Store forskydninger i ny top-100 over Danmarks mest generøse fonde

En række fonde har taget nogle bemærkelsesværdige spring ind på og op ad Fondenes Videnscenters nye top-100-oversigt over de mest bevilgende fonde i 2022. Listen omfatter blandt andet 11 fonde, som ikke var på top-100 i hverken 2020 eller 2021, mens fonde som Jascha Fonden og Metro-Schrøder Fonden er sprunget henholdsvis 37 og 28 pladser op på listen.

Ja­s­cha Fon­den har ta­get et ti­ger­spring op på den nye top-100. Fra en po­si­tion som num­mer 78 i bå­de 2020 og 2021 er den nu Dan­marks 41. mest ud­de­len­de fond. Fon­den, der er stif­tet af skibs­re­der Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­lers lil­le­sø­ster Ja­ne Schal­de­mo­se, støt­ter blandt an­det dø­ve, han­di­cap­pe­de børn og un­ge. (mo­del­fo­to)

No­vo Nor­disk Fon­den er fort­sat Dan­marks su­verænt mest ud­de­len­de fond, Le­go Fon­den er sta­dig num­mer to og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia fast­hol­der fjer­de­plad­sen. Og så har A.P. Møl­ler Fon­den og Vil­lum Fon­den byt­tet plads sam­men­holdt med 2021, så Mær­sk-fon­den nu er num­mer tre på li­sten og Vil­lum num­mer fem.

Si­tu­a­tio­nen i top-fem af den dan­ske fonds­sek­tor er så­le­des iføl­ge en ny over­sigt fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter over de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark an­no 2022 næ­sten sta­tus quo.

Men hvis man i ste­det for at fo­ku­se­re på de fem ud­de­lings­mæs­sigt stør­ste fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, som i 2022 al­le ud­del­te over én mil­li­ard kro­ner, ret­ter blik­ket mod re­sten af top-100-li­sten, er der sket man­ge og sto­re for­skyd­nin­ger – især i den ne­der­ste halvdel.

Den nye op­gø­rel­se om­fat­ter så­le­des he­le 11 fon­de, som ik­ke var på top-100 i hver­ken 2020 el­ler 2021. Det gæl­der ek­sem­pel­vis den er­hvervs­dri­ven­de fond Lind Fo­un­da­tion og den al­me­ne fond Qa­to-fon­den, der er strø­get ind som hen­holds­vis num­mer 67 og 71 på 2022-listen.

I Lind Fo­un­da­tions til­fæl­de har fon­den ik­ke haft mu­lig­hed for at væ­re på li­sten før. Fon­den blev så­le­des først stif­tet i ju­ni 2022 af er­hvervs­man­den Hen­rik Lind med et for­mål om at støt­te part­ner­ska­ber og ind­sat­ser på socialområdet.

Ukendt Herning-fond på 68. pladsen

En an­den helt ny og for de fle­ste for­ment­lig ukendt fond på li­sten er den er­hvervs­dri­ven­de fond Jo­han­nes Jen­sen og Hel­le Mau Jen­sens Fond i Her­ning, som nu kan kal­de sig Dan­marks 68. mest ud­de­len­de fond med ud­de­lin­ger i 2022 på 22,6 mil­li­o­ner kro­ner sam­men­holdt med no­get me­re be­sked­ne 7,6 og 2,9 mil­li­o­ner kro­ner i åre­ne før.

Fon­den, der blev stif­tet i 1992 og blandt an­det ejer og ud­le­jer ejen­dom­me, har op­rin­de­lig si­ne mid­ler pri­mært fra tæp­per. Fa­bri­kant Jo­han­nes Jen­sen grund­lag­de så­le­des i 1953 Jo­han­nes Jen­sens Tæp­pe­fa­brik, der se­ne­re fik nav­net Dansk Wilt­on, og han var der­u­d­over medstif­ter og ejer af ben­zin­sel­ska­bet Uno-X.

De nye på top-100

Den nye top-100 fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter om­fat­ter he­le 11 fon­de, som ik­ke var på li­sten i hver­ken 2020 el­ler 2021:

 • Nr. 67 Lind Foundation.
 • Nr. 68 Jo­han­nes Jen­sen og Hel­le Mau Jen­sens Fond.
 • Nr. 71 Qato-fonden.
 • Nr. 82 Ar­vid Nils­sons Fond
 • Nr. 83 Nils Ke­vin Ja­cob­sens fa­mi­lie­fond I.
 • Nr. 87 Fon­den for Spa­re­kas­sen Himmerland.
 • Nr. 89 Vis­sing Fonden.
 • Nr. 91 Axel Muus­feldts Fond.
 • Nr. 93 Neye Fonden.
 • Nr. 95 Hånd­vær­ker­for­e­nin­gens Fond (al­der­strøst).
 • Nr. 97 En­tre­pre­nør Ma­ri­us Pe­der­sens Fond.

Fon­den har i Her­ning-om­rå­det især gjort sig be­mær­ket ved sit køb i 2017 af Her­ning Højsko­le, som ef­ter en om­fat­ten­de renove­ring er genåb­net i år un­der nav­net Højhu­set. Se­ne­st var Jo­han­nes Jen­sen og Hel­le Mau Jen­sens Fond én af de 11 fon­de, der, som Fun­dats om­tal­te i sid­ste uge, sam­men med Her­ning Kom­mu­ne net­op har skudt i alt 57 mil­li­o­ner kro­ner ind i et pro­jekt i De­ep Fo­rest Art Land syd for Herning.

Jo­han­nes Jen­sen og Hel­le Mau Jen­sens Fond har som li­ge­vær­di­ge for­mål at yde støt­te til des­cen­den­ter ef­ter fonds­stif­ter­ne, al­men­nyt­ti­ge for­mål samt ud­dan­nel­se og forsk­ning. Iføl­ge fon­dens års­rap­port blev bro­der­par­ten af de 22,6 mil­li­o­ner kro­ner i 2022 gi­vet til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Mens det al­men­nyt­ti­ge om­rå­de fik 20,2 mil­li­o­ner kro­ner, til­faldt kun 2,1 mil­li­o­ner kro­ner op­fyl­del­se af fa­mi­lie­for­mål, mens der blev gi­vet godt 300.000 kro­ner til ud­dan­nel­ses- og forskningsformål.

Fon­den har stif­ter­par­rets dat­ter An­ne Ma­rie Mau som for­mand, mens Hel­le Mau Jen­sen selv sid­der som me­nigt bestyrelsesmedlem.

En an­den fond på top-100-li­sten, der ik­ke var med i det fi­ne sel­skab i hver­ken 2020 el­ler 2021 er Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land, som får to år si­den skif­te­de navn til Spa­re­kas­sen Dan­mark Fon­den Him­mer­land. Fon­den ud­del­te 10,9 mil­li­o­ner kro­ner i 2022, hvil­ket er me­re end dob­belt så me­get som de to for­ri­ge år. Der­med su­ser den him­mer­land­ske spa­re­kas­se­fond di­rek­te ind på li­stens 87. plads.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond, der blev stif­tet i for­bin­del­se med om­dan­nel­sen af Spa­re­kas­sen Him­mer­land til ak­tie­sel­skab i 2006, ud­del­te 6,3 mil­li­o­ner kro­ner til kul­tur og for­e­nings­liv i 2022, mens de re­ste­ren­de mid­ler til­faldt ud­vik­ling af er­hvervs­liv og lo­ka­l­om­rå­der samt øv­ri­ge lo­ka­le initiativer.

Esbjerg-fond gav 76 mio. kr. til descendenter

Blandt de fon­de, der og­så var på top-100 i 2020 og 2021, er der fle­re iøj­ne­fal­den­de højdespringere.

Én af dem er den er­hvervs­dri­ven­de Es­b­jerg-fond Claus Sø­ren­sens Fond, som med ud­de­lin­ger i 2022 på 101,6 mil­li­o­ner kro­ner nu er num­mer 34 på li­sten. Til sam­men­lig­ning ud­del­te fon­den 39,2 mil­li­o­ner kro­ner i 2021, hvil­ket rak­te til en 49. plads.

Det er især des­cen­den­ter til fon­dens stif­ter til­ba­ge i 1964, di­rek­tør, pio­ner og
bjerg­nings­en­tre­pre­nør Claus Sø­ren­sen, som ny­der godt af ud­de­lings­væk­sten. Det frem­går så­le­des af Claus Sø­ren­sens Fonds for­måls­pa­ra­graf­fer, at ud­de­lin­ger fo­re­ta­ges med 75 pro­cent til des­cen­den­ter, mens de re­ste­ren­de 25 pro­cent pri­mært gi­ves til al­men­nyt­ti­ge ini­ti­a­ti­ver i Es­b­jerg Kommune.

Det med­før­te iføl­ge fon­dens års­regn­skab for 2022 helt kon­kret 76 mil­li­o­ner kro­ner til des­cen­den­ter­ne, mens den stør­ste po­r­tion der­u­d­over til­faldt ud­dan­nel­ses­for­mål med 20 mil­li­o­ner kroner.

Et end­nu stør­re ti­ger­spring har Ja­s­cha Fon­den ta­get. Fra en po­si­tion som num­mer 78 i bå­de 2020 og 2021 er den al­me­ne fond med hjem­sted i Hol­te nu Dan­marks 41. mest ud­de­len­de fond. Det sker som føl­ge af en ud­de­lings­vækst fra 13,1 og 14,7 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 og 2021 til sid­ste år at ud­de­le 66,6 mil­li­o­ner kroner.

Ja­s­cha Fon­den blev stif­tet i ja­nu­ar 1992, og stif­tel­ses­ka­pi­ta­len var en ga­ve fra stif­te­ren Ja­ne Schal­de­mo­se, der var lil­le­sø­ster til skibs­re­der Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler. Da Ja­ne Schal­de­mo­se dø­de i 2002, ar­ve­de Ja­s­cha Fon­den et væ­sent­ligt be­løb til for­ø­gel­se af fon­dens formue.

For­må­let er blandt an­det at støt­te dø­ve, han­di­cap­pe­de børn og un­ge samt dis­ses på­rø­ren­de, ef­ter­be­hand­ling af psy­kisk sy­ge og forsk­ning i Par­kin­sons sy­ge og sklerose.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Ja­s­cha Fon­den er Per­nil­le Føls­gaard, som er bar­ne­barn til Ja­ne Schal­de­mo­se og dat­ter af Anet­te Føls­gaard, der ind­til for ny­lig sad for bor­den­den i bestyrelsen.

Tak­ket væ­re en tredob­ling af ud­de­lings­ni­veau­et fra de to for­ri­ge regn­skabsår er Me­tro-Schrø­der Fon­den en an­den be­mær­kel­ses­vær­dig høj­desprin­ger. Den er­hvervs­dri­ven­de fond ud­del­te 43,2 mil­li­o­ner kro­ner i sid­ste regn­skabsår 2021-2022, og det ræk­ker til en 52. plads på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters nye top-100. Året før lå Me­tro-Schrø­der Fon­den num­mer 80.

Iføl­ge vedtæg­ter­ne er det fon­dens pri­mæ­re for­mål at yde støt­te til fa­mi­lie­mæs­si­ge for­mål og se­kun­dært til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål og si­de­ord­net her­med støt­te til nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re hos vand­var­mer- og var­me­pum­pe­pro­du­cen­ten Me­tro Therm. Det re­sul­te­re­de i se­ne­ste regn­skabsår iføl­ge fon­dens års­regn­skab i 40 mil­li­o­ner kro­ner til fa­mi­li­en, knap tre mil­li­o­ner kro­ner til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål og 200.000 kro­ner til Metro-medarbejdere.

Samlet stigning på en halv milliard

Der er, i sa­gens na­tur, og­så fon­de, for hvem tu­ren i 2022 er gå­et ned ad li­sten. Det gæl­der blandt an­dre KR Fo­un­da­tion, hvis ud­de­lin­ger fra 2021 til 2022 faldt med 33,4 mil­li­o­ner kro­ner. Det be­ty­der, at den in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fond er rø­get fra en 24. og 27. plads de to for­ri­ge år til en 35. plads.

Sam­me vej er det gå­et for den al­me­ne fond Hel­se­fon­den, som er dum­pet fra hen­holds­vis en 37. og en 39. plads i 2020 og 2021 til en 54. plads.

Hel­se­fon­den ud­del­te 39 mil­li­o­ner kro­ner i 2022, hvil­ket er 15,3 mil­li­o­ner kro­ner min­dre end året før.

Og­så i Gros­se­rer Ro­bert Del­fers Min­de­fond, bed­re kendt som Sy­nop­tik-Fon­den, blev ud­de­lin­ger­ne sid­ste år sat i bak­gear. I 2021 var Sy­nop­tik-Fon­den num­mer 55 på top-100, men i 2022 er fon­den rut­sjet 30 plad­ser ned på li­sten i kølvan­det på ud­de­lin­ger på 11,3 mil­li­o­ner kroner.

De 100 fon­de på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters nye top-100 be­vil­ge­de i 2022 til­sam­men 24,2 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket er en halv mil­li­ard kro­ner me­re end i 2021. Stig­nin­gen sker på trods af, at Dan­marks stør­ste filan­tro­pi­ske ak­tør No­vo Nor­disk Fon­dens ud­de­lin­ger faldt med 1,3 mil­li­ar­der kroner.

Der er en klar over­vægt af er­hvervs­dri­ven­de fon­de blandt de 100 mest be­vil­gen­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger i Dan­mark. 74 ud af de 100 er er­hvervs­dri­ven­de fon­de, 20 er al­me­ne fon­de, mens seks er foreninger.

Læs he­le top-100-li­sten her.

Derfor er Fundats’ og Fondenes Videnscenters opgørelser forskellige

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters nye top-100 over de mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark i 2022 er of­fent­lig­gjort en uge ef­ter, at vi på Fun­dats pu­bli­ce­re­de vo­res år­li­ge op­gø­rel­se over de 25 mest ud­de­len­de fon­de. Den kan læ­ses her.

Fun­dats og Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter be­nyt­ter ik­ke sam­me op­gø­rel­ses­me­to­der. Ud­gangs­punk­tet for Fun­dats’ år­li­ge top-25 er dels ud­de­len­de fon­de, der er skat­teplig­ti­ge ef­ter fonds­be­skat­nings­lo­ven, dels ud­de­len­de for­e­nin­ger el­ler sel­ska­ber, der har et filan­tro­pisk for­mål el­ler delformål.

Ind­sam­len­de fon­de er og­så fon­de, som li­ge­le­des er un­der­lagt en­ten fonds­lo­ven el­ler er­hvervs­fonds­lo­ven. Ind­sam­len­de fon­de er der­for sam­ti­dig ud­de­len­de fon­de og ud­de­ler hvert år be­ty­de­li­ge mid­ler til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål. Ind­sam­len­de fon­de er så­le­des med i Fun­dats' opgørelse.

Det be­ty­der for ek­sem­pel, at én af de nye fon­de på det­te års li­ste er Den Dan­ske Uni­cef Fond, der 1. ja­nu­ar 2022 blev om­dan­net fra en for­e­ning til en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond.

På Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters li­ste over de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark ind­går og­så fle­re ind­sam­len­de fon­de, f.eks. Den Dan­ske Na­tur­fond og Mary Fon­den. Men vi­dens­cen­tret har en sær­lig me­to­de­mæs­sig af­græns­ning, der ude­luk­ker de stør­ste ind­sam­len­de, hvoraf fle­re har me­get væ­sent­li­ge uddelingsniveauer.

Vi me­ner sam­ti­dig, at det er mest kor­rekt at ind­dra­ge ud­de­lin­ger fra fa­mi­lie­fon­de li­ge­som det og­så er til­fæl­det i Dan­marks Sta­ti­stiks op­gø­rel­ser. Man­ge fa­mi­lie­fon­de er så­kaldt blan­de­de fon­de, der bå­de har fa­mi­lie­for­mål og al­men­nyt­ti­ge for­mål, for ek­sem­pel Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond. I Fun­dats’ op­gø­rel­se med­ta­ger vi bå­de al­men­nyt­ti­ge og fa­mi­lieud­de­lin­ger fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, hvil­ket be­ty­der, at fon­den i vo­res op­gø­rel­se ind­går med næ­sten det dob­bel­te be­løb sam­men­holdt med Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters (FVC) år­li­ge top-100, hvor fa­mi­lieud­de­lin­ger­ne er reg­net fra.

Man­ge af de øv­ri­ge fa­mi­lie­fon­de, der ind­går i FVC’s op­gø­rel­se, er og­så blan­de­de fon­de, hvor vi­dens­cen­te­ret dog ik­ke fra­reg­ner dis­se fon­des fa­mi­lieud­de­lin­ger – det gæl­der ek­sem­pel­vis Claus Sø­ren­sens Fond, som hvert år ud­de­ler en fjer­de­del af si­ne do­na­tio­ner til fa­mi­li­en, og K. W. Bruuns Fa­mi­lie­fond, der ud­de­ler 98 pro­cent af si­ne ud­de­lin­ger til familien.

Me­dind­dra­gel­sen af fa­mi­lie­fon­de­nes ud­de­lin­ger, uan­set om de kun de­ler ud til fa­mi­lie el­ler og­så al­men­nyt­tigt, har på Fun­dats' nye top-25 be­ty­det, at A.P. Møl­lers Fa­mi­lie­fond er hop­pet ind på en 2. plads.

En­de­lig med­reg­ner Fun­dats kun egent­li­ge juri­di­ske en­he­der – det vil si­ge fon­de, for­e­nin­ger el­ler sel­ska­ber. Det be­ty­der i mod­sæt­ning til Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, at Tu­borg­fon­det ik­ke ind­går selv­stæn­digt i vo­res op­gø­rel­se. Tu­borg­fon­det er en be­vil­lings­ko­mité un­der Carls­berg­fon­det, hvor ud­de­lin­ger her­fra ind­går i Carls­berg­fon­dets regnskab.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer