EU-projekter for unge og forebyggelse af stroke får penge fra fonde

Tuborgfondet støtter 33 projekter, som frem mod Europa-Parlamentsvalget i juni skal engagere flere unge i EU-debatten. En donation fra Salling Fondene muliggør nyt initiativ, hvor danskerne gratis kan få målt blodtryk i udvalgte Bilka-varehuse for at forebygge stroke.

Fra uge 19 kan man gra­tis få må­lt blod­tryk i ud­valg­te Bil­ka-va­re­hu­se. Bag ini­ti­a­ti­vet står Hjer­nesa­gen, Sal­ling Group og Sal­ling Fon­de­ne. (fo­to: Sal­ling Group)

Om tre må­ne­der, søn­dag den 9. ju­ni, skal dan­sker­ne stem­me om, hvil­ke 15 kan­di­da­ter der skal re­præ­sen­te­re Dan­mark i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet de kom­men­de fem år.

For at mo­ti­ve­re fle­re un­ge til at stem­me og in­ter­es­se­re sig for EU, har Tu­borg­fon­det net­op be­slut­tet at støt­te 33 pro­jek­ter med til­sam­men 3,9 mil­li­o­ner kroner.

Bag de 33 pro­jek­ter står for­e­nin­ger og fæl­les­ska­ber, som al­le øn­sker at en­ga­ge­re fle­re 16-30-åri­ge i den EU-po­li­ti­ske de­bat og fæl­les sam­ta­ler om Eu­ro­pa frem imod EP-valget.

”En ny un­der­sø­gel­se vi­ser, at der vir­ke­lig er be­hov for at få EP-val­get på un­ges ra­dar. For selv­om helt un­ge i Dan­mark i sti­gen­de grad fø­ler sig som eu­ro­pæ­e­re, er de­res for­vent­ning om at stem­me til­sy­ne­la­den­de fal­den­de. EU spil­ler en af­gø­ren­de rol­le for de dags­or­de­ner, der fyl­der i sam­fun­det som kli­ma, fred og so­ci­al ret­fær­dig­hed. Der­for er det vig­tigt, at vi nu kan støt­te en ræk­ke pro­jek­ter, som gi­ver hver de­res bud på, hvor­dan vi ska­ber end­nu stør­re en­ga­ge­ment hos un­ge om EU og Eu­ro­pa-Par­la­mentsval­get,” si­ger Mat­hi­as Fin­da­len, der er pro­gra­mansvar­lig for de­mo­kra­ti i Tu­borg­fon­det, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Li­sten over fonds­støt­te­de pro­jek­ter tæl­ler blandt an­det et for­søg på at øge un­ges ind­sigt i det EU-po­li­ti­ske sy­stem og mø­der mel­lem po­li­ti­ske kan­di­da­ter og un­ge vælgere.

Nyt samarbejde skal forebygge stroke

Stro­ke, som er en fæl­les­be­teg­nel­se for blod­prop­per og blød­ning i hjer­nen, er den fjer­de­hyp­pig­ste dødsår­sag i Dan­mark. Tal vi­ser, at hver fem­te dan­sker ram­mes af stroke.

Det er bag­grun­den for et nyt, fler­årigt stra­te­gisk sam­ar­bej­de mel­lem Hjer­nesa­gen, Sal­ling Group og Sal­ling Fon­de­ne. Over de kom­men­de år vil part­ner­ne brin­ge hjer­nes­und­hed og fore­byg­gel­se af stro­ke længst mu­ligt ud til dan­sker­ne ved at til­by­de gra­tis blod­tryks­må­ling i ud­valg­te bu­tik­ker lan­det over – i før­ste om­gang i ud­valg­te Bilka-varehuse.

For­hø­jet blod­tryk er en af de stør­ste ri­si­ko­fak­to­rer i for­hold til at få et stro­ke, så det her ini­ti­a­tiv kan po­ten­ti­elt væ­re med til at red­de menneskeliv

Tue By­skov Bøt­kjær – Lands­for­mand, Hjernesagen

Blod­tryks­må­lin­gen i bu­tik­ker­ne fo­re­ta­ges af ud­dan­net sund­heds­per­so­na­le, der kan vej­le­de om, hvor­dan man skal for­hol­de sig, hvis blod­tryk­ket gi­ver an­led­ning til be­kym­ring. Ind­sat­sen ud­rul­les i uge 19 med start i Bil­ka Tilst og Bil­ka Is­høj. Sal­ling Fon­de­ne, som ejer Sal­ling Group, har mu­lig­gjort pro­jek­tet med en do­na­tion på 2,5 mil­li­o­ner kroner.

”Me­re end en mil­li­on dan­ske­re går rundt med for­hø­jet blod­tryk – og cir­ka hver tred­je er ik­ke klar over det. For­hø­jet blod­tryk er en af de stør­ste ri­si­ko­fak­to­rer i for­hold til at få et stro­ke, så det her ini­ti­a­tiv kan po­ten­ti­elt væ­re med til at red­de men­ne­ske­liv. Der­for er vi i Hjer­nesa­gen me­get gla­de for part­ner­ska­bet, og vi hå­ber selv­føl­ge­lig, at rig­tig man­ge Bil­ka-kun­der vil ta­ge imod til­bud­det om en blod­tryks­må­ling, når de al­li­ge­vel er ude at hand­le,” si­ger Tue By­skov Bøt­kjær, lands­for­mand i Hjer­nesa­gen, i en pres­se­med­del­el­se fra Sal­ling Group.

Bedre vilkår for kvinder på tekniske erhvervsuddannelser

Rund­t­u­ren blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid fort­sæt­ter til Vil­lum Fon­den, som net­op har be­slut­tet at gi­ve for­an­drings­pro­jek­tet Boss La­di­es en be­vil­ling på 16 mil­li­o­ner kroner.

Prog­no­ser vi­ser, at Dan­mark i 2030 kom­mer til at mang­le 100.000 fag­lær­te. Der­for er det by­den­de nød­ven­digt, at fle­re – uan­set køn – væl­ger hånd­værks­fa­ge­ne, me­ner Vil­lum Fon­den. Og her kom­mer Boss La­di­es ind i bil­le­det, idet pro­jek­tet blandt an­det ar­bej­der for at ska­be bed­re vil­kår for kvin­der på de tek­ni­ske erhvervsuddannelser.

”Boss La­di­es har skabt fan­ta­sti­ske re­sul­ta­ter. Ik­ke ale­ne er an­tal­let af kvin­de­li­ge ele­ver øget mar­kant på de sko­ler, der har sam­ar­bej­det med Boss La­di­es, men de bi­dra­ger og­så til at ska­be stær­ke stu­di­e­mil­jø­er, som in­klu­de­rer al­le ele­ver. Den nye be­vil­ling skal bru­ges på at ud­vik­le red­ska­ber og ak­ti­vi­te­ter, som kan bæ­re den­ne po­si­ti­ve ud­vik­ling vi­de­re, og­så når be­vil­lin­gen hø­rer op”, si­ger pro­gram­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den Agi Cson­ka i et op­slag på LinkedIn.

Boss La­di­es, der hø­rer un­der for­e­nin­gen Divérs, har væ­ret i gang si­den 2018. Vil­lum Fon­dens be­vil­ling er gi­vet un­der ud­de­lings­om­rå­det Børn, un­ge og science.

Hjælp på vej til unge piger i Nordjylland

De se­ne­ste tre år har non­pro­fi­tor­ga­ni­sa­tio­nen Gir­l­Talk i Aal­borg kun­net til­by­de pi­ger og un­ge kvin­der no­gen at snak­ke med og fæl­les­ska­ber at bli­ve en del af. Og nu er der me­re støt­te på vej til Gir­l­Tal­ks ar­bej­de med at fore­byg­ge mi­striv­sel. Med be­vil­lin­ger fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, Spar Nord Fon­den og Aal­borg Kom­mu­ne de­di­ke­ret til Gir­l­Tal­ks af­de­ling i Aal­borg bli­ver det nem­lig mu­ligt for lo­ka­laf­de­lin­gen at fort­sæt­te ar­bej­det i de kom­men­de år.

Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond gi­ver 1,8 mil­li­o­ner kro­ner til Gir­l­Talk, Spar Nord Fon­den bi­dra­ger med 900.000 kro­ner, mens Aal­borg Kom­mu­ne af­sæt­ter 300.000 kro­ner over de næ­ste fi­re år.

”Al­le har brug for et sted at hø­re til, men desvær­re er det ik­ke al­le un­ge, der er en del af et fæl­les­skab el­ler har næ­re sam­ta­le­part­ne­re. Vi støt­ter der­for fort­sat drif­ten og ud­vik­lin­gen af Gir­l­Tal­ks lo­ka­laf­de­ling i Aal­borg, så or­ga­ni­sa­tio­nen kan få en stær­ke­re for­ank­ring og fort­sæt­te de­res pro­fes­sio­nel­le fore­byg­gen­de ind­sat­ser til un­ge kvin­der,” si­ger om­rå­de­chef i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond Pe­ter Lar­sen i en nyhed på Spar Nord Fon­dens hjemmeside.

Al­le har brug for et sted at hø­re til, men desvær­re er det ik­ke al­le un­ge, der er en del af et fæl­les­skab el­ler har næ­re samtalepartnere

Pe­ter Lar­sen – Om­rå­de­chef, Det Obel­ske Familiefond

Kat­hri­ne Ve­ster­holt Za­ka­ri­as, der er team­le­der for Gir­l­Tal­ks lo­ka­laf­de­lin­ger, er ik­ke i tvivl om, at be­vil­lin­ger­ne kom­mer til at gø­re en stor for­skel for pi­ger og un­ge kvin­der i Aalborg.

”Det er fan­ta­stisk at bli­ve set og an­er­kendt for det sto­re styk­ke ar­bej­de, som Gir­l­Tal­ks an­sat­te og fri­vil­li­ge har gjort i Aal­borg de sid­ste tre år. At ha­ve en lo­ka­laf­de­ling i Aal­borg har væ­ret helt af­gø­ren­de for, at det har væ­ret mu­ligt at gø­re den for­skel for så man­ge pi­ger lo­kalt, som vi har gjort. Med en stærk lo­ka­laf­de­ling i Aal­borg åb­ner vi og­så for mu­lig­he­den for, at vi kan be­gyn­de at ud­vi­de til de om­kring­lig­gen­de kom­mu­ner, hvil­ket vi ser frem til,” si­ger Kat­hri­ne Ve­ster­holt Zakarias.

Støtte til karnevalsfest for nordjyske børnefamilier

Vi bli­ver i Aal­borg med ugens sid­ste ud­de­lings­nyhed, der om­hand­ler Aal­borg Bør­ne­kar­ne­val. Hidtil har bør­ne­kar­ne­val­let væ­ret en usyn­lig ’lil­le­sø­ster’ til det stør­re vok­senkar­ne­val i by­en, men frem­over er mål­sæt­nin­gen at gø­re det til Dan­marks stør­ste én­dags­be­gi­ven­hed for bør­ne­fa­mi­li­er. Der­for skal be­søgstal­let øges mar­kant fra og med i år.

For at kun­ne ind­fri må­let har ar­ran­gø­rer­ne af Aal­borg Bør­ne­kar­ne­val net­op mod­ta­get en do­na­tion fra Spar Nord Fon­den på 400.000 kroner.

”Med den sto­re til­strøm­ning, der er til Aal­borg Kar­ne­val, lig­ger der et spæn­den­de po­ten­ti­a­le i at ud­vi­de fe­sten til også at rum­me en yn­gre målgruppe. I Spar Nord Fon­den vil vi ger­ne støt­te op om øn­sket om at ska­be ak­ti­vi­te­ter, som bør­ne­fa­mi­li­er­ne gra­tis kan en­ga­ge­re sig i, så end­nu fle­re men­ne­sker mær­ker fæl­les­ska­bet, kre­a­ti­vi­te­ten og mang­fol­dig­he­den,” si­ger Bo Ug­ger­høj, der er di­rek­tør i Spar Nord Fon­den, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

2024-ud­ga­ven af Aal­borg Bør­ne­kar­ne­val fin­der sted lør­dag den 18. maj.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer