Carlsbergfondet: Ikke relevant at indføre bedømmelsespaneler

Som den ene­ste af Dan­marks sto­re pri­va­te forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de bru­ger Carls­berg­fon­det ik­ke be­døm­mel­ses­pa­ne­ler til at vur­de­re kva­li­te­ten af for­sker­nes an­søg­nin­ger. De fem be­sty­rel­ses­med­lem­mer kla­rer arbejdet. 

Carlsbergfondets bestyrelse (foto: Carlsbergfondet)
I Carls­berg­fon­det be­hand­les al­le an­søg­nin­ger om støt­te til vi­den­ska­be­li­ge pro­jek­ter di­rek­te af be­sty­rel­sens fem med­lem­mer. På bil­le­det ses fra ven­stre Carl Ba­che, Ma­j­ken Schultz, Sø­ren-Pe­ter Ole­sen, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher (for­mand) og Lars Stem­me­rik (fo­to: Carlsbergfondet).

Ni mil­li­ar­der kro­ner om året. Så man­ge pen­ge be­vil­ger de pri­va­te fon­de til forsk­ning iføl­ge Dan­marks Statistik.

For­melt be­slut­ter fon­de­nes be­sty­rel­ser, hvil­ke for­ske­re og pro­jek­ter, der skal støt­tes. Men i prak­sis ud­mønt­es mil­li­ar­der­ne i me­get vid ud­stræk­ning af be­døm­mel­ses­pa­ne­ler – spe­ci­el­le ar­bejds­grup­per med dan­ske og uden­land­ske eksperter.

Eks­per­ter­ne skal la­de den yp­per­ste, uaf­hæn­gi­ge fag­lig­hed sty­re strøm­men af fonds­mid­ler hen til de bed­ste pro­jek­ter og de bed­ste forskere.

Én fond skil­ler sig dog ud blandt de sto­re forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de, nem­lig Carls­berg­fon­det. Her kla­rer be­sty­rel­sens fem med­lem­mer helt usæd­van­ligt alt ar­bej­det selv, for­di med­lem­mer­ne al­le er an­se­te for­ske­re og med­lem­mer af Vi­den­ska­ber­nes Selskab.

Så­dan har det væ­ret, si­den den tra­di­tions­ri­ge fond blev stif­tet i 1876. Og så­dan bli­ver det ved med at væ­re ind­til videre.

Det op­ly­ser fon­den skrift­ligt, for­di den ik­ke kan stil­le op til in­ter­view om den aty­pi­ske konstruktion.

“Det er kor­rekt, at der i Carls­berg­fon­det i mod­sæt­ning til fle­re an­dre fon­de ik­ke er be­vil­lings­ko­mitéer, der indstil­ler en fag­lig be­døm­mel­se til be­sty­rel­sens en­de­li­ge god­ken­del­se. Bag­grun­den for, at an­søg­nin­ger­ne om støt­te til vi­den­ska­be­li­ge pro­jek­ter be­hand­les di­rek­te af be­sty­rel­sens med­lem­mer, har ud­spring i den op­rin­de­li­ge fun­dats fra 1876, hvor bryg­ger J.C. Ja­cob­sen be­stem­te, at be­sty­rel­sen for Carls­berg­fon­det skul­le be­stå af fem med­lem­mer valgt af og blandt med­lem­mer­ne af Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab. Stif­ters vil­je med den­ne mo­del var at sik­re, at forsk­nings­an­søg­nin­ger til fon­det bli­ver vur­de­ret af fag­ligt kom­pe­ten­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer,” op­ly­ser fonden.

Skiller sig ud

Tid­li­ge­re var det ik­ke et sær­syn, at fonds­be­sty­rel­ser uden spe­ci­al­vi­den be­døm­te forsk­nings ansøgninger.

Nu går be­døm­mel­ses­pro­ces­sen hos langt de fle­ste fon­de gen­nem pro­fes­sio­na­li­se­re­de se­kre­ta­ri­a­ter og fag­fæl­lebe­døm­mel­se fo­re­ta­get af fag­li­ge eksperter.

Men ten­den­sen er alt­så ik­ke slå­et igen­nem hos Carlsbergfondet.

No­vo Nor­disk Fon­den har f.eks. i alt 31 ko­mitéer, hvoraf de 28 er ned­sat i for­bin­del­se med ud­de­ling af forsk­nings­be­vil­lin­ger i åben kon­kur­ren­ce. I ko­mitéer­ne sid­der i alt 201 per­so­ner med ind­sigt i forsk­ning, og de­res op­ga­ve er at le­de ef­ter den bed­ste af slagsen.

Da vi har man­ge for­skel­li­ge ud­de­lings­om­rå­der, har vi brug for man­ge for­skel­li­ge eks­per­ter, og der­for og­så man­ge komiteer.

Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, Bio­me­di­ci­ne & He­alth Sci­en­ces, No­vo Nor­disk Fonden

”Vi har ned­sat ko­mitéer for at sik­re, at al­le de an­søg­nin­ger, vi mod­ta­ger, bli­ver be­dømt af an­er­kend­te eks­per­ter in­den for de respek­ti­ve ud­de­lings­om­rå­der og der­ved sik­re, at de bed­ste pro­jek­ter op­når støt­te. Da vi har man­ge for­skel­li­ge ud­de­lings­om­rå­der, har vi brug for man­ge for­skel­li­ge eks­per­ter, og der­for og­så man­ge ko­mi­te­er,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou fra No­vo Nor­disk Fonden.

Han er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, Bio­me­di­ci­ne & He­alth Sci­en­ces, og over­ord­net an­svar­lig for fon­dens be­vil­lin­ger og ak­ti­vi­te­ter in­den for bio­me­di­cinsk og sund­heds­vi­den­ska­be­lig forskning.

Og­så Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den har ned­sat en ræk­ke ar­bejds­grup­per til at vur­de­re an­søg­nin­ger in­den for bl.a. tek­­nisk-na­­tur­vi­­den­ska­­be­li­­ge og hu­ma­ni­sti­ske felt. Ar­bejds­grup­per­ne er med til at sik­re, at “fon­de­nes ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter sker på et fag­ligt, so­lidt og på an­den vis møn­ster­vær­digt grund­lag,” skri­ver fondene.

Lund­beck­fon­den støt­ter pri­mært hjer­ne­forsk­ning. Men selv på det­te re­la­tivt snæv­re forsk­nings­felt be­nyt­ter fon­den fle­re fa­ste vi­den­ska­be­li­ge pa­ne­ler og ek­ster­ne fa­g­eks­per­ter til at vur­de­re ansøgningerne.

Bredt støtteområde

In­gen dan­ske fon­de støt­ter på pa­pi­ret for­ment­lig så bredt og dybt som som Carls­berg­fon­det, der træk­ker på de sam­me fem be­sty­rel­ses­med­lem­mer til at vur­de­re op imod 1.000 an­søg­nin­ger om året.

Man­ge af an­søg­nin­ger­ne har det til fæl­les, at de dre­jer sig om grund­forsk­ning – for­ment­lig den mest kom­plek­se ty­pe an­søg­ning, en forsk­nings­fond kan på­ta­ge sig at be­døm­me, iføl­ge Vi­den­ska­ber­nes Sel­skabs Hvid­bog for 2020 om forsk­nings­kva­li­tet.

Men der­u­d­over bin­der nær­mest in­gen­ting an­søg­nin­ger­ne sam­men. De spre­der sig jævnt over tre enor­me vi­den­ska­be­li­ge gre­ne, nem­lig na­tur­vi­den­skab, hu­ma­ni­o­ra og samfundsvidenskab.

Al­li­ge­vel kla­rer be­sty­rel­sen selv alt. Den be­står af for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, som er pro­fes­sor i na­novi­den­skab og fy­sik, Lars Stem­me­rik, som er pro­fes­sor i re­ser­voir­ge­o­lo­gi, Sø­ren-Pe­ter Ole­sen, pro­fes­sor i mo­le­kylær kar­di­o­lo­gi, Ma­j­ken Schultz, pro­fes­sor i le­del­se og or­ga­ni­sa­tion og Carl Ba­che, pro­fes­sor i en­gelsk sprog.

Se­kre­ta­ri­a­tet end ik­ke så me­get som for­be­hand­ler an­søg­nin­ger­ne, op­ly­ser fonden.

Det be­ty­der med an­dre ord, at an­søg­nin­ger in­den for bre­de di­sci­pli­ner som f.eks. astro­fy­sik, gen­forsk­ning, øko­no­mi, ju­ra, fi­lo­so­fi, hi­sto­rie og ar­kæ­o­lo­gi hos Carls­berg­fon­det be­hand­les af be­døm­me­re uden specialviden.

Til sam­men­lig­ning træk­ker Dan­marks Frie Forsk­nings­fond, som og­så be­døm­mer grund­forsk­ning, på 39 spe­ci­a­lud­pe­ge­de for­ske­re til at be­døm­me an­søg­nin­ger fra de sam­me tre vi­den­ska­be­li­ge grene. 

Her­u­d­over skal be­døm­mel­sen “va­re­ta­ges un­der re­le­vant ind­dra­gel­se af ek­ster­ne be­døm­me­re, her­un­der navn­lig in­ter­na­tio­na­le be­døm­me­re,” som der står i lov­grund­la­get for den stats­li­ge støttepulje.

Fun­dats har spurgt Carls­berg­fon­det, hvad for­de­le­ne og ulem­per­ne ved dens sær­li­ge kon­struk­tion er.

Ef­ter­som be­vil­lings­kom­pe­ten­cen iføl­ge Er­hvervs­fonds­lo­ven en­ty­digt lig­ger hos be­sty­rel­sen, er det me­re re­elt at ud­fø­re he­le be­døm­mel­ses­pro­ces­sen i sel­ve be­sty­rel­sen og ik­ke hen­læg­ge den til bevillingskomitéer.

Carls­berg­fon­det

Fon­den gør op­mærk­som på, at de fem be­sty­rel­ses­med­lem­mer sam­let set “dæk­ker na­tur­vi­den­skab, hu­ma­ni­o­ra og sam­funds­vi­den­skab,” for­di der al­tid sid­der tre re­præ­sen­tan­ter fra na­tur­vi­den­skab, én fra hu­ma­ni­o­ra og én fra sam­funds­vi­den­skab i Carls­berg­fon­dets bestyrelse:

“Ved den år­li­ge an­søg­nings­frist den 1. ok­to­ber ind­kom­mer der et stort an­tal an­søg­nin­ger til Carls­berg­fon­det, som al­le be­hand­les og vur­de­res fag­ligt af samt­li­ge af be­sty­rel­sens med­lem­mer. Be­sty­rel­sens med­lem­mer mod­ta­ger ik­ke an­søg­nin­ger­ne i en af se­kre­ta­ri­a­tet for­ud be­hand­let form, og al­le be­sty­rel­ses­med­lem­mer ud­ta­ler sig om al­le an­søg­nin­ger,” op­ly­ser fon­den og fortsætter:

“Det er en for­del, at det er be­sty­rel­sen som be­vil­gen­de or­gan, der sam­let for­hol­der sig til al­le an­søg­nin­ger­ne og der­med kan pri­o­ri­te­re og be­døm­me dem al­le i for­hold til hin­an­den. Det gi­ver sam­let set en fair kon­kur­ren­ce om fon­dets forsk­nings­mid­ler. Ef­ter­som be­vil­lings­kom­pe­ten­cen iføl­ge Er­hvervs­fonds­lo­ven en­ty­digt lig­ger hos be­sty­rel­sen, er det me­re re­elt at ud­fø­re he­le be­døm­mel­ses­pro­ces­sen i sel­ve be­sty­rel­sen og ik­ke hen­læg­ge den til bevillingskomitéer.”

Agil proces

For No­vo Nor­disk Fon­den tje­ner fon­dens 28 vi­den­ska­be­li­ge be­døm­mel­ses­ko­mitéer til at etab­le­re en ba­lan­ce af bå­de af­stand og nær­hed til forskningsmiljøerne.

”Ko­mi­te­er­ne fun­ge­rer som fon­dens vin­due til forsk­nings­ver­den. Med­lem­mer­ne er ak­ti­ve for­ske­re, eks­per­ter på de­res om­rå­de og har et vær­di­fuldt over­blik over forsk­nings­fel­tet. De en­kel­te ko­mi­te­er har der­for stær­ke for­ud­sæt­nin­ger for at vur­de­re de an­søg­te pro­jek­ters kva­li­tet,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou og fortsætter:

”Ko­mi­te­er­ne sik­rer sam­ti­dig trans­pa­rens og armslæng­de i fon­dens ud­de­lin­ger. Vi har for­mu­le­ret ret­nings­linjer for ha­bi­li­tet for med­lem­mer­ne for at sik­re en uvil­dig be­døm­mel­se af al­le an­søg­nin­ger,” si­ger han.

Carls­berg­fon­det un­der­stre­ger og­så, at be­sty­rel­sen al­tid føl­ger fon­dens ha­bi­li­tets­reg­ler. Her­u­d­over læg­ger den vægt på den agi­li­tet, som en smi­dig be­døm­mel­ses­pro­ces tillader:

I dag ses det klart, at forsk­nings­pro­jek­ter­ne har haft stor gavn af at star­te så hur­tigt op, og al­le tre pro­jek­ter har haft af­gø­ren­de be­tyd­ning for cor­o­­na-be­red­ska­­bet i Danmark.

Carls­berg­fon­det

“En­de­lig gi­ver Carls­berg­fon­dets kon­struk­tion den sto­re for­del, at be­sty­rel­sen kan age­re agilt og hur­tigt. Ved de or­di­næ­re år­li­ge ud­de­lings­run­der, hvor Carls­berg­fon­det mod­ta­ger mel­lem 600 og 1000 an­søg­nin­ger, får an­sø­ger­ne så­le­des svar al­le­re­de syv uger ef­ter an­søg­nings­fri­sten. Agi­li­te­ten blev og­så ty­de­lig, da Carls­berg­fon­det til­ba­ge i marts 2020 hav­de mu­lig­hed for at be­vil­li­ge 60 mil­li­o­ner kro­ner på få da­ge til cor­o­­na-re­la­te­re­­de forsk­nings­pro­jek­ter, der kræ­ve­de hur­tig igang­sæt­tel­se. I dag ses det klart, at forsk­nings­pro­jek­ter­ne har haft stor gavn af at star­te så hur­tigt op, og al­le tre pro­jek­ter har haft af­gø­ren­de be­tyd­ning for cor­o­­na-be­red­ska­­bet i Dan­mark,” skri­ver fonden.

Fun­dats har spurgt Carls­berg­fon­det, om den ik­ke kun­ne kom­me tæt­te­re på stif­ter­vilj­en om at ud­de­le pen­ge til forsk­ning på bag­grund af høj fag­lig kom­pe­ten­ce ved net­op at ned­sæt­te be­døm­mel­ses­pa­ne­ler el­ler bevillingskomitéer.

Det har fon­den ik­ke sva­ret på. 

Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab an­be­fa­ler, at forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de i dis­se år kri­tisk gen­nem­går de­res pro­ces­ser for be­døm­mel­se af forsk­nings­an­søg­nin­ger for at sik­re, at de er så hen­sigts­mæs­si­ge og ob­jek­ti­ve som muligt.

Det gør Carls­berg­fon­det og­så he­le ti­den, op­ly­ser den. Den har ik­ke end­nu fun­det an­led­ning til at ju­ste­re si­ne eg­ne pro­ces­ser, som fun­ge­rer ef­ter sam­me op­skrift som i 1876.

“Der fin­des for­skel­li­ge må­der at or­ga­ni­se­re be­vil­lings­pro­ces­sen på, men Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se me­ner ik­ke, at det er re­le­vant at ind­fø­re be­vil­lings­ko­mitéer i vo­res til­fæl­de ​af de al­le­re­de nævn­te grun­de. Vi eva­lu­e­rer ​nø­je og op­ti­me­rer lø­ben­de Carls­berg­fon­dets struk­tu­rer og pro­ces­ser, her­un­der og­så vo­res an­søg­nings­be­døm­mel­se. Vi har for øje­blik­ket in­gen kon­kre­te pla­ner om at æn­dre den­ne,” op­ly­ser fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: