Bikubenfonden bruger underskudsgaranti fra den filantropiske værktøjskasse

Bi­ku­ben­fon­den stil­ler en un­der­skuds­ga­ran­ti på tre mil­li­o­ner kro­ner for et nyt so­ci­alt in­ve­ste­rings­pro­gram i Aar­hus, hvis for­mål er at få fle­re un­ge hjem­lø­se over i egen bo­lig. For Bi­ku­ben­fon­den hand­ler pro­jek­tet blandt an­det om at få fle­re er­fa­rin­ger med so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger og at kun­ne åb­ne po­ten­ti­el­le in­ve­sto­rers øj­ne for den ty­pe af investeringer.

Hjemløs (modelfoto)
Der er to ind­sat­ser i det so­ci­a­le in­ve­ste­rings­pro­gram: En ho­ved­sa­ge­ligt so­ci­al ind­sats ret­tet mod de mest ud­sat­te un­ge hjem­lø­se og en tid­lig, in­ten­siv og be­skæf­ti­gel­ses­o­ri­en­te­ret ind­sats ret­tet mod de un­ge hjem­lø­se, der er nær­me­re job og ud­dan­nel­se (mo­del­fo­to).

Tal­le­ne ta­ler et ty­de­ligt og alt an­det end po­si­tivt sprog: Si­den 2009 er an­tal­let af hjem­lø­se i Dan­mark ste­get med 30 pro­cent. Ved den se­ne­ste hjem­lø­se­tæl­ling i 2019 blev der re­gi­stre­ret 6.431 hjem­lø­se, og her­af var tre ud af 10 un­ge i al­de­ren 18-29 år.

Aar­hus Kom­mu­ne har en li­det flat­te­ren­de 1. plads på li­sten over flest un­ge hjem­lø­se i Dan­mark set i for­hold til ind­byg­ger­tal­let, og det er én af grun­de­ne til, at slø­ret for ny­lig er ble­vet løf­tet for et nyt, stor­stilet so­ci­alt in­ve­ste­rings­pro­gram, som over de næ­ste tre år skal for­sø­ge at få fle­re un­ge hjem­lø­se i Aar­hus i egen bolig.

Part­ne­re i pro­jek­tet er Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond, Hjem til Al­­le-al­li­an­­cen, Aar­hus Kom­mu­ne, Rå­det for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger i Aar­hus og Bi­ku­ben­fon­den. Pro­jek­tet ta­ger af­sæt i den så­kald­te ’Hou­sing First’-tænkning, som er en af de bedst do­ku­men­te­re­de ind­sat­ser i for­hold til at få hjem­lø­se væk fra ga­der og so­fa­er hos be­kend­te og over i en ny til­væ­rel­se i egen bolig.

Kom­mu­ner­ne mang­ler in­ci­ta­men­ter til at hand­le lang­sig­tet i for­hold til hjemløshed.

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen – di­rek­tør, Bikubenfonden

Der er to ind­sat­ser i pro­jek­tet: En ho­ved­sa­ge­ligt so­ci­al ind­sats ret­tet mod de mest ud­sat­te un­ge hjem­lø­se og en tid­lig, in­ten­siv og be­skæf­ti­gel­ses­o­ri­en­te­ret ind­sats ret­tet mod de un­ge hjem­lø­se, der er nær­me­re job og ud­dan­nel­se. For beg­ge grup­per gæl­der det, at de får en fast bo­lig med in­ten­siv støt­te ef­ter ’Hou­sing First’-principperne.

Uklare risici ved investeringer

For Bi­ku­ben­fon­den er der iføl­ge di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen fle­re år­sa­ger til, at fon­den er gå­et ind i det nye so­ci­a­le in­ve­ste­rings­pro­gram i Aar­hus med en un­der­skuds­ga­ran­ti på tre mil­li­o­ner kroner.

”Dels var vi jo med til at stif­te Hjem til Al­­le-al­li­an­­cen, der ar­bej­der for at stop­pe hjem­løs­hed. Dels var vi med til at fo­stre ide­en om Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond. I Bi­ku­ben­fon­den har vi ar­bej­det med so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger i en år­ræk­ke nu, og én af de ting, der of­te gi­ver ud­for­drin­ger, er, at det ty­pisk er kom­mu­ner, som har pro­ble­met med hjem­lø­se bor­ge­re. Men de be­spa­rel­ser, der kom­mer i for­bin­del­se med en in­ter­ven­tion, til­fal­der ik­ke kom­mu­nen, men der­i­mod i sær­lig grad sta­ten. Det­te gør, at kom­mu­ner­ne mang­ler in­ci­ta­men­ter til at hand­le lang­sig­tet i for­hold til hjem­løs­hed,” si­ger Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen til Fundats.

Et an­det stort pro­blem, Bi­ku­ben­fon­den har op­le­vet, er, at in­ve­sto­rer er til­ba­ge­hol­den­de med at sky­de pen­ge ind i so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger, for­di det of­te er uklart, hvil­ken ri­si­ko in­ve­ste­rin­gen ind­be­fat­ter. Det pro­blem har Bi­ku­ben­fon­den for­søgt at lø­se i for­bin­del­se med hjem­lø­­se-pro­jek­tet i Aarhus.

”So­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger er en vej til at ska­be nye løs­nin­ger på kom­plek­se so­ci­a­le pro­ble­mer som for ek­sem­pel den sti­gen­de hjem­løs­hed blandt un­ge, men uprø­ve­de so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger er of­te me­get svæ­re at kvan­ti­fi­ce­re ud fra et ri­si­ko­mæs­sigt syns­punkt. Der­for har vi prø­vet at tæn­ke over, hvil­ke ge­værg­reb vi kan ta­ge for at fjer­ne no­get af usik­ker­he­den og der­med gø­re in­ve­ste­rin­gen at­trak­tiv. In­ve­ste­rin­gen i hjem­lø­­se-pro­jek­tet i Aar­hus er de­sig­net, så der er en for­vent­ning om et af­kast på mel­lem 4,5-5 pro­cent. Og vi stil­ler en un­der­skuds­ga­ran­ti på tre mil­li­o­ner kro­ner, der gør, at in­ve­sto­rer­ne først ri­si­ke­rer et tab, hvis vo­res un­der­skuds­ga­ran­ti er brugt op. Det gør alt an­det li­ge, at ri­si­ci bli­ver no­get min­dre for in­ve­sto­rer­ne,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Kunne have givet traditionel donation

Ud over for­hå­bent­lig at kun­ne med­vir­ke til, at en stor grup­pe af de hjem­lø­se i Aar­hus kan kom­me i egen bo­lig in­den­for de næ­ste tre år, er Bi­ku­ben­fon­dens mål­sæt­ning at ’nur­se’ en in­ve­ste­rings­ca­se med sin underskudsgaranti.

Ved at be­nyt­te un­der­skuds­ga­ran­ti i ste­det for do­na­tion fra den filan­tro­pi­ske værk­tøjskas­se ska­ber vi en re­el in­ve­ste­ring og en re­el so­ci­al investeringsmodel.

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen – di­rek­tør, Bikubenfonden

”Vi kun­ne jo sag­tens ba­re ha­ve gi­vet en tra­di­tio­nel do­na­tion, men så hav­de vi ik­ke nur­set in­ve­ste­rings­ca­sen. Hvis vi hav­de gi­vet til­sagn om en do­na­tion på tre mil­li­o­ner kro­ner, hav­de vi be­talt nu, og­så selv­om der ik­ke var no­get tab. I ste­det stil­ler vi en un­der­skuds­ga­ran­ti, som i øv­rigt rent be­vil­lings­tek­nisk fun­ge­rer på sam­me må­de som en do­na­tion, ud fra de­vi­sen, at der ik­ke er grund til at be­ta­le no­gen pen­ge nu, hvis der ik­ke er no­get tab. Med an­dre ord: Hvis in­ve­ste­rin­gen er po­si­tiv, skal vi så­le­des ik­ke be­ta­le no­get. Ved at be­nyt­te un­der­skuds­ga­ran­ti i ste­det for do­na­tion fra den filan­tro­pi­ske værk­tøjskas­se ska­ber vi en re­el in­ve­ste­ring og en re­el so­ci­al in­ve­ste­rings­mo­del,” for­kla­rer Bi­ku­ben­fon­dens direktør.

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sens håb er, at ca­sen fra Aar­hus kan bli­ve, som han ud­tryk­ker det, en ’bre­a­ker’ i for­hold til bå­de at kon­stru­e­re fle­re so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger og åb­ne for an­dre in­ve­sto­rers vil­je til at del­ta­ge i so­ci­a­le investeringer. 

– Bur­de fle­re fon­de, som du ser det, gå ind i lig­nen­de so­ci­a­le investeringsprogrammer?

”Jeg skal ik­ke for­tæl­le an­dre fon­de, hvad de skal gø­re – det sty­rer de selv. Men der er in­gen tvivl om, der er ad­skil­li­ge fon­de som kig­ger på det­te om­rå­de og prø­ver at fin­de hen­sigts­mæs­si­ge må­der at gø­re det på,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

For Bi­ku­ben­fon­den er so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger al­le­re­de et ab­so­lut fo­ku­s­om­rå­de, un­der­stre­ger di­rek­tø­ren, og det vil det fort­sæt­te med at væ­re. Han op­ly­ser, at fon­den ud over det so­ci­a­le in­ve­ste­rings­pro­gram i Aar­hus p.t. er i gang med to an­dre tests. I det ene til­fæl­de stil­ler fon­den med en kas­se­kre­dit for et so­ci­alt initiativ.

Aarhus Kommune som pioner

Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand i Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond Ka­ren Hæk­kerup gør det so­ci­a­le in­ve­ste­rings­pro­gram i Aar­hus det let­te­re for kom­mu­nen at lø­se en stor, so­ci­al opgave.

”Må­let med in­ve­ste­rin­gen er at til­by­de fle­re un­ge hjem­lø­se den ’Hou­sing First’-indsats, som vi véd vir­ker. Det gør vi ved at fjer­ne en af de helt sto­re øko­no­mi­ske bar­ri­e­rer for kom­mu­ner­ne nu og her, for­di de med det­te so­ci­a­le in­ve­ste­rings­pro­gram kan få dæk­ket det be­løb, de el­lers vil­le få af sta­ten ved at til­by­de en her­bergs­plads. Det gør det let­te­re for kom­mu­nen at gi­ve de un­ge hjem­lø­se den ind­sats, som vi ved hjæl­per dem mest, og som på sigt og­så gi­ver sam­fund­s­ø­ko­no­misk bedst me­ning, for­di de un­ge i hø­je­re grad får et liv, hvor de er selv­for­sør­gen­de. Vi er me­get gla­de for at Aar­hus Kom­mu­ne vil væ­re pionér og gå for­re­st i for­sø­get med at ska­be en øko­no­misk mo­del, der kan brin­ge fle­re un­ge hjem­lø­se på ret kurs,” si­ger Ka­ren Hæk­kerup i en pres­se­med­del­el­se fra Bikubenfonden.

Borg­me­ster i Aar­hus Kom­mu­ne, Ja­cob Bunds­gaard (S), læg­ger ik­ke skjul på, at lan­dets næst­stør­ste kom­mu­ne har en sær­lig ud­for­dring i for­hold til un­ge hjemløse.

”By­rå­det har de­fi­ne­ret en mål­sæt­ning om at hal­ve­re an­tal­let af un­ge hjem­lø­se på fem år. Det­te ini­ti­a­tiv er et væ­sent­ligt skridt i den ret­ning, og sam­ti­dig er det am­bi­tio­nen, at pro­jek­tet kan ba­ne vej­en for, at ak­tø­rer på hjem­lø­se­om­rå­det – na­tio­na­le, kom­mu­na­le og pri­va­te – i hø­je­re grad væl­ger at pri­o­ri­te­re de­res res­sour­cer på at etab­le­re de un­ge i fa­ste bo­li­ger med støt­te frem for forsorgs­hjem­me­n­es aku­t­te, mid­ler­ti­di­ge ind­sat­ser,” si­ger Ja­cob Bundsgaard.

Problem løses ikke fra den ene dag til den anden

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen, der ud over di­rek­tør­po­sten i Bi­ku­ben­fon­den og­så er næst­for­mand i Hjem til Al­­le-al­li­an­­cens be­sty­rel­se, er­ken­der, at hjem­lø­se­pro­ble­mer­ne bå­de i Aar­hus og i sto­re de­le af re­sten af Dan­mark er så sto­re, at de ik­ke bli­ver løst med ét projekt

Det so­ci­a­le in­ve­ste­rings­pro­gram

Or­ga­ni­se­ring af Det So­ci­a­le Investeringsprogram

  • De so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger i for­bin­del­se med hjem­lø­­se-pro­jek­tet i Aar­hus er or­ga­ni­se­ret ved, at tre in­ve­sto­rer (Bi­ku­ben­fon­den, Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond og Rådet for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger i Aar­hus) be­ta­ler Aar­hus Kom­mu­ne 23 mil­li­o­ner kro­ner i alt for at le­ve­re ind­sat­ser­ne til de unge.
  • Bi­ku­ben­fon­dens be­ta­ling sker i form af en un­der­skuds­ga­ran­ti på tre mil­li­o­ner kroner.
  • Aar­hus Kom­mu­ne har to rol­ler: Som le­ve­ran­dør af og som be­ta­ler for ydelsen.
  • Som myn­dig­hed be­ta­ler Aar­hus Kom­mu­ne in­ve­sto­rer­ne til­ba­ge for den so­ci­a­le for­an­dring, de un­ge i ind­sat­sen opnår. Den so­ci­a­le for­an­dring, som Aar­hus Kom­mu­ne be­ta­ler for, om­fat­ter blandt an­det øget livs­me­string, min­dre her­bergs­brug samt øget ud­dan­nel­se og be­skæf­ti­gel­se for de unge.

Kil­de: Bikubenfonden

”Vi ved godt, at vi ik­ke stop­per hjem­løs­hed blandt un­ge fra den ene dag til den an­den. I Bi­ku­ben­fon­den har vi fo­re­lø­big ar­bej­det med om­rå­det i 10 år, og det kan me­get vel væ­re, vi skal gi­ve det 10 år me­re. Men der er trods alt tegn på, at det går fremad. Se­ne­ste op­gø­rel­se i 2019 vi­ste, at kur­ven var knæk­ket for un­ge hjem­lø­se, og jeg hå­ber, den ud­vik­ling fort­sæt­ter,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Han un­der­stre­ger, at der skal ar­bej­des på fle­re pa­ral­lel­le spor. Blandt an­det er det es­sen­ti­elt fort­sat at ha­ve fo­kus på, hvor­dan man kan stil­le en bo­lig­ga­ran­ti for an­brag­te børn.
”Hver tred­je hjem­lø­se ung har tid­li­ge­re væ­re an­bragt. Så dér lig­ger et me­get mar­kant fo­ku­s­om­rå­de, hvis der skal ska­bes for­an­drin­ger,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: