Annoncespot_img

Bikubenfonden bruger underskudsgaranti fra den filantropiske værktøjskasse

Bikubenfonden stiller en underskudsgaranti på tre millioner kroner for et nyt socialt investeringsprogram i Aarhus, hvis formål er at få flere unge hjemløse over i egen bolig. For Bikubenfonden handler projektet blandt andet om at få flere erfaringer med sociale investeringer og at kunne åbne potentielle investorers øjne for den type af investeringer.

Hjemløs (modelfoto)
Der er to ind­sat­ser i det so­ci­a­le in­ve­ste­rings­pro­gram: En ho­ved­sa­ge­ligt so­ci­al ind­sats ret­tet mod de mest ud­sat­te un­ge hjem­lø­se og en tid­lig, in­ten­siv og be­skæf­ti­gel­ses­o­ri­en­te­ret ind­sats ret­tet mod de un­ge hjem­lø­se, der er nær­me­re job og ud­dan­nel­se (mo­del­fo­to).

Tal­le­ne ta­ler et ty­de­ligt og alt an­det end po­si­tivt sprog: Si­den 2009 er an­tal­let af hjem­lø­se i Dan­mark ste­get med 30 pro­cent. Ved den se­ne­ste hjem­lø­se­tæl­ling i 2019 blev der re­gi­stre­ret 6.431 hjem­lø­se, og her­af var tre ud af 10 un­ge i al­de­ren 18-29 år.

Aar­hus Kom­mu­ne har en li­det flat­te­ren­de 1. plads på li­sten over flest un­ge hjem­lø­se i Dan­mark set i for­hold til ind­byg­ger­tal­let, og det er én af grun­de­ne til, at slø­ret for ny­lig er ble­vet løf­tet for et nyt, stor­stilet so­ci­alt in­ve­ste­rings­pro­gram, som over de næ­ste tre år skal for­sø­ge at få fle­re un­ge hjem­lø­se i Aar­hus i egen bolig.

Part­ne­re i pro­jek­tet er Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond, Hjem til Al­le-al­li­an­cen, Aar­hus Kom­mu­ne, Rå­det for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger i Aar­hus og Bi­ku­ben­fon­den. Pro­jek­tet ta­ger af­sæt i den så­kald­te ’Hou­sing First’-tænkning, som er en af de bedst do­ku­men­te­re­de ind­sat­ser i for­hold til at få hjem­lø­se væk fra ga­der og so­fa­er hos be­kend­te og over i en ny til­væ­rel­se i egen bolig.

Kom­mu­ner­ne mang­ler in­ci­ta­men­ter til at hand­le lang­sig­tet i for­hold til hjemløshed.

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – di­rek­tør, Bikubenfonden

Der er to ind­sat­ser i pro­jek­tet: En ho­ved­sa­ge­ligt so­ci­al ind­sats ret­tet mod de mest ud­sat­te un­ge hjem­lø­se og en tid­lig, in­ten­siv og be­skæf­ti­gel­ses­o­ri­en­te­ret ind­sats ret­tet mod de un­ge hjem­lø­se, der er nær­me­re job og ud­dan­nel­se. For beg­ge grup­per gæl­der det, at de får en fast bo­lig med in­ten­siv støt­te ef­ter ’Hou­sing First’-principperne.

Uklare risici ved investeringer

For Bi­ku­ben­fon­den er der iføl­ge di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen fle­re år­sa­ger til, at fon­den er gå­et ind i det nye so­ci­a­le in­ve­ste­rings­pro­gram i Aar­hus med en un­der­skuds­ga­ran­ti på tre mil­li­o­ner kroner.

”Dels var vi jo med til at stif­te Hjem til Al­le-al­li­an­cen, der ar­bej­der for at stop­pe hjem­løs­hed. Dels var vi med til at fo­stre ide­en om Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond. I Bi­ku­ben­fon­den har vi ar­bej­det med so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger i en år­ræk­ke nu, og én af de ting, der of­te gi­ver ud­for­drin­ger, er, at det ty­pisk er kom­mu­ner, som har pro­ble­met med hjem­lø­se bor­ge­re. Men de be­spa­rel­ser, der kom­mer i for­bin­del­se med en in­ter­ven­tion, til­fal­der ik­ke kom­mu­nen, men der­i­mod i sær­lig grad sta­ten. Det­te gør, at kom­mu­ner­ne mang­ler in­ci­ta­men­ter til at hand­le lang­sig­tet i for­hold til hjem­løs­hed,” si­ger Sø­ren Kaa­re-An­der­sen til Fundats.

Et an­det stort pro­blem, Bi­ku­ben­fon­den har op­le­vet, er, at in­ve­sto­rer er til­ba­ge­hol­den­de med at sky­de pen­ge ind i so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger, for­di det of­te er uklart, hvil­ken ri­si­ko in­ve­ste­rin­gen ind­be­fat­ter. Det pro­blem har Bi­ku­ben­fon­den for­søgt at lø­se i for­bin­del­se med hjem­lø­se-pro­jek­tet i Aarhus.

”So­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger er en vej til at ska­be nye løs­nin­ger på kom­plek­se so­ci­a­le pro­ble­mer som for ek­sem­pel den sti­gen­de hjem­løs­hed blandt un­ge, men uprø­ve­de so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger er of­te me­get svæ­re at kvan­ti­fi­ce­re ud fra et ri­si­ko­mæs­sigt syns­punkt. Der­for har vi prø­vet at tæn­ke over, hvil­ke ge­værg­reb vi kan ta­ge for at fjer­ne no­get af usik­ker­he­den og der­med gø­re in­ve­ste­rin­gen at­trak­tiv. In­ve­ste­rin­gen i hjem­lø­se-pro­jek­tet i Aar­hus er de­sig­net, så der er en for­vent­ning om et af­kast på mel­lem 4,5-5 pro­cent. Og vi stil­ler en un­der­skuds­ga­ran­ti på tre mil­li­o­ner kro­ner, der gør, at in­ve­sto­rer­ne først ri­si­ke­rer et tab, hvis vo­res un­der­skuds­ga­ran­ti er brugt op. Det gør alt an­det li­ge, at ri­si­ci bli­ver no­get min­dre for in­ve­sto­rer­ne,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Kunne have givet traditionel donation

Ud over for­hå­bent­lig at kun­ne med­vir­ke til, at en stor grup­pe af de hjem­lø­se i Aar­hus kan kom­me i egen bo­lig in­den­for de næ­ste tre år, er Bi­ku­ben­fon­dens mål­sæt­ning at ’nur­se’ en in­ve­ste­rings­ca­se med sin underskudsgaranti.

Ved at be­nyt­te un­der­skuds­ga­ran­ti i ste­det for do­na­tion fra den filan­tro­pi­ske værk­tøjskas­se ska­ber vi en re­el in­ve­ste­ring og en re­el so­ci­al investeringsmodel.

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – di­rek­tør, Bikubenfonden

”Vi kun­ne jo sag­tens ba­re ha­ve gi­vet en tra­di­tio­nel do­na­tion, men så hav­de vi ik­ke nur­set in­ve­ste­rings­ca­sen. Hvis vi hav­de gi­vet til­sagn om en do­na­tion på tre mil­li­o­ner kro­ner, hav­de vi be­talt nu, og­så selv­om der ik­ke var no­get tab. I ste­det stil­ler vi en un­der­skuds­ga­ran­ti, som i øv­rigt rent be­vil­lings­tek­nisk fun­ge­rer på sam­me må­de som en do­na­tion, ud fra de­vi­sen, at der ik­ke er grund til at be­ta­le no­gen pen­ge nu, hvis der ik­ke er no­get tab. Med an­dre ord: Hvis in­ve­ste­rin­gen er po­si­tiv, skal vi så­le­des ik­ke be­ta­le no­get. Ved at be­nyt­te un­der­skuds­ga­ran­ti i ste­det for do­na­tion fra den filan­tro­pi­ske værk­tøjskas­se ska­ber vi en re­el in­ve­ste­ring og en re­el so­ci­al in­ve­ste­rings­mo­del,” for­kla­rer Bi­ku­ben­fon­dens direktør.

Sø­ren Kaa­re-An­der­sens håb er, at ca­sen fra Aar­hus kan bli­ve, som han ud­tryk­ker det, en ’bre­a­ker’ i for­hold til bå­de at kon­stru­e­re fle­re so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger og åb­ne for an­dre in­ve­sto­rers vil­je til at del­ta­ge i so­ci­a­le investeringer. 

– Bur­de fle­re fon­de, som du ser det, gå ind i lig­nen­de so­ci­a­le investeringsprogrammer?

”Jeg skal ik­ke for­tæl­le an­dre fon­de, hvad de skal gø­re – det sty­rer de selv. Men der er in­gen tvivl om, der er ad­skil­li­ge fon­de som kig­ger på det­te om­rå­de og prø­ver at fin­de hen­sigts­mæs­si­ge må­der at gø­re det på,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

For Bi­ku­ben­fon­den er so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger al­le­re­de et ab­so­lut fo­ku­s­om­rå­de, un­der­stre­ger di­rek­tø­ren, og det vil det fort­sæt­te med at væ­re. Han op­ly­ser, at fon­den ud over det so­ci­a­le in­ve­ste­rings­pro­gram i Aar­hus p.t. er i gang med to an­dre tests. I det ene til­fæl­de stil­ler fon­den med en kas­se­kre­dit for et so­ci­alt initiativ.

Aarhus Kommune som pioner

Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand i Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond Ka­ren Hæk­kerup gør det so­ci­a­le in­ve­ste­rings­pro­gram i Aar­hus det let­te­re for kom­mu­nen at lø­se en stor, so­ci­al opgave.

”Må­let med in­ve­ste­rin­gen er at til­by­de fle­re un­ge hjem­lø­se den ’Hou­sing First’-indsats, som vi véd vir­ker. Det gør vi ved at fjer­ne en af de helt sto­re øko­no­mi­ske bar­ri­e­rer for kom­mu­ner­ne nu og her, for­di de med det­te so­ci­a­le in­ve­ste­rings­pro­gram kan få dæk­ket det be­løb, de el­lers vil­le få af sta­ten ved at til­by­de en her­bergs­plads. Det gør det let­te­re for kom­mu­nen at gi­ve de un­ge hjem­lø­se den ind­sats, som vi ved hjæl­per dem mest, og som på sigt og­så gi­ver sam­fund­s­ø­ko­no­misk bedst me­ning, for­di de un­ge i hø­je­re grad får et liv, hvor de er selv­for­sør­gen­de. Vi er me­get gla­de for at Aar­hus Kom­mu­ne vil væ­re pionér og gå for­re­st i for­sø­get med at ska­be en øko­no­misk mo­del, der kan brin­ge fle­re un­ge hjem­lø­se på ret kurs,” si­ger Ka­ren Hæk­kerup i en pres­se­med­del­el­se fra Bikubenfonden.

Borg­me­ster i Aar­hus Kom­mu­ne, Ja­cob Bunds­gaard (S), læg­ger ik­ke skjul på, at lan­dets næst­stør­ste kom­mu­ne har en sær­lig ud­for­dring i for­hold til un­ge hjemløse.

”By­rå­det har de­fi­ne­ret en mål­sæt­ning om at hal­ve­re an­tal­let af un­ge hjem­lø­se på fem år. Det­te ini­ti­a­tiv er et væ­sent­ligt skridt i den ret­ning, og sam­ti­dig er det am­bi­tio­nen, at pro­jek­tet kan ba­ne vej­en for, at ak­tø­rer på hjem­lø­se­om­rå­det – na­tio­na­le, kom­mu­na­le og pri­va­te – i hø­je­re grad væl­ger at pri­o­ri­te­re de­res res­sour­cer på at etab­le­re de un­ge i fa­ste bo­li­ger med støt­te frem for forsorgs­hjem­me­n­es aku­t­te, mid­ler­ti­di­ge ind­sat­ser,” si­ger Ja­cob Bundsgaard.

Problem løses ikke fra den ene dag til den anden

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen, der ud over di­rek­tør­po­sten i Bi­ku­ben­fon­den og­så er næst­for­mand i Hjem til Al­le-al­li­an­cens be­sty­rel­se, er­ken­der, at hjem­lø­se­pro­ble­mer­ne bå­de i Aar­hus og i sto­re de­le af re­sten af Dan­mark er så sto­re, at de ik­ke bli­ver løst med ét projekt

Det so­ci­a­le in­ve­ste­rings­pro­gram

Or­ga­ni­se­ring af Det So­ci­a­le Investeringsprogram

  • De so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger i for­bin­del­se med hjem­lø­se-pro­jek­tet i Aar­hus er or­ga­ni­se­ret ved, at tre in­ve­sto­rer (Bi­ku­ben­fon­den, Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond og Rådet for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger i Aar­hus) be­ta­ler Aar­hus Kom­mu­ne 23 mil­li­o­ner kro­ner i alt for at le­ve­re ind­sat­ser­ne til de unge.
  • Bi­ku­ben­fon­dens be­ta­ling sker i form af en un­der­skuds­ga­ran­ti på tre mil­li­o­ner kroner.
  • Aar­hus Kom­mu­ne har to rol­ler: Som le­ve­ran­dør af og som be­ta­ler for ydelsen.
  • Som myn­dig­hed be­ta­ler Aar­hus Kom­mu­ne in­ve­sto­rer­ne til­ba­ge for den so­ci­a­le for­an­dring, de un­ge i ind­sat­sen opnår. Den so­ci­a­le for­an­dring, som Aar­hus Kom­mu­ne be­ta­ler for, om­fat­ter blandt an­det øget livs­me­string, min­dre her­bergs­brug samt øget ud­dan­nel­se og be­skæf­ti­gel­se for de unge.

Kil­de: Bikubenfonden

”Vi ved godt, at vi ik­ke stop­per hjem­løs­hed blandt un­ge fra den ene dag til den an­den. I Bi­ku­ben­fon­den har vi fo­re­lø­big ar­bej­det med om­rå­det i 10 år, og det kan me­get vel væ­re, vi skal gi­ve det 10 år me­re. Men der er trods alt tegn på, at det går fremad. Se­ne­ste op­gø­rel­se i 2019 vi­ste, at kur­ven var knæk­ket for un­ge hjem­lø­se, og jeg hå­ber, den ud­vik­ling fort­sæt­ter,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Han un­der­stre­ger, at der skal ar­bej­des på fle­re pa­ral­lel­le spor. Blandt an­det er det es­sen­ti­elt fort­sat at ha­ve fo­kus på, hvor­dan man kan stil­le en bo­lig­ga­ran­ti for an­brag­te børn.
”Hver tred­je hjem­lø­se ung har tid­li­ge­re væ­re an­bragt. Så dér lig­ger et me­get mar­kant fo­ku­s­om­rå­de, hvis der skal ska­bes for­an­drin­ger,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer