Helsefonden hæver uddelingsramme med 10 millioner

Ef­ter at ha­ve op­le­vet en stig­ning i an­tal­let af an­søg­nin­ger i ja­nu­ar og i et for­søg på at imø­de­kom­me så man­ge an­sø­ge­re som mu­ligt, har Hel­se­fon­den be­slut­tet at ud­vi­de sin ud­de­lings­ram­me i 2021 fra 45 til 55 mil­li­o­ner kroner. 

Hanne Jervild (foto: Helsefonden)
Hel­se­fon­dens di­rek­tør Han­ne Jer­vild hå­ber, at den ud­vi­de­de ud­de­lings­ram­me vil gø­re det mu­ligt for fon­den at imø­de­kom­me fle­re an­søg­nin­ger og der­med bi­dra­ge til yder­li­ge­re ud­vik­ling in­den­for so­ci­al- og sund­heds­om­rå­det (fo­to: Helsefonden).

Som kon­se­kvens af, at an­tal­let af an­sø­ge­re er ste­get i årets før­ste må­ned, har be­sty­rel­sen i Hel­se­fon­den net­op be­slut­tet at hæ­ve sin ud­de­lings­ram­me i 2021 fra 45 til 55 mil­li­o­ner kroner.

Det op­ly­ser Hel­se­fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

"Vi har op­le­vet en øget in­ter­es­se fra an­sø­ge­re i år, og vi vil ger­ne imø­de­kom­me så man­ge som muligt. 

Der­for er det glæ­de­ligt, at be­sty­rel­sen har be­slut­tet at for­hø­je vo­res be­løb til ud­de­lin­ger," si­ger Hel­se­fon­dens di­rek­tør Han­ne Jervild.

Hel­se­fon­den har fi­re år­li­ge an­søg­nings­fri­ster – én til forsk­nings­an­søg­nin­ger me­dio ja­nu­ar og tre fri­ster for pro­jek­ter, der går ind un­der ka­te­go­ri­en ‘øv­ri­ge’.

I alt har fon­den i ja­nu­ar mod­ta­get godt 500 an­søg­nin­ger, hvoraf 487 er forsk­nings­an­søg­nin­ger. Bun­ken med forsk­nings­an­søg­nin­ger er lidt stør­re end sid­ste år, op­ly­ser fonden.

Vil undersøge børns trivsel og arbejdsløshed

Det er fon­dens håb, at den med de nye mid­ler vil kun­ne imø­de­kom­me fle­re an­søg­nin­ger og der­med bi­dra­ge til yder­li­ge­re ud­vik­ling in­den­for so­ci­al- og sundhedsområdet.

Al­le­re­de i mid­ten af novem­ber 2020 sag­de Hel­se­fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand An­­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen i et in­ter­view med Fun­dats, at det ik­ke vil­le over­ra­ske hen­de, hvis der i 2021 blev brug for at hæ­ve uddelingsrammen.

”Min per­son­li­ge vur­de­ring er, at vi til for­å­ret kom­mer til at se man­ge an­søg­nin­ger re­la­te­ret til føl­ge­virk­nin­ger­ne af cor­ona­kri­sen, blandt an­dre fra stu­de­ren­de el­ler ph.d.´er, der vil un­der­sø­ge den psy­ki­ske og psy­ko­lo­gi­ske be­tyd­ning re­la­te­ret til ek­sem­pel­vis børns triv­sel un­der kri­sen, ar­bejds­løs­hed og ang­sten for at bli­ve syg,” lød det i novem­ber fra An­­ne-Met­te Wint­her Christiansen.

Hel­se­fon­den blev grund­lagt i 1973 un­der nav­net Sy­ge­kas­ser­nes Hel­se­fond, da de statsa­n­er­kend­te sy­ge­kas­ser blev ned­lagt og af­løst af den of­fent­li­ge sy­ge­sik­ring. De mid­ler, der var til­ba­ge ved af­vik­lin­gen af sy­ge­kas­ser­ne, over­gik til fonden.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…