Annoncespot_img

Ny fond uddeler første legater til unge scenetalenter

Kreditforeningsdirektør Vagn Terpager og hustru Birgitte Terpagers almennyttige Fond har uddelt sine første to legater til ung violinist og danser. Nordea-fonden støtter nye projekter i 54 kultur- og aktivitetshuse rundt omkring i Danmark.

Kre­dit­for­e­nings­di­rek­tør Vagn Ter­pa­ger og hu­stru Bir­git­te Ter­pa­gers al­men­nyt­ti­ge Fond støt­ter yn­gre mu­si­ke­re og dan­se­re ved Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Fon­dens før­ste le­ga­ter er gi­vet til vi­o­li­nist Ku­mi Shi­mizu og kor­ps­dan­ser Se­ba­sti­an Suhr.

I ok­to­ber sid­ste år blev Kre­dit­for­e­nings­di­rek­tør Vagn Ter­pa­ger og hu­stru Bir­git­te Ter­pa­gers al­men­nyt­ti­ge Fond stif­tet med det for­mål at støt­te ud­dan­nel­sen af yn­gre mu­si­ke­re og dan­ske­re fra Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Nu har den nye fond ud­delt si­ne før­ste to­åri­ge le­ga­ter, som beg­ge er på 125.000 kroner.

Mod­ta­ge­re er vi­o­li­nist Ku­mi Shi­mizu og kor­ps­dan­ser Se­ba­sti­an Suhr, skri­ver Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter i en pressemeddelelse.

Ku­mi Shi­mizu er ud­dan­net ved Tokyo Uni­ver­si­ty of the Arts og Roy­al Aca­de­my of Mu­sic i Lon­don. Hun har væ­ret an­sat som so­lovi­o­li­nist i Det Kon­ge­li­ge Ka­pels 1. vi­o­lin­grup­pe i fi­re år og be­skri­ves i fon­dens mo­ti­va­tion for til­de­lin­gen af le­ga­tet som en me­get ak­tiv or­ke­ster- og kam­mer­mu­si­ker, der har løf­tet en im­po­ne­ren­de stor kunst­ne­risk og kol­le­gi­al op­ga­ve ved at va­re­ta­ge po­si­tio­nen som kon­cert­me­ster i Ka­pel­let i lan­ge perioder.

”Ved dis­se lej­lig­he­der har Ku­mi ud­vist et stort kunst­ne­risk en­ga­ge­ment og po­ten­ti­a­le samt en em­pa­tisk og for­stå­en­de til­gang til kol­le­ger­ne i or­ke­stret og i kom­mu­ni­ka­tio­nen med di­ri­gen­ter,” si­ger ka­pel­chef Jes­per Rützou Rosenkilde.

Se­ba­sti­an Suhr er ud­dan­net fra Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters Bal­letsko­le, hvor han som seksår­ig blev op­ta­get i 1. klas­se. Se­ba­sti­an Suhr blev op­ta­get som aspirant i Den Kon­ge­li­ge Bal­let i 2019 og an­sat som kor­ps­dan­ser sid­ste år.

”Se­ba­sti­an er på trods af sin un­ge al­der en sær­de­les al­si­dig, nys­ger­rig og ener­gisk dan­ser. Han be­sid­der umid­del­bar og na­tur­lig te­a­tralsk flair i sin sce­ne­op­træ­den. Han er me­get pas­sio­ne­ret og de­di­ke­ret til sit fag og har en ufravi­ge­lig di­sci­plin og ar­bejds­moral. Han er der­for den før­ste dan­ser fra Den Kon­ge­li­ge Bal­let, som mod­ta­ger Ter­pa­gers nystif­te­de le­gat,” si­ger bal­let­me­ster Ni­ko­laj Hübbe.

Ud­de­lin­gen af le­ga­tet fin­der sted hvert år den 13. sep­tem­ber, som er æg­te­par­rets bryl­lups­dag og Vagn Ter­pa­gers fødselsdag.

Universitet og fond vil styrke digitalt demokrati

Vi ta­ger et stort spring bå­de te­ma­tisk og øko­no­misk til nyhe­den om, at Tryg­fon­den net­op har be­vil­get 12 mil­li­o­ner kro­ner til et nyt Fel­lows­hip-pro­gram på Syd­dansk Uni­ver­si­tets Di­gi­tal De­mo­cra­cy Cen­tre, som sky­des i gang i for­å­ret 2024 for en fe­mårig periode.

Må­let med pro­gram­met er at for­stå og adres­se­re de ud­for­drin­ger, som di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er gi­ver for demokratiet.

”Vi skal som sam­fund bli­ve bed­re ru­stet til at for­stå, ta­le om og de­bat­te­re samt ud­vik­le de di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er på en må­de, så de styr­ker og ik­ke svæk­ker den de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le og den må­de, vi ta­ger be­slut­nin­ger på, som er ker­nen i vo­res de­mo­kra­ti,” si­ger Cla­es de Vre­e­se, der står i spid­sen for Di­gi­tal De­mo­cra­cy Cen­tre, i en pres­se­med­del­el­se fra Syd­dansk Universitet.

Der er brug for at ind­dra­ge man­ge for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer og ak­tø­rer, som kan byg­ge bro mel­lem forsk­nin­gen og sam­fun­det, så den vi­den, vi ska­ber, for­hå­bent­lig kan kva­li­fi­ce­re og på­vir­ke sam­funds­de­bat­ten og de po­li­ti­ske beslutninger

Cla­es de Vre­e­se – Le­der, Di­gi­tal De­mo­cra­cy Cen­tre, Syd­dansk Universitet

Ud­vik­lin­gen går rig­tig hur­tigt, tek­no­lo­gi­er­ne er kom­plek­se, og ud­for­drin­ger­ne, der føl­ger med, kan der­for sjæl­dent lø­ses ud fra ét per­spek­tiv ale­ne, po­in­te­r­er Cla­es de Vreese.

”Der er brug for at ind­dra­ge man­ge for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer og ak­tø­rer, som kan byg­ge bro mel­lem forsk­nin­gen og sam­fun­det, så den vi­den, vi ska­ber, for­hå­bent­lig kan kva­li­fi­ce­re og på­vir­ke sam­funds­de­bat­ten og de po­li­ti­ske be­slut­nin­ger,” si­ger han.

De før­ste fel­lows på det nye pro­gram vil be­gyn­de i for­å­ret 2024, og pla­nen er, at fi­re-fem fel­lows med for­skel­li­ge pro­fi­ler år­ligt bli­ver til­knyt­tet programmet.

Sundhed og trivsel i landsbyer skal øges

Selv­om Dan­mark er et lil­le land, er der en stor geo­gra­fisk ulig­hed i sund­hed. Fak­to­rer som al­der, ud­dan­nel­ses­ni­veau og ad­gang til sund­hed­sy­del­ser spil­ler sta­ti­stisk set en rol­le for dan­sker­nes sund­hed, og her er by­er­ne ge­ne­relt for­an på po­int. Bor man der­i­mod i en lands­by, har man blandt an­det ty­pisk læn­ge­re til læ­ge, spe­ci­a­list­be­hand­ling og sygehus.

Det er bag­grun­den for et nyt pro­jekt kal­det ’Sund­heds­lands­by­er’, som støt­tes af Nor­dea-fon­den med knap 3,4 mil­li­o­ner kro­ner. Pro­jek­tet lø­ber frem til ul­ti­mo fe­bru­ar 2026.

Må­let er gen­nem so­ci­a­le sund­heds­net­værk at øge sund­he­den og trivs­len blandt lands­by­bor­ge­re. Det sker i et sam­ar­bej­de mel­lem Land­di­strik­ter­nes Fæl­les­råd, Re­gion Syd­dan­mark, Re­gion Nord­jyl­land og Re­gion Sjælland.

”Når li­vet er svært el­ler slår en kol­bøt­te, så er del­ta­gel­se i fæl­les­ska­ber af al­ler­stør­ste be­tyd­ning for vo­res ro­bust­hed,” si­ger ud­de­lings­chef i Nor­dea-fon­den Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Par­ter­ne bag pro­jek­tet går snart på jagt ef­ter tre-seks pi­lot­lands­by­er, der skal bi­dra­ge med ny vi­den om, hvor­dan lands­by­fæl­les­ska­ber kan bli­ve en ak­tør in­den­for den fy­si­ske og men­tale sund­hed. For­vent­nin­gen er at kun­ne hjæl­pe op mod 200 lands­by­bor­ge­re ud af en­som­he­den og ind i so­ci­a­le fællesskaber.

54 kulturhuse får penge til nye projekter

Nor­dea-fon­den står og­så bag støt­te på i alt 38 mil­li­o­ner kro­ner til 54 kul­tur- og ak­ti­vi­tets­hu­se rundt om­kring i Dan­mark, som med nye fa­ci­li­te­ter, ud­styr samt so­ci­a­le og kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter får mu­lig­hed for at en­ga­ge­re end­nu fle­re borgere.

I alt har 254 kul­tur- og ak­ti­vi­tets­hu­se i de se­ne­ste må­ne­der budt ind over for Nor­dea-fon­den med ide­er og ak­ti­vi­te­ter, der på for­skel­lig vis kan styr­ke for­e­nings­li­vet og de lo­ka­le fæl­les­ska­ber i Dan­mark. Godt hver fem­te pro­jekt er kom­met igen­nem nå­leø­jet i fon­dens kulturhuspulje.

I de lo­ka­le kul­tur- og ak­ti­vi­tets­hu­se rundt om­kring i lan­det ser vi li­ge nu et kæm­pe en­ga­ge­ment og en stor lyst til at ska­be ak­ti­vi­te­ter, der kan brin­ge os sam­men på nye måder

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

“I de lo­ka­le kul­tur- og ak­ti­vi­tets­hu­se rundt om­kring i lan­det ser vi li­ge nu et kæm­pe en­ga­ge­ment og en stor lyst til at ska­be ak­ti­vi­te­ter, der kan brin­ge os sam­men på nye må­der. Nor­dea-fon­den glæ­der sig over at kun­ne bak­ke op om kul­tur­hu­se­ne og de man­ge lo­ka­le ildsjæ­le bag pro­jek­ter­ne, så de kan for­lø­se no­get af det sto­re po­ten­ti­a­le," si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nordea-fonden.

Iføl­ge Hen­rik Le­h­mann An­der­sen er det sam­ti­dig en stor ge­vinst, at man­ge af de støt­te­de pro­jek­ter bå­de har grøn­ne am­bi­tio­ner og kon­kre­te pla­ner om at ræk­ke ud til fle­re nye bru­ge­re – ik­ke mindst de unge.

De ud­valg­te pro­jek­ter mod­ta­ger fra 200.000 kro­ner og op til én mil­li­on kro­ner i støtte.

Selv­om kul­tur­hus­pulj­en nu er luk­ket for nye an­søg­nin­ger, er det sta­dig mu­ligt at sø­ge om støt­te til lig­nen­de pro­jek­ter og ak­ti­vi­te­ter hos Nor­dea-fon­den un­der fo­ku­s­om­rå­der­ne ’Liv i det lo­ka­le’ og ’Lyst til at deltage’.

Priser til indsatser mod autisme og diabetes

Vi fort­sæt­ter til den år­li­ge pris­ud­de­ling fra den er­hvervs­dri­ven­de fond Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den på Mun­keb­jerg Ho­tel i Vejle.

Fon­den har i år hædret fi­re per­so­ner, der hver især ar­bej­der på at be­sva­re føl­gen­de spørgs­mål: Hvor­dan ned­ar­ves au­tis­me? Hvor­dan ta­ler hjer­ne og tarm sam­men i ap­pe­ti­tre­gu­le­rin­gen? Kan en sjæl­den øjen­syg­dom over tid bli­ve syn­s­tru­en­de? Hvor­dan er det mu­ligt at hal­ve­re an­tal­let af di­a­be­ti­ske be­nam­puta­tio­ner på blot fi­re år?

Bag­ger-Sø­ren­sen Pri­sen 2023 på en mil­li­on kro­ner blev til­delt pro­fes­sor An­ders Borg­lum fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, op­ly­ser fon­den på Lin­ke­dIn. An­ders Borg­lum har ydet en ba­ne­bry­den­de og in­ter­na­tio­nalt højt an­er­kendt forsk­ning in­den­for au­tis­me. Han mod­ta­ger pri­sen for sit sto­re ar­bej­de med at af­dæk­ke ar­ve­lig­he­den af og spe­ci­fik­ke syg­doms­me­ka­nis­mer bag autisme.

Den ene af Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­dens pri­ser til un­ge for­ske­re på 100.000 kro­ner blev til­delt læ­ge Las­se Malmquist fra Rigs­ho­spi­ta­let og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Han er in­ter­na­tio­nalt an­er­kendt for sin øjen­forsk­ning og mod­ta­ger pri­sen for sin forsk­ning i syns­ner­ve­syg­dom­men papildruser.

Den an­den pris til en ung for­sker blev til­delt læ­ge Ni­ko­laj Rit­tig fra Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og Aar­hus Uni­ver­si­tet. Han får pri­sen for sit vig­ti­ge bi­drag til for­stå­el­sen af, hvor­dan hjer­ne og tarm ar­bej­der sam­men i for­bin­del­se med ap­pe­ti­tre­gu­le­ring, hvil­ket er cen­tralt for for­stå­el­sen og be­hand­lin­gen af en ræk­ke syg­dom­me, her­un­der ty­pe 2-di­a­be­tes og cøliaki.

Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­dens ’på­s­køn­nel­ses­pris’ på 50.000 kro­ner blev til­delt fod­te­ra­pe­ut Lou­i­se Barth fra Steno Di­a­be­tes Cen­ter i Kø­ben­havn. Hun mod­ta­ger pri­sen for at ha­ve bi­dra­get til en helt ny til­gang til be­hand­lin­gen af de per­so­ner med di­a­be­tes, der har hø­jest ri­si­ko for at bli­ve benamputeret.

Fond hjælper udsatte børn i Vesthimmerland

Den sid­ste af ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger er fra Spar Nord Fon­den, som iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Blå Kors Dan­mark net­op har gi­vet en do­na­tion på 350.000 kro­ner til Bar­nets Blå Hus i Vesthimmerland.

Det ve­st­him­mer­land­ske be­hand­lings­til­bud hjæl­per børn, un­ge og de­res fa­mi­li­er, der op­le­ver ud­for­drin­ger på grund af al­ko­hol- og stof­mis­brug i familien.

”Vi er me­get gla­de og tak­nem­me­li­ge for do­na­tio­nen. Det be­ty­der, at vi kan fort­sæt­te vo­res ar­bej­de og ak­ti­vi­te­ter med bør­ne­ne og væ­re det fri­sted, de har brug for,” si­ger le­de­ren af Bar­nets Blå Hus i Ve­st­him­mer­land Ole Smed.

Hos Spar Nord Fon­den er der stor op­bak­ning til Bar­nets Blå Hus.

”Bar­nets Blå Hus gør et vig­tigt styk­ke ar­bej­de for ud­sat­te børn og un­ge i vo­res sam­fund. De for­står at om­sæt­te de­res vi­sion til kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver og hver­dagsnæ­re ar­ran­ge­men­ter, som kan gø­re en stor for­skel for de på­gæl­den­de fa­mi­li­er. Det vil vi ger­ne bi­dra­ge til,” si­ger fonds­di­rek­tør i Spar Nord Fon­den Bo Uggerhøj.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer