Novo Nordisk Fonden ansætter stabschef

Sø­ren Ne­der­gaard, vi­ce­di­rek­tør og le­der af Rek­tor­se­kre­ta­ri­a­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, til­træ­der som stabs­chef hos No­vo Nor­disk Fonden.

Søren Nedergaard (foto: Carsten Lundager)
Sø­ren Ne­der­gaard (fo­to: Car­sten Lundager)

No­vo Nor­disk Fon­den får end­nu et nyt an­sigt på le­del­ses­gan­gen, når vi­ce­di­rek­tør på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Sø­ren Ne­der­gaard den 1. marts til­træ­der en stil­ling som stabschef.

Han skal re­fe­re­re til No­vo Nor­disk Fon­dens nye ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mads Krogs­gaard Thom­sen.

Sø­ren Ne­der­gaard har som le­der af rek­tor­se­kre­ta­ri­a­tet på uni­ver­si­tet si­den 2018 haft an­svar for blandt an­det di­rek­tions-og be­sty­rel­ses­be­tje­ning, im­ple­men­te­ring af uni­ver­si­te­tets stra­te­gi og tvær­faku­ltært sam­ar­bej­de om uni­ver­si­te­tets udvikling.

”Jeg ser utro­lig me­get frem til at star­te i No­vo Nor­disk Fon­den og at få mu­lig­hed for at bru­ge min er­fa­ring in­den for forsk­ning, ud­dan­nel­se og in­nova­tion til at bi­dra­ge til fon­dens vig­ti­ge ar­bej­de til gavn for men­ne­sker og sam­fund,” ud­ta­ler Sø­ren Ne­der­gaard i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

Han har tid­li­ge­re væ­ret kon­tor­chef i Sty­rel­sen for Forsk­ning og Ud­dan­nel­se i Ud­­dan­­nel­­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et, di­rek­tør for or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Pro­fes­sions­højsko­ler, kon­tor­chef for Po­li­tik og Ko­or­di­ne­ring i Ud­­dan­­nel­­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment og før det kon­tor­chef sam­me sted med an­svar for vi­de­re­gå­en­de uddannelse.

I en 3-årig pe­ri­o­de før det var han forsk­ning­s­at­ta­ché hos In­nova­tion Cen­tre Den­mark i Si­li­con Val­ley, USA, og før det mi­ni­ster­se­kre­tær i da­væ­ren­de Mi­ni­ste­ri­et for Vi­den­skab, Tek­no­lo­gi og Udvikling.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…