Annoncespot_img

Helsefonden hæver uddelingsramme med 10 millioner

Efter at have oplevet en stigning i antallet af ansøgninger i januar og i et forsøg på at imødekomme så mange ansøgere som muligt, har Helsefonden besluttet at udvide sin uddelingsramme i 2021 fra 45 til 55 millioner kroner.

Hanne Jervild (foto: Helsefonden)
Hel­se­fon­dens di­rek­tør Han­ne Jer­vild hå­ber, at den ud­vi­de­de ud­de­lings­ram­me vil gø­re det mu­ligt for fon­den at imø­de­kom­me fle­re an­søg­nin­ger og der­med bi­dra­ge til yder­li­ge­re ud­vik­ling in­den­for so­ci­al- og sund­heds­om­rå­det (fo­to: Helsefonden).

Som kon­se­kvens af, at an­tal­let af an­sø­ge­re er ste­get i årets før­ste må­ned, har be­sty­rel­sen i Hel­se­fon­den net­op be­slut­tet at hæ­ve sin ud­de­lings­ram­me i 2021 fra 45 til 55 mil­li­o­ner kroner.

Det op­ly­ser Hel­se­fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

"Vi har op­le­vet en øget in­ter­es­se fra an­sø­ge­re i år, og vi vil ger­ne imø­de­kom­me så man­ge som muligt. 

Der­for er det glæ­de­ligt, at be­sty­rel­sen har be­slut­tet at for­hø­je vo­res be­løb til ud­de­lin­ger," si­ger Hel­se­fon­dens di­rek­tør Han­ne Jervild.

Hel­se­fon­den har fi­re år­li­ge an­søg­nings­fri­ster – én til forsk­nings­an­søg­nin­ger me­dio ja­nu­ar og tre fri­ster for pro­jek­ter, der går ind un­der ka­te­go­ri­en ‘øv­ri­ge’.

I alt har fon­den i ja­nu­ar mod­ta­get godt 500 an­søg­nin­ger, hvoraf 487 er forsk­nings­an­søg­nin­ger. Bun­ken med forsk­nings­an­søg­nin­ger er lidt stør­re end sid­ste år, op­ly­ser fonden.

Vil undersøge børns trivsel og arbejdsløshed

Det er fon­dens håb, at den med de nye mid­ler vil kun­ne imø­de­kom­me fle­re an­søg­nin­ger og der­med bi­dra­ge til yder­li­ge­re ud­vik­ling in­den­for so­ci­al- og sundhedsområdet.

Al­le­re­de i mid­ten af novem­ber 2020 sag­de Hel­se­fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen i et in­ter­view med Fun­dats, at det ik­ke vil­le over­ra­ske hen­de, hvis der i 2021 blev brug for at hæ­ve uddelingsrammen.

”Min per­son­li­ge vur­de­ring er, at vi til for­å­ret kom­mer til at se man­ge an­søg­nin­ger re­la­te­ret til føl­ge­virk­nin­ger­ne af cor­ona­kri­sen, blandt an­dre fra stu­de­ren­de el­ler ph.d.´er, der vil un­der­sø­ge den psy­ki­ske og psy­ko­lo­gi­ske be­tyd­ning re­la­te­ret til ek­sem­pel­vis børns triv­sel un­der kri­sen, ar­bejds­løs­hed og ang­sten for at bli­ve syg,” lød det i novem­ber fra An­ne-Met­te Wint­her Christiansen.

Hel­se­fon­den blev grund­lagt i 1973 un­der nav­net Sy­ge­kas­ser­nes Hel­se­fond, da de statsa­n­er­kend­te sy­ge­kas­ser blev ned­lagt og af­løst af den of­fent­li­ge sy­ge­sik­ring. De mid­ler, der var til­ba­ge ved af­vik­lin­gen af sy­ge­kas­ser­ne, over­gik til fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer