Ny klimafond leverer strøm til elbilejere i etageejendomme

Den nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond, Mer­kur Kli­ma­fond, sprin­ger nu ud med sit før­ste pro­jekt, som skal lok­ke fle­re bi­li­ster fra fos­si­le bi­ler over i el- og plu­gin-hy­brid­bi­ler. På læn­ge­re sigt hå­ber fonds­di­rek­tør Jes­per Kro­mann at kun­ne sø­sæt­te fle­re pro­jek­ter, der kan bi­dra­ge til at fortræn­ge fos­si­le brænds­ler. ”Det er Mer­kur, vi vil ger­ne red­de ver­den,” si­ger han.

Ladestationer – Merkur Klimafond
Som et led i ar­bej­det med at ud­bre­de el­bi­ler til gavn for kli­ma­et, har Mer­kur Kli­ma­fond og la­de­o­pe­ra­tø­ren Spi­rii ind­gå­et sam­ar­bej­de om op­stil­ling af la­de­stan­de­re i om­rå­der med man­ge eta­ge­e­jen­dom­me (il­lu­stra­tion: Mer­kur Klimafond).

Sid­ste år blev der stif­tet 29 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Dan­mark. En af dem er Mer­kur Kli­ma­fond, som nu går i luf­ten med dens før­ste ini­ti­a­tiv i kam­pen mod klimaforandringerne. 

”Det er Mer­kur An­delskas­se, der har stif­tet fon­den, og idéen ud­sprin­ger af, at vi ger­ne vil ha­ve fle­re el­bi­ler på lan­de­vej­en, men der er det pro­blem, at der ik­ke er nok la­de­stan­de­re. Om­vendt er dem, der op­stil­ler la­de­stan­de­re be­kym­ret for, om de kan tje­ne pen­ge på at stil­le dem op, for­di der ik­ke er nok el­bi­ler. Så det er lidt hø­­nen-el­­ler-æg­­get pro­blem­stil­lin­gen,” si­ger Jes­per Kro­mann, der er pro­jekt­le­der i an­delskas­sen og nu og­så di­rek­tør for klimafonden. 

Han for­tæl­ler, at et af fon­dens for­mål er at ud­bre­de la­de­stan­de­re i ud­valg­te bo­lig­om­rå­der, for­di stør­ste­delen af de la­de­stan­de­re, der fin­des i dag, er sat op i pri­va­te hjem. Mens folk der bor i al­men­nyt­ti­ge bo­li­ger og eta­ge­e­jen­dom­me ik­ke har mu­lig­hed for at op­la­de elbiler.

”Det er jo dumt, for­di men­ne­sker, der bor i lej­lig­hed, ty­pisk bor i by­er­ne, og det er net­op i by­er­ne, det er vig­tigt at ha­ve el­bi­ler,” si­ger Jes­per Kromann.

Der­for gør vi vo­res la­de­re til­gæn­ge­li­ge for al­le, uden abon­ne­ment og til la­ve priser.

Jes­per Kro­mann – di­rek­tør, Mer­kur Klimafond

Han pe­ger på, at re­ge­rin­gens mål­sæt­ning om at der skal væ­re én mil­li­on el­bi­ler på ve­je­ne om ni år.

”Der­u­d­over er der jo fle­re for­de­le for by­bo­er – ek­sem­pel­vis at el­bi­ler ik­ke lar­mer og ik­ke ud­le­der sund­heds­ska­de­li­ge nox-og ud­stød­nings­gas­ser i ga­de­plan,” si­ger han. 

El uden abonnement

Som et led i ar­bej­det med at ud­bre­de el­bi­ler til gavn for kli­ma­et, har Mer­kur Kli­ma­fond og la­de­o­pe­ra­tø­ren Spi­rii ind­gå­et sam­ar­bej­de om op­stil­ling af la­de­stan­de­re i om­rå­der med man­ge eta­ge­e­jen­dom­me. Strøm­men i la­de­stan­der­ne skal kom­me fra dan­ske vind­møl­ler og vil kun­ne bru­ges frit af al­le, uden krav om medlemskab. 

”Der er man­ge sto­re ak­tø­rer på mar­ke­det, f.eks. Eon og Cle­ver, men vi er nødt til at ha­ve nog­le net­værk, som ik­ke er på abon­ne­ment, for det kan jo godt væ­re dyrt at la­de uden for abon­ne­ments­ord­nin­ger. Der­for gør vi vo­res la­de­re til­gæn­ge­li­ge for al­le, uden abon­ne­ment og til la­ve pri­ser,” si­ger Jes­per Kromann. 

Pri­sen på at la­de på kli­ma­fon­dens stan­de­re kom­mer til at lig­ge på ca. 3 kr. pr. kWh i år. For kun­der i Mer­kur An­delskas­se bli­ver det end­nu bil­li­ge­re – helt ned til 2,25 kr. pr. kWh.
De nye la­de­stan­de­re vil bli­ve op­stil­let i lø­bet af for­å­ret, og i før­ste om­gang er stan­de­re til 117 bi­ler god­kendt på 20 ste­der i Kø­ben­havn og på Frederiksberg. 

Flere klimaprojekter fra fonden

Den før­ste del af pro­jek­tet kom­mer til at ko­ste mel­lem 2,5 og 3 mil­li­o­ner kro­ner, og det er Mer­kur Kli­ma­fond, der står for fi­nan­si­e­rin­gen og sam­ti­dig bli­ver ejer af la­de­stan­der­ne. Ef­ter ho­ved­stads­om­rå­det er det me­nin­gen, at pro­jek­tet sna­rest mu­ligt skal ud­vi­des til Aal­borg og Aarhus. 

Alt hvad der kan fortræn­ge fos­si­le ener­gikil­der, er vi rig­tig in­ter­es­se­re­de i.

Jes­per Kro­mann – di­rek­tør, Mer­kur Klimafond

Men fon­dens am­bi­tio­ner om at bi­dra­ge med kli­ma­løs­nin­ger stop­per ik­ke med ud­bre­del­sen af la­de­stan­de­re ved eta­ge­e­jen­dom­me, for­tæl­ler Jes­per Kromann.

Be­sty­rel­sen i Mer­kur Klimafond
  • Ce­es Kuy­pe­ers (for­mand), kom­merci­el di­rek­tør i Ha­ne­gal A/S
  • Jarl Krau­sing, in­ter­na­tio­nal chef i Concito
  • Ca­mil­la Thom­sen, Elbilkonsulenten
  • Oli­via Ka­ren Höcky Han­sen, Ad­vo­kat og part­ner, Folds­cha­ck, For­chham­mer, Da­hla­ger & Barfod
  • Met­te Skøt, Chief Com­merci­al Of­fi­cer hos Man­naz A/S.

”Vi hå­ber der kom­mer et over­skud, som kan bru­ges til frem­ti­di­ge pro­jek­ter. La­de­stan­der­ne er et start­pro­jekt, og mit håb er, at vi på læn­ge­re sigt kan ska­be en po­si­tiv for­skel i for­hold til at be­græn­se fos­si­le brænd­stof­fer. Så alt hvad der kan fortræn­ge fos­si­le ener­gikil­der, er vi rig­tig in­ter­es­se­re­de i,” si­ger Jes­per Kro­mann og tilføjer: 

”Det er jo Mer­kur, vi vil ger­ne red­de verden.” 

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…