Ja­cob­sen be­stem­te, at be­sty­rel­sen for Carls­berg­fon­det skul­le be­stå af fem med­lem­mer valgt af og blandt med­lem­mer­ne af Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab. Stif­ters vil­je med den­ne mo­del var at sik­re, at forsk­nings­an­søg­nin­ger til fon­det bli­ver vur­de­ret af fag­ligt kom­pe­ten­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer. (…) Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se me­ner ik­ke, at det er re­le­vant at ind­fø­re be­vil­lings­ko­mitéer i vo­res til­fæl­de. (…) Vi har for øje­blik­ket in­gen kon­kre­te pla­ner om at æn­dre den­ne,” op­ly­ste fon­den for knap et år siden.

Vi har sim­pelt­hen nå­et en ka­pa­ci­tets­græn­se, som gør, at vi ik­ke kan fort­sæt­te med at fo­re­ta­ge be­døm­mel­ser på sam­me må­de som tidligere

Ma­j­ken Schultz – For­kvin­de, Carlsbergfondet

Når be­sty­rel­sen ra­di­kalt har æn­dret sit syn på det­te spørgs­mål, skyl­des det iføl­ge Ma­j­ken Schultz pri­mært den vækst i ud­de­lin­ger, der har væ­ret de se­ne­re år, og som for­ven­tes at fort­sæt­te med yder­li­ge­re styr­ke – og den sam­ti­di­ge for­ven­te­de vækst i ansøgninger.

”For fem-syv år si­den del­te fon­det år­ligt om­kring 200 mil­li­o­ner kro­ner ud, og når vi kig­ger ind i de næ­ste fem år, kom­mer vi sand­syn­lig­vis til at de­le om­kring 750 mil­li­o­ner kro­ner ud om året. Den ud­vik­ling med­fø­rer en me­get stor for­skel på den må­de, fon­det og fon­dets be­sty­rel­se bør ar­bej­de. Vi har sim­pelt­hen nå­et en ka­pa­ci­tets­græn­se, som gør, at vi ik­ke kan fort­sæt­te med at fo­re­ta­ge be­døm­mel­ser på sam­me må­de som tid­li­ge­re,” si­ger Ma­j­ken Schultz.

”I 200 mil­li­o­ner kro­ners ti­den og frem til nu har der sid­det fem dybt kom­pe­ten­te pro­fes­so­rer i be­sty­rel­sen, som har læst og vur­de­ret al­le an­søg­nin­ger­ne og haft kon­tak­ten til an­sø­ger­ne. Men uan­set, om det var det, vi ger­ne vil­le, så kan den må­de at ar­bej­de på som be­sty­rel­se ik­ke fort­sæt­te – det vil væ­re fuld­stæn­dig uhold­bart. Det er ik­ke ure­a­li­stisk at for­ven­te, at der om få år kom­mer 2.000 an­søg­nin­ger år­ligt, og at hver af dem skul­le be­hand­les af en be­sty­rel­se på fem per­so­ner, er dels umu­ligt rent prak­tisk og dels hel­ler ik­ke fag­ligt for­svar­ligt,” un­der­stre­ger Ma­j­ken Schultz.

Brug af paneler ligger i tidsånden

Vej­en frem for be­sty­rel­sen er der­for at in­vol­ve­re bedømmelsespaneler.

”Mo­der­ni­se­rin­gen af fon­det hand­ler me­get om at fin­de nog­le må­der at gø­re tin­ge­ne på, så be­sty­rel­sen frem­over kan bru­ge sin tid på det, der er den væ­sent­lig­ste op­ga­ve, nem­lig at sæt­te de stra­te­gi­ske ret­nings­linjer og prin­cip­per. Der­for skal vi frem­over in­vol­ve­re be­døm­mel­ses­pa­ne­ler. Selv­om vi i be­sty­rel­sen er kom­pe­ten­te, skal de sto­re be­vil­lin­ger ud til fag­li­ge pa­ne­ler. Det lig­ger i tidsån­den, og nu skal vi fin­de ud, hvor­dan det kon­kret skal ske. Det er en cen­tral pri­o­ri­tet for den nye be­sty­rel­se i det kom­men­de år,” si­ger Ma­j­ken Schultz, som står på mål for, at æn­drin­gen skal væ­re gen­nem­ført in­den 1. ok­to­ber i år.

Hun po­in­te­r­er sam­ti­dig – og gen­ta­ger for god or­dens skyld po­in­ten et par gan­ge i lø­bet af in­ter­viewet – at in­vol­ve­rin­gen af be­døm­mel­ses­pa­ne­ler ik­ke be­ty­der, at be­sty­rel­sen i Carls­berg­fon­det frem­over out­sour­cer be­slut­nin­gen om, hvem der skal ha­ve be­vil­lin­ger, til ko­mi­te­er el­ler paneler.

Det er ik­ke min idé, at vi be­gyn­der at in­vol­ve­re be­døm­mel­ses­pa­ne­ler, men det ud­sprin­ger af en pro­ces i be­sty­rel­sen, som læn­ge har kun­net se, at når vi har et ka­pa­ci­tets­pro­blem, går det og­så hen og bli­ver et kompetenceproblem

Ma­j­ken Schultz – For­kvin­de, Carlsbergfondet

”Af­gø­rel­sen og de stra­te­gi­ske pri­o­ri­te­rin­ger er i sid­ste in­stans selv­føl­ge­lig sta­dig be­sty­rel­sens,” fast­slår Ma­j­ken Schultz.

Sam­ti­dig gør Ma­j­ken Schultz det klart, at den mar­kan­te æn­dring er en be­sty­rel­ses­be­slut­ning og ik­ke en kon­se­kvens af, at en ny per­son har sat sig i for­mands­sto­len i fonden.

”Det er ik­ke min idé, at vi be­gyn­der at in­vol­ve­re be­døm­mel­ses­pa­ne­ler, men det ud­sprin­ger af en pro­ces i be­sty­rel­sen, som læn­ge har kun­net se, at når vi har et ka­pa­ci­tets­pro­blem, går det og­så hen og bli­ver et kom­pe­ten­ce­pro­blem. Og­så Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab har sagt det gen­nem en pe­ri­o­de – det skal ik­ke væ­re no­gen hem­me­lig­hed,” si­ger Ma­j­ken Schultz.

Og­så når det gæl­der kon­tak­ten til fon­dens be­vil­lings­have­re, kom­mer der nye bol­ler på sup­pen. Hidtil har be­sty­rel­sen i stor stil ta­get sig af at hol­de mø­der med bevillingshaverne.

”Dén mo­del kan bru­ges, hvis man har 20 sto­re be­vil­lin­ger om året. Men mo­del­len er fremad­ret­tet helt ure­a­li­stisk, når vi for­ment­lig om få år vil ha­ve langt fle­re for­ske­re med be­vil­lin­ger hvert år,” for­kla­rer Ma­j­ken Schultz.

Skal udvide paletten af virkemidler

Be­sty­rel­sen i Carls­berg­fon­det mø­des den 20. ja­nu­ar til stra­te­gi­se­mi­nar, og her vil et an­det stort em­ne på dags­or­de­nen væ­re vir­ke­mid­ler. På for­hånd går Ma­j­ken Schultz ik­ke i de­tal­jer med, hvil­ke vir­ke­mid­ler fon­den over­ve­jer, men es­sen­sen er iføl­ge den nye for­kvin­de at få vir­ke­mid­ler­ne ud­vik­let, så de mat­cher de kom­men­de års hø­je­re uddelingsniveau.

”Vi skal ha­ve ud­vi­det pa­let­ten af vir­ke­mid­ler, der pas­ser til vo­res adels­mær­ke, som er støt­te til den fri grund­forsk­ning ge­ne­re­ret af for­ske­re,” si­ger Ma­j­ken Schultz.

Må­ske er det for­di, vi i Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se selv er for­ske­re og ik­ke ad­vo­ka­ter, men vi har fak­tisk en tro på, at det er for­sker­ne selv, der bedst véd, hvor de bed­ste ide­er er

Ma­j­ken Schultz – For­kvin­de, Carlsbergfondet

Sam­ti­dig fast­hol­der hun, at de frem­ti­di­ge fonds­an­sø­ge­re trods nye og fle­re vir­ke­mid­ler ik­ke kom­mer til at op­le­ve en fond, der øn­sker at sty­re an­sø­ger­ne i en spe­ci­fik forsk­nings­mæs­sig ret­ning in­den for na­tur­vi­den­skab, hu­ma­ni­o­ra el­ler samfundsvidenskab.

”Der er en stærk ten­dens i man­ge be­sty­rel­ser til at vil­le be­stem­me, hvad der skal for­skes i. Må­ske er det for­di, vi i Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se selv er for­ske­re og ik­ke ad­vo­ka­ter, men vi har fak­tisk en tro på, at det er for­sker­ne selv, der bedst véd, hvor de bed­ste ide­er er. Selv­om der igen kan kom­me si­tu­a­tio­ner, hvor vi vil gø­re no­get spe­ci­elt – li­ge­som i star­ten af covid-19-kri­sen, hvor vi blandt an­det fi­nan­si­e­re­de Hope-pro­jek­tet – er vi me­get op­ta­get af at la­de for­sker­ne selv kom­me med em­ner­ne. Det lig­ger mig me­get på sin­de, i og med jeg selv er for­sker og har søgt hér og dér og man­ge ste­der gen­nem mit liv. Den må­de, man som for­sker skal bø­je og ven­de tin­ge­ne, så de pas­ser ind i et be­stemt be­sty­rel­ses­be­stemt te­ma, tror jeg ik­ke får det bed­ste frem i forsk­nin­gen,” un­der­stre­ger Ma­j­ken Schultz.

Ønsker at ansætte direktør

To an­dre sto­re æn­drin­ger, der er på teg­ne­bræt­tet i Carls­berg­fon­det, er an­sæt­tel­sen af en di­rek­tør og val­get af en næst­for­mand i bestyrelsen.

Be­ho­vet for at få fo­re­ta­get en fun­dats­æn­dring, så der kan bli­ve an­sat en di­rek­tør, be­grun­der Ma­j­ken Schultz blandt an­det med, at det i dag er be­sty­rel­sen, der har driftsansva­ret for de un­der­lig­gen­de af­de­lin­ger, blandt an­dre Tu­borg­fon­det og Det Na­tio­nal­hi­sto­ri­ske Mu­se­um på Fre­de­riks­borg Slot.

”Jeg tror, en­hver kan se, at det ik­ke er hold­bart, at Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se sid­der med ek­sem­pel­vis Tu­borg­fon­dets moms­regn­ska­ber og skat­te­for­hold. Der­for er vi i di­a­log med Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab om at få la­vet en æn­dring i fun­dat­sen, så det bli­ver mu­ligt for os at an­sæt­te en di­rek­tør. Vi har al­le­re­de en frem­ra­gen­de se­kre­ta­ri­ats­le­der og kvæ­stor, men i til­læg er der brug for en di­rek­tør, som kan va­re­ta­ge driftsansva­ret for de un­der­lig­gen­de af­de­lin­ger, og som i re­la­tion til ud­de­lings­om­rå­det har et stort kend­skab til forsk­ning og kan hjæl­pe med at op­byg­ge de nye struk­tu­rer,” si­ger Ma­j­ken Schultz.

For­kvin­den fin­der det sam­ti­dig uhold­bart, at hun nu sid­der i spid­sen for en be­sty­rel­se, der – gan­ske usæd­van­ligt – ik­ke har en næst­for­mand og der­med ik­ke et for­mand­skab. Det øn­sker hun hur­tigst mu­ligt at få la­vet om på, hvil­ket li­ge­som an­sæt­tel­sen af en di­rek­tør kræ­ver en fundatsændring.

”Carls­berg­fon­det har som den ene­ste be­sty­rel­se, jeg ken­der, ik­ke en næst­for­mand­s­kon­struk­tion. Og et af de kla­re, go­de råd, som jeg har få­et, når jeg blandt an­dre har talt med be­sty­rel­ser­ne i an­dre fon­de, er: ’Du skal ha­ve en næst­for­mand, som blandt an­det kan hjæl­pe med at ta­ge ar­bejds­gi­ve­ransva­ret’. Det vil væ­re na­tur­ligt, at næst­for­man­den sam­ti­dig bli­ver fon­dets an­den re­præ­sen­tant i be­sty­rel­sen for Carls­berg A/S ud over for­man­den, men om det bli­ver så­dan, er end­nu ik­ke mur- og na­gel­fast,” si­ger Ma­j­ken Schultz.

Her re­fe­re­rer Ma­j­ken Schultz til den be­slut­ning, fonds­be­sty­rel­sen of­fent­lig­gjor­de i fe­bru­ar 2021 om, at der fra og med Carls­berg A/S´ ge­ne­ral­for­sam­ling i 2023 kun skal sid­de to med­lem­mer af fonds­be­sty­rel­sen i AS-be­sty­rel­sen. Den ene skal væ­re fon­dens for­mand, mens den an­den kan­di­dat – som det blev for­mu­le­ret for 11 må­ne­der si­den – ’væl­ges blandt og af fon­dets be­sty­rel­se ba­se­ret på re­le­van­te kom­pe­ten­cer i re­la­tion til be­sty­rel­sen i Carls­berg A/S’.

Og her vil det alt­så iføl­ge Ma­j­ken Schultz væ­re op­lagt at la­de næst­for­man­den væ­re den an­den re­præ­sen­tant i selskabsbestyrelsen.

”Det var en enig fonds­be­sty­rel­se, som sid­ste år be­slut­te­de, at vi dels fra 2023 skal over­gå fra fem til to med­lem­mer i Carls­berg A/S´ be­sty­rel­se, dels at for­mand­spo­sten i A/S frem­over skal va­re­ta­ges af en pro­fes­sio­nel er­hvervs­mand- el­ler kvin­de, og dels at formanden/forkvinden fra Carls­berg­fon­det til­tæn­kes at væ­re næst­for­mand i Carls­berg A/S´ be­sty­rel­se. Og de be­slut­nin­ger er truf­fet fuld­stæn­dig uaf­hæn­gigt af min per­son,” un­der­stre­ger Ma­j­ken Schultz.

God løsning at Henrik Poulsen bliver formand for A/S

Hun fast­slår sam­ti­dig, at dét at væ­re for­mand for Carls­berg A/S er en, som hun ud­tryk­ker det, ’enormt stor opgave’.
”Og det er alt an­det li­ge me­get til­fæl­digt, om der er en per­son blandt de fem i fon­dets be­sty­rel­se, som har de rig­ti­ge kom­pe­ten­cer til at va­re­ta­ge for­mands­op­ga­ven i A/S´et. Hi­sto­ri­en har og­så vist, at det ik­ke al­tid er gjort li­ge godt. Så vo­res be­slut­ning er truf­fet med respekt for den an­svar­lig­hed og de kom­pe­ten­cer, der skal til for at le­de be­sty­rel­sen i et A/S,” si­ger Ma­j­ken Schultz.

For­vent­nin­gen er, at den tid­li­ge­re Ør­sted-top­chef Hen­rik Po­ul­sen, der i øje­blik­ket er næst­for­mand i Carls­berg A/S´ be­sty­rel­se, bli­ver valgt som ny for­mand, når Flem­m­ing Be­sen­ba­cher på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i marts stop­per. Og Ma­j­ken Schultz af­vi­ser pu­re, at der har væ­ret pla­ner om, at hun i en over­gangs­fa­se li­ge­som si­ne for­gæn­ge­re skul­le bæ­re beg­ge formandskasketter.

”Det er no­get slud­der, når der nog­le ste­der har væ­ret skre­vet, at jeg skul­le væ­re for­mand for bå­de Carls­berg­fon­det og Carls­berg A/S. Jeg vil­le må­ske nok ha­ve kom­pe­ten­cer­ne til det, for­di jeg har så stor be­sty­rel­se­ser­fa­ring, men jeg har ik­ke Hen­rik Po­ul­sen-er­fa­ring i at dri­ve en virk­som­hed. Så for Carls­berg A/S og for min sjæle­fred er det en rig­tig, rig­tig god løs­ning, at Hen­rik Po­ul­sen bli­ver for­mand og jeg næst­for­mand. Og Carls­berg er hel­dig­vis en ty­pe virk­som­hed, der er i stand til at re­k­rut­te­re fra øver­ste hyl­de,” si­ger Ma­j­ken Schultz.

Og det er alt an­det li­ge me­get til­fæl­digt, om der er en per­son blandt de fem i fon­dets be­sty­rel­se, som har de rig­ti­ge kom­pe­ten­cer til at va­re­ta­ge for­mands­op­ga­ven i A/S´et. Hi­sto­ri­en har og­så vist, at det ik­ke al­tid er gjort li­ge godt

Ma­j­ken Schultz – For­kvin­de, Carlsbergfondet

Ma­j­ken Schultz er li­ge­som de øv­ri­ge med­lem­mer af fonds­be­sty­rel­sen ud­pe­get af Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab, hvil­ket hun i for­hold til Carls­berg­fon­dets ud­de­lings­op­ga­ve be­teg­ner som en ’kæm­pe fordel’.

”Jeg vil,” som hun si­ger, ”hel­le­re ha­ve fem for­ske­re end fem ad­vo­ka­ter, der ik­ke véd no­get om forsk­ning! Vi er al­le fem er­far­ne og dybt kva­li­fi­ce­re­de for­ske­re, og vi er al­le nå­et til et punkt i vo­res kar­ri­e­re, hvor vi kan tæn­ke ud over egen navle.”

Men i for­hold til be­sty­rel­ses­ar­bej­det i Carls­berg A/S er det en ud­for­dring, me­ner Ma­j­ken Schultz, idet de fær­re­ste har en be­sty­rel­se­ser­fa­ring a la den nye for­kvin­des. Og det er end­nu en grund til, at hun be­teg­ner det som et stort plus, når fon­den fra 2023 over­går fra fem til to med­lem­mer af Carls­berg A/S´ bestyrelse.

”Uan­set, om man kun skal sid­de i fon­dens be­sty­rel­se el­ler og­så i A/S-be­sty­rel­sen, skal man væ­re klar til at ta­ge de nød­ven­di­ge be­sty­rel­ses­kur­ser. En del af pro­fes­sio­na­li­se­rin­gen i be­sty­rel­ses­ar­bej­de hand­ler om at ud­dan­ne sig så godt, som man kan, og det er jeg sik­ker på, at mi­ne kol­le­ger og­så frem­over vil gø­re. Men det er klart, at de fær­re­ste kan kon­kur­re­re med Hen­rik Po­ul­sen på er­fa­ring og kom­pe­ten­cer, og der­for skal for­man­den for fon­det hel­ler ik­ke væ­re for­mand for A/S-be­sty­rel­sen,” un­der­stre­ger Ma­j­ken Schultz.

Fri forskning under et ekstremt pres

I den pres­se­med­del­el­se, Carls­berg­fon­det ud­send­te i mid­ten af de­cem­ber i for­bin­del­se med Flem­m­ing Be­sen­ba­chers exit fra fon­den og Ma­j­ken Schultz´ nye po­si­tion, var den nye for­kvin­de blandt an­det ci­te­ret for, at hun og be­sty­rel­sen i den kom­men­de tid vil ud­fol­de en ræk­ke vi­sio­ner for fon­den i fremtiden.

Ads­purgt, hvad hen­des vi­sion for Carls­berg­fon­det er, si­ger Ma­j­ken Schultz:

”Jeg kom­mer ik­ke ind med en ny ver­sion, men byg­ger vi­de­re på den stra­te­gi­pro­ces, som jeg selv har væ­ret me­get ak­tiv i ud­vik­lin­gen af de se­ne­ste to år. Vi har brugt utro­lig me­get tid på at ska­be et fun­da­ment for fon­dets rol­le om­kring den fri grund­forsk­ning og om­kring et vi­dens­ba­se­ret sam­fund, der er in­ter­na­tio­nalt i sit ud­syn. Det vil vi ger­ne hol­de fast i, og det kan jeg som be­sty­rel­ses­for­kvin­de i høj grad stå på mål for. Jeg sy­nes, at den fri ik­ke­sty­re­de forsk­ning er un­der et ek­stremt pres, og jeg har ik­ke grund til at tro, pres­set bli­ver min­dre fremad­ret­tet. Det er må­ske ik­ke no­gen stor vi­sion, men det er no­get, jeg sy­nes er vigtigt.”

Der er fle­re, der har sid­det i be­sty­rel­sen i læn­ge­re tid end jeg, og der­for var det me­get vig­tigt for mig, det var en enig be­sty­rel­se, som pe­ge­de på mig. Og det var det

Ma­j­ken Schultz – For­kvin­de, Carlsbergfondet

Uan­set, om Ma­j­ken Schultz selv me­ner, hen­des vi­sion er stor, har hun haft et styk­ke tid til at tæn­ke over den. Hun læg­ger nem­lig ik­ke skjul på, at hun gen­nem et godt styk­ke tid har vidst, at pi­len pe­ge­de på hen­de, når Flem­m­ing Be­sen­ba­cher på et tids­punkt valg­te at si­ge far­vel og tak.

”Jeg kom ind i be­sty­rel­sen i 2019, og i 2020 var der en be­sty­rel­ses­e­va­lu­e­rings­run­de, hvor mi­ne kol­le­ger sag­de, at når den dag kom­mer, hvor Flem­m­ing Be­sen­ba­cher væl­ger at træ­de ud, pe­ger vi på dig. Der er fle­re, der har sid­det i be­sty­rel­sen i læn­ge­re tid end jeg, og der­for var det me­get vig­tigt for mig, det var en enig be­sty­rel­se, som pe­ge­de på mig. Og det var det,” for­tæl­ler Ma­j­ken Schultz.

Flem­m­ing Be­sen­ba­chers be­slut­ning om at gå af blev meldt ud den 16. de­cem­ber, og selv­om in­tet var sik­kert for Ma­j­ken Schultz, før for­man­den hav­de truf­fet og of­fent­lig­gjort sin be­slut­ning, kom den, som hun ud­tryk­ker det, ik­ke som et chok.

”Men­talt har jeg kun­net for­be­re­de mig på det i et styk­ke tid, og det se­ne­ste år har jeg væ­ret me­get ak­tiv i stra­te­gi­pro­ces­sen og ta­get stør­re ejer­skab som be­sty­rel­ses­med­lem, end jeg nok el­lers vil­le ha­ve gjort,” si­ger hun.

Kvindelig rollemodel

Ma­j­ken Schultz har så­le­des og­så i et styk­ke tid kun­net for­be­re­de sig på, at det vil­le væk­ke en vis op­sigt, at de 15 tid­li­ge­re for­mænd – med streg un­der mænd – for be­sty­rel­sen i Carls­berg­fon­det blev ef­ter­fulgt af en kvin­de. Og hun har in­gen pro­ble­mer med at væ­re me­get eks­pli­cit om­kring sit køn i re­la­tion til den nye position.

”Jeg har i al be­ske­den­hed haft gan­ske me­get suc­ces bå­de som for­sker og i be­sty­rel­ser, og det har jeg haft, for­di jeg er dyg­tig, og ik­ke for­di jeg er kvin­de. Men vi kan se bå­de i forsk­nin­gen og i er­hvervs­li­vet, hvor lang­somt det går med li­ge­stil­lin­gen, og hvor få kvin­der, der stil­ler sig frem. Der­for vil jeg ger­ne frem­hæ­ve mig selv som kvin­de­lig rol­lemo­del og ita­le­sæt­te det i de sam­men­hæn­ge, hvor det er re­le­vant. Det, sy­nes jeg, er et hi­sto­risk an­svar, jeg har på veg­ne af mit køn. Jeg bli­ver jo der­u­d­over som næst­for­mand den før­ste kvin­de i Carls­berg A/S´ for­mand­skab, og det er og­så no­get, der er værd at be­mær­ke,” si­ger Ma­j­ken Schultz.

Jeg kom­mer sta­dig selv hver an­den gang til at om­ta­le mig selv som for­mand, og jeg ud­lod­der en me­get stor kas­se øl til dem, der kan fin­de på no­get bedre

Ma­j­ken Schultz – For­kvin­de, Carlsbergfondet

Hun er­ken­der dog sam­ti­dig med et smil, at hun li­ge skal væn­ne sig til at bru­ge be­teg­nel­sen ’for­kvin­de’.

”Vi har en unik si­tu­a­tion med An­ne-Ma­rie Skov som for­kvin­de for Tu­borg­fon­det og Chri­sti­ne Buhl An­der­sen som for­kvin­de for Ny Carls­berg­fon­det – man kan si­ge, at de er kom­met mig i for­kø­bet, og så vil­le det væ­re mær­ke­ligt, hvis jeg øn­ske­de at bli­ve kaldt for­mand. I be­teg­nel­sen lig­ger et sig­nal om at stå ved, at man er kvin­de, og det er et lil­le skridt på vej­en til at si­ge, at kvin­der kan væ­re med på li­ge fod med mænd. Men når dét er sagt, sy­nes jeg ik­ke, at for­kvin­de-be­teg­nel­sen er ele­gant. Jeg kom­mer sta­dig selv hver an­den gang til at om­ta­le mig selv som for­mand, og jeg ud­lod­der en me­get stor kas­se øl til dem, der kan fin­de på no­get bed­re,” si­ger Ma­j­ken Schultz.

- Hvad kom­mer det til at be­ty­de for Carls­berg­fon­det, at fon­den nu har en forkvinde?

”Jeg tror ik­ke, det kom­mer til at be­ty­de no­get på det stra­te­gi­ske om­rå­de. Men jeg tror, at vi med end­nu stør­re vægt kan slå et slag for at få end­nu fle­re go­de kvin­de­li­ge an­sø­ge­re, og at jeg kan væ­re med til at pro­fi­le­re nog­le af de man­ge dyg­ti­ge kvin­de­li­ge for­ske­re, vi har i Dan­mark. Min for­gæn­ger har helt ge­nu­int og­så væ­ret me­get op­ta­get af di­ver­si­tet, men jeg kan sym­bo­li­se­re det no­get me­re,” si­ger Carls­berg­fon­dets forkvinde.

BLÅ BOG MAJKEN SCHULTZ

  • Født: 28. ok­to­ber 1958 (63 år).
  • Pro­fes­sor, ph.d. In­sti­tut for Or­ga­ni­sa­tion, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School.
  • Ind­valgt i Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se i 2019 og for­mand fra 2022.
  • Be­sty­rel­ses­med­lem i Carls­berg A/S si­den 2019 og for­ven­tes at til­træ­der som næst­for­mand marts i år.
  • Er­fa­ring fra en ræk­ke be­sty­rel­ser, her­un­der Re­al­da­nia, Bang & Oluf­sen og Da­nish Crown.
  • Stif­ten­de med­lem af Be­sty­rel­ses­for­e­nin­gen og un­der­vi­ser på CBS’s bestyrelsesuddannelser.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Topledelse i
fondssektoren


Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer