Novo Nordisk Fonden ansætter stabschef

Søren Nedergaard, vicedirektør og leder af Rektorsekretariatet på Københavns Universitet, tiltræder som stabschef hos Novo Nordisk Fonden.

Søren Nedergaard (foto: Carsten Lundager)
Sø­ren Ne­der­gaard (fo­to: Car­sten Lundager)

No­vo Nor­disk Fon­den får end­nu et nyt an­sigt på le­del­ses­gan­gen, når vi­ce­di­rek­tør på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Sø­ren Ne­der­gaard den 1. marts til­træ­der en stil­ling som stabschef.

Han skal re­fe­re­re til No­vo Nor­disk Fon­dens nye ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mads Krogs­gaard Thom­sen.

Sø­ren Ne­der­gaard har som le­der af rek­tor­se­kre­ta­ri­a­tet på uni­ver­si­tet si­den 2018 haft an­svar for blandt an­det di­rek­tions-og be­sty­rel­ses­be­tje­ning, im­ple­men­te­ring af uni­ver­si­te­tets stra­te­gi og tvær­faku­ltært sam­ar­bej­de om uni­ver­si­te­tets udvikling.

”Jeg ser utro­lig me­get frem til at star­te i No­vo Nor­disk Fon­den og at få mu­lig­hed for at bru­ge min er­fa­ring in­den for forsk­ning, ud­dan­nel­se og in­nova­tion til at bi­dra­ge til fon­dens vig­ti­ge ar­bej­de til gavn for men­ne­sker og sam­fund,” ud­ta­ler Sø­ren Ne­der­gaard i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

Han har tid­li­ge­re væ­ret kon­tor­chef i Sty­rel­sen for Forsk­ning og Ud­dan­nel­se i Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et, di­rek­tør for or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Pro­fes­sions­højsko­ler, kon­tor­chef for Po­li­tik og Ko­or­di­ne­ring i Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment og før det kon­tor­chef sam­me sted med an­svar for vi­de­re­gå­en­de uddannelse.

I en 3-årig pe­ri­o­de før det var han forsk­ning­s­at­ta­ché hos In­nova­tion Cen­tre Den­mark i Si­li­con Val­ley, USA, og før det mi­ni­ster­se­kre­tær i da­væ­ren­de Mi­ni­ste­ri­et for Vi­den­skab, Tek­no­lo­gi og Udvikling.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer